Karayoluyla eşya taşima sözleşmesinin hukukî niteliği ve iş görme amacı güden sözleşmelerle ilişkisi

Yıl: 2012 Cilt: 0 Sayı: 101 Sayfa Aralığı: 167 - 196 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Karayoluyla eşya taşima sözleşmesinin hukukî niteliği ve iş görme amacı güden sözleşmelerle ilişkisi

Öz:
Karayoluyla eşya taşıma sözleşmesi, hukukî niteliği itibariyle, tipik, ivazlı, tam iki tarafa borç yükleyen ve rızaî bir sözleşmedir. Taşıma senedi, sevk mektubu ve benzeri belgelerin, fonksiyonu ispat olup, bunların yokluğu, hukuka aykırı oluşu veya kaybolması, taşıma sözleşmesinin varlığını veya geçerliliğini etkilemez. Karayoluyla eşya taşıma sözleşmesi, iş görme amacı güden sözleşmelerle bağlantısı bakımından, vekâlet ve hizmet sözleşmelerinden ziyade, eser sözleşmesiyle, niteliği, kuruluşu ve sona ermesi açılarından benzerlik arz etmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

The qualification legal and the relation with transaction contracts of carriage contract of goods by road

Öz:
The carriage contract of goods by road, in terms of qualification legal, is a synallagmatic contract which is edited in law and concluded by consensus. The consignment note and other similar carriage documents, whose function is to prove, absence, irregularity or loss of those documents, shall not affect the existence or the validity of the carriage contract. The carriage contract of goods by road, as a matter of the relation with the purpose of transaction, left over representation or employment contracts, presents analogy to freelance contract.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akıncı Ziya, Karayolu İle Milletlerarası Eşya Taşımacılığı ve CMR, Ankara, 1999.
 • Akıntürk Turgut/Karaman Derya Ateş, Borçlar Hukuku, İstanbul, 2011.
 • Akyol Şener, Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, İstanbul, 1976.
 • Alter Michel, Droits des transports, Paris, 1996.
 • Antalya Gökhan O., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, İstanbul, 2012.
 • Aral Fahrettin, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara, 2010.
 • Arkan Sabih, “Taşıma İşleri Komisyoncusunun Borçlarını ve Sorumluluğunu Düzenleyen Hükümler”, Avrupa Birliği’nin Ulaştırma Politikası, İstanbul, 2003 (İktisadi Kalkınma Vakfı, No: 14), s. 313-326, 15.4.2010 tarihinde http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/ 38/305/2870.pdf adresinden erişildi (Arkan, Komisyoncu).
 • Arkan Sabih, Eşyanın Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Konvansiyon (CMR) Üzerinde Bir İnceleme, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakımından Eşya Taşımacılığı Sempozyumu, 26-27 Ocak 1984, Maçka/İstanbul, Ankara, 1984, s. 6-21, (Arkan, İnceleme).
 • Arkan Sabih, Karada Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu, Ankara, 1982 (Arkan, Sorumluluk).
 • Arkan Sabih, Karma Taşımalarla İlgili Hukukî Sorunlar, Prof. Dr. Jale G. Akipek’e Armağan, Konya, 1991, s. 341-358 (Arkan, Karma).
 • Arkan Sabih, Yolcu ve Eşya Taşımalarında Aracılık Faaliyetlerine İlişkin Yargıtay Kararları Üzerine İnceleme, AÜHFD, C. 40, S. 1-4, s. 313-320, 4.3.2012 tarihinde http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/ 38/303/2847.pdf, adresinden erişildi (Arkan, Aracılık).
 • Arslan Arzu, Uluslararası Hava Taşımalarında Taşıyıcıya Yükün Ziya ve/veya Hasarı Sebebiyle Yöneltilebilecek Sınırlı/Sınırsız Sorumluluk Hâlleri ve Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulması, Prof. Dr. Selâhattin Sulhi Tekinay’ın Hatırasına Armağan, İstanbul, 1999, s. 89-118.
 • Atabek Reşat, Eşya Taşıma Hukuku, İstanbul, 1960.
 • Aydın Alihan, CMR’ye Göre Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluğu, İstanbul, 2006.
 • Battal Ahmet, Yeni Karayolu Taşıma Kanunu ve TTK Kapsamında Taşıma İşleri Tellallığı Mümkün müdür?, 4.3.2012 tarihinde http:// w3.gazi.edu.tr/~battal/images/makale/makale37/tasima_isleri_ tellaligi.pdf adresinden erişildi.
 • Belbez Hikmet, Nakil Sözleşmesi ve Nakliyecinin Sorumu, dergiler. ankara.edu.tr/dergiler/38/239/2104.pdf; s. 387-402.
 • Bozer Ali, Bankacılar İçin Kıymetli Evrak Hukuku Bilgisi, Ankara, 1981.
 • Canbolat Ayşe Gül, Hava Taşıma Sözleşmelerinde Taşıyıcının Sorumluluğu, Kırıkkale, 2006, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 4.3.2012 tarihinde www.belgeler.com/blg/soh/hava-tasima-sozlesmelerinde- tasiyicinin-sorumlulugu-responsibility-of-the-air-ca rrier-in-air-carrier-agreements adresinden erişildi.
 • Çalışkan İbrahim, İstisna Akdinin Mahiyeti ve Unsurları, s. 349- 365, 1.4.2012 tarihinde http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/ 37/775/9914.pdf adresinden erişildi.
 • Çim Halit, Uluslararası Karayoluyla Eşya Taşıma Sözleşmesine (CMR) Göre Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu, İzmir, 2006, 4.3.2012 tarihinde www.belgeler.com/blg/s4x/karayoluylauluslararasi- esya-tasima-sozlesmesine-cmr-gore-tasiyiciningecikmeden- dogan-sorumlulugu-ttk-ve-ttk-tasarisi-ilemukayeseli- olarak-liability-of-tha-carrier-for-delay-in-deliveryaccording- to-the-convention-on-international-carriage-of-goodsby- road-making-comparative-analyses-with-t adresinden erişildi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • De Wıt Ralph, Multimodal Transport, Londra ve Hong Kong, 1995.
 • Deniz İnci, Konteyner Taşımacılığı ve Hukuki Sorunları, İstanbul, 1982.
 • Dutilleul Collart François/Delebecque Philippe, Contrats civils et commerciaux, Paris, 2001.
 • Emiroğlu Haluk, Roma Hukuku’nda Vekâlet Sözleşmesi (Mandatum) ve Hukuki İşlemlerde Temsil, AÜHFD, Y. 2003, C. 52, S. 1, s. 101-111, 1.4.2012 tarihinde http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/ 38/283/2582.pdf adresinden erişildi.
 • Erdil Engin, Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku, İçtihatlı CMR Konvansiyonu Şerhi, İstanbul, 2007.
 • Eren Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 2011.
 • Eriş Gönen, Kara Taşıma Hukuku (Açıklamalı, İçtihatlı, Uygulamalı), Ankara, 1996.
 • Fédération internationale des ouvriers du transport, Problèmes nationaux et internationaux de la politique des transports, Bâle (Suisse), 1958.
 • Franko Nisim, Hatır Nakliyatı ve Hukukî Mahiyeti, Ankara, 1992.
 • Gençtürk Muharrem, Ticaret Kanunu’nun 780. Maddesine Göre Eşya Taşıyıcısının Gecikmeden Doğan Sınırlı ve Sınırsız Sorumluluğun Kapsamı, e-akademi (Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi), 4.3.2012 tarihinde www.e-akademi.org/arsiv. asp?sayi=64 adresinden erişildi (Gençtürk, Sorumluluğun Kapsamı).
 • Gençtürk Muharrem, Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku (Gecikmeden Doğan Sorumluluk), İstanbul, 2006 (Gençtürk, Gecikmeden Doğan Sorumluluk).
 • Jané Joan/De Ochoa Alfonso, The handbook of logistics contracts, A practical guide to a growing field, London, 2006.
 • Kahya Mehmet, Taşıyıcının Malî Sorumluluğu ve CMR Sigortaları, İstanbul, 2007.
 • Kaya Arslan, Karayolu İle Eşya Taşımaya İlişkin Uluslararası Sözleşmenin (CMR) Uygulama Şartları ve Öngörülen Sorumluluğun Esasları (I), Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul, 1998, s. 311-333 (Kaya,CMR-I).
 • Kaya Arslan, Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1978 (Kaya, Gecikme).
 • Kaya Arslan, Taşıyıcının Kara Yolu ile Eşya Taşımasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’de (CMR) Öngörülen Sorumluluğunun Esasları (II), Prof. Dr. Hıfzı Velidedeoğlu’na Armağan, İÜHFM, C. LVI, S. 1-4, Y. 1998, s. 239-267 (Kaya, CMR-II).
 • Kılıçoğlu Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2012.
 • Mertol Can, Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara, 2012.
 • Oğuzman Kemâl M./Turgut Öz M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.II, İstanbul, 2012.
 • Oğuzman M. K./Barlas N., Medenî Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, İstanbul, 2011.
 • Ozanoğlu Seçkin Hasan, İstisna ve Özellikle İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin (Yüklenicinin) Eseri Teslim Zamanında Gecikmesine Bağlanan İfaya Eklenen Cezai Şart (Gecikme Cezası) Kayıtları, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. III, S. 1-2, Y. 1999 (Haziran-Aralık), s. 1-55, 1.4.2012 tarihinde http://www.hukuk. gazi.edu.tr/editor/dergi/3_4.pdf adresinden erişildi.
 • Özdemir Gökçe, Roma ve Türk Hukuklarında Vekâletsiz İş Görme (Negotiorum Gestio), Ankara, 2001 (Özdemir, Vekâletsiz iş Görme). Özdemir Türkay, Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku (Ziya ve/veya Hasar Sorumluluğu), İstanbul, 2006.
 • Öztan Fırat, Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara, 2009.
 • Poroy Reha/Tekinalp Ünal, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, İstanbul, 2010.
 • Reisoğlu Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 2011.
 • Rodière René, Le Contrat de trasport de marchandises terrestre et aérien (France), Paris, 1977.
 • Rodière Renè/Mercadal Barthélémy, Droit du transport, Paris, 1990.
 • Stevens Handly, Transport Policy in the European Union, The European Union Series, Basıldığı yer: Çin, Kamuya sunulduğu yer: Avrupa Birliği, 2004.
 • Şamlı Yetiş Kübra, Taşıyıcının/Taşıyanın Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı, İstanbul, 2008.
 • Tekil Fahiman, Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul, 1980.
 • Thaller Edmond, Droit Commercial Les Transport, Paris, 1910.
 • Tüzün Nejat, Kara ve Hava Taşıma Hukuku, Ankara, 1968.
 • Uçar Ayhan, İstisna Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Ankara, 2003 (Uçar, Ayıba Karşı Tekeffül).
 • Uçar Ayhan, İstisna Sözleşmesinde Teslim Kavramı, Teslimin Usulü ve Hukuki Sonuçları, AÜEHFD, C. V, S. 1-4, Y. 2001, s. 513- 555, 1.4.2012 tarihinde http://hukuk.erzincan.edu.tr/dergi/ makale/2001_V_25.pdf adresinden erişildi (Uçar, Teslim Kavramı).
 • Uslu Murat, CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu, Ankara, 2010.
 • Ülgen Hüseyin, Hava Taşıma Sözleşmesi, Ankara, 1987 (Ülgen, Hava Taşıma).
 • Ülgen Hüseyin, Taşıma Hukuku, 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul, 1997 (Ülgen, Taşıma Hukuku).
 • Ülgen Hüseyin, Uluslararası Taşımacılık ve Hukuki Sorunları, İstanbul, 1988 (Ülgen, Uluslararası Taşımacılık).
 • Veziroğlu Yalçın, Taşınan malın zarar görmesi ve Geç teslim edilmesi hâllerinde taşıyıcının sorumluluğu, 4.3.2012 tarihinde www.veziroglu. av.tr/index.asp?PageID=33adresinden erişildi.
 • Wise Colin, The story of transport, Londra, 1944.
 • www.e-akademi.org/arsiv.asp?sayi=64 adresinden erişildi.
 • Yavuz Cevdet/Acar Faruk/Özen Burak, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), İstanbul, 2011.
 • Yeşilova Ecehan, CMR-Taşıma Senedinin İspat Kuvveti, DEÜHFD, C. 7, S. I, Y. 2005, s. 237-273, 1.4.2012 tarihinde http://web.deu.edu. tr/hukuk/dergiler/DergiMiz7-1/PDF/yesilova10.pdf adresinden erişildi (Yeşilova, İspat).
 • Yeşilova Ecehan, Taşıyıcının CMR Hükümlerine Göre Yardımcı Şahısların ve Müteakip Taşıyıcıların Eylemlerinden Doğan Sorumluluğu, Ankara, 2004 (Yeşilova, Müteakip).
 • Yılmaz Oğuz, CMR Hükümlerine Göre Müteakip Taşıma, İzmir, 2008.
 • Zevkliler Aydın/Gökyayla Emre K., Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara, 2010.
 • Zeyneloğlu Ahmet, Taşıma Hukuku, Ankara, 1993 (Zeyneloğlu, 1993).
 • Zeyneloğlu Ahmet, Uygulamalı Taşıma Hukuku, Ankara, 1980 (Zeyneloğlu, 1980).
APA TÜZÜNER Ö (2012). Karayoluyla eşya taşima sözleşmesinin hukukî niteliği ve iş görme amacı güden sözleşmelerle ilişkisi. , 167 - 196.
Chicago TÜZÜNER ÖZLEM Karayoluyla eşya taşima sözleşmesinin hukukî niteliği ve iş görme amacı güden sözleşmelerle ilişkisi. (2012): 167 - 196.
MLA TÜZÜNER ÖZLEM Karayoluyla eşya taşima sözleşmesinin hukukî niteliği ve iş görme amacı güden sözleşmelerle ilişkisi. , 2012, ss.167 - 196.
AMA TÜZÜNER Ö Karayoluyla eşya taşima sözleşmesinin hukukî niteliği ve iş görme amacı güden sözleşmelerle ilişkisi. . 2012; 167 - 196.
Vancouver TÜZÜNER Ö Karayoluyla eşya taşima sözleşmesinin hukukî niteliği ve iş görme amacı güden sözleşmelerle ilişkisi. . 2012; 167 - 196.
IEEE TÜZÜNER Ö "Karayoluyla eşya taşima sözleşmesinin hukukî niteliği ve iş görme amacı güden sözleşmelerle ilişkisi." , ss.167 - 196, 2012.
ISNAD TÜZÜNER, ÖZLEM. "Karayoluyla eşya taşima sözleşmesinin hukukî niteliği ve iş görme amacı güden sözleşmelerle ilişkisi". (2012), 167-196.
APA TÜZÜNER Ö (2012). Karayoluyla eşya taşima sözleşmesinin hukukî niteliği ve iş görme amacı güden sözleşmelerle ilişkisi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0(101), 167 - 196.
Chicago TÜZÜNER ÖZLEM Karayoluyla eşya taşima sözleşmesinin hukukî niteliği ve iş görme amacı güden sözleşmelerle ilişkisi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 0, no.101 (2012): 167 - 196.
MLA TÜZÜNER ÖZLEM Karayoluyla eşya taşima sözleşmesinin hukukî niteliği ve iş görme amacı güden sözleşmelerle ilişkisi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.0, no.101, 2012, ss.167 - 196.
AMA TÜZÜNER Ö Karayoluyla eşya taşima sözleşmesinin hukukî niteliği ve iş görme amacı güden sözleşmelerle ilişkisi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2012; 0(101): 167 - 196.
Vancouver TÜZÜNER Ö Karayoluyla eşya taşima sözleşmesinin hukukî niteliği ve iş görme amacı güden sözleşmelerle ilişkisi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2012; 0(101): 167 - 196.
IEEE TÜZÜNER Ö "Karayoluyla eşya taşima sözleşmesinin hukukî niteliği ve iş görme amacı güden sözleşmelerle ilişkisi." Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0, ss.167 - 196, 2012.
ISNAD TÜZÜNER, ÖZLEM. "Karayoluyla eşya taşima sözleşmesinin hukukî niteliği ve iş görme amacı güden sözleşmelerle ilişkisi". Türkiye Barolar Birliği Dergisi 101 (2012), 167-196.