Yıl: 2012 Cilt: 0 Sayı: 28 Sayfa Aralığı: 77 - 87 Metin Dili: Türkçe

Sokakta çalışan çocukların depresif belirti düzeylerinin taranması: Karşılaştırılmalı çalışma

Öz:
Bu araştırmanın temel amacı; sokakta çalışan çocukların depresif belirti düzeylerini ortaya koymak ve bu belirtileri sokakta çalışmayan çocukların depresif belirti düzeyleri ile karşılaştırmaktır. Bununla birlikte bu araştırma da örnekleme alınan çocukların sosyo-demografik özellikleri ile depresif belirti düzeyleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaşayan 12-17 yaşlarındaki tüm çocuklardır. Araştırmada 12-17 yaşlarında sokakta çalışan 82, aynı yaş grubundan sokakta çalışmayan 82 (kontrol grubu) olmak üzere toplam 164 çocuk örneklem olarak alınmıştır. Araştırmada çocukların depresyon düzeyleri “Kovacs Çocukluk Depresyon Ölçeği” ile ortaya konulmuştur. Ayrıca örnekleme alınan çocukların demografik özelliklerini ortaya koymak amacıyla anket uygulaması yapılmıştır. Sokakta çalışan çocukların depresif belirti düzeyleri, sokakta çalışmayan çocuklarınkine göre daha yüksektir. Bununla birlikte göç etmiş ailelerin çocuklarının, fazla kardeşe sahip olan çocukların, anne-babalarının eğitim ve gelir düzeyleri düşük olan çocukların depresif belirti düzeyleri de yüksek bulunmuştur. Sağlıklı bir toplumun oluşması, sağlıklı bireylerin yetişmesi ile mümkün olacaktır. Bu sebeple çocukların ruh sağlığını tehlikeye düşürecek çevresel faktörlerin tespit edilmesi ve gereken önlemlerin alınması önem arz etmektedir.
Anahtar Kelime:

The survey of depressive symptoms of children working on streets: A comperative study

Öz:
Negative environment and living conditions effect negatively to improve healthy psychology , to improve themselves and to self actualization of people. One of the results of this negative effects is depression. There are a lot of explanation of depression according to the lots of diffirent scientists and theorist. According to Erim , depression is a slowness and dullness of thinking, speaking, acting and physical acting with a deep sadness emotions and thinking feckless and pessimistic (Erim, 2001). According to Beck, there are 3 cognitive problems that occured depression. One of them is , person’s negative point of view to himself means to feel defective, defeated, feckless and insufficient himself and to ignore himself with this feeling. Second one is to negative point of view to his experience; person’s comments about his interactions with his enviroment as a result of defectiveness and defated. The last one is the negative look to the future, person’s seeing his future as hopeless, unclear end and handicapped (Beck, 1974). According to the research about human psychology in the last years , the main reason of the depression is the damage and emotional traumas during the childhood years. As a result of this this damages, personality problems, depression, using drugs, asocial manner can be seen on that people ( Brown and Friends 1991). Depression occured during puberty both increase the possibility of depression on adulthood and commit suicide. For that reason, it is very important to be clarified the reasons of depression and taken necessary measures. On this research, it has been presented the connections between the negative enviroment conditions and people’s demographic features. That is why, it has been especially searched the connection between working on streets and migrations which is a social problem. Family and school atmosphere is absolutely very important in order to provide healthy psychology improvement and create healthy personality. Working on streets will probably effect negatively to the development of children and development of psychological health. The aim of this research is present how working on streets effect to the children psychological health and present the connection between demographic features of children and depression. For that reason , it has been sellected as sample group from the same age children who works on street and don’t work on street and it has been tried to present their depression level. That is why, this research is a descriptive search is a kind of hatching. The population of this research is all the children whose ages between 12 and 17 lives in Diyarbakır Metropolitan Municipality. Total 164 children have been taken as a sample, 82 of them Works on the street and the rest of the 82 don’t work on the street in city of Diyarbakır. The children who don’t work on street taken as a control group in this research. Because it has been thought to compare the control group with the children who Works on street, these children has been fixed from low socio-economical school without any sellection. Girls have not been taken on this research because there were not any girl who Works on streets. The depression level of the sampled children has been stated with ‘Kovack Childhood Depression Scale’. In order to identify demographic specialities of children who were in sample, a questionnaire has been applied to the children. The connection between Depressive symptom level of the children and working on street has been explained with independent t test. Depressive symptom levels of children has showed significantly differences according to the working on street situation. The depressive symptom levels of children working on streets is significantly higher than children not working on streets. The necessarity of working on street move the children away their warm and secure family atmosphere. It is thought that the reasons of this depression on these children is the problems of the street conditions and the solving difficulties of this problems. The children working on street undoubtedly will see a lot of handicaps, these children assume more responsibility then their age to earn bread for their family and for themselves. Nonetheless, children working on streets are neglected by their family and they are abused when they work on streets, and it is possible to indicate with searching evidence that these children can be in depression because of this conditions. It hasn’t been seen any research in our country about the connection between depression level and working on street. Nonetheless, according to the research on the age between 8 and 11 made by Yıldırım, there some connections between children depression levels and dailiy problems and taking back the social help (Yıldırım, 2004). Depression levels of children is changing reasonably according to the economical situation of their family. In general, socioeconomical situation of the families getting higher, depression level of children getting lower. One of the main reason of this, it is thought that children need to help their family to earn bread and according to this situation it is thought that children have to work on streets. According to the research made by Yüksek, when the socio-economical situation increase, the possiblity of depression on children decrease. (Yüksek, 1999). According to the research made by Lefkowitz and Tesiny in abroad, it has been found similar results. (Yorgancı, 2006). Depression levels of children is changing reasonably according to the educational situation of their mother. Generally, if the educational situation of their mothers getting higher, their depression levels getting lower. Depression levels of children is changing reasonably according to the educational situation of their father. Generally, if the educational situation of their father getting higher,
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alper Y. Bütün Yönleriyle Depresyon. Gendaş Yayınları, İstanbul, 1999
 • Aker T, Ayata B, Özeren M, Buran B, Bay A.(2000) Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3: 97-103
 • Atkinson R, Hilgard E.(1995) Psikolojiye Giriş II. İstanbul: Sosyal Yayınları.
 • Avcı A, Aslan H, Alparslan N.(1996) Çocuk psikiyatrisine başvuran olgularda depresif bulgular.
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ,s.137-141, Cilt:21 ,Sayı 3.
 • Baran, N , Jensen S B, De jong J TVM (2003). Refugees and internally displaced people. In B. L.
 • Green (Ed.), Trauma Interventions in War and Peace: Prevention, Practice and Policy. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 243- 270
 • Bayraktar F.(2001) İnternet Kullanımının Ergen Gelişimindeki Rolü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Beck At. (974) An inventory for measuring depression. Archives of General Psychology, Vol: 4 ss: 561-571
 • Bilanakis N, Pappas E., Baldic V, Jokic M.(1997) Post-travmatic stres disorder in a refugee camp in Serbia. Torture, 7:1: 17-20.
 • Brom D, Kfir R, Dasberg H.(2001) A controlled double-blind study on children of holocoust survivors. Isr J Psychiatry Relat Sci., 38:1: 47-57.
 • Brown G R, Anderson B.(1991) Psychiatric morbidity in adult psychiatric inpatients with childhood histories of sexual and physical abuse. Am J Psychiatry.148.
 • Büyüköztürk Ş.(2002) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • Carver CS, Ganellan R.(1983) Depression and compenents of self-punitiviness: high standarts, selfcriticism and overgeneralization. Journal of Abnormal Psychology,1983, 92, 330-337.
 • Cimilli C.(2001) Depresyonda sosyal ve kültürel etmenler. Duygu Durum Dizisi,2001, 4, 157-168.
 • Erdoğdu MY, Erkan R.(2006) Göç ve çocuk suçluluğu, Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 9: 79-89
 • Erim B.(2001) Yetiştirme Yurtlarında ve Aileleri Yanında Kalan Ergenlerin Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeyleri ile Sosyal Destek Sistemleri Açısından Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Harrington RC, H. Fudge M, Rutter A, Pickles J, Hill M(1990) Adult outcomes of childhood and adolescent depression: I. Psychiatric Status, Archives of General Psychiatry, 47,465-473.
 • Hondius AJK, Van Willigen LHM, Kleijn WC, Van Der Ploeg HM.(2000) Health problems among Latin-American and Middle-Eastern refugees in the Netherlands: Relations with violence exposure and ongoing sociopsychological strain. Journal of Traumatic Stres, 13:4: 619-634
 • Jansenn MM, Verhulst FC, Arslan LB, Erol N, Salter CJ, Crjnen AM.(2004) Comparison of selfreported emotional and behavioral problems in Turkish immigrant, Dutch and Turkish adolescents. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 39 :133–140
 • Lewinsohn PM, Rohde P, Seeley JR, ve ark.(2000) Naturel course of adolescent major depressive disorder in a community sample: predictors of recurrence in young adults. Am. Psychiat, 155:1584-1591
 • Kara H.(1997) Göç ve psikiyatri. 6. Anadolu Psikiyatri Günleri Kongresi Bilimsel Çalışmalar Kitabı, 169-174.
 • Kashani JH, Sherman DD.(1998) Childhood depression: Epidemiology, etiological models, and treatment aplications. Integrative Psychiatry, 6/1, ss.1-8.
 • Kavale KA.(2001) Discrepancy models in the pedentification of learning disability. Executuve Summary, Lova Üniversity, s. 1-8.
 • Kum N.(2000) Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı. İstanbul, s. 114-131.
 • Öy B. (1990) Çocuk ruh sağlığı kliniğine başvuran çocuklarda depresyon ve kaygı ilişkisi. Ankara: Çocukluk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, s:3. ss:14-19.
 • Öztürk O.(2004) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • Rao U M M, Weissman J A, Martin R W, Hammond.(1993) Childhood Depression And And Risk Of Suicide: A Preliminary Report Of A Longitudinal Study, Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 32,714-722.
 • Sharma G.(2004) A comparative study of the personality characteristics of primary school students with learning disabilities and their non-learning disability Pears. Exceptional Children, v: 78, s. 28
 • Sır A, Bayram Y, Özkan M.(1998) Zorunlu iç göç yasamış bir grupta travma sonrası stres bozukluğu üzerine bir ön çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 9 (3), 173-180.
 • Sorias S, Saygılı R, Elbi H,(1990) DSM III- R yapılandırılmış klinik görüşmesi Türkçe versiyonu. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
 • Sullivan BF, Neale MC, Kendler KS. (2000) Genetic epidemiology of major depression. Review and meta analysis. Am J Psychiatry, 157:1552-1562.
 • Yıldırım Y.(2004) Depresyonun yordayıcısı olarak sınav kaygısı, gündelik sıkıntılar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, s.241-250.
 • Yorgancı Z.(2006) Öğrenme Güçlüğü Görülen Çocukların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çocuk gelişimi ve Ev Yönetimi ABD, Konya.
 • Yüksek, H.(1999) DEHB olan çocukların epistomolojilerinin davranış değerlendirme ölçeği aracılığıyla değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
APA ERDOĞDU M (2012). Sokakta çalışan çocukların depresif belirti düzeylerinin taranması: Karşılaştırılmalı çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(28), 77 - 87.
Chicago ERDOĞDU Mustafa Yüksel Sokakta çalışan çocukların depresif belirti düzeylerinin taranması: Karşılaştırılmalı çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.28 (2012): 77 - 87.
MLA ERDOĞDU Mustafa Yüksel Sokakta çalışan çocukların depresif belirti düzeylerinin taranması: Karşılaştırılmalı çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.28, 2012, ss.77 - 87.
AMA ERDOĞDU M Sokakta çalışan çocukların depresif belirti düzeylerinin taranması: Karşılaştırılmalı çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 0(28): 77 - 87.
Vancouver ERDOĞDU M Sokakta çalışan çocukların depresif belirti düzeylerinin taranması: Karşılaştırılmalı çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 0(28): 77 - 87.
IEEE ERDOĞDU M "Sokakta çalışan çocukların depresif belirti düzeylerinin taranması: Karşılaştırılmalı çalışma." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.77 - 87, 2012.
ISNAD ERDOĞDU, Mustafa Yüksel. "Sokakta çalışan çocukların depresif belirti düzeylerinin taranması: Karşılaştırılmalı çalışma". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 (2012), 77-87.