Yıl: 2011 Cilt: 9 Sayı: 35 Sayfa Aralığı: 15 - 33 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 15-03-2023

Satın alma kararlarında tüketici etnosentrizmi ve menşe ülke etkisinin rolü

Öz:
Bu çalışma, menşe ülke ve tüketici etnosentrizmi kavramlarını irdelemekte ve bu kavramların ilişkisini seçilen örneklemde test etmektedir. Burada amaç, "menşe ülke etkisi" ve "tüketici etnosentrizmi" kavramlarını farklı bir örneklemde test ederek bu kavramların hedef bölgedeki sonuçlarını görmek, uluslar arası ölçek geliştirme ve ortak boyut tespit çalışmalarına da katkı sağlamaktır.Çalışmanın ilk bölümünde menşe ülke etkisi; ikinci bölümünde tüketici etnosentrizmi kavramları ele alınmış, yazından örneklerle geniş biçimde sunulmuştur. Üçüncü bölümde, Çukurova Üniversitesi mensupları üzerinde yapılan uygulama ve bu uygulamanın sonuçları sunulmuştur. Tüketici etnosentrizmi yazınındaki çalışmalarda varılan eğitim düzeyi-etnosentrizm düzeyi ilişkisindeki genel sonucun aksine üniversite mensupları arasında akademisyenlerin, öğrencilerden daha fazla etnosentrik eğilim gösterdikleri bulunmuştur. Etnosentrizm düzeyleri ile demografik değişkenler arasındaki ilişkinin genel literatürü desteklediği görülmüştür. Yani kadınlar, daha yaşlılar, daha düşük gelirliler daha yüksek düzeyde etnosentrik bulunmuştur. Sonuçlar, genel anlamda yazındaki genel beklentileri desteklemekle birlikte, beklenmeyen bazı bulgularla da karşılaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

The role of consumer ethnocentrism and countr y of origin effect on purchase decision

Öz:
This study examines and tests the relationship between the country of origin and consumer ethnocentrism concepts on the chosen sample. The aim is to evaluate the results of the research on the concepts of "country of origin" and "consumer ethnocentrism" on a different sample and to contribute to the international scale development and conforming dimension studies.In the first part of the study, the country of origin concept; and in the second part, the consumer ethnocentrism concept is examined and presented extensively with examples from related literature. In the third part, the results of the research, that was conducted on the members of Çukurova University, is presentedContrary to the general judgement on the correlation between education level and ethnocentrism level, the academicians have been found to be more ethnocentric than the students. The relations between the levels of ethnocentrism and the demographic characteristics have been found to be supporting the findings in the literature. Namely, the women, the elderly and the lower income consumers have been found to be more ethnocentric. The results generally support the expectations deriving from the literature; however, some unexpected findings were found.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • [1] Shimp, T.A. & Sharma, S. (1987). Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE. Journal of Marketing Research, 24(3), 280-289.
 • [2] Türk Dil Kurumu. (http://www.tdk.gov.tr/TR/ SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4 376734BED947CDE&Kelime=milliyet%c3%a7ilik). [24.09.2007].
 • [3] Smith, A.D. (2001). Nationalism. Theory, Ideology, History. Cambridge: Polity Press.
 • [4] Oran, B. (1993). Milliyetçilik Nedir, Ne Değildir, Nasıl İncelenir? Birikim Dergisi, (45-46), 43-48.
 • [5] Habermas, J. (2002). "Öteki" Olmak, "Öteki"yle Yaşamak. (Çev.: Aka, İ.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • [6] Guibernau, M. (1997). 20. Yüzyılda Ulusal Devlet ve Milliyetçilikler. (Çev.: Domaniç, N.N.). İstanbul: Sarmal Yayınevi.
 • [7] Verlegh, P.W.J. & Steenkamp, J.B.E. (1999). A Review and Meta analysis of Country of Origin Research. Journal of Economic Psychology, 20, 521-546.
 • [8] Hong, S.T. & Yi, Y. (1992). A Cross-National Comparison of Country-of-Origin Effects on Product Evaluations. Journal of International Consumer Marketing, 4(4), 49-71.
 • [9] Thorelli, H.B.; Lim, J.S. & Ye, J. (1988). Relative Importance of Country of Origin, Warranty and Retail Store Image on Product Evaluations, International Marketing Review, 6(1), 35-46.
 • [10] Bilkey, W.J. & Nes, E. (1982). Country-of-Origin Effects on Product Evaluations. Journal of International Business Studies, 13(1), 89-99.
 • [11] Peterson, R.A. & Jolibert, A.J.P. (1995). A Meta-analysis of Country of Origin Effects. Journal of International Business Studies, 26(4), 24-30.
 • [12] Pereira, A.; Hsu, C.C. & Kundu, S.K. (2005). Country-of-origin image: measurement and cross-national testing. Journal of Business Research, 58( 1), 103-106.
 • [13] Nagashima, A. (1970). A Comparison of Japanese and U.S. Attitudes Toward Foreign Products. Journal of Marketing, 34(1), 68-74.
 • [14]Shimp, T.A. (1984). Consumer Ethnocentrism - The Concept and a Preliminary Empirical Test. Advances In Consumer Research, 11, 285-290.
 • [15] Papadopoulos, N.; Heslop, L.A. & Beracs, J. (1989). National Stereotypes and Product Evaluations in a Socialist Country. International Marketing Review, 7(1), 32-47.
 • [16] Baker, M.J. & Ballington, L. (2002). Country of origin as a source of competitive advantage. Journal of Strategic Marketing, 10(2), 157-168.
 • [17] Dosen, D.O.; Skare, V. & Krupka, Z. .(2007). Assessments of country of origin and brand cues in evaluating a Croatian, western and eastern European food product. Journal of Business Research, 60(2), 130-136.
 • [18] Özsomer, A. & Çavuşgil, S.T. (1991). Country of Origin Effects on Product Evaluations: A Sequel to Bilkey and Nes Review. Enhancing Knowledge Development in Marketing, 2, 269-277.
 • [19] Nart, S. (2008). Menşe Ülke Etkisinin Tüketici Algılamaları ve Davranışlarına Yansımaları: İngiltere Pazarında Türk ve Alman Markalarının Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi 1İBF Dergisi, 13(3), 153-177.
 • [20] Ueltschy, L.C. (1998). Brand Perceptions as Influenced by Consumer Ethnocentrism and COO Effects, The Journal of Marketing Management,, 8(1), 12-23.
 • [21] Agrawal, J. & Kamakura, W.A. (1999). Country of origin: A competitive advantage? International Journal of Research in Marketing, 16(4), 255-267.
 • [22] Liefeld, J.P. (2004). Consumer knowledge and use of country-of-origin information at the point of purchase. Journal of Consumer Behaviour, 4(2), 85-96.
 • [23] Han, C.M. (1990). Testing the Role of Country Image in Consumer Choice Behaviour. European Journal of Marketing, 24(6), 24-40.
 • [24] Johansson, J.IC.; Douglas, S.P. & Nonaka, I. (1985). Assessing the Impact of Country of Origin on Product Evaluations: A New Methodological Perspective. Journal of Marketing Research, 22(4), 388-396.
 • [25] Cordell, V. (1992). Effects of Consumer Preferences for Foreign Sourced Products. Journal of International Business Studies, 23(2), 251-269.
 • [26] Hong, S.T.& Wyer, RS. (1989). Effects of Country of Origin and Product Attribute Information on Product Evaluation. Journal of Consumer Research, 16(2), 175-187.
 • [27] Wang, C.K. & Lamb, C.W. (1983). The Impact of Selected Environmental Forces Upon Consumers' Willingness to Buy Foreign Products. Academy of Marketing Science Journal, 11(1/2), 71-84.
 • [28] Tse, D.K. & Gorn, G.J. (1992). An experiment on the salience of country of origin in the era of global brands. Journal of International Marketing, 1(1), 57-76.
 • [29] AlSulaiti, K. & Baker, M.J. (1998). Country of Origin Effects: A Literature Review. Marketing Intelligence & Planning, 16(3), 150.
 • [30] RQth, M.S. & Romeo, J.B. (1992). Matching Product Category and Country Image Perceptions: A Framework for Managing Country-Of-Origin Effects. Journal of International Business Studies, 23(3), 477-497.
 • [31] Cengiz, E. & Kırkbir, F. (2007). Turkish Consumers' Evaluation of Products Made in Foreign Countries: The Country of Origin Effect. Innovative Marketing, 3(2), 72-92.
 • [32] Brodowsky, G.H., J. Tan, O. Meilich (2004), Managing country-of-origin choices: competitive advantages and opportunities, International Business Review, 13(1), 729-748
 • [33] Kaynak, E.; Kucukemiroglu, O. & Hyder, A.S. (2000). Consumers' Country of Origin Perceptions of Imported Products in a Homogenous Less Developed Country. European Journal of Marketing, 34(9), 1221-1241.
 • [34] Yu, J.H. & Albaum, G. (2002). Sovereignty change influences on consumer ethnocentrism and product preferences: Hong Kong revisited one year later. Journal of Business Research, 55(11), 891-899.
 • [35] Shin, J. (1993). Antecedents and Moderators of Consumer Ethnocentrism, and the effect of Source Country Characteristics on Consumers' Attitudes Toward Purchasing Imported Product Categories. Doktora Tezi, College of Business Administration, University of South Carolina.
 • [36] Lantz, G. & Loeb, S. (1996). Country of Origin and Ethnocentrism: An Analysis of Canadian and American. Preferences Using Social Identity Theory. Advances in Consumer Research, 23(1), 374-378.
 • [37] Ha, C.L. (1998). The Influence of Consumer Ethnocentrism and Product Characteristics on Country of Origin Effects: A Comparison Between U.S. Consumers and Korean Consumers. Doktora Tezi, Faculty of the Graduate School of the University of Texas, Arlington.
 • [38] Thelen, S.; Ford, J.B. & Honeycutt, E.D. (2006). Assessing Russian Consumers' Imported Versus Domestic Product Bias. Thunderbird International Business Review, 48(5), 687-704.
 • [39] Lusk, L.J.; Brown, J.; Mark, T.; Proseku, I.; Thompson, R. & Welsh, J. (2006). Consumer Behavior, Public Policy, and Country-of-Origin Labeling. Review of Agricultural Economics, 28(2), 284-292.
 • [40] Mohamad, O.; Ahmad, Z.U.; Honeycutt, E.D. & Tyebkhan, T.H. (2000). Does 'Made in...' Matter to Consumers? A Malaysian Study of Country of Origin Effect. Multinational Business Review, 8(2), 69-73.
 • [41] Varma, P. (1998). The Middle Comes First It Happens Hota Hai, The Great Indian Middle Class, Outlook India. (http://www.outlookindia.com/full.asp?fodname=20071112 & fname=APawan+Varma+%28F%29&sid=l). [12.11.2007],
 • [42] Küçükemiroğlu, O. (1999). Market segmentation by using consumer lifestyle dimensions and ethnocentrism. European Journal of Marketing, 33(5/6), 470-487.
 • [43] Aysuna, C. & Altuna, O.K. (2008). Türkiye ve KKTC Tüketicilerinin Demografik Özellikler Açısından Etnosentrizm Düzeylerinin İncelenmesine Yönelik Bir Karşılaştırma. Öneri, 8(29), 147-157.
 • [44] Uzkurt, C. & Özmen, M. (2004). Tüketici Etnosentrizmi ve Ülke Orijini Etkisinin Tüketicilerin Yerli ve Yabancı Ürünlere Yönelik Tutumlarına Etkileri. 9. Ulusal Pazarlama Kongresi, 6-8 Ekim, Ankara: Gazi Üniversitesi, 262-274.
 • [45] Javalgi, R.G.; Khare, V.P.; Gross, A.C. & Scherer, R.F. (2005). An application of the consumer ethnocentrism model to French consumers. International Business Review, 14(3), 325-344.
 • [46] Schooler, R. (1971). Bias Phenomena Attendant to the Marketing of Foreign Goods in the U.S. Journal of International Business Studies, 2(1), 71-80.
 • [47] Upadhyay, Y. & Singh, S.K. (2006). Preference for Domestic Goods: A Study of Consumer Ethnocentrism. The Journal of Business Perspective, 10(3), 59-68.
 • [48] Wang, C-K. (1978). The Effect of Foreign Economic, Political and Cultural Environment and Consumers' Socio-Demographics on Consumers' Willingness to Buy Foreign Products. Doktora Tezi, Graduate College of Texas A & M University.
 • [49] Orth, U.R. & Firbasova, Z. (2002). Ethnocentrism and Consumer Evaluations of Czech Made Yoghurt. Agriculture Economy, 48(4), 175-181.
 • [50] Supphelen, M. & Rittenburg, T.L. (2001). Consumer Ethnocentrism When Foreign Products Are Better. Psychology & Marketing, 18(9), 907-927.
 • [51] Watson, J J. & Wright, K. (1999). Consumer Ethnocentrism and Attitudes Toward Domestic and Foreign Products. European Journal of Marketing, 34(9/10), 1149-1166.
 • [52] Ruyter, K.; Birgelen, M. & Wetzels, M. (1998). Consumer Ethnocentrism in International Services Marketing. International Business Review, 7(2), 185-202.
 • [53] Lee, W.N.; Hong, J.Y. & Lee, S.J. (2003). Communicating With American Consumers in the Post 9/11 Climate: An Empirical Investigation of Consumer Ethnocentrism in the United States. International Journal of Advertising, 22(4), 487-510.
 • [54] Bawa, A. (2004). Consumer Ethnocentrism: CETSCALE Validation and Measurement of Extent. VIKALPA, 29(3), 43-57.
 • [55] Good, L.K. & Huddleston, P. (1995). Ethnocentrism of Polish and Russian consumers: Are feelings and intentions ^elated? International Marketing Review, 12(5), 35-48.
 • [56] Netemeyer, R.G.; Durvasula, S. & Lichtenstein, D.R. (1991). A Cross-National Assessment of the Reliability and Validity of the CETSCALE. Journal of Marketing Research, 28(3), 320-327.
 • [57]Herche, J. (1994). Ethnocentric Tendencies, Marketing Strategy and Import Purchase Behaviour. International Marketing Review, 11(3), 4-16.
 • [58] Bandyopadhyay, S. & Muhammad, M. Consumer Ethnocentrism in South Asia, (www.sbaer.uca.edu/ research/sma/1999/26.pdf). [10.10.2007],
 • [59] Bannister, J.P. & Saunders, J.A. (2001). UK Consumers' Attitudes Towards Imports: The Measurement of National Stereotype Image. European Journal of Marketing, 12(8), 8.
 • [60] Klein, J.G.; Ettenson, R. & Morris, M.D. (1998). The Animosity Model of Foreign Product Purchase: An Empirical Test in the People's Republic of China. Journal of Marketing, 62( 1), 89-100.
 • [61]Aysuna, C. (2006). Tüketici Etnosentrizmi Etkisini Ölçmede CETSCALE Ölçeği ve Türkiye Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • [62] Reierson, C. (1966). Are Foreign Products Seen as National Stereotypes? Journal of Retailing, 42(3), 33-40.
 • [63] Heslop, L.A.; Papadopoulos, N. & Bourk, M. (1998). An Interregional and Intercultural Perspective on Subcultural Differences in Product Evaluations. Canadian Journal of Administrative Sciences, 15(2), 113-127.
 • [64] Hsieh, M. (2004). An investigation of country-of-origin effect using correspondence analysis: a cross-national context. International Journal of Market Research, 46(3), 267-295..
 • [65] Park, H.J. (1999). A Study of Korean Consumers' Behavioral IntentionsToward Purchasing Imported Casual Clothing and the Impact of Consumer Ethnocentrism as an External Variable: An Application of the Theory Reasoned Action. Doktora Tezi, The Faculty of the Graduate School University of Missouri, Columbia.
 • [66] T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü.(http://www.nvi.gov.tr/11,2006nufuskutugu_Ist atistikieri.html). [11.10.2007],
 • [67] Maslow, A.H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50(4), 370-396.
 • [68] Özmen, E. (2004). The Effect of Country of Origin on Brand Image: The Case of Mavi Jeans - The Turkish Brand in the U.S. Sanatta Yeterlilik Tezi, California State University, Fullerton
APA ARI E, MADRA C (2011). Satın alma kararlarında tüketici etnosentrizmi ve menşe ülke etkisinin rolü. , 15 - 33.
Chicago ARI EMİN SERTAÇ,MADRA Canan Satın alma kararlarında tüketici etnosentrizmi ve menşe ülke etkisinin rolü. (2011): 15 - 33.
MLA ARI EMİN SERTAÇ,MADRA Canan Satın alma kararlarında tüketici etnosentrizmi ve menşe ülke etkisinin rolü. , 2011, ss.15 - 33.
AMA ARI E,MADRA C Satın alma kararlarında tüketici etnosentrizmi ve menşe ülke etkisinin rolü. . 2011; 15 - 33.
Vancouver ARI E,MADRA C Satın alma kararlarında tüketici etnosentrizmi ve menşe ülke etkisinin rolü. . 2011; 15 - 33.
IEEE ARI E,MADRA C "Satın alma kararlarında tüketici etnosentrizmi ve menşe ülke etkisinin rolü." , ss.15 - 33, 2011.
ISNAD ARI, EMİN SERTAÇ - MADRA, Canan. "Satın alma kararlarında tüketici etnosentrizmi ve menşe ülke etkisinin rolü". (2011), 15-33.
APA ARI E, MADRA C (2011). Satın alma kararlarında tüketici etnosentrizmi ve menşe ülke etkisinin rolü. ÖNERİ, 9(35), 15 - 33.
Chicago ARI EMİN SERTAÇ,MADRA Canan Satın alma kararlarında tüketici etnosentrizmi ve menşe ülke etkisinin rolü. ÖNERİ 9, no.35 (2011): 15 - 33.
MLA ARI EMİN SERTAÇ,MADRA Canan Satın alma kararlarında tüketici etnosentrizmi ve menşe ülke etkisinin rolü. ÖNERİ, vol.9, no.35, 2011, ss.15 - 33.
AMA ARI E,MADRA C Satın alma kararlarında tüketici etnosentrizmi ve menşe ülke etkisinin rolü. ÖNERİ. 2011; 9(35): 15 - 33.
Vancouver ARI E,MADRA C Satın alma kararlarında tüketici etnosentrizmi ve menşe ülke etkisinin rolü. ÖNERİ. 2011; 9(35): 15 - 33.
IEEE ARI E,MADRA C "Satın alma kararlarında tüketici etnosentrizmi ve menşe ülke etkisinin rolü." ÖNERİ, 9, ss.15 - 33, 2011.
ISNAD ARI, EMİN SERTAÇ - MADRA, Canan. "Satın alma kararlarında tüketici etnosentrizmi ve menşe ülke etkisinin rolü". ÖNERİ 9/35 (2011), 15-33.