Yıl: 2012 Cilt: 14 Sayı: 54 Sayfa Aralığı: 105 - 138 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler öğrenme ortamına ilişkin beklentileri

Öz:
1950'lerde başlayan Yeni Sosyal. Bilgiler Hareketiyle bilgisayarın eğitimde kullanılmaya başlandığı 1980 sonrası dönemde, teknolojiyle Sosyal Bilgilerin bütünleşmesi çok tartışılmıştır. Ancak Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin geleneksel yapılarıyla teknolojiye dirençleri ve teknolojiyi sadece geleneksel öğretim yöntemlerini desteklemek için kullanmaları, öğrenci merkezli öğrenme ortamlarının tam anlamıyla oluşturulamamasma yol açmıştır. Oysaki öğrenenlerin güdülenerek öğrenmeyi içselleştirebilmeleri için istekle, ilgiyle ve yaşayarak öğrenecekleri ortamlara gereksinim vardır. Bunun için de öğrenme ortamlarına ilişkin istek ve beklentilerinin bilinmesi çok önemlidir. Araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin Sosyal Bilgiler öğrenme ortamına ilişkin beklentilerini belirlemektir. Nitel araştırma odağında yarı yapılandırılmış görüşmeyle gerçekleştirilen araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme tekniğinden yararlanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Öğrenci beklentileri arasnda Sosyal Bilgiler öğrenme ortamının sosyal ve fiziki boyutuna ilişkin öğeler yer almıştır. Ayrıca ortamda elektronik, grafik, üç boyutlu, gösterim ve basılı araç-gereçlere yönelik beklentiler de aktarılmıştır. Görüşlere göre Sosyal Bilgiler öğrenme ortamı, özellikle olay yeri, canlandırma ve simülasyon çalışmalarıyla yaşanılarak öğrenilen bir ortam olmalıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Elementary school students' expectations regarding social studies learning environment

Öz:
Integrating technology and social studies was much discussed in the New Social Studies movement beginning in the 1950s period after 1980 when the use of the computer started. However, resistance of social studies teachers1 to technology with their traditional structures, and their use of technology for only supporting traditional teaching methods prevent constructing a student centered learning environment. However, they need a learning environment to internalize learning through motivation with enthusiasm, interest, and living. For this reason, it is important to examine their demands and expectations regarding the learning environment. This research is aimed at determining elementary school students' expectations regarding the social studies learning environment. Homogeneous sampling method out of purposeful sampling methods was used in this qualitative research which was realized through semi-structured interviews. Qualitative analysis technique was used to analyze data. Elements were found out regarding the social and physical dimension of the social studies learning environment from students' expectations. Additionally, the electronic media, graphic, three-dimensional representation and printed tools were expected in the same environment. According to the views, social studies learning environment should be a setting which represents place of events with animation and simulation studies via doing and living.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abdelraheem, A.Y. ve Al-Rabane, A.H. (2005). Utilisation and Benefits of Instructional Media in Teaching Social Studies Courses as Perceived by Omani Students. Malaysian Online Journal of Instructional Technology, 2(1), 2-8.
 • Akdağ, H. ve Kaymakçı, S. (2009). Sosyal Bilgiler Laboratuarlarının (Sınıflarının) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkililiği Üzerine Bir Çalışma. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı (456-462). İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Akşit, İ. (2011). İlköğretimde görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde karşılaştıkları sorunlar (Denizli - Erzurum örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Alkan, C. (1987). Eğitim teknolojisi (3. bs). Ankara: Yargıçoğlu Matbaası.
 • Alkan, C. (1992). Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi, Ankara: Yargıçoğlu Matbaası.
 • Balkı, E. ve Saban, A. (2009). Öğretmenlerin Bilişim Teknolojilerine İlişkin Algıları ve Uygulamaları: Özel Esentepe İlköğretim Okulu örneği. îlköğretim Online, 8 (3), 771-781.
 • Barth, J. L. ve Demirtaş, A. (1997). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi, Kaynak Üniteler. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.
 • Başlantı, Y. ve Baloğlu, N. (2007). Temel Kavramlar, (Ed. Karadağ, E.- Korkmaz, T.), Kuramdan Uygulamaya Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı. (9-18). Ankara, Kök Yayıncılık.
 • Bennett, L., & Scholes, R. (2001). Goals And Attitudes Related To Technology Use İn A Social Studies Method Course. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, I (3) 373-385.
 • Bolick, C. M., Berson, M., Coutts C.,ve Heinecke, W. (2003). Technology Applications in Social Studies Teacher Education: A Survey of Social Studies Methods Faculty. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 3(3), 300-309.
 • Creswell, J.W. (1994). Research Qualitative & Quantitative Aproaches. London: Sage Publications.
 • Crocco, M. ve Cramer, J. (2005). Technology Use, Women, and Global Studies in Social Studies Teacher Education. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 5(1), 38-49.
 • Crowe, A. R. (2004). Teaching by example: Integrating technology into social studies education courses. Journal of Computing in Teacher Education, 20 (4), 159-165.
 • Çepni, S., Bacanak, A. ve Gökdere, M. ,(2001). Bir Model: Geleceğin Fen Sınıfları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, I, 277-293.
 • Demirtaş, Z. ve Kahveci, G. (2010). İlköğretim Okullarında Tespit Edilen Eşikliklerin Giderilmesi Yönünde İzlenen Stratejiler: Nitel Bir Araştırma. 5. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Antalya, 2150-2161.
 • Friedman, A. M. ve Hicks, D. (2006). The State of the Field: Technology, Social Studies, and Teacher Education. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 6(2), 246-258.
 • Hammond, T. C. ve Manfra, M. M. (2009). Giving, Prompting, Making: Aligning Technology and Pedagogy within TPACK for Social Studies Instruction. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(2), 160-185.
 • Heafner, T. (2004). Using Technology to Motivate Students to Learn Social Studies. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 4(1), 42-53.
 • Jacobs, D. H. ve Sargo, S. (2005), Designing the Ideal Children's House: How Architecture can Help Children Learn Montessori. Montessori LIFE, Winter, 34-37.
 • Karabey, H. (2004). Eğitim Yapıları: Geleceğin Okullarını Planlamak ve Tasarlamak Çağdaş Yaklaşımlar, İlkeler. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Karaca, F. (2011). Ankara'da Bir İlköğretim Okulunda Teknoloji Kullanımına Dair Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Journal of Social Studies Education Research, 2(2), 43-59.
 • Karadağ, E. ve Korkmaz, T., (2007). Yapılandırmacı Öğrenmeye Genel Bakış. (Ed. Karadağ, E.- Korkmaz, T.), Kuramdan Uygulamaya Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı, (37-58). Ankara, Kök Yayıncılık.
 • Kaya, Y. K., (1984). İnsan Yetiştirme Düzenimiz. Politika, Eğitim, Kalkınma. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Kaya, E. ve Ersoy, A. F. (2007). Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde (140-146). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Ledford, C. (2000). Methods Course Connections: Transforming Social Studies via Technology Integration, Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2000, [Ed. In D. Willis et al.], Chesapeake 2000, s. 2028-2030.
 • Li, P.P., Locke, J., Nair, P. ve Bunting, A. (2005). Creating 21st Century Learning Environments. Academic Search Complete, 55, 15-26.
 • Martorella, P. H. (1998). Social Studies for Elementary School Children: Developing Young Citizens. (2nd ed.). New Jersey: Prentice-Hall.
 • Mason, C., Berson, M., Diem, R., Hicks, D., Lee, J., ve Dralle, T. (2000). Guidelines for Using Technology to Prepare Social Studies Teachers. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 7(1),1-14.
 • Meydan, A. (2001). İlköğretim Birinci Kademe Sosyal Bilgiler Öğretimi Coğrafya Ünitelerinin işlenişinde Laboratuar ve Görsel-işitsel Materyal Kullanımının Öğrencilerin Niteliksel Gelişimine Etkisinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Meydan, A. ve Akdağ, H. (2008). Sosyal Bilgilerde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. B. Tay, A. Öcal (Ed.), Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi, (145-190). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Miles, M. B., ve Huberman, M. A. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis. London: Sage Publications.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6-7. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2010). F@TİH Projesi için İmzalar Atıldı, http://www.meb.gov.tr/ haberler/haberayrinti.asp?ID=8285. (Aralık-2010).
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2011). Sosyal Bilgiler Öğretmen Yeterlikleri. http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/alanyeterlikler/sosyal%20bilgiler%20%C3%B6%C4%9Fretmeni% 20%C3%B6zel%20alan%20yeterlikleri.pdf. (Ocak 2011).
 • Özbayraktar, M. (2005). Bilgi Teknolojilerinin Öğrenim Alanı Planlamasına Etkileri-İlköğretim Okullarının Derslik ve Kütüphane Mekanları Örneğinde. TOJET, 4(3), 101-108.
 • Rock, T. ve Passe, J. (2004). Technology Integration at the University Level: An Analysis Of An Elementary Social Studies Methods Course. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 4(3), 313-322.
 • Savage, T. ve Armstrong, D.G. (1987). Effective Teaching in Elementary Social Studies. New York: Collier Macmillan Publishing Company.
 • Selçuk, Z., (2012, 28 Ocak). Dijital Çağda Eğitimde Fırsatlar ve Sorumluluklarımız. HaberTürk. s.20.
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Bilgi ve Belge Paylaşım Forumu. (2011). Sosyal Bilgiler Dersliği. http://www.sosyalbilgiler.biz/forum/index.php?board=216.0. (8 0cak-2011)
 • Sözer, E. (1998). Sosyal Bilimler Kapsamında Sosyal Bilgilerin Yeri ve Önemi, G. Can (Ed.) Sosyal Bilgiler Öğretimi (3-13). Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Şahin, M. C. (2009). Yeni Binyılın Öğrencilerinin Özellikleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 2, 155-172.
 • Tarman, B. ve Acun. İ. (2010). Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Yeni Bir Sosyal Bilgiler Hareketi. Journal of Social Studies Education Research, 1(l), 1-16.
 • Taşkaya, S. M.-Bal, T. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Ders Araç Gereçlerini Kullanma Durumları. Akademik Bakış Dergisi, 22, 1-16.
 • Whitworth, S. A. ve Berson, M. J. (2003). Computer Technology in the Social Studies: An Examination of the Effectiveness Literature (1996-2001). Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 2(4),472-509.
 • Wilson, E. ve Wright, V. (2010). Images Over Time: The Intersection of Social Studies Through Technology, Content, and Pedagogy. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 10(2), 220- 233.
 • Yaşar, Ş. ve Gültekin, M. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Araç-gereç Kullanımı, C. Öztürk. (Ed.), Sosyal Bilgiler Öğretimi. Demokratik Vatandaşlık Eğitimi, Ankara: PegemAkademi Yayınları, s. 309-342.
 • Yeşiltaş, E. ve Sönmez, F. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı ve Bilgisayar Tabanlı Materyal Geliştirme. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar-1. Editörler. Refik Turan, Ali Murat Sümbül, Hakan Akdağ. (309-342). Ankara: PegemAkademi Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. bs). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yükseköğretim Kurulu. (1998). Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi, Ankara.
APA KAYA E (2012). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler öğrenme ortamına ilişkin beklentileri. , 105 - 138.
Chicago KAYA Erdoğan İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler öğrenme ortamına ilişkin beklentileri. (2012): 105 - 138.
MLA KAYA Erdoğan İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler öğrenme ortamına ilişkin beklentileri. , 2012, ss.105 - 138.
AMA KAYA E İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler öğrenme ortamına ilişkin beklentileri. . 2012; 105 - 138.
Vancouver KAYA E İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler öğrenme ortamına ilişkin beklentileri. . 2012; 105 - 138.
IEEE KAYA E "İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler öğrenme ortamına ilişkin beklentileri." , ss.105 - 138, 2012.
ISNAD KAYA, Erdoğan. "İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler öğrenme ortamına ilişkin beklentileri". (2012), 105-138.
APA KAYA E (2012). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler öğrenme ortamına ilişkin beklentileri. Akademik Araştırmalar Dergisi, 14(54), 105 - 138.
Chicago KAYA Erdoğan İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler öğrenme ortamına ilişkin beklentileri. Akademik Araştırmalar Dergisi 14, no.54 (2012): 105 - 138.
MLA KAYA Erdoğan İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler öğrenme ortamına ilişkin beklentileri. Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.14, no.54, 2012, ss.105 - 138.
AMA KAYA E İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler öğrenme ortamına ilişkin beklentileri. Akademik Araştırmalar Dergisi. 2012; 14(54): 105 - 138.
Vancouver KAYA E İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler öğrenme ortamına ilişkin beklentileri. Akademik Araştırmalar Dergisi. 2012; 14(54): 105 - 138.
IEEE KAYA E "İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler öğrenme ortamına ilişkin beklentileri." Akademik Araştırmalar Dergisi, 14, ss.105 - 138, 2012.
ISNAD KAYA, Erdoğan. "İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler öğrenme ortamına ilişkin beklentileri". Akademik Araştırmalar Dergisi 14/54 (2012), 105-138.