Yıl: 2012 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 105 - 123 Metin Dili: Türkçe

Üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddet hakkındaki görüşlerinin, deneyimlerinin bazı değişkenler ve yaşam doyumu ile ilişkisi (Deü Buca eğitim fakültesi örneği)

Öz:
Bu araştırmanın amaçlarından biri, üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddet hakkındaki görüşleri ve deneyimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Diğer amacı ise, üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddete ilişkin görüşlerinin ve deneyimlerinin yaşam doyumları ile ilişkisinin araştırılmasıdır. Çalışma gurubu, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 298 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcıların sosyo demografik özelliklerini, şiddete ilişkin görüşlerini ve deneyimlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Görüşme Formu” ve yaşam doyumu düzeylerini belirlemek için “Yaşam Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuçlar, kadın öğrencilerin ekonomik özgürlük, kariyer, ev işleri gibi alanlarda, kadın erkek eşitliği düşüncesini daha çok benimsediğini göstermektedir. Ancak kadın katılımcıların dayak konusunda; toplumsal cinsiyet rolleri açısından evli kadınlara göre daha geleneksel görüşlere sahip olduğu belirlenmiştir. Aile içinde şiddete maruz kalanların kalmayanlara göre, şiddete tanık olanların tanık olmayanlara göre yaşam doyumları anlamlı düzeyde daha düşük bulunmuştur. Öğretmen adaylarının “kadına yönelik şiddetin önlenmesi” konusunda farkındalıklarını arttırmak, zihniyet dönüşümünü sağlamak, yasal süreçler ve haklar konusunda bilgi edinmelerini sağlayacak çalışmalara gereksinim olduğunu düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aslan, S., Çelebioğlu, A. ve Tezel, A. (2008). Depression and life satisfaction in cancer patients receiving chemotherapy. Tıp Bilimleri Dergisi, 28 (5): 628-634.
 • Altınay, A.G. ve Arat, Y. (2008). Türkiye’de kadına yönelik şiddet. İstanbul: Punto Baskı Çözümler.
 • Arın, C. (1998). Kadına yönelik şiddet. A. B. Hacımirzaoğlu (Ed.). 75 yılda kadınlar ve erkekler İçinde. 201-210. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
 • Arı Hareketi ve KAGİDER, (2008). Eşitlik için nesiller arası köprüler projesi: kadına yönelik şiddet araştırması. http://genckadin.net/basinbulteni.htm. (27.05.2009).
 • Başbakanlık Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, (1998) Rapor. Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet Raporu. Ankara. http:/ /www. athgm.gov.tr/upload/mce/eskisite/files/kutuphane_33_Aile_Icinde_ve_Toplumsal_ Alanda_Siddet.pdf, (18.02.2011)
 • T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, (1995). Aile içi şiddetin sebep ve sonuçları. Aile Araştırma Kurumu Yayınları. Ankara. http://www.athgm.gov.tr/upload/mce/eskisite/files/kutuphane_20_Aile_Ici_Siddeti n_Sebep_ve_Sonuclari.pdf, (24.04.2012).
 • Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, ICON-Institut Puplic Sector GmbH and BNB Danışmanlık, (2009). Türkiye’de kadına yönelik aile içi şiddet araştırması 2008, Özet Rapor. Ankara. http://www.ksgm.gov.tr/tdvaw/doc/aisozet.pdf, (27.05.2009).
 • Bora, A. ve Üstün, İ. (2005). Sıcak aile ortamı, demokratikleşme sürecinde kadın ve erkekler. İstanbul: TESEV Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri, 7. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Chow, H.P.H. (2005). Life satisfaction among university students in a Canadian Prairie City: a multivariate analysis. Social Indicators Research, 70 (2): 139-150.
 • Çeçen, R. (2007). Üniversite öğrencilerinin cinsiyet ve yaşam doyumu düzeylerine göre sosyal ve duygusal yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2): 180-190.
 • Çeçen, R. (2008). Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu yordamada bireysel bütünlük duygusu, aile bütünlük duygusu ve benlik algısı. Journal of Theory and Practice in Education, 4 (1): 19-30.
 • Dahlberg, L. L. ve Potter, L. B. (2001). Youth violence: developmental pathways and prevention challenges. American Journal of Preventive Medicine, 20 (1): 13-14.
 • Demir, Ü. (2000). Kadına yönelik aile içi şiddet. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 3 (1): 57-61.
 • Deniz, M.E. ve Yılmaz, E. (2004) “Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Yetenekleri İle Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, Malatya.
 • Diener, E. ve Diener, M. (1995). Cross–cultural correlates of life satisfaction and self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 68 (4): 653-663.
 • Ergin. N., Bayram, N., Alper, Z., Selimoğlu, K. ve Bilgel, N. (2005). Domestic violence: a tragedy behind the doors. Women Health, 42 (2): 35-51.
 • Güler, N., Uzun, S., Boztaş, Z. ve Aydoğan, S. (2002). Anneleri tarafından çocuklara uygulanan duygusal/fiziksel istismar-ihmal davranışı ve bunu etkileyen faktörler. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 24 (3): 128-134.
 • Güler, N., Tel, H. ve Özkan-Tuncay, F. (2005). Kadının aile içinde yaşanan şiddete bakışı. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 27 (2): 51-56.
 • Gündoğar, D., Sallan-Gül, S., Uskun, E., Demirci, S. ve Keçeci, D. (2007). Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu yordayan etkenlerin incelenmesi. Klinik Psikiyatri, 10 (1): 14-27.
 • Güneş, G., Kaya, M. ve Pehlivan, C. (2000).Tıp fakültesi öğrencilerinin ailelerinde kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili bir araştırma. Toplum ve Hekim, 15 (5): 391-397.
 • Güneri, F. Y. (1996). Ailede kadına yönelik şiddet, evdeki terör, kadına yönelik şiddet. İstanbul: Mor Çatı Yayınları.
 • Helvacıoğlu-Gümüşoğlu, F. (1998). Sayılarla kadına yönelik şiddet. Mor Çatı Kollektifi (Ed). Geleceğim elimde, İçinde. 29-63. İstanbul: Mor Çatı Yayınları.
 • Işık, S. N. (2002). 1990’larda kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele hareketi içinde oluşmuş bazı gözlem ve düşünceler. A. Bora ve A. Günal (Ed.) 1990’larda Türkiye’de feminizm İçinde. 41-72. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kaya, Y. ve Cook, J. K. (2010). A cross-national analysis of physical intimate partner violence against women. International Journal of Comparative Sociology, 51 (6): 423-444.
 • Kalaycıoğlu, E. ve Toprak, B. (2004). İş yaşamı, üst yönetim ve siyasette kadın. İstanbul: TESEV Yayınları.
 • Keser, A.(2005). İş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi: otomotiv sektöründe bir uygulama. Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 2005 (4): 77-96.
 • Kerestecioğlu, İ. (2004). Türkiye’de kadının toplumsal konumu: kazanımlar ve sorunlar. F. Berktay (Ed.) Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde kadının konumu: kazanımlar, sorunlar, umutlar, İçinde. 35-54. İstanbul: KADER Yayınları.
 • Heise, L., Garcia-Moreno, C. (2002). Violence by intimate partners. E. G. Krug, L. L. Dahlberg, J. A. Mercy, A. B. Zwi ve R. Lozano (Ed.) World Report on Violence and Health, İçinde. 87-113. Geneva, World Health Organization (WHO).
 • Kocacık, F. ve Doğan, O. (2006). Domestic violence against women in Sivas, Turkey: survey study. Croatian Medical Journal, 47 (5): 742-749.
 • Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Mayda, S.Ş. ve Akkuş, D. (2004). Domestic violence against 116 Turkish housewives: a field study. Women Heath, 40 (3): 95-108.
 • Medaric, Z. (2011). Domestic violence against women in Slovenia: a public problem? Revija za Socijalnu Politiku (Croatian Journal of Social Policy), 18 (1): 25-45.
 • Muslu, L. ve Erdem, M. (2002). Eşi tarafından fiziksel şiddet gören ve görmeyen kadınların benlik saygısı düzeylerinin karşılaştırılması. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 4 (2): 31-38.
 • Osofsky, H. J. ve Osofsky, J. D. (2001). Violent and aggressive behaviours in youth: a mental health and prevention perspective. Psychiatry, 64 (4): 285-295.
 • Proctor, C. L., Linley, P. A. ve Maltby, J. (2009). Youth life satisfaction: a review of the literature. Journal of Happiness Studies, 10 (5): 583-630.
 • Rittersberger, T. (1997). Aile içi şiddet: bir sosyolojik yaklaşım. O. Çiftçi (Ed.) 20. yüzyılın sonunda kadınlar ve gelecek konferansı, İçinde. 119-131. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, No: 285.
 • Subaşı, F. ve Hayran, O. (2005). Evaluation of life satisfaction index of the elderly people living in nursing homes. Archives of Gerontology and Geriatrics, 41 (1): 23-29.
 • Subaşı, N. ve Akın, A. (2009). Kadına yönelik şiddet; nedenleri ve sonuçları. Toplumsal cinsiyet, sağlık ve kadın. Ankara: Hacettepe Yayınları.
 • Turak, P. (2001). Women's view on violence in Turkey: a study of female university students in Turkey. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 8 (1): 77-91.
 • Ulutaşdemir, M. (2002). Kadına yönelik şiddet. Sağlık ve Toplum, 12 (4):15-20.
 • Vahip, I. ve Doğanavşargil, Ö. (2006). Aile içi fiziksel şiddet ve kadın hastalarımız. Türk Psikiyatri Dergisi, 17 (2): 107-114.
 • Veenhoven, R. (1991). Is happiness relative? Social Indicates Research, 24 (1): 1-34.
 • Vefikuluçay, D., Demirel, S., Taşkın, L. ve Eroğlu, K. (2007). Kafkas Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış açıları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 14 (2): 12-27.
 • Yaman Efe, Ş. ve Ayaz, S. (2010). Kadına yönelik aile içi şiddet ve kadınların şiddete bakışı. Anadolu Psikiyatri Dergisi,11: 23-29.
 • Yetim, U. (1993). Life satisfaction: a study based on the organization of personal project. Social Indicators Research, 29 (3): 277-289.
 • Yılmaz, D. V., Zeyneloğlu, S., Kocaöz, S., Kısa, S., Taşkın, L. ve Eroğlu, K. (2009). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (1): 775-792.
APA KABASAKAL TOPÇU Z, GİRLİ A (2012). Üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddet hakkındaki görüşlerinin, deneyimlerinin bazı değişkenler ve yaşam doyumu ile ilişkisi (Deü Buca eğitim fakültesi örneği). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 105 - 123.
Chicago KABASAKAL TOPÇU Zekavet,GİRLİ Alev Üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddet hakkındaki görüşlerinin, deneyimlerinin bazı değişkenler ve yaşam doyumu ile ilişkisi (Deü Buca eğitim fakültesi örneği). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14, no.2 (2012): 105 - 123.
MLA KABASAKAL TOPÇU Zekavet,GİRLİ Alev Üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddet hakkındaki görüşlerinin, deneyimlerinin bazı değişkenler ve yaşam doyumu ile ilişkisi (Deü Buca eğitim fakültesi örneği). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.2, 2012, ss.105 - 123.
AMA KABASAKAL TOPÇU Z,GİRLİ A Üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddet hakkındaki görüşlerinin, deneyimlerinin bazı değişkenler ve yaşam doyumu ile ilişkisi (Deü Buca eğitim fakültesi örneği). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 14(2): 105 - 123.
Vancouver KABASAKAL TOPÇU Z,GİRLİ A Üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddet hakkındaki görüşlerinin, deneyimlerinin bazı değişkenler ve yaşam doyumu ile ilişkisi (Deü Buca eğitim fakültesi örneği). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 14(2): 105 - 123.
IEEE KABASAKAL TOPÇU Z,GİRLİ A "Üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddet hakkındaki görüşlerinin, deneyimlerinin bazı değişkenler ve yaşam doyumu ile ilişkisi (Deü Buca eğitim fakültesi örneği)." Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, ss.105 - 123, 2012.
ISNAD KABASAKAL TOPÇU, Zekavet - GİRLİ, Alev. "Üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddet hakkındaki görüşlerinin, deneyimlerinin bazı değişkenler ve yaşam doyumu ile ilişkisi (Deü Buca eğitim fakültesi örneği)". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14/2 (2012), 105-123.