Yıl: 2012 Cilt: 26 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 21 - 26 Metin Dili: Türkçe

Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin Duygusal Zeka düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Öz:
Amaç: Araştırma, sağlık yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zeka düzeylerini ve duygusal zeka düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın verileri sosyo demografik özellikleri içeren anket formu ve Bar On EQ-i Duygusal Zekâ Ölçeği ile elde edilmiştir. Araştırmaya 325 sağlık yüksekokulu öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın verileri yüzdelik, ortalama, t testi ve varyans analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırma grubunun yaş ortalamasının 21.52 ±1.80 olduğu, öğrencilerin %32.0’sinin ikinci sınıfta öğrenim gördüğü, %80.0’inin kız öğrenci olduğu, %60.9’unun hemşirelik bölümünde okuduğu belirlenmiştir. Cinsiyet ile duygusal zeka düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0.003). Kız öğrencilerin duygusal zeka ölçeği puanı erkek öğrencilerden yüksektir (p<0.05). 20 yaş ve altındaki öğrencilerin duygusal zeka puanları 194.6±34.8, 23 yaş ve üzeri öğrencilerin 203.0±34.7’dir (p> 0.05). Birinci sınıf öğrencilerinin duygusal zeka puan ortalamaları 192.7±33.8, ikinci sınıf öğrencilerinin ise 208.4±39.8’dir (p>0.05). Kendisini “konuşkangirişken” olarak tanımlayan öğrencilerin duygusal zeka ölçeği puan ortalaması 212.6±32.3, içe dönük olarak tanımlayanların ise 192.6 ±38.0’dır (p<0.05). Sonuç: Sağlık yüksekokulu öğrencilerine duygusal zekanın gelişimini destekleyen eğitim ve danışmanlık programları oluşturulması önerilebilir.
Anahtar Kelime:

The investigation of emotional intelligence in health school students to some variables

Öz:
Objective: This descriptive study was planned to determine the emotinal intelligence of Health School students. Material and Methods: Data was collected by using questionnaire for social-demographic characteristics and Bar On EQ-NED. Study was done in 325 students. The data were evaluated by means, percenyages, t testing and variance analysis. Results: 21.5 ± 1.8 is the average age of the research group, 32.0 % of the students' learning in the classroom to give it deems the second, 80.0 % 'scroll that female students, 60.9 %' of flour were read in nursing. Sex with a statistically significant difference was found between the level of emotional intelligence (p < 0.05). &#8216;Girl students' emotional intelligence scale scores were higher than male students. Emotional intelligence scores of students age 20 and under is 194.6±34.8, students over and 23 age is 203.0±34.7 (p> 0.05). Emotional intelligence scores of the freshmen is 192.7±33.8, second grade students is 208.4±39.8 (p>0.05). Itself "talkative-enterprising" identifies the scale and sub-components of emotional intelligence of students received the highest scores and found significant difference between groups (p< 0.05). Conclusions: Education and consultation programmed supporting development of emotional intelligence of health school students could be suggested.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Kaya H, Kececi A. Bir Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Dergisi 2004; 13(52): 39-47.
 • 2. Acar F. Duygusal Zeka ve Liderlik. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2002; 12: 53-68.
 • 3. Goleman, D. Duygusal Zeka Neden IQ’ dan Daha Önemlidir? Yuksel BS (Çeviren). 30. Baskı, İstanbul: Varlık Yayınları, 2006.
 • 4. Namdar H, Sahebihagh M, Ebrahimi, Rahmani A. Assessing emotional intelligence and its relationship with demographic factors of nursing students. IJNMR Autumn 2008; 13(4): 145-149.
 • 5. Bellack JP. Emotional Intelligence: A Missing Ingredient? Journal of Nursing Education 1999, 38(1): 3-4.
 • 6. Akerjordet K, Severinsson E. Emotional intelligence in mental health nurses talking about practice. Int J Ment Health Nurs 2004; 13: 164-170.
 • 7. Benson G, Ploeg J, Brown B. A cross-sectional study of emotional intelligence in baccalaureate nursing students. Nurse Education Today 2010; 30(1): 49-53.
 • 8. Doğan S, Demiral Ö. Kurumların başarısında duygusal zekanın rolü ve önemi. Yönetim ve Ekonomi 2007; 14(1): 209-230.
 • 9. Mumcuoğlu Ö. Bar-On Duygusal Zeka Testi (Bar-On Emotional Quotient Iventory- Bar-On EQ-i)’nin Türkçe Dilsel Eşdeğerlik, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2002.
 • 10. Girgin G. Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zekanın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. KKTC Milli Eğitim Dergisi 2009; 3: 1-12.
 • 11. Katyal S, Awasthi E. Gender Differences in Emotional Intelligence Among Adolescents of Chandigarh. Journal Human Ecology 2005; 17(2): 53-155.
 • 12. İşmen E. Duygusal Zeka ve Aile İşlevleri Arasındaki İlişki. Balıkesir Sosyal Bilimler Dergisi 2004; 7(11): 55-75.
 • 13. Harrod NR, Scheer SD. An Exploration of Adolescent Emotional Intelligence in Relation to Demographic Characteristics. Adolescense 2005; 40(159): 503-512.
 • 14. Sardoğan ME, Kaygusuz C. Antisosyal Kişilik Bozukluğu Tanısı Almış ve Almamış Olan Bireylerin Duygusal Zeka Düzeyleri Açısından İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi 2006; 7(1): 85-102.
APA SEVİNDİK F, UNCU F, GÜNEŞ DAĞ D (2012). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin Duygusal Zeka düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. , 21 - 26.
Chicago SEVİNDİK Feyza,UNCU FATOŞ,GÜNEŞ DAĞ DİLEK Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin Duygusal Zeka düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. (2012): 21 - 26.
MLA SEVİNDİK Feyza,UNCU FATOŞ,GÜNEŞ DAĞ DİLEK Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin Duygusal Zeka düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. , 2012, ss.21 - 26.
AMA SEVİNDİK F,UNCU F,GÜNEŞ DAĞ D Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin Duygusal Zeka düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. . 2012; 21 - 26.
Vancouver SEVİNDİK F,UNCU F,GÜNEŞ DAĞ D Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin Duygusal Zeka düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. . 2012; 21 - 26.
IEEE SEVİNDİK F,UNCU F,GÜNEŞ DAĞ D "Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin Duygusal Zeka düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi." , ss.21 - 26, 2012.
ISNAD SEVİNDİK, Feyza vd. "Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin Duygusal Zeka düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi". (2012), 21-26.
APA SEVİNDİK F, UNCU F, GÜNEŞ DAĞ D (2012). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin Duygusal Zeka düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 26(1), 21 - 26.
Chicago SEVİNDİK Feyza,UNCU FATOŞ,GÜNEŞ DAĞ DİLEK Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin Duygusal Zeka düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 26, no.1 (2012): 21 - 26.
MLA SEVİNDİK Feyza,UNCU FATOŞ,GÜNEŞ DAĞ DİLEK Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin Duygusal Zeka düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, vol.26, no.1, 2012, ss.21 - 26.
AMA SEVİNDİK F,UNCU F,GÜNEŞ DAĞ D Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin Duygusal Zeka düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi. 2012; 26(1): 21 - 26.
Vancouver SEVİNDİK F,UNCU F,GÜNEŞ DAĞ D Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin Duygusal Zeka düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi. 2012; 26(1): 21 - 26.
IEEE SEVİNDİK F,UNCU F,GÜNEŞ DAĞ D "Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin Duygusal Zeka düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi." Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 26, ss.21 - 26, 2012.
ISNAD SEVİNDİK, Feyza vd. "Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin Duygusal Zeka düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi". Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 26/1 (2012), 21-26.