Yıl: 2012 Cilt: 37 Sayı: 166 Sayfa Aralığı: 195 - 205 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğrenci yabancılaşma ölçeği’nin (öyö) geliştirilmesi

Öz:
Öğrencilerin okula ve okulda yapılan etkinliklere karşı olumsuz bir tutum geliştirmelerini ifade eden yabancılaşma kavramı, eğitim örgütlerinin örgütsel amaçlarını gerçekleştirmesini önemli ölçüde engellemektedir. Yabancılaşma olgusunun ne derecede yaşandığının belirlenmesi, çözüm arama çabalarının başlangıcını oluşturacağı açıktır. Araştırmada, öğrencilerin yaşadığı yabancılaşma duygusunu ölçmeye dönük bir aracın geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, eğitim fakültesinde farklı bölüm ve sınıflarda öğrenim görmekte olan 857 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin 409’ u kadın, 448’ i erkektir. Geçerlik çalışmaları kapsamında açımlayıcı faktör analizi ile ölçek dört faktöre indirgenmiş, doğrulayıcı faktör analizi ile de dört faktörlü yapı sınanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin oldukça iyi uyum değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Ölçeğin güvenirliği için madde analizi, Cronbach Alfa, Spearman-Brown ve Guttman Split Half güvenirlik katsayıları, maddeler ve alt ölçekler arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Güvenirlik ve geçerlik çalışmaları, ölçeğin kullanılabilir özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Development of the student alienation scale (sas)

Öz:
The concept of alienation (students developing negative attitudes towards school and the activities done in the school) prevents educational organizations to achieve their organizational goals. It is clear that determining the degree of alienation is the starting point in the effort of finding solutions. In this study, the main purpose is to develop a scale measuring students’ alienation feelings. Subjects are 857 students enrolled in various programs in the Faculty of Education. Of these students, 409 are female and 448 are male. In the course of validity, the scale was reduced to 4 factors with the use of explanatory factor analysis. Then, this four-factor structure was confirmed with the use of confirmatory factor analysis. For the purpose of measuring reliability of the scale item analysis, the Cronbach’s alpha, Spearman-Brown ve Guttman Split Half reliability coefficients and correlation coefficients between items and the subscales were computed. As a result of validity and reliability studies, it was seen that scale can be used.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Balcı, A. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem.
 • Bayhan, V.(1995). Üniversite Öğrencilerinde Anomi Yabancılaşma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Brown, M.R., Higgins, K.,and Paulsen, K. (2003). Adolescent alienation: what is it and what can educators do about it? Intervention in School and Clinic. 39 (1), 3-9.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Calabrese, R.L.(1987) Adolescence: a growth period conducive to alienation. Adolescence, 22, 929–938
 • Case, J.M.(2008). Alienation and engagement:development of an alternative theoretical framework for understanding student learning. High Educ. 55, 321–332, DOI 10.1007.
 • Çelik, F.(2005). Ortaöğretim Öğrencilerinin Okula Yabancılaşma Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik. Ankara: Pegem
 • Duru, E.(1995). Üniversite Öğrencilerinin Yabancılaşma ve Yalnızlık Düzey İlişkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Elma, C. (2003). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İşe Yabancılaşması (Ankara ili örneği) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara
 • Eryılmaz, A, Burgaz, B.(2011). Özel ve resmi lise öğretmenlerinin örgütsel yabancılaşma düzeyi. Eğitim ve Bilim. 36 (161), 271-286.
 • Kayış, A. (2009). Güvenirlik analizi. Ş.Kalaycı (Ed.), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri İçinde (s.403-419). Ankara: Asil Yayınevi.
 • Kunkel, R.C, Thompson,J.C. and Mcelhinney, J.H.(1973). School related alienation perceptions of secondary school students. ED 074 092.
 • Liu, R.(2010). Alienation and first-year student retention. Professional File, 116, 1–18.
 • Mann, S.(2001). Alternative perspectives on the student experience: alienation and engagement. Studies in Higer Education, 26 (1), 7–19.
 • Mann, S. (2005). Alienation in the learning environment: a failure of community. Studies in Higer Education, 30 (1), 43–55.
 • Mau, R.Y.(1992). The validity and devolution of a concept: student alienation. Adolescence, 27 (107), ERIC: EJ451214.
 • Rafalides, M., and Hoy, W.(1971). Sududent sense of alienation and pupil control orientation of high school. The High School Journal, 55, 101–111.
 • Sanberk, İ. (2003). Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Seeman, M.(1959). On the meaning of alienation. American Sociological Review. 24 (6), 783–791.
 • Şencan, H.(2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlik. Ankara:Seçkin Yayınları.
 • Taylor, E.D.(1999). How does peer support relate to African American adolescents academik outcomes? Testing a conceptual model. Paper presented at the biennial meeting of the Society for Research in Child Development, Albuquerque, NM. ED 437 493
 • Tavşancıl, E.(2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Tezcan, M.(1997). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Ankara Ün. Yayınları
 • Trent, F.(2001). Aliens in the classroom? Biennial Meeting of The Society for Research in Child Devolopment, 10–15 Washington, ED245153.
 • Yılmaz, S. ve Sarpkaya, P. (2009). Eğitim Örgütlerinde Yabancılaşma ve Yönetimi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (2), 314–333.
 • Valverede, S.A. (1987). A comparative study of Hispanic high school dropouts and graduates: why do some leave school early and some finish?Education and Urban Society, 19 (3), 320-329.
 • Wiseman, R.L.,Emry, R. and Morgan, D.(1988). Predicting academic succes for disabled students in higer education. Research in Higher Education, 28(3), 255-269.
APA ÇAGLAR Ç (2012). Öğrenci yabancılaşma ölçeği’nin (öyö) geliştirilmesi. , 195 - 205.
Chicago ÇAGLAR ÇAGLAR Öğrenci yabancılaşma ölçeği’nin (öyö) geliştirilmesi. (2012): 195 - 205.
MLA ÇAGLAR ÇAGLAR Öğrenci yabancılaşma ölçeği’nin (öyö) geliştirilmesi. , 2012, ss.195 - 205.
AMA ÇAGLAR Ç Öğrenci yabancılaşma ölçeği’nin (öyö) geliştirilmesi. . 2012; 195 - 205.
Vancouver ÇAGLAR Ç Öğrenci yabancılaşma ölçeği’nin (öyö) geliştirilmesi. . 2012; 195 - 205.
IEEE ÇAGLAR Ç "Öğrenci yabancılaşma ölçeği’nin (öyö) geliştirilmesi." , ss.195 - 205, 2012.
ISNAD ÇAGLAR, ÇAGLAR. "Öğrenci yabancılaşma ölçeği’nin (öyö) geliştirilmesi". (2012), 195-205.
APA ÇAGLAR Ç (2012). Öğrenci yabancılaşma ölçeği’nin (öyö) geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 37(166), 195 - 205.
Chicago ÇAGLAR ÇAGLAR Öğrenci yabancılaşma ölçeği’nin (öyö) geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim 37, no.166 (2012): 195 - 205.
MLA ÇAGLAR ÇAGLAR Öğrenci yabancılaşma ölçeği’nin (öyö) geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, vol.37, no.166, 2012, ss.195 - 205.
AMA ÇAGLAR Ç Öğrenci yabancılaşma ölçeği’nin (öyö) geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim. 2012; 37(166): 195 - 205.
Vancouver ÇAGLAR Ç Öğrenci yabancılaşma ölçeği’nin (öyö) geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim. 2012; 37(166): 195 - 205.
IEEE ÇAGLAR Ç "Öğrenci yabancılaşma ölçeği’nin (öyö) geliştirilmesi." Eğitim ve Bilim, 37, ss.195 - 205, 2012.
ISNAD ÇAGLAR, ÇAGLAR. "Öğrenci yabancılaşma ölçeği’nin (öyö) geliştirilmesi". Eğitim ve Bilim 37/166 (2012), 195-205.