Yıl: 2012 Cilt: 25 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 185 - 203 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal bilgiler öğretim programında somut olmayan kültürel mirasın yeri

Öz:
Bu araştırmanın amacı 4, 5, 6 ve 7. smıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında somut olmayan kültürel mirasa ilişkin kazanım ve etkinlik örneklerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımına dayalı olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Bu doğrultuda programlarda yer alan kazanımlar ve etkinlik örneklerinde somut olmayan kültürel miras alanları ile ilgili öğeler (sözlü gelenekler ve anlatımlar; gösteri sanatları; toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler; el sanatları geleneği) incelenmiştir. Araştırma sonucunda somut olmayan kültürel mirasa ilişkin en fazla kazanım ve etkinlik örneğinin 7. smıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programında yer aldığı belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca somut olmayan kültürel mirasa ilişkin kazanım ve etkinlik örneklerinin en fazla Kültür ve Miras öğrenme alanında, daha sonra Küresel Bağlantılar ile İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanında yoğunlaştığı görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Aile Çalışmaları

Place of intangible cultural heritage in social studies education program

Öz:
The present study aimed at examining attainments and activity samples of the 4th, 5th, 6th, and 7 1 grade Social Studies Education Programs regarding intangible cultural heritage. Document analysis based on qualitative research method was used in the study. In this context, attainments and activity samples were examined in terms of intangible cultural heritage components such as oral traditions and expressions, performing arts, social practices, rituals and feasts, crafts tradition. At the end of the study, it was found out that 7th grade Social Studies Teaching Program has the highest number of acquirements and activity samples regarding developing intangible cultural heritage awareness. Additionally, "Culture and Heritage" learning area had the highest ratio of attainments and activity samples. It was seen that, the second and third learning areas are "Global Connections", and "People, Places, and Environments" which include the highest number of attainments and activity samples.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Artun, E. 2005. Popüler Türk kültürünün dünya kültürlerine etki ve katkısı. Uluslararası VI. Türk Kültürü Kongresi, Ankara, 16 Mart 2011 tarihinde http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/50.php adresinden alınmıştır.
 • Bıyıklı, S. G. 2010. Ders kitaplarında kültürel mirasın sunumu: Türkiye'deki 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarındaki (1974-2009) görsellerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Koç Üniversitesi, İstanbul.
 • Böliicek, B. 2008. Sosyal bilgiler öğretiminde türkülerden yararlanmanın öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Çankaya, E. 2006. Somut olmayan kültürel mirasın müzecilik bağlamında korunması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Çengelci, T. ve Selanik Ay, T. 2009. Sosyal bilgiler dersinde kültürün öğretiminde sözlü tarihin kullanımı. Atlanta: Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi (NCSS) 89. Yıllık Konferansı'nda poster bildiri olarak sunulan araştırma, 13-15 Kasım 2009.
 • Çulha Özbaş, B. 2009. İlköğretim sosyal bilgiler derslerinde kültürel miras eğitimi. M. Safran. (Ed.). Sosyal Bilgiler Eğitimi /çinde (ss.702-718). Ankara: Pegem Akademi.
 • Darçm Şahin, İ. 2010. Yerel kültür mirasının dijitalleştirilmesi ve halk kütüphaneleri: Yalova örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Deveci, H. 2009. Sosyal bilgiler dersinde kültürden yararlanma: öğretmen adaylarının kültür portfolyolarınm incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (28), 1-19.
 • Gülüm, K. ve Ulusoy, K. 2008. Sosyal bilgiler dersinde göç konusunun işlenişinde halk türkülerinin kullanılması (örnek bir çalışma). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (26), 112-127.
 • Gümüş, N. ve Adanalı, R. 2011. Buca'da (İzmir) tarihi ve kültürel mirasa yönelik ortaöğretim öğrencilerinin tutum ve davranışları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 87-102.
 • Güvenç, B. 2004. Kültürün a b c'si. (3. basım). İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Güvenç, B. 2005. İnsan ve kültür. (11. basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kolaç, E. 2009. Somut olmayan kültürel mirası koruma, bilinç ve duyarlılık oluşturmada Türkçe eğitimimin önemi. Milli Folklor, 21 (82), 19-31.
 • Miles, M. B. and Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage Publication.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. 2009. İlköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim programı kılavuz kitabı (4-5. sınıflar). Ankara. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı websitesinden 10.02.2009 tarihinde alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. 2009. İlköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim programı kılavuz kitabı (6-7. sınıflar). Ankara. Milli Eğitim
 • Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı websitesinden 10.02.2009 tarihinde alınmıştır.
 • NCSS. 2002. Curriculum standards for social studies: expectations of exellence. Washington: DC.National Council for the Social Studies.
 • Oğuz, Ö. 2008. Unesco ve insanlığın sözlü ve somut olmayan mirası başyapıtları. Millî Folklor, 20 (78), 5-11.
 • Oğuz, Ö. 2009. Somut olmayan kültürel miras ve kültürel ifade çeşitliliği. Millî Folklor, 21 (82), 6-12.
 • Özdoğan, M. 2007. Sunuş. A. K. Öz- S. Güner (Ed.). AB Kültürel Miras Mevzuatı ve Türkiye Projesi Avrupa Birliği Kültür Mevzuatı içinde (ss. 16-40). İstanbul: Kültürel Mirasın Dostları Derneği (KÜMİD) Yayınları.
 • Öztürk, C. 2009. Sosyal bilgiler: toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış. C. Öztürk (Ed.). Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (ss.1-31). Ankara: Pegem Akademi.
 • Safran, M. 2008. Sosyal bilgiler öğretimine bakış. B. Tay ve A. Öcal (Ed.).Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (ss.1-19). Ankara: Pegem Akademi.
 • Soldier, L. L. 2002. Making Anthropology a Part of the Elementary Social Studies Curriculum, Meeting the Standards Social Studies Readings for K-6 Educators.(Eds.: M. E. Haas & M. A. Laughlin). Washington, DC: National Council for the Social Studies, 12-14.
 • Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi. 2005. M. Ö. Oğuz, Y. Özay ve P. Tacar (Çev.). Milli Folklor. 65, 163-171.
 • Uzun, S. 2010. Gölgenin kahramanları Karagöz ve Hacivat ders uygulamaları, (ss. 141-148). I. İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi Bildiler Kitabı. 6-8 Ekim 2010. Muş: Alparslan Üniversitesi.
 • Yaşar, Ş. 2008. Sosyal bilgiler ve dünya vatandaşlığı. Ş. Yaşar (Ed.). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (ss.229-245). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Yeşılbursa, C C 2011. Sosyal bilgilerde miras eğitiminin öğrencilerin somut kültürel mirasa karşı tutumlarına ve akademik başarılarına etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara
APA Çengelci Köse T (2012). Sosyal bilgiler öğretim programında somut olmayan kültürel mirasın yeri. , 185 - 203.
Chicago Çengelci Köse Tuba Sosyal bilgiler öğretim programında somut olmayan kültürel mirasın yeri. (2012): 185 - 203.
MLA Çengelci Köse Tuba Sosyal bilgiler öğretim programında somut olmayan kültürel mirasın yeri. , 2012, ss.185 - 203.
AMA Çengelci Köse T Sosyal bilgiler öğretim programında somut olmayan kültürel mirasın yeri. . 2012; 185 - 203.
Vancouver Çengelci Köse T Sosyal bilgiler öğretim programında somut olmayan kültürel mirasın yeri. . 2012; 185 - 203.
IEEE Çengelci Köse T "Sosyal bilgiler öğretim programında somut olmayan kültürel mirasın yeri." , ss.185 - 203, 2012.
ISNAD Çengelci Köse, Tuba. "Sosyal bilgiler öğretim programında somut olmayan kültürel mirasın yeri". (2012), 185-203.
APA Çengelci Köse T (2012). Sosyal bilgiler öğretim programında somut olmayan kültürel mirasın yeri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 185 - 203.
Chicago Çengelci Köse Tuba Sosyal bilgiler öğretim programında somut olmayan kültürel mirasın yeri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25, no.1 (2012): 185 - 203.
MLA Çengelci Köse Tuba Sosyal bilgiler öğretim programında somut olmayan kültürel mirasın yeri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.25, no.1, 2012, ss.185 - 203.
AMA Çengelci Köse T Sosyal bilgiler öğretim programında somut olmayan kültürel mirasın yeri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 25(1): 185 - 203.
Vancouver Çengelci Köse T Sosyal bilgiler öğretim programında somut olmayan kültürel mirasın yeri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 25(1): 185 - 203.
IEEE Çengelci Köse T "Sosyal bilgiler öğretim programında somut olmayan kültürel mirasın yeri." Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, ss.185 - 203, 2012.
ISNAD Çengelci Köse, Tuba. "Sosyal bilgiler öğretim programında somut olmayan kültürel mirasın yeri". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25/1 (2012), 185-203.