Yıl: 2012 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 5 - 29 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal medyada 2011 genel seçimleri: Nicel - nitel arayüzey incelemesi

Öz:
Bu çalışma “Sosyal Medya Ortamlarının Siyasal İletişim Uygulamaları Açısından İncelenmesi: Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Facebook ve Twitter’ın Siyasi Parti ve Liderler Tarafından Kullanılması” adlı TÜBİTAK destekli (Kasım 2011-Kasım 2012) araştırma projesi kapsamında kullanılan nicel ve nitel arayüzey incelemesi üzerine metodolojik bir değerlendirme içermektedir. Araştırma projesinde Web 2.0’ın demokratik katılım kaynaklı yurttaşlık kültürünün gelişmesine katkıda bulunduğu varsayımdan hareketle, sosyal medya ortamlarından Facebook ve Twitter’ın, Türkiye’de siyasi partiler ve liderleri tarafından 2011 Genel Seçimleri’ndeki kullanım pratiği incelenmektedir. Sosyal medya arayüzeyinde siyasi partilerin ve liderlerinin iletileri ile seçmenlerin/yurttaşların e-tartışması arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmada, bu amaçla, Facebook ve Twitter’daki siyasi parti ve liderlerin resmi hesaplarını incelemek üzere nicel ve nitel içerik çözümlemesi için araştırma ekibi tarafından teknik bir şablon geliştirilmiştir. Bu çalışmada, yukarıda kısaca tanıtılan projenin kuramsal çerçevesi temelinde, sosyal medya ortamlarına yönelik (bu örnekte Facebook ve Twitter) nicel-nitel içerik çözümlemesiyle ilgili arayüzey incelemesi araştırma yöntem ve teknikleri kapsamında tartışılacaktır. Bu nedenle, çalışmada ilk olarak, araştırma ekibinin “Facebook ve Twitter’da nicel ve nitel içerik çözümlemesi nasıl yapılır, nasıl yapılmalıdır?” tartışması ve bu araştırma için kullanılan kodlama cetvelinin biçimlendirilmesi süreci sunulacaktır. İkinci olarak, kodlama cetvelinin uygulandığı 2011 Genel Seçimlerinde siyasi parti ve liderlerin kullandığı Facebook hesaplarına ait duvarlar ile Twitter gönderilerinden bazı örnekler sunularak, veri tabanının oluşturulması süreci aktarılacaktır. Son olarak, siyasal iletişim ve yeni medya çalışmaları arakesitinde, yeni medya kullanımını incelemeye yönelik araştırma teknik ve araçlarının geliştirilmesi çabası tartışmaya ve değerlendirmeye açılacaktır. Bu tartışmanın kendisinin doğrudan yeni medya çalışmalarında arayüzey üzerine yapılacak saha çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim

2011 general elections in social media: Quantitative-Qualitative interface analysis

Öz:
This study is the part covering the development and evaluation of quantitative and qualitative research methods for the interface examination of the project titled “Use of Facebook and Twitter by Political Parties and Leaders in 2011 General Elections in Turkey” and supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey during the period of November 2011-November 2012. In the research project, the use of Facebook and Twitter by political parties and their leaders during the 2011 general elections is examined based on the hypothesis that Web 2.0 contributes to the development of citizenship culture on the basis of democratic participation. In this study, the relation between the messages of political parties and/or their leaders and the ediscussion amongst electors/citizens on social media interface is examined and to this end, the research team has developed a technical scheme for the qualitative and quantitative content analysis in order to analyse the official accounts of political parties and leaders on Facebook and Twitter. In this communiqué, research methods and techniques for the interface examination through qualitative-quantitative content analysis of social media (Facebook and Internet) will be discussed based on the theoretical framework of the project mentioned above. First the discussion on “How to conduct qualitative and quantitative content analysis on Facebook and Twitter” and the formation process of coding form to be used for this research will be presented. Then, some examples from Facebook walls and tweets on Twitter accounts that are used by political parties and their leaders and where coding form is applied will be shared and the process of creating database will be communicated. Finally, the efforts to develop research techniques and tools to examine the use of social media within the scope of the studies on political communication and new media will be discussed and evaluated. It is thought that this discussion will contribute to the field researches on interface within the scope of new media studies.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Acar E (2010) Sosyal Medya Pazarlaması: Sosyal Webde Pazarlama Stratejileri, Efil, Ankara.
 • Acar E (2012) Sosyal Medyada 12 Haziran Genel Seçimleri, Edibe Sözen (der), Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz Alfa, İstanbul, 259- 274.
 • Alexa, Top Sites in Turkey, http://www.alexa. com/topsites/countries/TR, erişim tarihi:19.02. 2012
 • Altunay M C (2010) Gündelik Yaşamda Sosyal Paylaşım Ağları: Twitter ya da “Pıt Pıt Net”, İleti-şim, 12, 31-56.
 • Aziz A (2003, 2011) Siyasal İletişim, Nobel, Ankara.
 • Benoit W L (2011) Content Analysis in Political Communication, The Sourcebook for Political Communication Resarch: Methods, Measures, and Analytical Techniques. (Der.) E.P. Bucy ve R. L. Holbert içinde, Routledge, New York, ss. 268-279.
 • Bernard B (1952) Content Analysis in Communication Research, Hafner Press, New York.
 • Bilgin N (2006) Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler ve Örnek Çalışmalar Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Binark M ve Löker K (2011) Sivil Toplum Örgütleri için Bilişim Rehberi, STGM, Ankara.
 • Binark M (2007) Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorular ve Yöntem Sorunu, Mutlu Binark (der) Yeni Medya Çalışmaları, Dipnot Yayınları, Ankara, 21-44.
 • Binark M (2009) Yeni Medya Dolayımlı İletişim Ortamında Olanakların ve Ol(a)mayanların Farkında Olmalı, Evrensel Kültür, 216, 60-63.
 • Binark M (2005) İnternet’i ve/ya Bilgisayar Dolayımlı İletişim Ortamını İncelemek İsteyen Bir Araştırmacının Soruları ve Sorunları, M. Binark ve B. Kılıçbay (der.) İnternet, Toplum, Kültür, , Epos, Ankara, 177-190.
 • Boyd D (2006) Social Network Sites: my definition, http://many.cornate.com/archives/ 2006/11/12/social_network_sites_my_definitio n.php, erişim tarihi: 21.02. 2011.
 • Boyd D ve Nicole B E (2007) Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship Journal of Computer-Mediated Communication 13 (2008) 210–230.
 • Bruns A ve Burgess J (2011) #ausvotes: how twitter covered the 2010 Australian Federal Election, Communication, Politics, Culture, 44(2), 37-56.
 • Burn A ve Parker D (2003) Analysing Media Texts, Continuum, New York.
 • Chadwick A ve Howard P N (2009) (Der.) Routledge Handbook of Internet Politics, Routledge, New York.
 • Civicweb D13 report, The Production of Civic websites for young people, http://www.civicweb.eu/images/stories/reports/ civicwebwp74thnovemberproducerreportfinal. pdf, erişim tarihi: 21.02.2011.
 • Dahlgren P (2009) Media and Political Engagement: Citizens, Communication, and Democracy, Cambridge University Press, NY.
 • Dijck J V (2011) Tracing Twitter: The Rise of a Microblogging Platform, International Journal of Media & Cultural Politics, 7(3): 333-348.
 • George A L (2003) İçerik Çözümlemesinde Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Murat Sadulah Çebi (çev), İletişim Araştırmalarında İçerik Çözümlemesi, Alternatif, Ankara, 9-47.
 • Geray H (2004) Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş-İletişim Alanından Örneklerle, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Gitomer J (2011) Sosyal Patlama, Burçin Tarhan (çev.), Media Cat, İstanbul.
 • Gökçe O (2006) İçerik Analizi: Kuramsal ve Pratik Bilgiler, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Gökçe O (2012) Yeni Medya-Kamuoyu- Demokrasi, Edibe Sözen (der), Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz, Alfa, İstanbul, 37- 54.
 • Grabe M E ve Bucy E P (2011) Image bite Analysis of Political Visuals: Understanding the viual Framing Process in Election News, E.P. Bucy ve R. L. Holbert (eds), The Sourcebook for Political Communication Resarch: Methods, Measures, and Analytical Techniques, Routledge, New York, 209-237.
 • Hansen A (2003) İçerik Çözümlemesi, İletişim Araştırmalarından İçerik Çözümlemesi içinde (Çev. M.S.Çebi), Alternatif, Ankara, 49-102.
 • Herkner W (2003) İçerik Çözümlemesi, Murat Sadullah Çebi (çev) İletişim Araştırmalarında İçerik Çözümlemesi, Alternatif, Ankara, 124- 176.
 • Ifukor P (2010) Elections” or “Selections? Blogging and Twittering the Nigerian 2007 General Elections, Bulletin of Science, Technology & Society, 30(6), 398-414.
 • Jensen K B (2011) New Media, Old Methods- Internet methodologies and the Online/offline Divide, Mia Consalvo ve Charles Ess (eds) The Handbook of Internet Studies, Wiley- Blackwell, Malden, MA, 43-58.
 • Krippendorff K (2004 ) Content Analysis: An Introduction To Its Methodology (2nd ed.), Sage, Thousand Oaks, California.
 • Lister M, Dovey J, Giddins S, Grant I ve Kelly K (2003) New Media: A Critical Introduction, Routledge, New York.
 • Mayring P (2011) Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş: Nitel Düşünce İçin Bir Rehber, Adnan Gümüş ve M. Sezai Durgun (Çev.), BilgeSu, Ankara.
 • Poynter R (2012) Internet ve Sosyal Medya Araştırmaları El Kitabı, Ümit Şensoy (Çev.), Optimist, İstanbul.
 • Raisinghani M S ve Weiss R (2011) The Impact of the Internet on Politics: The “Net effect” on political campaigns and elections, International Journal of E-politics, 2(4), 29-40.
 • Robertson S P, Vatrapu R K ve Medina R (2009) The social life of social Networks: Facebook linkage patterns in the 2008 U.S. Presidential Election, The Proceedings of the 10th Int. Digital Governmet Research Conference.
 • Rogers R (2010) Internet Research: The Question of Method – A Keynote Address from the Youtube and 2008 Election Cycle in the US Conference, http://www.govcom.org /publications/full_list/rogers_internet_research _question_of_method_2010.pdf, erişim tarihi: 24 Mayıs 2012.
 • Skalski P (t.y.) Content Analysis of Interactive Media, academic.csuohio.edu/.../Interactive 09.ppt, erişim tarihi: 05 Nisan 2012.
 • Small T A (2008) The Facebook Effect? Online campaining in the 2008 Canadian and U.S. Elections, Polity Options, November, 85- 87.
 • Stempel III ve Guido H (2003) İçerik Analizi, Murat Sadullah Çebi (çev), İletişim Araştırmalarından İçerik Çözümlemesi, Alternatif, Ankara, 189-213.
 • Tambini D (1999) New Media and Democracy: The Civic Networking Movement, New Media and Society, 1(3), 305-329.
 • Toprak A, Binark M, Yıldırım A, Aygül E, Börekçi S ve Çomu T (2009) Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Görülüyorum Öyleyse Varım!, Kalkedon Yayınları, İstanbul.
 • Tumajsan A, Sprenger T O, Sandner P G ve Welpe I (2010) Election Forecasts With Twitter: How 140 Characters Reflect the Political Landscape, Social Science Computer Review, 12 Aralık 2010 tarihinde çevrimiçi yayınlanmıştır,http://ssc.sagepub.com/content/e arly/2010/09/24/0894439310386557, erişim tarihi: 05.02. 2011.
 • Turkheimer M (t.y.) A YouTube Moment in Politics: An Analysis of the First Three Months of the 2008 Presidential Election, Unpublished research, Occidental College. Colorado, USA.
 • Weare C ve Lin W Y (2000) Content Analysis of the World Wide Web, Social Science Computer Review, 18(3): 273-292.
 • Williams C B ve Gulati G J J (2007) Social Networks in Political Campaigns: Facebook and the 2006 Midterm Elections, Annual Meeting of the American Political Science Association, Chicago, http://www.bentley. edu/newsevents/pdf/FacebookAPSA2007final. pdf, erişim tarihi: 21.02. 2011.
 • Williams C B ve Gulati G J J (2009) Facebook Grows Up: An Emprical Assessment of Its Role in the 2008 Congressional Elections, Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago.
APA BAYRAKTUTAN G, BİNARK F, ÇOMU T, DOĞU B, İSLAMOĞLU G, AYDEMİR TELLİ A (2012). Sosyal medyada 2011 genel seçimleri: Nicel - nitel arayüzey incelemesi. , 5 - 29.
Chicago BAYRAKTUTAN Günseli,BİNARK Ferruh Mutlu,ÇOMU TUĞRUL,DOĞU BURAK,İSLAMOĞLU GÖZDE,AYDEMİR TELLİ Aslı Sosyal medyada 2011 genel seçimleri: Nicel - nitel arayüzey incelemesi. (2012): 5 - 29.
MLA BAYRAKTUTAN Günseli,BİNARK Ferruh Mutlu,ÇOMU TUĞRUL,DOĞU BURAK,İSLAMOĞLU GÖZDE,AYDEMİR TELLİ Aslı Sosyal medyada 2011 genel seçimleri: Nicel - nitel arayüzey incelemesi. , 2012, ss.5 - 29.
AMA BAYRAKTUTAN G,BİNARK F,ÇOMU T,DOĞU B,İSLAMOĞLU G,AYDEMİR TELLİ A Sosyal medyada 2011 genel seçimleri: Nicel - nitel arayüzey incelemesi. . 2012; 5 - 29.
Vancouver BAYRAKTUTAN G,BİNARK F,ÇOMU T,DOĞU B,İSLAMOĞLU G,AYDEMİR TELLİ A Sosyal medyada 2011 genel seçimleri: Nicel - nitel arayüzey incelemesi. . 2012; 5 - 29.
IEEE BAYRAKTUTAN G,BİNARK F,ÇOMU T,DOĞU B,İSLAMOĞLU G,AYDEMİR TELLİ A "Sosyal medyada 2011 genel seçimleri: Nicel - nitel arayüzey incelemesi." , ss.5 - 29, 2012.
ISNAD BAYRAKTUTAN, Günseli vd. "Sosyal medyada 2011 genel seçimleri: Nicel - nitel arayüzey incelemesi". (2012), 5-29.
APA BAYRAKTUTAN G, BİNARK F, ÇOMU T, DOĞU B, İSLAMOĞLU G, AYDEMİR TELLİ A (2012). Sosyal medyada 2011 genel seçimleri: Nicel - nitel arayüzey incelemesi. Selçuk İletişim, 7(3), 5 - 29.
Chicago BAYRAKTUTAN Günseli,BİNARK Ferruh Mutlu,ÇOMU TUĞRUL,DOĞU BURAK,İSLAMOĞLU GÖZDE,AYDEMİR TELLİ Aslı Sosyal medyada 2011 genel seçimleri: Nicel - nitel arayüzey incelemesi. Selçuk İletişim 7, no.3 (2012): 5 - 29.
MLA BAYRAKTUTAN Günseli,BİNARK Ferruh Mutlu,ÇOMU TUĞRUL,DOĞU BURAK,İSLAMOĞLU GÖZDE,AYDEMİR TELLİ Aslı Sosyal medyada 2011 genel seçimleri: Nicel - nitel arayüzey incelemesi. Selçuk İletişim, vol.7, no.3, 2012, ss.5 - 29.
AMA BAYRAKTUTAN G,BİNARK F,ÇOMU T,DOĞU B,İSLAMOĞLU G,AYDEMİR TELLİ A Sosyal medyada 2011 genel seçimleri: Nicel - nitel arayüzey incelemesi. Selçuk İletişim. 2012; 7(3): 5 - 29.
Vancouver BAYRAKTUTAN G,BİNARK F,ÇOMU T,DOĞU B,İSLAMOĞLU G,AYDEMİR TELLİ A Sosyal medyada 2011 genel seçimleri: Nicel - nitel arayüzey incelemesi. Selçuk İletişim. 2012; 7(3): 5 - 29.
IEEE BAYRAKTUTAN G,BİNARK F,ÇOMU T,DOĞU B,İSLAMOĞLU G,AYDEMİR TELLİ A "Sosyal medyada 2011 genel seçimleri: Nicel - nitel arayüzey incelemesi." Selçuk İletişim, 7, ss.5 - 29, 2012.
ISNAD BAYRAKTUTAN, Günseli vd. "Sosyal medyada 2011 genel seçimleri: Nicel - nitel arayüzey incelemesi". Selçuk İletişim 7/3 (2012), 5-29.