Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi

Yıl: 2012 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 68 - 79 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi

Öz:
Bu çalışmada, maddenin yapısı ve özellikleri ünitesini içeren bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ve akademik başarı düzeylerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Ankara ili, Sincan ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulunun 8.Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. İlköğretim 8.sınıflardan iki farklı şube seçilerek, bir şubedeki öğrenciler deney grubu, diğer şubedeki öğrenciler ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubunda maddenin yapısı ve özellikleri ünitesi bilgisayar destekli öğretim yöntemi ile 8 hafta süreyle işlenmiştir. Kontrol grubunda ise aynı ünite geleneksel öğretim metotları kullanılarak eşit sürede anlatılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Fen ve Teknoloji Dersi Başarı Testi” ve “Fen ve Teknoloji Dersine Karşı Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Başarı testi ve tutum ölçeği her iki gruba ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, bilgisayar destekli öğretim yönteminin geleneksel öğretim metotlarına göre fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıyı artırdığı gözlenmiştir. Öğrencilerin derse yönelik tutumlarında ise her iki yöntem arasında herhangi bir değişiklik olmadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akçay, S., Aydoğdu, M., Şensoy, Ö. & Yıldırım, H.İ. (2005). Fen Eğitiminde İlköğretim 6.sınıflarda Çiçekli Bitkiler Konusunun Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 103-116.
 • Akpınar, E., Aktamış, H. & Ergin, Ö. (2005). Fen Bilgisi Dersinde Eğitim Teknolojisi Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4 (1), Article 12.
 • Altınışık, S. & Orhan, F. (2002). Sosyal Bilgiler Dersinde Çoklu Ortamın Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Derse Karşı Tutumları Üzerindeki Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 41-49.
 • Aycan, Ş. (2002). Fen Bilgisi Eğitiminde Bilgisayar Destekli Çalışmanın Faydaları; Demirci (Manisa)’de Bir Örnek. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 16, 197-204.
 • Aykanat, F., Doğru, M. & Kalender, S. (2005). Bilgisayar Destekli Kavram Haritaları Yöntemiyle Fen Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 391-400.
 • Bülbül, O. (2009). Fizik dersi optik ünitesinin bilgisayar destekli öğretiminde kullanılan animasyonların ve simülasyonların akademik başarıya ve akılda kalıcılığa etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Büyüköztürk, S. (1998). Kovaryans Analizi: Varyans Analizi İle Karşılaştırmalı Bir İnceleme.
 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 31(1), 91-105.
 • Carter, M. B. (2004). An Analysis and Comparison of the Effects of Computer Assisted Instruction Versus Traditional Lecture Instruction Students Attitudes and Achievement in a College remedial Mathematics Course, Doktora Tezi, Temple University, Philadelphia.
 • Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N. & Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21, 19-28.
 • Çekbaş, Y., Yakar, H., Yıldırım, B. & Savran, A. (2003). Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrenciler Üzerine Etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4) makale 11.
 • Çepni, S., Ayvacı, H. S. & Bacanak, A. (2004). Fen Eğitimine Yeni Bir Bakış, Fen Teknoloji- Toplum. Top-Kar Matbaacılık, Trabzon.
 • Çepni, S., Taş, E. & Köse, S. (2006). The Effects of Computer Assisted Materials on Students’ Cognitive Levels, Misconceptions and Attitude Toward Science. Computers and Education, 46, 192-205.
 • Çömek, A. & Bayram, H. (2006). Fen Bilgisi Öğretiminde Isı Konusunun Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalleri İle Öğretilmesi. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (s.192-197), İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Demirci, H. G. (2006). Ticaret meslek ve anadolu ticaret meslek liseleri bilgisayar programcılığı bölümü öğrencilerinin internete yönelik tutumları ile internet ağ sistemleri dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ABD, Adana.
 • Demirer, A. (2006). İlköğretim ikinci kademede bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin öğrenci başarısına etkilerine ilişkin bir araştırma: şehit namık tümer ilköğretim okulu örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Derviş, N. (2009). Bilgisayar destekli fen ve teknoloji öğretiminin öğrencilerin “yaşamımızı etkileyen manyetizma” ünitesindeki akademik başarılarına, tutumlarına ve bilimsel düşünme becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Dockery, J. A. (2006). The Effectiveness of Computer Assisted Instruction in preparing academically at risk students for the Georgia High School Graduation test. Workforce Education Forum, Chapella University, 120.
 • Ergörün, O. (2010). Bilgisayar destekli fizik öğretiminin öğrenci başarısına ve öğrencilerin tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gezer, K., Köse, S. & Bilen, K. (2006). 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisine Yönelik Tutumları (Buldan Örneği). Buldan Sempozyumu. Pamukkale Üniversitesi, 23-24 Kasım, Denizli.
 • Hançer, A.H. (2007). Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 69-81.
 • Hannafin, M.S. & Peck, K.L. (1988). The Design, Development and Evaluation of Instructional Software. MacMillan, Londra.
 • İbiş, M. (1999). Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kahraman, Ö. (2007). İlköğretim 7.sınıf fen bilgisi dersi fizik konularının öğretilmesinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci tutum ve başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Kalaycı, S. (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayınevi, Ankara.
 • Karademir, E. (2009). Bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin fen ve teknoloji dersi elektrik ünitesindeki akademik başarı düzeylerine, bilimsel süreç becerilerine ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Köse, S., Çelik, H., Katrancı, M. & Pektaş, H.M. (2009). 5. Sınıflarda Ses ve Işık Ünitesinin Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 649-658.
 • Liao, Y. C. (2007). Effects computer assisted instruction on students’ achievement in Taiwan: A meta analysis. Computer and Education, 48, 216-233.
 • London, N. (2005). A field test of CAI software: A journey through the solar system. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, California State University, California.
 • Okur, N. (2009). Bilgisayar destekli öğretimin fen bilgisi öğretmen adaylarının elektromanyetik dalganın tanecik modeli konusunu öğrenmelerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Öğüt, H., Altun, A.A., Sulak, S. A. & Koçer, H. E. (2004). Bilgisayar Destekli, İnternet Erişimli İnteraktif Eğitim CD’ si ile E- Eğitim. The Turkish Online Journal of Educational Technolog, 2(4).
 • Pallant, J.,(2007). SPSS Survival Manual, A Step by Step Guide to Data Analysis using SPSS for Windows, third edition, Open University Press.
 • Pektaş, M., Solak, K., & Türkmen, L. (2006). Bilgisayar Destekli Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sindirim Sistemi ve Boşaltım Sistemi Konularını Öğrenmeleri Üzerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 465-472.
 • Saka, A.Z. & Yılmaz, M. (2005). Bilgisayar Destekli Fizik Öğretiminde Çalışma Yapraklarına Dayalı Materyal Geliştirme ve Uygulama. The Turkish Online Journal of Educational Technology, volume 4 Issue 3 Article 17.
 • Traynor, L. P. (2003). Effects of Computer -Assisted- Instruction on Different Learners. Journal of Instructional Psychology, June.
 • Uşun, S. (2000). Dünyada ve Türkiye’de Bilgisayar Destekli Öğretim. Pegem A Yayıncılık. Ankara.
 • Wilder, D. M. (2006). A field test of CAI software: introduction to electricity. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, California State University, California.
 • Yenice, N. (2003) Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrencilerin Fen ve Bilgisayar Tutumlarına Etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, volume 2, issue 4, article 12.
 • Yiğit, N. & Akdeniz, A. R. (2003). Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Etkinliklerin Öğrenci Kazanımları Üzerine Etkisi: Elektrik Devreleri Örneği. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 99-113.
APA GÜVEN G, Sülün Y (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. , 68 - 79.
Chicago GÜVEN GÖKHAN,Sülün Yusuf Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. (2012): 68 - 79.
MLA GÜVEN GÖKHAN,Sülün Yusuf Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. , 2012, ss.68 - 79.
AMA GÜVEN G,Sülün Y Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. . 2012; 68 - 79.
Vancouver GÜVEN G,Sülün Y Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. . 2012; 68 - 79.
IEEE GÜVEN G,Sülün Y "Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi." , ss.68 - 79, 2012.
ISNAD GÜVEN, GÖKHAN - Sülün, Yusuf. "Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi". (2012), 68-79.
APA GÜVEN G, Sülün Y (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Journal of Turkish Science Education, 9(1), 68 - 79.
Chicago GÜVEN GÖKHAN,Sülün Yusuf Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Journal of Turkish Science Education 9, no.1 (2012): 68 - 79.
MLA GÜVEN GÖKHAN,Sülün Yusuf Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Journal of Turkish Science Education, vol.9, no.1, 2012, ss.68 - 79.
AMA GÜVEN G,Sülün Y Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Journal of Turkish Science Education. 2012; 9(1): 68 - 79.
Vancouver GÜVEN G,Sülün Y Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Journal of Turkish Science Education. 2012; 9(1): 68 - 79.
IEEE GÜVEN G,Sülün Y "Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi." Journal of Turkish Science Education, 9, ss.68 - 79, 2012.
ISNAD GÜVEN, GÖKHAN - Sülün, Yusuf. "Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi". Journal of Turkish Science Education 9/1 (2012), 68-79.