Viral pazarlamanın sosyal paylaşım sitelerine üye olan kullanıcılar üzerindeki etkisini inceleyen

Yıl: 2011 Cilt: 9 Sayı: 36 Sayfa Aralığı: 73 - 86 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Viral pazarlamanın sosyal paylaşım sitelerine üye olan kullanıcılar üzerindeki etkisini inceleyen

Öz:
İnternet kullanımının artması sonucunda önemi artan sosyal paylaşım siteleri ile ilginç iletilerin kişiler ya da gruplar arasında paylaşımından yararlanan "viral pazarlama" pazarlama literatürüne giren yeni kavramlar arasındadır. Tüketiciler, genellikle arkadaşlarından gelen bir elektronik posta mesajını en güvenilir kaynak olarak gördüklerinden viral kampanyaların sosyal paylaşım sitelerindeki dolaşımı kolaylaşmaktadır. Viral pazarlama, ağızdan ağza iletişimin elektronik şekli olarak tanımlanabilir. Dijital teknolojinin yararları sonucunda gelişmiş ve ağızdan ağza iletişimin kritik bir elektronik versiyonu olarak da adlandırılabilir. Bu çalışmanın ana amacı viral pazarlama uygulamalarının etkinliğini ölçmektir. Araştırma İzmir ili içerisinde çeşitli yaş, meslek ve gelir grubundaki 236 kişi üzerinde viral pazarlama uygulamalarına yönelik yüz yüze anket çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda katılımcıların sosyal paylaşım siteleri içerisinde en çok facebook ve msn'i kullandıkları, viral kampanyalar içinde komik şakalardan daha fazla etkilendikleri görülmüştür. Ayrıca katılımcıların yaklaşık %64'ünün viral kampanyalardan etkilenerek alışveriş yapması ve %72'sinin de bu kampanyaları başkaları ile paylaşmaları araştırma sonucunda elde edilen önemli bir bulgudur. Yapılan istatistiksel analiz sonuçlarına göre, 18-28 yaş dilimindeki katılımcıların, meslek dilimlerinden öğrenci ve serbest meslek gruplarının ve gelir dilimleri daha yüksek olan bireylerin diğer gruplara kıyasla e-postalardan daha fazla etkilenerek alışveriş yaptıkları saptanmıştır. Kısacası, belirli gruplar için viral pazarlama uygulamalarının oldukça uygun olabileceği araştırma sonucunda elde edilen bir bulgudur. Sosyal paylaşım sitelerinin Türkiye'de kullanımı giderek yaygınlaştığı için, viral pazarlama daha etkili bir pazarlama çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle araştırma sonucunda elde edilen bulguların, Türk firmalarının pazarlama faaliyetlerindeki etkinliğini arttırmaları konusunda bir rehber olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

A pilot study on effects of viral marketing on social web sites users

Öz:
"Viral marketing" which benefits from the social networking sites the importance of which has increased as a result of the increase in internet usage and which benefits from the fact that the interesting messages are shared between people or groups is among the new terms entering the marketing literature. As the consumers regard an e-mail sent to them by their friends as the most reliable source, the circulation of the viral campaigns in social networking sites is made easy. Viral marketing can be defined as the electronic form of word-of-mouth communication. It can be described as a critical electronic form of word-of-mouth communication and it can be accepted to have been an improved as a result of the benefits of digital technology. The main purpose of this research is to measure the efficiency of viral marketing practices. The research has been carried out on 236 people from different age, occupation and income groups in the province of Izmir with face-to-face questionnaire relating to viral marketing practices. As a result of the research conducted, it is seen that among the social networking sites the participants used facebook and msn the most and among viral campaigns they were affected by funny jokes more. Also it is a significant finding obtained out of the research that around 64 % of the participants were affected by viral campaigns and did shopping and that 72 % of the participants share these campaigns with others. According to the results of the statistical analysis performed, the participants who are on the 18-28 age group, the students & the self-employed and those who have higher incomes have been determined to do shopping by being more influenced by e-mails compared to other groups. In short, it is a finding obtained from the research that viral marketing applications could be very suitable for certain groups. As the usage of social networking sites is becoming more and more widespread in Turkey, viral marketing is emerging as a more influential marketing type. For this reason, it is thought that the findings obtained out of the research could be a guide in increasing the efficiency of Turkish firms in marketing activities.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • [1] Argan, M. & Tokay Argan, M. (2006). Viral Pazarlama veya İnternet Üzerinde Ağızdan Ağza Reklam: Kuramsal Bir Çerçeve. Sosyal Bilimler Dergisi, (2), 231-250.
 • [2] Güventürk, G. (2010). Sosyal Ağlar ve E-postayla Pazarlamanın İncelikleri. (www.istekobi.com.tr) [15.10.2010],
 • [3] Cruz, D. & Fill, C. (2008). Evaluating Viral Marketing: Isolating The Key Criteria. Marketing Intelligence & Planning, 26(7), 743-758.
 • [4] Kotler, P. & Armstrong, G. (2008) Principles of Marketing. 12th Ed. New Jersey: Pearson Education international.
 • [5] Chaffey, D.; Mayer, R.; Johnston, K. & Chadwick, F.E. (2003). Internet Marketing. 2nd Ed. England (Harlow): Financial Times Prentice Hall.
 • [6] (2008). Have You Got The Bug? Viral Marketing and Its Place In Your Marketing Arsenal. Strategic Direction, 24(9), 17-18.
 • [7] Ferguson, R. & Colloquy, M. (2008). Word Of Mouth and Viral Marketing: Taking the Temperature of the Hottest Trends in Marketing. Journal of Consumer Marketing, 25(3), 179-182.
 • [8] Odabaşı, Y. (2001). Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • [9] Pitta, D. (2008). Providing The Tools to Build Brand Share of Hearth: Gydnet.com. Journal of Product & Brand Management, 17(4), 280-284.
 • [10] Procter, J. & Richards, M. (2008). Word Of Mouth Marketing: Beyond Pester Power. World Advertising Research Center. Advertising and Marketing to Child, 3(3), 3-11.
 • [11] Onat, F. & Alikılıç, Ö.A. (2008). Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam ve Halkla İlişkiler Ortamları Olarak Değerlendirilmesi. Journal of Yasar University, 3(9), 1111-1143.
 • [12] Akgül, A. & Çevik, O. (2005). İstatistiksel Analiz Teknikleri "SPSS'te İşletme Yönetimi Uygulamaları". İkinci Baskı. Ankara: Emek Ofset Ltd.Şti.
 • [13] (http://www.facebakers.com). [07.07.2011].
 • [14] Jurvetson, S. (2000). What is Viral Marketing. (http://www.dfj.com/news/article_25). [07.07.2011].
 • [15] Jurvetson, S. & Draper, F (1997). Viral Marketing. (http://www.dfi.com/news/article_25). [07.07.2011].
APA ÜNAL S (2011). Viral pazarlamanın sosyal paylaşım sitelerine üye olan kullanıcılar üzerindeki etkisini inceleyen. , 73 - 86.
Chicago ÜNAL Serpil Viral pazarlamanın sosyal paylaşım sitelerine üye olan kullanıcılar üzerindeki etkisini inceleyen. (2011): 73 - 86.
MLA ÜNAL Serpil Viral pazarlamanın sosyal paylaşım sitelerine üye olan kullanıcılar üzerindeki etkisini inceleyen. , 2011, ss.73 - 86.
AMA ÜNAL S Viral pazarlamanın sosyal paylaşım sitelerine üye olan kullanıcılar üzerindeki etkisini inceleyen. . 2011; 73 - 86.
Vancouver ÜNAL S Viral pazarlamanın sosyal paylaşım sitelerine üye olan kullanıcılar üzerindeki etkisini inceleyen. . 2011; 73 - 86.
IEEE ÜNAL S "Viral pazarlamanın sosyal paylaşım sitelerine üye olan kullanıcılar üzerindeki etkisini inceleyen." , ss.73 - 86, 2011.
ISNAD ÜNAL, Serpil. "Viral pazarlamanın sosyal paylaşım sitelerine üye olan kullanıcılar üzerindeki etkisini inceleyen". (2011), 73-86.
APA ÜNAL S (2011). Viral pazarlamanın sosyal paylaşım sitelerine üye olan kullanıcılar üzerindeki etkisini inceleyen. ÖNERİ, 9(36), 73 - 86.
Chicago ÜNAL Serpil Viral pazarlamanın sosyal paylaşım sitelerine üye olan kullanıcılar üzerindeki etkisini inceleyen. ÖNERİ 9, no.36 (2011): 73 - 86.
MLA ÜNAL Serpil Viral pazarlamanın sosyal paylaşım sitelerine üye olan kullanıcılar üzerindeki etkisini inceleyen. ÖNERİ, vol.9, no.36, 2011, ss.73 - 86.
AMA ÜNAL S Viral pazarlamanın sosyal paylaşım sitelerine üye olan kullanıcılar üzerindeki etkisini inceleyen. ÖNERİ. 2011; 9(36): 73 - 86.
Vancouver ÜNAL S Viral pazarlamanın sosyal paylaşım sitelerine üye olan kullanıcılar üzerindeki etkisini inceleyen. ÖNERİ. 2011; 9(36): 73 - 86.
IEEE ÜNAL S "Viral pazarlamanın sosyal paylaşım sitelerine üye olan kullanıcılar üzerindeki etkisini inceleyen." ÖNERİ, 9, ss.73 - 86, 2011.
ISNAD ÜNAL, Serpil. "Viral pazarlamanın sosyal paylaşım sitelerine üye olan kullanıcılar üzerindeki etkisini inceleyen". ÖNERİ 9/36 (2011), 73-86.