Yıl: 2012 Cilt: 2012 Sayı: 43 Sayfa Aralığı: 174 - 185 Metin Dili: Türkçe

Akademik öz-yeterlik ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması

Öz:
Akademik öz-yeterlik, bireyin verilen akademik bir görevi belirlenmiş olan başarı seviyesinde yapabileceği konusundaki algısıdır. Bu çalışmanın temel amacı Owen & Froman (i 988) taralından hazırlanmış olan akademik öz-yeterlik ölçeğinin Türkiye koşullarında geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Ölçeğin Türkçeye çevirisi dil uzmanları tarafından yapılmıştır. Daha sonra Türkçeye uygunluk, içerik ve ölçme değerlendirme açılarından da uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. Alınan görüşler doğrultusunda düzenlemelerin yapıldığı ölçek, geçerlik ve güvenirliğinin saptanması amacıyla 683 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin bulgular faktör analizi yöntemi ile sağlanmıştır. Ölçek sosyal statü boyutu, bilişsel uygulamalar boyutu ve teknik beceriler boyutu olmak üzere toplanı üç alt boyuttan oluşmakladır. Öiçek 33 madde içermektedir. Ölçeğin geneli için C'ronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.86 okırak bulunıırken, sosyal statü boyutu için 0,88, bilişsel uygulamalar boyutu için 0,82 ve teknik beceriler boyutu için 0,90 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar ölçeğin Türkiye şartlarında da kullanılabileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelime:

Academic self-efficacy scale: The study of adaptation to Turkish, validity and reliability

Öz:
The academic self-efficacy is defined as people's beliefs about their capabilities to produce designated levels of performance that exercise influence over events that affect tlieir lives. The main aim of this research is to do a study under the circumstances of Turkey about the validity and reliability of the academic self-efficacy scale prepared by Owen &. Froman (1988). The translation of the scale lo Turkish was done by language specialists. After that it was evaluated by specialists in tenns of relevance to Turkish, content and measurement-evaluation. The scale, on which some arrangements were made, was applied to 683 university students to determine the validity and reliability. The findings related to the structure validity of the scale were provided with factor analysis method. The scale i.s formed by the three sub- dimension named as social status, cognitive applications and technical skills. The scale includes 33 items. Cronbach Alpha reliability coefficient for the general of the scale was found as 0, 86; it is found as 0, 88 for social status dimension; it is 0, 82 for cognitive applications dimension and it 0, 90 for technical skills dimension. The results prove that the scale can be used in the circumstances of Turkey.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alnabhan, M., Al-Zegoul, E., & Harwell, M. (200 i). Factors related to achievement levels of education students at Miftah University. Assessment and Evaluation in Higher Education, 26 (6), 593-604.
 • Alsop, S.. & Watts, M. (2000). Facts and feelings: Exploring the affective domain in the learning of physics. Physics Education, 35, 132-138.
 • Aşkar, P & Umay. A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algsst. Hacettepe Üniversitesi Eğilim Fakültesi Dergisi, 21. 1-8.
 • Atılgan. H„ Kan. A. & Doğan, N. (2006). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara; Anı Yayıncılık.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215.
 • Bandura, A.(1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning.Educational Psychologist, 28 (2), 117-148.
 • Bandura, A. (1997). Self-efjicacy: The exercise of control New York: Freeman.
 • Bandura, A.Barbaranells, C., Caprara, G. V. & Pastorellİ, C. (1996), Multifaceted impact of self-efficacy beliefs on academic functioning. Child Development, 67, 1206-1222.
 • Bandura, A.Barbaranelli, C., Caprara, G. V. & Pastorellİ, C. (2001). Self-efficacy beliefs as shapers of children's aspirations and career trajectories. Child Development, 72 (1), 187-206.
 • Beaton. D. E., Bombardier. C., Guiüemin, F. & Ferraz, M. B. (2000). Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine. 25 (24), 31S6-3191.
 • Caprara, G. V., Barbaranelli, C, & Cervone, D. (2004). The contribution of self-efficacy beliefs to psychosocial outcomes in adolescence: Predicting beyond global dispositional tendencies. Personality and Individual Differences, 37, 751-763.
 • Chemers, M., M. Hu, L., & Garcia, B. F. (2001).Academic self-efficacy and first year college student performance and adjustment. Journal of Educational Psychology, 93 (1), 55-64.
 • Choi, N. (2004). Sex role group differences in specific academic and general self-efficacy. The Journal of' Psychology, 2, 149-159.
 • Çakır, M. A. (2004). Mesleki karar envanterinin geliştirilmesi. .-Iakaırı Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 37 (2), 1-14.
 • Deniz. K. Z. (2007). Psikolojik ölçme aracı uyarlama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 40 (1), 1-16.
 • Duit, R., & Treagust, D. (2003). Conceptual change: A powerful framework for improving science teaching and learning. International Journal of Science Education, 25(6). 671-688.
 • Elias, S. ve Loomis, R. (2002). Utilizing need for cognition and perceived self efficacy- to predict academic performance. Joitm a I of Applied Social Psychology 32 (8). 1687- 1702.
 • Gcisinger, K. F. (1994). Cross-cultural normative assessment: Translation and adaptation issues influencing the normative interpretation of assessment instrument. Psychological Assessment. 6 (4), 304-312.
 • Gore, P. A. (2006).Academic self-efficacy as a predictor of college outcomes: Two incremental validity studies. Journal of Career Assessment, 14(1), 92-115.
 • Hair. J. F., Black. B„ Babin, B., Anderson. R. E. & Tahtam, R. L. (2006). Multivariate data analysis. Upper Saddle River. Prentice Hall.
 • House, .1. D. (1992). The relationship between academic self-concept, achievement-related expentacies, and college attrition. Journal of College Student Development, 33.
 • Hackett, G., Betz, N. E., Casas, J. M. & Rocha-Singh, 1. A. (1992). Gender, ethnicity, and social cognitive factors predicting the academic achievement of students in engineerinc. Journal of Counselling, 39 (4), 527-538.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. London: Rutledge.
 • Leech, N. L., Barr, K. C., & Morgan, G. A. (2005). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation (2. Baskı). New Jersey: Lawrence Erlbaum ASS.
 • Lent, R. W., Brown, S. D & Larkin, K. C. (1984). Relation of self-efficacy expectations to academic achievement and persistence. Journal of Counseling Psychology, 3 1, 356-362.
 • Mone. M. A., Baker. D. D. &.. Jeffries. F. (1995). Predictive validity and time dependency of self-efficay .self-esteem, personal goals, and academic performance. Educational Psychological Measurement, 55, 716-727.
 • Owen. S. & F roman. R. D. (1988). Development of a college academic self-efficacy scale. Paper presented at the annua! meeting oj the national council on measurement in education. New Orleans. LA.
 • Pajares, F. (1997). Current directions in self-efficacy research. In M. Maehr ve P.R. Pintrich (Eds.). Advances in motivation and achievement. (Vol. 10. pp. 1—19). Greenwich. CT: JA1 Press.
 • Pajares, F. (2002). Overview of social cognitive theory and of self-efficacv. [Online]. Available: hUp://www.emory.edu /'ED UC ATI ON/mfp/eff.htm 1.
 • Pajares, F. (2003).Self-efficacy beliefs, motivation, and achievement in writing: A review of the literature. Reading t£ Writing Quarterly, 19, 139-158.
 • Pajares, F., & Johnson, M. J. (1996). Self-efficacy beliefs and the writing performance of high school students. Psychology in 'the Schools, 33, 163 -175.
 • Robbins, S. B., Lauvers, IC., Le, IT., Davis, D.. Langley, R. & Carlstorm, A. (2004). Do psychosocial and study skill factors predic college outcomes: A meta analysis. Psychological Bulletin, 130 (2), 261-288.
 • Savaşır, I, (1994). Ölçek uyarlamasmdaki sorunlar ve bazı çözüm yollan, Türk Psikoloji Dergisi. 9(33). 27-32.
 • Saunders, J. Daviz, L., Williams, T. & Williams, J. H. (2004).Gender differences in self-perceptions and academic outcomes: A study of African American high school students. Journal of Youth and Adoleccence, 33 (1), 81-90.
 • Schunk, D. IT. (1981). Modeling nd attributional effects on children's achievement. A self-efficacy analysis. Journal of Educational Education, 73, 93-105.
 • Schunk, D. H. (1982). Effects of effort attributional feedback on children's perceived self-efficacy and achievement. Journal of Educational Psychology, 74, 548-556.
 • Schunk, D. H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational Psychologist, 26 (3&4), 207-231.
 • Sîlberg, V. S., O'Brien, IC, Villareal, P., Kennel, R„ & Davis, B. (1993). Self-Efficacy and Hispanic college students: Validation of the college self-efficacy instrument. Hispanic Journal of Behavioral Sciences. 15 (1), 80-95.
 • Sahin, N. (1994). Psikoloji araştırmalarında Ölçek kullanımı. Türk Psikoloji Dergisi, 9(33), 19-26.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (1996). Using multivariate statistics. New York: HarperCollins College.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Thompson, T. L., & Mintzes, J. J. (2002). Cognitive structure and the affective domain: On knowing and feeling in biology. International Journal of Science Education, 24(6): 645-660.
 • Trevathaıı. V. L. (2002). A profile of psychosocial, learning style, family, and academic self-efficacy characteristics of die transition program students at North Carolina State University. Unpublished doctoral thesis. North Carolina State University. Raleigh.
 • Wood, R. E. & Bandura, A. (1989). Effect of perceived controllability and performance standards on self-regulation of complex decision-making. Journal of Personality and Social Psychology, 56 (5), 805-814.
 • Wood, R. & Locke, E.( 1987). The relationship of seif-efficacy and grade goals to academic performance. Educational and Psychological Measurements, 47, 1013-1024.
 • Vrugt, A. J., Langereis, M. P., & Hoogstraten, J. (1997). Academic self-efficacy and malleability of relevant capabilities as predictors of exam performance. The Journal of Experimental Education, 66, 61-72.
 • Yılmaz, M., Gürçay, D.& Ekici, G. (2007). Akademik öz-yeterlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33: 253-259.
 • Zajacova, A., Lynch, S. M., & Espenshade, T. J. (2005).Self-efficacy, stres, and academic in college. Research in Higher Education. 46 (6), 677-706.
 • Zimmerman, B. J. (1989). 'Models of self-regulated learning and academic achievement.' In B. J. Zimmerman & D. H. Schunk (Eds.), Self-regulated learning and academic achievement: Theoiy, research and practice (pp. 1-25). New York: Springer-Verlag
 • Zimmerman. B. J. (1995). Self-efficacy and educational development. In A. Bandura (Ed.), Self-efficacy in changing societies (pp. 202-231). New York: Cambridge University Press.
 • Zimmerman, B. J. (2000). 'Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporaty Educational Psychology, 25, 82-91.
APA EKİCİ G (2012). Akademik öz-yeterlik ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. , 174 - 185.
Chicago EKİCİ GÜLAY Akademik öz-yeterlik ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. (2012): 174 - 185.
MLA EKİCİ GÜLAY Akademik öz-yeterlik ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. , 2012, ss.174 - 185.
AMA EKİCİ G Akademik öz-yeterlik ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. . 2012; 174 - 185.
Vancouver EKİCİ G Akademik öz-yeterlik ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. . 2012; 174 - 185.
IEEE EKİCİ G "Akademik öz-yeterlik ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması." , ss.174 - 185, 2012.
ISNAD EKİCİ, GÜLAY. "Akademik öz-yeterlik ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması". (2012), 174-185.
APA EKİCİ G (2012). Akademik öz-yeterlik ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012(43), 174 - 185.
Chicago EKİCİ GÜLAY Akademik öz-yeterlik ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012, no.43 (2012): 174 - 185.
MLA EKİCİ GÜLAY Akademik öz-yeterlik ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2012, no.43, 2012, ss.174 - 185.
AMA EKİCİ G Akademik öz-yeterlik ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 2012(43): 174 - 185.
Vancouver EKİCİ G Akademik öz-yeterlik ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 2012(43): 174 - 185.
IEEE EKİCİ G "Akademik öz-yeterlik ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012, ss.174 - 185, 2012.
ISNAD EKİCİ, GÜLAY. "Akademik öz-yeterlik ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012/43 (2012), 174-185.