Yıl: 2012 Cilt: 0 Sayı: 102 Sayfa Aralığı: 173 - 218 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ipoteğin alacak bakımından kapsamı

Öz:
Alacak miktarının belirli olup olmamasına bağlı olarak anapara ve üst sınır ipoteği tescil edilmesi, teminat altına alınan alacağın kapsamının belirlenmesi bakımından etki gösterir. Hangi alacak kalemlerinin talep edileceği ve sınırı buna göre belirlenir. Bu çalışmada, ipoteğin sağladığı teminatın alacak bakımından kapsamı, anapara ve üst sınır ipoteği ayrımı esas alınmak suretiyle incelenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

The extenion of mortgage in terms of credit

Öz:
Depending on whether a definite amount of credit principal and limit mortgage to be registered is effective in terms of the determination of the extension of secured credit. Which will be demanded credit items and the limit is determined accordingly. In this study, the extension of the security in terms of credit was provided by mortgage, the principal and limit mortgage on the basis of the difference were analyzed.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Acar, Faruk. Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi. Ankara: Turhan Kitabevi, Şubat 2008. (Belirlilik İlkesi).
 • Acar, Faruk. “İpotekle Güvence Altına Alınan Alacak Miktarının Günün Ekonomik Koşullarına Uyarlanması”, Legal Hukuk Dergisi. Şubat 2008, Sayı: 62, ss. 475-492. (Uyarlama).
 • Akipek, Jale, Turgut Akıntürk. Eşya Hukuku. İstanbul: Beta, 2009.
 • Altay, Sümer, Ali Eskiocak. Türk Medeni Hukukunda Taşınmaz Rehni. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2007.
 • Altop, Atilla. “4489 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Çerçevesinde İpoteğin Alacak Bakımından Kapsamı ve Anapara İpoteği – Limit (Üst Sınır) İpoteği Ayrımının Uygulamaya Yansıyan Sonuçları”, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni. Yıl: 19-20, Sayı: 1-2, 1999-2000, ss. 11-41.
 • Ayan, Mehmet. Eşya Hukuku III, Sınırlı Ayni Haklar. 2. Baskı. Konya: 2000.
 • Aydoğdu, Murat. “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Faiz ile İlgili Düzenlemeler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2010, Cilt: 12, Sayı: 1, ss. 85-136.
 • Barlas, Nami. Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar. İstanbul: Kazancı, 1992. (Temerrüt).
 • Barlas, Nami. “Yeni Medeni Kanunun Ayni Teminatlara İlişkin Düzenlemeleri”, Makalelerim, Cilt: I, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2008, ss. 197-221. (Ayni Teminatlar).
 • Davran, Bülent. Rehin Hukuku Dersleri. İstanbul: 1972.
 • Eraslan, Eyüp. “Öğreti ve Uygulamanın Işığında Üst Sınır İpoteği”, İstanbul Barosu Dergisi. Yıl: 1988, Cilt: 62, Sayı: 1-2-3, ss. 65-80.
 • Eren, Fikret. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. 13. Baskı. İstanbul: Beta, Eylül 2011.
 • Erman, Hasan. Eşya Hukuku Dersleri. İstanbul: Der Yayınları, 2011.
 • Ertaş, Şeref. Eşya Hukuku. İzmir: 2011.
 • Esener, Turhan, Kudret Güven. Eşya Hukuku. Genişletilmiş 4. Baskı. Ankara: Yetkin, 2008.
 • Gülekli, Yeşim. İpoteği Taşınmaz ve Alacak Açısından Kapsamı. İstanbul: 1992.
 • Günel, Mustafa Cahit. “Taşınmaz Rehninin Alacak Bakımından Kapsamı”, Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan. Ankara: Seçkin, 2006, ss. 247- 266.
 • Gürsoy, Kemal T. Fikret Eren, Erol Cansel. Türk Eşya Hukuku. Ankara: 1978.
 • Hatemi, Hüseyin, Emre Gökyayla. Borçlar Hukuku Genel Bölüm. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2011.
 • Helvacı, İlhan. Türk Medeni Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı. İstanbul: XII Levha, 2008. (İpotek Hakkı).
 • Helvacı, Mehmet. Borçlar ve Ticaret Kanunu Bakımından Para Borçlarında Faiz Kavramı. İstanbul: Beta, 2000. (Faiz Kavramı). İnal, Nihat. Taşınmaz ve Taşınır Mal Davaları. Ankara: 2006.
 • Karahacıoğlu, Ali Haydar, M. Edip Doğrusöz, Mehmet Altın, Türk Hukukunda Rehin. Ankara: 1996.
 • Karahasan, Mustafa Reşit. Yeni Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku. İkinci Cilt. İstanbul: Beta, 2002. (Eşya Hukuku).
 • Karahasan, Mustafa Reşit. Sorumluluk Hukuku, Sözleşmeden Doğan Sorumluluk. İstanbul: Beta, 2003. (Sözleşmeden Doğan Sorumluluk).
 • Kaynar, Reşat. Türk Medeni Kanununa Göre Rehin Hukuku Dersleri, İstanbul: 1967.
 • Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. www. kazanci. com (çevrimiçi). Kılıçoğlu, Ahmet M. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Genişletilmiş 14. Bası. Ankara: Turhan Kitabevi, Temmuz 2011.
 • Köprülü, Bülent, Selim Kaneti. Sınırlı Ayni Haklar. İstanbul: 1982-1983.
 • Kuntalp, Erden. “Teminat Kavramı, Teminat Türleri ve Bunlardan Doğan Sorumluluk”, Prof. Dr. Reha Poroy’a Armağan. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 1995, ss. 263-299. (Teminat Kavramı).
 • Kuntalp, Erden. Ana Para ve Üst Sınır (Maksimal) İpotek Ayrımı. Ankara: 1989. (İpotek).
 • Kuntalp, Erden. “Yabancı Para Üzerinden Taşınmaz Rehni”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e Armağan. İstanbul: 1995, ss. 293-316.
 • Kuru, Baki. İcra ve İflas Hukuku. İstanbul: Türkmen, 2006.
 • Muşul, Timuçin. İcra ve İflas Hukuku. Ankara: Yetkin, 2010.
 • Nar, Ahmet. Yabancı Para İpoteği. Ankara: Seçkin, 2009.
 • Nomer, Haluk N. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. 10. Bası. İstanbul: Beta, 2011.
 • Oğuzman, M. Kemal, Özer Seliçi, Saibe Oktay-Özdemir. Eşya Hukuku. 14. Bası. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2011.
 • Oğuzman, M. Kemal, M. Turgut Öz. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Cilt I. 9. Bası. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2011.
 • Özen, Burak. Kefalet Sözleşmesi. İstanbul: Vedat Kitapçılık, Şubat 2008.
 • Postacıoğlu, İlhan E. Sümer Altay. İcra Hukuku Esasları. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2010.
 • Reisoğlu, Seza. Medeni Kanun Açısından İpotek İşlemleri ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar. Ankara: 1978.
 • Sarı, Suat. “Taşınmaz Rehninde Belirlilik (Muayyenlik) İlkesi”, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan. İstanbul: 2000, ss. 963-1011.
 • Serozan, Rona. “Taşınmaz Rehni”, İÜHFM. 2006, Cilt: LXIV, Sayı: 2, ss. 301-324. (Taşınmaz Rehni).
 • Serozan, Rona. “Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu Değişikliklerinin, Özellikle Yabancı Para Borçlarına ve Bunların Teminat Altına Alınmalarına İlişkin Değişikliklerin Eleştirilmesi”, İstanbul Barosu Dergisi. 1991, Cilt: 65, Sayı: 1-2-3, ss. 194-222.
 • Sirmen, Lale. “Yeni Türk Medeni Kanununda Yabancı Para Üzerinden Taşınmaz Rehni Kurulmasına İlişkin Düzenlemeler”, AÜHFD. Yıl: 2003, Cilt: 52, Sayı: 1, ss. 1-12.
 • Sünkitay, Argun. “Alacağın Ferileri Bakımından Taşınmazmal Rehninin Kapsamı”, İstanbul Barosu Dergisi. Yıl: 1974, Mayıs Haziran, Sayı: 3, ss. 479-482.
 • Şener, Yavuz Selim. Türk Hukukunda İpotek ve Uygulaması. Ankara: Adalet, 2010.
 • Tandoğan, Haluk. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II. 1989 Yılı Dördüncü Tıpkı Basım’dan Beşinci Tıpkı Basım. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2010.
 • Tekinay, Selahattin Sulhi, Sermet Akman, Haluk Burcuoğlu, Atilla Altop. Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler. 7. Baskı. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1993.
 • Üstündağ, Saim. İcra Hukukunun Esasları, İstanbul: 2000.
 • Yavuz, Cevdet. Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler). 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenmiş ve Yenilenmiş 9. Baskı. Hazırlayanlar: Cevdet Yavuz, Faruk Acar, Burak Özen, İstanbul: Beta, Ekim 2011.
APA ÜNLÜTEPE M (2012). ipoteğin alacak bakımından kapsamı. , 173 - 218.
Chicago ÜNLÜTEPE Mustafa ipoteğin alacak bakımından kapsamı. (2012): 173 - 218.
MLA ÜNLÜTEPE Mustafa ipoteğin alacak bakımından kapsamı. , 2012, ss.173 - 218.
AMA ÜNLÜTEPE M ipoteğin alacak bakımından kapsamı. . 2012; 173 - 218.
Vancouver ÜNLÜTEPE M ipoteğin alacak bakımından kapsamı. . 2012; 173 - 218.
IEEE ÜNLÜTEPE M "ipoteğin alacak bakımından kapsamı." , ss.173 - 218, 2012.
ISNAD ÜNLÜTEPE, Mustafa. "ipoteğin alacak bakımından kapsamı". (2012), 173-218.
APA ÜNLÜTEPE M (2012). ipoteğin alacak bakımından kapsamı. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0(102), 173 - 218.
Chicago ÜNLÜTEPE Mustafa ipoteğin alacak bakımından kapsamı. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 0, no.102 (2012): 173 - 218.
MLA ÜNLÜTEPE Mustafa ipoteğin alacak bakımından kapsamı. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.0, no.102, 2012, ss.173 - 218.
AMA ÜNLÜTEPE M ipoteğin alacak bakımından kapsamı. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2012; 0(102): 173 - 218.
Vancouver ÜNLÜTEPE M ipoteğin alacak bakımından kapsamı. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2012; 0(102): 173 - 218.
IEEE ÜNLÜTEPE M "ipoteğin alacak bakımından kapsamı." Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0, ss.173 - 218, 2012.
ISNAD ÜNLÜTEPE, Mustafa. "ipoteğin alacak bakımından kapsamı". Türkiye Barolar Birliği Dergisi 102 (2012), 173-218.