Yıl: 2011 Cilt: 27 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 216 - 221 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Cerrahi tedavi uygulanan varis-dışı ve malignite-dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında mortaliteyi etkileyen faktörler

Öz:
Giriş: Tedavi yöntemlerindeki ilerlemelere rağmen, üst gastrointestinal kanamaları hala ciddi bir sorundur. Bu çalışmada, endoskopik olarak durdurulamayan varis ve malignite dışı üst gastrointestinal sistem kanaması nedeniyle cerrahi uygulanan hastalarda mortaliteyi etkileyen risk faktörlerini araştırmayı amaçladık.Hastalar ve Yöntem: 1997–2010 yılları arasında endoskopik olarak durdurulamayan üst gastrointestinal sistem kanaması nedeniyle cerrahi uygulanan 74 hasta retrospektif olarak incelendi. Varis ve maligniteye bağlı kanamalar dışlandı.Bulgular: Hastaların 61'i (%82.4) erkek, 13'ü (%17.6) kadın olup, yaş ortalaması 51.8 yıldı. Başvuruda en sık şikayet melenaydı (%50). Hastaların 19'unda (%27.4) görülen kardiyovasküler hastalıklar en sık gözlenen yandaş hastalıktı. Şok bulguları 48 (%64.9) hastada görüldü. Endoskopik olarak 34 (%51.5) hastada saptanan en sık kanama şekli Forrest 1a idi. 56 (%75.7) hastada duodenal ülser saptandı. En sık uygulanan cerrahi prosedür bilateral trunkal vagotomi ve piloroplasti ile birlikte gastroduodenali arter ligasyonuydu (%70.3). Morbidite oranı %24.3 olup, akciğer komplikasyonu en sık görüleniydi. On beş (%20.3) hastada mortalite görüldü. Rockall skoru <5 olan hastalarda mortalite gözlenmezken, diğerlerinde mortalite oranı %25.4 idi. İleri yaş, erkek cinsiyet, yandaş hastalık, şok, hemoglobin değerinin düşük olması, kan transfüzyonu, Rockall skorunun yüksek olması mortalite üzerine etkili risk faktörler iydi.Sonuç: Gastroenterolog ile cerrah arasında yakın işbirliği ve erken cerrahinin varis ve malignite dışı yüksek riskli üst gastrointestinal sistem kanamalarının tedavisinde faydalı olacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelime:

Konular: Geriatri ve Gerontoloji Gastroenteroloji ve Hepatoloji

Risk factors in non-variceal and non-malignancy upper gastrointestinal system bleedings in the patients undergoing surgery

Öz:
Purpose: Despite the advances in treatment methods, upper gastrointestinal system bleeding still appears as a serious problem. In this study, we aimed to investigate the effective risk factors on mortality in the patients that underwent surgery due to non-variceal and non-malignant bleeding from upper gastrointestinal tract, which was not responding to endoscopic management.Materials and Methods: Between 1997 &#8211; 2010, 74 patients who underwent surgery due to upper gastrointestinal system bleeding were analyzed retrospectively. The bleeding due to the malignancy and varices were excluded.Results: There were 81 (82.4%) male and 13 (17.6%) female patients, with a mean age of 51.8 years. The common complaint at the admission was melena (50%). Cardiovascular diseases were the most common comorbidity which were seen in 19 (27.4%) cases. Shock symptoms were seen in 48 (64.9%) patients. Forrest 1a was the most common bleeding form, which was detected endoscopically in 34 (51.5%) patients. Duodenal ulcer was detected in 56 (75.7%) patients. Commonly performed surgical procedure was bilateral truncal vagotomy and pyloroplasty with the ligation of gastroduodenal artery. Morbidiy rate was 24.3% and common one was pulmonary complication. Mortality occured in 15 (24.3%) patients. There was no mortality in the patients with Rockall score <5, while the mortality rate was 25.4% in the others. Elder age, male gender, comorbid disease, shock, low hemoglobin value, blood transfusions and high Rockall score were effective risk factors on mortalilty.Conclusion: Early surgery and close cooperation between gastroenterologists and surgeons may be benefical at the treatment of high risk upper gastrointestinal bleeding, except variceal and malignancy bleedings.
Anahtar Kelime:

Konular: Geriatri ve Gerontoloji Gastroenteroloji ve Hepatoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Schoenberg MH. Surgical therapy for peptic ulcer and nonvariceal bleeding. Langenbeck's Arch Surg 2001; 386: 98-103. doi:10.1007/s004230100210 http://dx.doi.org/10.1007/s004230100210
 • 2. Yamada T. Handbook of Gastroenterology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002; 16-18.
 • 3. ASGE Standards of Practice Committee. ASGE guideline: the role of endoscopy in acute non-variceal upper-GI hemorrhage. Gastrointest Endosc 2004;60: 497-504.
 • 4. Mungan Z. Üst gastrointestinal sistem kanamalan. In: Ökten A, editor. Gastroenter-ohepatoloji. Nobel Tip Kitabevleri, 2001; 75.
 • 5. Alkım H, Şaşmaz N. Akut üst gastrointestinal sistem kanaması. Özden A, Şahin B, Yılmaz U, Soykan İ (ed). Gastroenteroloji 1. baskı. Ankara: Fersa Matbaacılık, 2002:141-148.
 • 6. Törüner M. Gastrointestinal hastalıkların belirtileri. Geçim İE (Çeviri ed). Cerrahinin ilkeleri 1. baskı. Ankara: Antıp, 2004:1053-1100.
 • 7. Hamoui N, Docherty SD, Crookes PF. Gastrointestinal hemorrhage: is the surgeon obsolete. Emerg Med Clin North Am 2003; 21: 1017-1056. doi:10.1016/ S0733-8627(03)00066-X http://dx.doi. org/10.1016/ S0733-8627(03)00066-X
 • 8. Ulaşoğlu C. Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalari. Çapa Gastroenteroloji Günleri Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Kitabı. 2002; 28.
 • 9. Skok P, Skok M. Upper gastrointestinal tract hemorrhage and non steroidal anti-inflamatory drugs- A 5-year prospective study. Zdrav Vestn 2002; 71:153-156.
 • 10. Conrad SA. Acute upper gastrointestinal bleeding in critically ill patients: Causes and treatment modali- ties. Crit Care Med 2002; 30: 365-368. doi:10.1097/00003246-200206001-00006 http:/ / dx.doi.org/10.1097/ 00003246-200206001-00006
 • 11. Rockall TA, Logan RFA, Devlin HB, et al. Risk assessment after acute upper gastrointestinal haemorrhage. Gut 1996; 38: 316-321. doi:10.1136/gut.38.3.316 http://dx.doi.Org/10.1136/gut.38.3.316 doi:10.1016/S0140-6736(96)90607-8 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(96)90607-8 doi:10.1016/S0140-6736(05)66153-3 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(05)66153-3
 • 12. Dallal HJ, Palmer KR. ABC of the upper gastrointestinal tract. Upper gastrointestinal haemorrhage. BMJ 2001; 323:1115-1117. doi:10.1136/bmj.323.7321.1115 http://dx.doi.org/10.1136/ bmj.323.732i.1115
 • 13. Palmer KR, Choudari CP. Endoscopic intervention in bleeding peptic ul cer. Gut 1995; 37:161-164. doi:10.1136/ gut.37.2.161 http://dx.doi. org/10.1136/gut.37.2.161 doi:10.1016/0016-5085(95)22950-7 http://dx.doi.org/10.1016/0016-5085(95)22950-7 doi:10.1016/S0016-5107(95)70190-7 http://dx.doi.org/10.1016/S0016-5107(95)70190-7
 • 14. Shennak MM. Etiology of upper gastrointestinal bleeding in Jordanian patients: A prospective study. Ann Saudi Med 1995;15:1-12.
 • 15. Kasakura Y, Ajani JA, Mochizuki F, et al. Outcomes after emergency surgery for gastric perforation or severe bleeding in patients with gastric cancer. J Surg One 2002; 80:181-185. doi:10.1002/jso.l0127 http://dx.doi.org/10.1002/jso.10127 doi:10.1006/jsre.2002.6368 http://dx.doi.org/10.1006/jsre.2002.6368
 • 16. Lundell L. Upper gastrointestinal hemorrhage-surgical aspects. Digest Dis 2003; 21:16-18. doi:10.1159/000071334 http: / / dx.doi.org/10.1159/ 000071334 doi:10.1016/S1052-5157(03)00046-l http://dx.doi.org/10.1016/S1052-5157(03)00046-1
 • 17. Bayır A, Okumuş M, Köstekçi ŞK ve ark. Üst gis kanamalarında risk faktörlerinin prognoz üzerine etkisi. Genel Tıp Derg 2003;13:157-161.
 • 18. Gürel S, İmadoğlu O. Varis ve ma-lignite dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarının değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004;30 :87-91.
 • 19. Küçükardalı Y, Yazgan Y. Geriatrik pop-ulasyonda nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlara bağlı olan ve olmayan üst gastrointestinal sistem kanamalı olguların karşılaştırılması. Turkish J of Geriatrics 2002;5:87-90.
 • 20. Güngör B, Topgül K, Anadol AZ ve ark. Endoskopik olarak durdurulamayan oral gastrointestinal sistem kanamalarında acil cerrahi tedavi sonuçlarımız. O.M.Ü. Tıp Dergisi 2005; 22: 78-84.
 • 21. Akıncı H, Yücel T, Kuroğlu E ve ark. Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında cerrahi ve konserva-tif tedavi için hasta seçiminde dikkate alınacak noktalar. Ulus Travma Derg 2004;10:226-231.
 • 22. Paksoy M, Yavuz N. Akut üst gastrointestinal sistem kanamasında mortaliteyi etkileyen risk faktörleri. T Klin Surgery 2000;5:53-58.
 • 23. Kaplan RC, Hecbert SR, Psaty BM. Risk factors for hospitalized upper or lower gastrointestinal tract bleeding in treated hypertensives. Prev Med 2002;34:455-462.
 • 24. Sayek İ. Temel Cerrahi. 4. Baskı. Ankara: Güneş kitabevi, 2004 :177-194.
 • 25. Zaragoza MA, Tenias BJM, Llorente MMJ. Pre-endoscopic prognostic factor in non-varicose upper gastrointestinal bleeding: Development of a predictive algorithm. Rev Esp Enferm Dig 2002;94:139-148.
 • 26. Chung YFA, Wong WK, Soo KC. Diagnostic failures in endoscopy for acute upper gastrointestinal hemorrhage. Br J Surg 2000; 87: 614-617. doi:10.1046/ j.l365-2168.2000.01386.x http: / / dx.doi. org/10.1046/ j .1365-2168.2000.01386.x
 • 27. Ch'ng CL, Kingham JG. Scoring systems and assessment for upper gastrointestinal bleeding. Eur J Gastroenterol Hepatol 2001;13:1137-1139.
 • 28. Rockall TA. Management and outcome of patients undergoing surgery after acute upper gastrointestinal haemorrhage. J R Soc Med 1998;91:518-523.
 • 29. Klebl F, Bregenzer N, Schöfer L, et al. Risk factors for mortality in severe upper gastrointestinal bleeding. Int} Colorectal Dis 2005; 20:49-56. doi:10.1007/ s00384-004-0624-2 http://dx.doi. org/10.1007/ s00384-004-0624-2 doi:10.1007/s00384-004-0642-0 http://dx.doi. org/10.1007/ s00384-004-0642-0
 • 30. Phang TS, Vornik V, Stubbs R. Risk assessment in upper gastrointestinal haemorrhage: implications for resource utilisation. N Z Med J 2000;113:331-333.
 • 31. Clarke CS, Afifi AY. Impact of blood transfusion on outcome in patients admitted for gastrointestinal hemorrhage. Current Surg 2000; 57: 493-496. doi:10.1016/ S0149-7944(00)00311-l http://dx.doi. org/10.1016/S0149-7944(00)00311-l
 • 32. Dousset B, Sue B, Boudet MJ, et al. Surgical treatment of severe ulcerous hemorrhages: predictors factors of operative mortality. Gastroenterol Clin Biol 1995:19;259-265.
 • 33. Aldemir M, Yılmaz G, Öztürk A, ve ark. Üst gastrointestinal sistem kanamalarında cerrahi tedavi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2002;16:72-77.
APA ÖNDER A, Kapan M, TASKESEN F, ALİOSMANOĞLU İ, ARIKANOĞLU Z, gül m, başol ö, Aldemir M (2011). Cerrahi tedavi uygulanan varis-dışı ve malignite-dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında mortaliteyi etkileyen faktörler. , 216 - 221.
Chicago ÖNDER Akın,Kapan Murat,TASKESEN FATIH,ALİOSMANOĞLU İbrahim,ARIKANOĞLU Zülfü,gül mesut,başol ömer,Aldemir Mustafa Cerrahi tedavi uygulanan varis-dışı ve malignite-dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında mortaliteyi etkileyen faktörler. (2011): 216 - 221.
MLA ÖNDER Akın,Kapan Murat,TASKESEN FATIH,ALİOSMANOĞLU İbrahim,ARIKANOĞLU Zülfü,gül mesut,başol ömer,Aldemir Mustafa Cerrahi tedavi uygulanan varis-dışı ve malignite-dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında mortaliteyi etkileyen faktörler. , 2011, ss.216 - 221.
AMA ÖNDER A,Kapan M,TASKESEN F,ALİOSMANOĞLU İ,ARIKANOĞLU Z,gül m,başol ö,Aldemir M Cerrahi tedavi uygulanan varis-dışı ve malignite-dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında mortaliteyi etkileyen faktörler. . 2011; 216 - 221.
Vancouver ÖNDER A,Kapan M,TASKESEN F,ALİOSMANOĞLU İ,ARIKANOĞLU Z,gül m,başol ö,Aldemir M Cerrahi tedavi uygulanan varis-dışı ve malignite-dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında mortaliteyi etkileyen faktörler. . 2011; 216 - 221.
IEEE ÖNDER A,Kapan M,TASKESEN F,ALİOSMANOĞLU İ,ARIKANOĞLU Z,gül m,başol ö,Aldemir M "Cerrahi tedavi uygulanan varis-dışı ve malignite-dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında mortaliteyi etkileyen faktörler." , ss.216 - 221, 2011.
ISNAD ÖNDER, Akın vd. "Cerrahi tedavi uygulanan varis-dışı ve malignite-dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında mortaliteyi etkileyen faktörler". (2011), 216-221.
APA ÖNDER A, Kapan M, TASKESEN F, ALİOSMANOĞLU İ, ARIKANOĞLU Z, gül m, başol ö, Aldemir M (2011). Cerrahi tedavi uygulanan varis-dışı ve malignite-dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında mortaliteyi etkileyen faktörler. Ulusal Cerrahi Dergisi, 27(4), 216 - 221.
Chicago ÖNDER Akın,Kapan Murat,TASKESEN FATIH,ALİOSMANOĞLU İbrahim,ARIKANOĞLU Zülfü,gül mesut,başol ömer,Aldemir Mustafa Cerrahi tedavi uygulanan varis-dışı ve malignite-dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında mortaliteyi etkileyen faktörler. Ulusal Cerrahi Dergisi 27, no.4 (2011): 216 - 221.
MLA ÖNDER Akın,Kapan Murat,TASKESEN FATIH,ALİOSMANOĞLU İbrahim,ARIKANOĞLU Zülfü,gül mesut,başol ömer,Aldemir Mustafa Cerrahi tedavi uygulanan varis-dışı ve malignite-dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında mortaliteyi etkileyen faktörler. Ulusal Cerrahi Dergisi, vol.27, no.4, 2011, ss.216 - 221.
AMA ÖNDER A,Kapan M,TASKESEN F,ALİOSMANOĞLU İ,ARIKANOĞLU Z,gül m,başol ö,Aldemir M Cerrahi tedavi uygulanan varis-dışı ve malignite-dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında mortaliteyi etkileyen faktörler. Ulusal Cerrahi Dergisi. 2011; 27(4): 216 - 221.
Vancouver ÖNDER A,Kapan M,TASKESEN F,ALİOSMANOĞLU İ,ARIKANOĞLU Z,gül m,başol ö,Aldemir M Cerrahi tedavi uygulanan varis-dışı ve malignite-dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında mortaliteyi etkileyen faktörler. Ulusal Cerrahi Dergisi. 2011; 27(4): 216 - 221.
IEEE ÖNDER A,Kapan M,TASKESEN F,ALİOSMANOĞLU İ,ARIKANOĞLU Z,gül m,başol ö,Aldemir M "Cerrahi tedavi uygulanan varis-dışı ve malignite-dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında mortaliteyi etkileyen faktörler." Ulusal Cerrahi Dergisi, 27, ss.216 - 221, 2011.
ISNAD ÖNDER, Akın vd. "Cerrahi tedavi uygulanan varis-dışı ve malignite-dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında mortaliteyi etkileyen faktörler". Ulusal Cerrahi Dergisi 27/4 (2011), 216-221.