Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 22 Sayfa Aralığı: 203 - 222 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

6102 Sayılı Türk ticaret kanunu uyarınca sigorta ettirenin prim ödeme borcu

Öz:
Sigorta sözleşmesi karşılıklı taahhütleri havi bir sözleşme olduğundan, sigorta ettirenin prim Ödeme boreıı, sigortacının üstlenmiş bulunduğu sigorta himayesi sağlama borcunun karşılığıdır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kamııuı 'nun TTK.nı.1401 hükmü, s i go rta söz l eş a ı es ini tanımlarken sigortacının sigorta himayesi sunma edimini "bir prim karşılığında " üstlenmiş olacağını Öngörmekledir, 6102 sayılı kanun ile prim Ödeme borcunun kapsamına ilişkin olarak önemli değişiklikler yapılmış ve yeni düzenlemeler getirilmiştir. Sigorta ettirenin prim ödeme borcu 6102 saydı TTK'nın 1430 ila 1434 hükümleri arasında primin ödenme zamanı, ödenme yeri, indirilmesi ve ödenmemesinin sonuçlarını kapsar şekilde düzenlenmektedir. Çalışmada sigorta sözleşmelerinde prime bağlı ~özellikle temerrüt açısından- sıklıkla yaşanan sorunların giderilmesinde çok yararlı olacağına inandan bu olumlu ve yeni düzenlemeler değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelime:

-

Öz:
Thus the insurance contract is a synallagmatic contract, the premium payment obligation of the policy owner is a response to the obligation of providing insurance protection of the insurer. Issue no: 1401 of TCC no:6102 requires "an exchange of premium" for the obligation of providing insurance protection of the insurer while defining the insurance contract. Important changes have been made and new provisions have been brought related to the scope of the premium payment obligation within TCC no: 6102. The obligation of paying premium by the policy owner has been arranged between the. issues 1430 - 1434 covering the time of the payment, the location of the payment, deduction of the premium and the results of the default. Within this article, the latest positive provisions which are believed to be very effective and useful while overcoming the frequently experienced problems related to the premium -especially default- are being relieved.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKTAŞ, Muzaffer: Ferdi Kaza Sigortaları, İstanbul 1972.
 • ARSEVEN, Haydar: Sigorta Hukuku, Ana Prensipler - Genel Hükümler, Yenilenmiş 2. Baskı, İstanbul 1991.
 • ATABEK, Reşat: Sigorta Hukuku, İstanbul 1950.
 • AYLİ, Ali: Zarar Sigortalarında Prim Ödeme Borcu, İstanbul 2003.
 • BÜZER. Ali: Sigorta Hukuku, Ankara 1981. (1981)
 • BOZER, Ali: Sigorta Hukuku, Sigorta Endüstrisi - Sigorta Hukukunun Genel Prensipleri, Tazminat Sigortası ve Çeşitleri, Ankara 1965. (1965)
 • ÇEKER, Mustafa: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Sigorta Hukuku, Adana 2011.
 • ÇELİK, Salih/ LALE, Muktedir: Özetli-İçtihatlı-Uygulamalı Sigorta Hukuku, Mal, Can ve Sorumluluk Sigortaları, Ankara 2007.
 • DOĞANAY. İsmail: Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C.III, 3. Baskı, Ankara 1990.
 • EKENER, Haşim: Kanun Taslağının Tatbikatçı Açısından Değerlendirilmesi, Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Taslağı Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar, İstanbul 1991.
 • İCARA YALÇIN, Yaşar: Risk- Sigorta-Risk Yönetimi, Özel Sigorta Hukukuna Giriş, Ankara 1984.
 • KAYIHAN, Şaban: Sigorta Sözleşmesinde Prim Ödeme Borcu, Ankara 2004.
 • KENDER, Rayegân: Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku, Sigorta Müessesi, Sigorta Sözleşmesi, Güncelleştirilmiş 11. Bası, İstanbul 2011. (HSH)
 • KENDER, Rayegân: Zarar Sigortalarında Prim Ödenmemesinin Hukuki Sonuçları, MÜHF Hukuk Araştırmaları, İstanbul 1996, C. 10, S. 1 -3, s.753-767. (Prim Ödenmemesi)
 • KUBİLAY, Huriye: Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku, İzmir 2003. (ÖSH)
 • KUBİLAY, Huriye: Prim Borcu İçin Kambiyo Senedi Verilmesi ve Zamanaşımı Sebebiyle Bedelsizİik Def i, İzmir BD. Temmuz 1992, S.3, s. 85-107. (Prim Borcu)
 • MEMİŞ, Tekin: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nm Sigorta Hukukuna Dair 6. Kitabının Genel Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Sigorta Hukuku Dergisi, Yıl: 2005, Özel Sayı: 1.
 • METEZADE, Zilini: Türk Ticaret Kanunu'ııuıı 1295 ve 1297. Maddeleri İkinci Fıkralarının Anayasa Mahkemesince İptalinin Uygulama Yönünden Değerlendirilmesi, SHD, 1999, S.I.
 • NEYZİ, Ali: Sigortada Prim, SD. Şubat 1974, Yıl. 15, S. 175, s. 18-20.
 • OKTAY. Şaibe: 537 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İptalinden Sonra Ortaya Çıkan Durum, SHD 1999, S. 1.
 • OMAĞ, Merih Kemal: Sigorta Hukuku, Ticaret Hukuku, AÜAÖF Yayınları, Eskişehir 2001.
 • ÖÇAL, Akar: Sigortacılık ve Sigorta Hukuku Hakkında Genel Bilgiler, Ankara 1971.
 • ÖGÜZ ŞEKER, Zehra/
 • KUYUCU, Sevinç: Yeni Türk Ticaret Kanunu'rıda Sigorta Hukuku, İstanbul 2011.
 • ÖZER KABUKÇUOĞLU, Dilek: Devlet Denetiminin Hukuki Yapısı, Türkiye'de Sigorta Hukukunun Sorunları ve Geleceği Sempozyumu, İstanbul 19-20 Kasını 2004.
 • ÖZKAN, Mehmet: Sigorta İşlemleri ve Muhasebesi, İstanbul 1998.
 • SOMUNCU, Bülent: 5 6 84 Sayıl t Sigortacılık Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Eİementer Sigorta Şirketlerinin Gelişimi Açısından Değerlendirilmesi, III. Ulusal Sigorta Sempozyumu, 2010 Yılında Türk Sigorta Sektörü, İstanbul 18.10.2007.
 • TAŞBAŞI, İbrahim: Sigorta Şirketleri Üzerinde Devlet Denetimi, Türkiye'de Sigorta Hukukunun Sorunları ve Geleceği Sempozyumu, İstanbul 19-20 Kasını 2004.
 • TAŞKİRAN, Hulusi: Başkaırdan. Birlik'ten Dergisi, Ekim-Aralık 2005, S.2.
 • ULAŞ, Işıl: Uygulamalı Sigorta Hukuku, Mal ve Sorumluluk Sigortaları, Güncelleştirilmiş 7. Bası, Ankara 2010.
 • ÜNAN, Samim: Hayat Sigortası Sözleşmesi, İstanbul 1998. (Hayat Sigortası)
 • ÜNAN, Samim: 537 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Getirilen Düzen Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildikten Sonra Genel Şartlar Aracılığıyla Sürdürülebilir mi?, SITD 1999, S.I. (Temerrüt).
 • ÜNAN, Samim: Kara Sigortalan, 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 1997, s.331-397. (Kara Sigortaları).
APA ELDELEKLİOĞLU A (2012). 6102 Sayılı Türk ticaret kanunu uyarınca sigorta ettirenin prim ödeme borcu. , 203 - 222.
Chicago ELDELEKLİOĞLU ARAL İrem 6102 Sayılı Türk ticaret kanunu uyarınca sigorta ettirenin prim ödeme borcu. (2012): 203 - 222.
MLA ELDELEKLİOĞLU ARAL İrem 6102 Sayılı Türk ticaret kanunu uyarınca sigorta ettirenin prim ödeme borcu. , 2012, ss.203 - 222.
AMA ELDELEKLİOĞLU A 6102 Sayılı Türk ticaret kanunu uyarınca sigorta ettirenin prim ödeme borcu. . 2012; 203 - 222.
Vancouver ELDELEKLİOĞLU A 6102 Sayılı Türk ticaret kanunu uyarınca sigorta ettirenin prim ödeme borcu. . 2012; 203 - 222.
IEEE ELDELEKLİOĞLU A "6102 Sayılı Türk ticaret kanunu uyarınca sigorta ettirenin prim ödeme borcu." , ss.203 - 222, 2012.
ISNAD ELDELEKLİOĞLU, ARAL İrem. "6102 Sayılı Türk ticaret kanunu uyarınca sigorta ettirenin prim ödeme borcu". (2012), 203-222.
APA ELDELEKLİOĞLU A (2012). 6102 Sayılı Türk ticaret kanunu uyarınca sigorta ettirenin prim ödeme borcu. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(22), 203 - 222.
Chicago ELDELEKLİOĞLU ARAL İrem 6102 Sayılı Türk ticaret kanunu uyarınca sigorta ettirenin prim ödeme borcu. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11, no.22 (2012): 203 - 222.
MLA ELDELEKLİOĞLU ARAL İrem 6102 Sayılı Türk ticaret kanunu uyarınca sigorta ettirenin prim ödeme borcu. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.22, 2012, ss.203 - 222.
AMA ELDELEKLİOĞLU A 6102 Sayılı Türk ticaret kanunu uyarınca sigorta ettirenin prim ödeme borcu. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012; 11(22): 203 - 222.
Vancouver ELDELEKLİOĞLU A 6102 Sayılı Türk ticaret kanunu uyarınca sigorta ettirenin prim ödeme borcu. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012; 11(22): 203 - 222.
IEEE ELDELEKLİOĞLU A "6102 Sayılı Türk ticaret kanunu uyarınca sigorta ettirenin prim ödeme borcu." Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, ss.203 - 222, 2012.
ISNAD ELDELEKLİOĞLU, ARAL İrem. "6102 Sayılı Türk ticaret kanunu uyarınca sigorta ettirenin prim ödeme borcu". Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11/22 (2012), 203-222.