Yıl: 2012 Cilt: 0 Sayı: 32 Sayfa Aralığı: 309 - 325 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Beyan’ül-hak mecmuası ve Hamdi Efendi

Öz:
II. Meşrutiyet’in ilanı, siyasal ve kültürel alanda büyük değişime sebep olmuştur. Bu dönemde, kültürel alanda yeni kurumlar kurulmuş, yeni yayın organları çıkmıştır. Cemiyet-i İlmiye-i İslamiye ve Beyan’ül Hak Mecmuası da bu yayın organlarındandır. Siyasi hayatta oldukça etkin olan Beyan’ül Hak Mecmuasının yayın hayatı dört yıldan fazla sürmüştür. Geniş bir yazar kadrosu olan mecmuanın, yazarları arasında Hamdi Efendi (Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır) de yer almıştır. Hamdi Efendi, siyasette son derece aktif olduğundan 31 Mart Hadisesi’nin fikren bastırılmasından Abdülhamit’in tahtan indirilmesine kadar birçok siyasi faaliyetin içerisinde yer almıştır. Dönemin fırtınalı hayatında Hamdi Efendi; Beyan’ül Hak Mecmuası’ndaki güncel yazıları, Meclisteki siyasi faaliyetleri ve ilmi çalışmalarla dikkat çekmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih

Beyan’ül-hak journal and Hamdi Effendi

Öz:
The declaration of the second constitutional era caused a great change in political and cultural fields. In the cultural life of this period, many new organizations and media organs had emerged. "Cemiyet-i İlmeye-i İslamiye and Beyan’ül Hak Journal were established in such a time. The publication of Beyan’ül Hak Journal, quite active in political life, lasted more than four years. The authors of the magazine with a large staff of writers were also included Hamdi Effendi (Elmalılı Mohammad Hamdi Yazır). Hamdi Effendi was very active in politics. He took place in many political activities from suppression of 31 March Incident intellectually to the deposition of Abdulhamid. In the tumultuous life of the period, Hamdi Effendi took attention with his contemporary writings in Beyan’ül Hak Journal, his political activities in the Assembly and his scientific studies.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ALBAYRAK, Sadık; Son Devir Osmanlı Uleması, C. III, İstanbul 1980.
 • ALBAYRAK, Sadık; Son Devrin İslam Akademisi Daru’l-Hikmeti’l-İslamiyye, İstanbul 1978.
 • Ahmet İhsan, Matbuat Hatıralarım 1888-1923, C. II, İstanbul 1931.
 • AYHAN, Bünyamin, “II. Meşrutiyet Döneminde İttihat ve Terakki, Siyaset ve Basın”, II. Meşrutiyet Devrinde Basın ve Siyaset, Edt. H. Aydın, Konya 2010, s.43-71.
 • BEKTAŞ, Ekrem, “Beyan’ül-Hak” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.VI, İstanbul 1992, s. 34-35.
 • BERKES, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul 1978.
 • Beyan’ül-Hak, I-VII,182 sayı 1326/1324-1330/1328.
 • “Beyan’ül-Hak”, Türk Ansiklopedisi, C.VI, İstanbul 1968, s.270.
 • BİRİNCİ, Ali, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, İstanbul 1990.
 • Cemiyet-i İlmiye-i İslamiye; “Asker Evlatlarımıza Hitabımız”, Beyan’ül-Hak, II/29, 6 Nisan 1325.
 • ÇAKIR, Hamza, Osmanlıda Basın İktidar İlişkileri, Siyasal Kitabevi, Ankara 2002.
 • DOSTER, Barış, “Jön Türklerin Birikini ve Cumhuriyet”, Orhan Koloğlu Armağanı, yay.haz. O. M. Çolak, İstanbul 2009, s. 171-181.
 • ERGİN, Osman Nuri, Türk Maarif Tarihi, C. I-II, İstanbul 1977.
 • Ermenekli M.Safvet, “İftira da Bu Kadar Olur!!”, Beyan’ül-Hak, IV/101, 28 Şubat 1326.
 • İNAL, İbnül Emin Mahmud Kemal, Son Hattatlar, İstanbul 1977.
 • İNAL, İbnül Emin Mahmud Kemal,Son Sadrazamlar, C.III-IV İstanbul 1980.
 • İSKİT, Server, Türkiye’de Matbuat İdareleri ve Politikaları, Başvekalt Bas.Yay. Müd. Yay., İstanbul 1943.
 • KARA, İsmail, İslamcılar’ın Siyasi Görüşleri, İstanbul 1994.
 • KARA, İsmail, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, C.I, İstanbul 1986.
 • KOLOĞLU, Orhan, Osmanlı Dönemi Basının İçeriği, İÜ İletişim Fak. Yay. İstanbul 2010.
 • KOLOĞLU, Orhan, 1908 Basın Patlaması, Bas-Haş yay. İstanbul 2005.
 • LEWİS, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, İstanbul 1991. Hamdi Efendi, “Makale-i Mühimme”, Beyan’ül-Hak, I/18, 19 Kanun-i Sani 1324.
 • LEWİS, Bernard, (Küçük Hamdi), “Hilafet ve Meşihat-ı İslamiye”, Beyan’ül-Hak, I/22 16 Şubat 1324.
 • LEWİS, Bernard,(Küçük Hamdi), “31 Mart Hadisesi”, Beyan’ül-Hak, II/34, 6 Temmuz 1325.
 • LEWİS, Bernard, (Küçük Hamdi), “31 Mart Hadisesinden”, Beyan’ül-Hak, II/31. 9 Cemaziyelahir 1327.
 • LEWİS, Bernard, (Küçük Hamdi), “Vaaz”, Beyan’ül-Hak, I/2, 16 Ramazan 1326.
 • MARDİN, Şerif, Jön Türkler’in Siyasi Fikirleri 1895-1908, İstanbul 1983.
 • MARDİN, Şerif, Türkiye’de Din ve Toplumsal Değişme Bediüzzaman Said Nursi Olayı, Çev. M. Çulhaoğlu, İstanbul 1992.
 • Mehmed Fatın; “Cemiyetimiz” Beyan’ül-Hak, I/1, 22 Eylül 1324.
 • Mustafa Sabri; “(Beyan’ül-Hak’ın) Mesleği” Beyan’ül-Hak, I/1, 22 Eylül 1324.
 • Mustafa Sabri;, “İttihad ve Terakki Kongresinde Kıraat Olunan Raporun Bir Noktası”, Beyan’ül-Hak, VI/131, 3 Temmuz 1327.
 • PAKSÜT, Fatma “Merhum Dayım Hamdi Yazır”, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, TDV yay., Ankara 1993, s. 2-24.
 • Rıza Nur, Hürriyet ve İtilaf Fırkası Nasıl Doğdu, Nasıl Öldü?, Yay. İlhami Yalınkılıç, İstanbul 1996.
 • ÖKE, Mim Kemal, “Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu” Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. XII, İstanbul 1993, s.201-281.
 • SARICA, Murat, Siyasal Tarih, İstanbul 1983.
 • TOPRAK, Zafer, “II. Meşrutiyet Fikir Dergileri”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C.I, İstanbul 1983, s.126-132.
 • TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasi Partiler, İstanbul 1952.
 • SHAW, Stanford J. SHAW, Ezel Kural; Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Çev. M. Harmancı, c.II, İstanbul 1983.
 • SUBAŞI, M. Hüsrev, “Elmalılı Hamdi Efendi ve Hat Sanatımızdaki Yeri”, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, TDV yay., Ankara 1993, s. 318 -330.
 • YAZICI, Nesimi, “Muhammed Hamdi Yazır’ın Basın Hayatı ve Yazarlığı”, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, TDV yay., Ankara 1993, s. 25- 32.
 • YAZIR, Elmalılı Muhammed Hamdi, İslam Düşüncesinin Problemlerine Giriş, Yay. R. Kılıç, Ankara 1996.
 • YAZIR, Elmalılı Muhammed Hamdi; Metalib ve Mezahib Tahlili Felsefe Tarihi, (Paul Janet-Gabirel Seailles’den Çeviri), İstanbul 1978.
APA DEMİR Ş (2012). Beyan’ül-hak mecmuası ve Hamdi Efendi. , 309 - 325.
Chicago DEMİR ŞERİF Beyan’ül-hak mecmuası ve Hamdi Efendi. (2012): 309 - 325.
MLA DEMİR ŞERİF Beyan’ül-hak mecmuası ve Hamdi Efendi. , 2012, ss.309 - 325.
AMA DEMİR Ş Beyan’ül-hak mecmuası ve Hamdi Efendi. . 2012; 309 - 325.
Vancouver DEMİR Ş Beyan’ül-hak mecmuası ve Hamdi Efendi. . 2012; 309 - 325.
IEEE DEMİR Ş "Beyan’ül-hak mecmuası ve Hamdi Efendi." , ss.309 - 325, 2012.
ISNAD DEMİR, ŞERİF. "Beyan’ül-hak mecmuası ve Hamdi Efendi". (2012), 309-325.
APA DEMİR Ş (2012). Beyan’ül-hak mecmuası ve Hamdi Efendi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 0(32), 309 - 325.
Chicago DEMİR ŞERİF Beyan’ül-hak mecmuası ve Hamdi Efendi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi 0, no.32 (2012): 309 - 325.
MLA DEMİR ŞERİF Beyan’ül-hak mecmuası ve Hamdi Efendi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.32, 2012, ss.309 - 325.
AMA DEMİR Ş Beyan’ül-hak mecmuası ve Hamdi Efendi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2012; 0(32): 309 - 325.
Vancouver DEMİR Ş Beyan’ül-hak mecmuası ve Hamdi Efendi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2012; 0(32): 309 - 325.
IEEE DEMİR Ş "Beyan’ül-hak mecmuası ve Hamdi Efendi." Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 0, ss.309 - 325, 2012.
ISNAD DEMİR, ŞERİF. "Beyan’ül-hak mecmuası ve Hamdi Efendi". Türkiyat Araştırmaları Dergisi 32 (2012), 309-325.