Yıl: 2012 Cilt: 9 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 458 - 461 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Postpartum depresyon görülme sıklığı ve tarama yöntemleri

Öz:
Doğum olayının en sık komplikasyonu olan postpartum depresyon, yeni doğum yapan kadınların yaklaşık %10- 15’inde görülmektedir. Birçok kadının mutlu olmaları gerektiğine inandıkları bir dönemde, depresif duygular taşıdıklarından dolayı suçluluk duymaları, belirtilerini saklamalarına ve postpartum depresyon tablosunun kolaylıkla gözden kaçabilmesine neden olmaktadır. Gebelikte, ağır düzeyde psikiyatrik hastalıkların görülme riski düşük olmakla birlikte, postpartum dönemde ruhsal hastalık sıklığında dramatik bir artışın ortaya çıktığı ve bu riskli dönemin 6 ay, bir yıl ve hatta iki yıl sürebildiği bildirilmektedir. Başlangıcı sinsi olabildiğinden postpartum depresyon, özellikle hafif ve orta şiddette olduğunda ve yardım arayışı desteklenmediğinde rahatlıkla gözden kaçabilir. Bu olgularda postpartum depresyon uzun süre devam edip, sonunda hastaneye yatış gerekli olacak derecede ağırlaşabilir. Bu nedenle erken tanı çok önemlidir ve birinci basamakta çalışan hekim ve diğer sağlık çalışanlarına çok iş düşmektedir. Yeni doğum yapan kadınlarda, doğum sonu depresyon, güvenilir tanımlama yöntemleri kullanılarak belirlenmelidir. Ülkemizde geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılmış olan, Doğum Sonrası Depresyon Tarama Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği ve Durumluluk-Süreklilik Kaygı Envanteri gibi ölçekler gebe ve lohusa izlemleri sırasında kullanılabilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel ve Dahili Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Kadın Araştırmaları Psikoloji Psikiyatri

Kastamonu Gastronomik Ürünlerinin Nuh’un Ambarı Projesi Kapsamında Değerlendirilmesi

Öz:
Araştırmada, Kastamonu gastronomik ürünleri Slow Food Nuh’un Ambarı projesi kapsamında değerlendirilmiştir. Bu araştırma ile 150 ülkeden 5655 gastronomik ürünün listelendiği bir projede, Kastamonu gastronomik ürün sayısının arttırılması için önerilerde bulunmak amaçlanmaktadır. Araştırmada ilk olarak Nuh’un Ambarı listesindeki Türkiye’ye ait ürünler incelenmiştir. Bu ürünler arasında en fazla hangi gruptan ürünlerin olduğu tespit edilmiştir. Daha sonrasında Kastamonu adına tescillenen iki gastronomik ürünün yanı sıra diğer hangi ürünlerin bu listeye girebileceği değerlendirilmiştir. Nuh’un Ambarı listesindeki ürünlerin ortak özelliği; belirli bir bölgeyle güçlü bir şekilde ilişkili olmaları ve aynı zamanda “tehlike altındaki ürünler” olarak nitelendirilmeleridir. Bu kapsamda Kastamonu’dan bu tanımlamaya uygun ürünler doküman analizi yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırma kapsamında yapılan incelemelerde “Taşköprü sarımsağı, Tosya sarıkılçık pirinci, kestane balı, yaş tarhana, iri tarhana, kızılcık tarhanası, süt tarhanası, tarhana ekmeği, eğşi ve Azdavay çam pekmezinin Nuh’un Ambarı listesine girebilecek potansiyelde ürünler olduğu görülmüştür. Çalışmanın, Kastamonu gastronomisi ile ilgili bu alanda yapılmış ilk araştırma olması nedeniyle diğer illere örnek olması beklenmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel ve Dahili Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Kadın Araştırmaları Psikoloji Psikiyatri

(Evaluation of Kastamonu Gastronomic Products within the Scope of Ark of Taste Project)

Öz:
In the research, Kastamonu gastronomic products were evaluated within the scope of the Slow Food Ark of Taste project. With this research, it is aimed to make suggestions to increase the number of gastronomic products in Kastamonu in a project where 5655 gastronomic products from 150 countries are listed. In the research firstly, products from Turkey in the Ark of Taste list were examined. Among these products, it was determined which product group had the most. Afterwards, besides the two gastronomic products registered in Kastamonu, it was evaluated which other products could be included in this list. The common feature of the products on the Ark of Taste list is that they are strongly associated with a particular region and also qualify as "endangered products." In this context, products suitable for this definition from Kastamonu were determined by document analysis method. In the examinations made within the scope of the research, it has been seen that “Taşköprü garlic, Tosya sarıkılçık rice, chestnut honey, fresh tarhana, large tarhana, cranberry tarhana, milky tarhana, tarhana bread, eğşi and Azdavay pine pekmez are products with the potential to enter the list of Ark of Taste. It is expected that the study will set an example for other provinces, as it is the first research in this field related to Kastamonu gastronomy
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel ve Dahili Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Kadın Araştırmaları Psikoloji Psikiyatri

The prevalence and screening methods of postpartum depression

Öz:
Postpartum Depression is the most common complication of the delivery and affects approximately 10%-15% of women who had just gave birth. During a period in which women believe that they should be happy, the depressive mood experienced by most women leads to feelings of guilt, hiding the symptoms, and postpartum depression to be overlooked. Although the incidence of serious psychiatric disorders during pregnancy is low, it is reported that the incidence shows a dramatic increase during the postpartum period and this risky period may continue up to six months, one year or even two years. As the onset of postpartum depression is insidious it can easily be overlooked if the patient’s seeking help is not supported, especially when the severity of postpartum depression is mild or moderate. In these cases, postpartum depression may persist for a long time and at last it can be so severe that hospitalization would be needed. Therefore, early diagnose is very important and primary care physicians and other health care workers should be alert. Postpartum Depression should be diagnosed using reliable descriptive methods in puerperant women. The scales such as Postnatal Depression Screening Scale, Beck Depression Inventory, Edinburgh Postnatal Depression Scale and State-Trait Anxiety Inventory, all of which were tested for validity and reliability in our country can be used during follow-up of pregnant and puerperal women.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel ve Dahili Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Kadın Araştırmaları Psikoloji Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ark of Taste (2021). Retrieved from: https://arkoftaste.slowfood.ca/about-the-ark/the-presidia-project/. (Erişim Tarihi: 11.11.2021).
 • Avcı, G., & Erdoğan, S. M. (2017). Efficacy of functional foods in thyroid dysfunction. Kocatepe Veterinary Journal, 10(4), 331-336.
 • 1. Dilbaz N, Enez A. Kadın ve depresyon: Doğum sonrası görülen duygudurum bozuklukları. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2007;3(47):32-40.
 • Aydemir, B., & Özdemir, S. S. (2014). Yerel yiyecek-içecek girişimcilerinin yavaş yemek hareketi açısından değerlendirilmesi: Aydın Yenipazar örneği. Girisimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(2), 330-345.
 • 2. Kısa C, Yıldırım SG. Gebelik postpartum dönem ve ruhsal bozukluklar. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2004;12(4):3-6.
 • Aydoğdu, A., Yaşarsoy, E., & Mızrak, M. (2019). Kastamonu yemekleri, İ. Mısırlı (Ed). Ankara, Detay Yayıncılık.
 • 3. Yıldırım GS, Kısa C, Aydemir Ç. Postpartum Depresyon. 3P Dergisi .2004;(ek 4):12-20.
 • Başarangil, İ., & Tokatlı, C. (2018). Yavaş Yemek: Şile Yeryüzü Pazarı ziyaretçilerinin memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies,6 (1) 3- 19.
 • 4. Köroğlu E (çeviren) Amerikan Psikiyatri Birliği: Psikiyatride hastalıkların tanımlanması ve sınıflandırılması el kitabı, yeniden gözden geçirilmiş dördüncü baskı (DSM-IV-TR). Ankara: Hekimler Yayın Birliği. 2001; 152-53.
 • Buiatti, S. (2011). Food and tourism: the role of the “Slow Food” association. Sidali, K.L., Spiller, A., & Schulze, B. (Editors). In Food, Agri-Culture and Tourism (pp. 92-101). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • 5. Çuhadaroğlu F, Kaplan İ, Özgen G, Öztürk MO, Rezaki M. Dünya Sağlık Örgütü ICD-10 Ruhsal ve davranışsal bozukluklar sınıflandırması. Uluğ B (Çev.Ed). Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği Yayını Ankara, 1993;184-87.
 • Canbolat, E. (2017, 10-12 Nisan). Sarımsağın Besinsel Yönden ve Sağlık Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası Taşköprü Pompeipolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu.
 • 6. Aktürk Z, Dadeviren N (eds). Birinci Basamagın Uluslar arası sınıflaması. ICPC- 2-R Kitabı. Turkish Association of Family Physicians. Ankara:RNA Yayıncılık. 2006.
 • Çakıcı, N., & Eser, S. (2016). Yabancı mutfak şefleri gözüyle Türk mutfağına ilişkin bir değerlendirme, Journal of Tourism and Gastronomy Studies 4(Special Issue), 215-227. DOI: 10.21325/jotags.2016.32
 • 7. Landy S, Montgomery J, Walsh S et al. Postpartum Depression: A clinical view. Matern Child Nurs J 1989;18(1):1-29.
 • Çılgınoğlu, H., & Güner, D. (2021, 27-28 Mayıs). Türkiye'nin tescilli gastronomik ürünleri bazında bir karşılaştırma (Nuh’un Ambarı ve Coğrafi İşaret). 2. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi. Sakarya.
 • 8. Parry BL. Postpartum depression in relation to other reproductive cycle mood changes. Postpartum Mood Disorders, Miller LJ (Ed), Washington DC, American Psychiatric Press, Inc 1999; 21-45.
 • Çirişoğlu, E., & Olum, E. (2019). Türk mutfağındaki fonksiyonel gıdaların gastronomi turizmi açısından önemi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1659-1680. DOI: 10.26677/TR1010.2019.264
 • 9. Gülseren L. Doğum Sonrası Depresyon. Türk Psikiyatri Dergisi 1999;10(1):58-67.
 • Ertaş, Y., & Karadağ, M. (2013). Sağlıklı beslenmede Türk mutfak kültürünün yeri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), 117-136.
 • 10. Stowe ZN, Nemeroff CB. Women at risk for postpartum- onset major depression. Am J Obstet Gynecol 1995;173(5):639-45.
 • Ertop, H., & Atasoy, R. (2018, 16-17 Kasım). Investigation of Some Physicochemical, Nutritional and Rheological Properties of Kastamonu Chestnut Honey. Presented at II. International Symposium on Multidisciplinary Academics Studies, İstanbul
 • 11. Bloch M, Rotenberg N, Koren D, Klein E. Risk factors for early postpartum depressive symptoms. Gen Hosp Psychiatry 2006;28(1):3-8.
 • Essedra (2021). Retrieved from: https://www.essedra.com/tr/biyocesitlilik/nuhun-ambari/. (Erişim Tarihi: 11.11.2021).
 • 12. Robertson E, Grace S, Wallington T, Stewart DE. Antenatal risk factors for postpartum depression: a synthesis of recent literature. Gen Hosp Psychiatry 2004;26(2):289-95.
 • Eşitti, B., & Harputluoğlu Demir, D. (2015). Citta Slow şehirlerde yerel halkın Earth markete yaklaşımı: Gökçeada destinasyonu örneği. Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 3(1), 64-71.
 • 13. Gülnar D, Sunay D, Çaylan A. Postpartum depresyon ile ilişkili risk faktörleri. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010;20(3):141-8.
 • Fonte, M. (2006). Slow Food’s Presidia: What do Small Producers do with Big Retailers? Research in Rural Sociology and Development, 12, 203–240. DOI:10.1016/s1057-1922(06)12009-0
 • 14. O’Hara MW, Neunaber DJ, Zekoski EM et al. Prospective study of postpartum depression: Prevalence, course and predictive factors. J Abnorm Psychol 1984;93(2):158-71.
 • Fontefrancesco, M. F., & Zocchi, D. M. (2019). Narrazioni e prodotti nella patrimonializzazione della gastronomia locale: una nota metodologica. Narrare i gruppi, 14(2), 273-285.
 • 15. Eltutan H, Öncüoğlu C. Kadınlara özgü psikiyatrik bozukluklar. Depresyon Dergisi 1997;2(1):74-80.
 • Güzeler, N., Koboyeva, F., & Özbek, Ç. (2020, 13-15 November). Slow Food Hareketı̇ Kapsamında Değerlendı̇rı̇len Gıda Ürünlerı̇: Adana İlı̇ Örneğı̇. Presented at 3rd International New York Conference On Evolving Trends In Interdisciplinary Research & Practices. Manhattan, New York City.
 • 16. Bashırı N, Spielvogel MA. Postpartum depression: A cross-cultural perspective. Prim Care Update Ob/Gyns 1999;6(1):82-7.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • 17. Evins GG, Theofrastous PJ. Postpartum depression: A review of postpartum screening. Prim Care Update Ob/Gyns 1997;4(2):241-6.
 • Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189.
 • 18. Georgiopoulos AM, Bryan TL, Yawn BP et al. Populationbased screening for postpartum depression. Obstet Gynecol 1999;93(6):653-7.
 • Kızıldemir, Ö., Öztürk, E., & Sarıışık, M. (2014). Türk mutfak kültürünün tarihsel gelişiminde yaşanan değişimler. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(3), 191-210. DOI:10.11616/ABANTSBE.
 • 19. Özkan S. Psikiyatrik tıp: Konsultasyon-liyezon psikiyatrisi. İstanbul, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı 1993;201-20.
 • Littaye, A. (2015). The role of the Ark of Taste in promoting pinole, a Mexican heritage food. Journal of Rural Studies, 42, 144-153. DOI:10.1016/j.jrurstud.2015.10.002
 • 20. Parry BL. Postpatum psychiatric syndromes. In: HI Kaplan, BJ Sadock eds. Comprehensive Textbook of Psychiatry, 6. baskı, cilt 1. Baltimore: Williams & Wilkins, 1995:1059- 66.
 • Lotti, A. (2010). The commoditization of products and taste: Slow Food and the conservation of agrobiodiversity. Agriculture and human values, 27(1), 71-83. DOI: 10.1007/s10460-009-9213-x
 • 21. Gotlib IH, Whiffen VE, Mount JH et al. Prevalence rates and demographic characteristics associated with depression in pregnancy and the postpartum. J Consult Clin Psychol 1989;57(2):269-74.
 • Petrini C. (2001). Slow Food: The case for taste. (Çev. W. McCuaig). Columbia University Press, New York.
 • 22. Buesching DP, Glasser ML, Frate DA. Progression of depression in the prenatal and postpartum periods. Women Health 1986;11(1):61-78.
 • Pianeta Italias (2021). Retrieved from: https://pianetaitalia.blog/2021/04/02/pollenzo-gastronomik-bilimleruniversitesi-unisg/. (Erişim Tarihi: 11.11.2021).
 • 23. O’Hara MW. Social support, life events, and depression during pregnancy and the puerperium. Arch Gen Psychiatry 1986;43(4):569-73.
 • Slow Food (2021a). Retrieved from: https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/slow-foodpresidia/.(Erişim Tarihi: 11.11.2021).
 • 24. Karamustafalıoğlu N, Tomruk N. Postpartum hüzün ve depresyonlar. Duygu Durum Dizisi 2000;2(1):64-70.
 • Slow Food (2021b). Retrieved from: https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/the-ark-of-taste/. (Erişim Tarihi: 11.11.2021).
 • 25. Hannah P, Adams D, Lee A et al. Links between early postpartum mood and postnatal depression. Br J Psychiatry 1992;160(6):777-80.
 • Slow Food (2021c). Retrieved from: https://www.slowfood.com/about-us/our-history/. (Erişim Tarihi: 11.11.2021).
 • 26. Karaçam Z, Kitiş Y. Doğum Sonrası Depresyon Tarama Ölçeği: Türkçede Geçerlik ve Güvenirliği, Türk Psikiyatri Dergisi 2007;(18):3-9.
 • Slow Food (2021d). Retrieved from: https://www.slowfood.com/about-us/our-philosophy/. (Erişim Tarihi: 11.11.2021).
 • 27. Engindeniz AN, Küey L, Kültür S. Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği Türkçe Formu geçerlilik ve güvenirlik çalışması, Bahar Sempozyumları 1997;1(1):51-2.
 • Slow Food (2021e). Retrieved from: https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/. (Erişim Tarihi: 11.11.2021).
 • 28. Beck T, Reynolds M, Rutowski P. Maternity Blues and postpartum Depression. JOGNN1992;21(4):287-93.
 • Slow Food (2021f). Retrieved from: https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/earth-markets/. (Erişim Tarihi: 11.11.2021).
 • 29. Öner N, Lecompte A. Durumluluk-Süreklilik Kaygı Envanteri El Kitabı. 2. baskı İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, 1998;2-10.
 • Slow Food (2021g). Retrieved from: https://www.fondazioneslowfood.com/en/nazioni-mercati/turkey-en/. (Erişim Tarihi: 11.11.2021).
 • Slow Food (2021h). Retrieved from: https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/slow-food-chefs-. (Erişim Tarihi: 11.11.2021).
 • Slow Food (2021ı). Retrieved from: https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/10-000-gardens-inafrica-2/. (Erişim Tarihi: 11.11.2021).
 • Slow Food (2021i). Retrieved from: https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/slow-food-presidia/. (Erişim Tarihi: 11.11.2021).
 • Slow Food (2021j). Retrieved from: https://www.fondazioneslowfood.com/en/nazioni-presidi/turkey-en/. (Erişim Tarihi: 11.11.2021).
 • Slow Food (2021k). Retrieved from: https://www.fondazioneslowfood.com/en/nazioni-arca/turkey-en/. (Erişim Tarihi: 11.11.2021).
 • Şile Belediyesi (2021). Retrieved from: https://www.sile.bel.tr/kesfet/gastronomi/sile-kestane-bali. (Erişim Tarihi: 11.11.2021).
 • Taban, S., Turan, M. A., Sezer, S. M., & Türkmen, N. (2013). Kastamonu Taşköprü yöresinde yetiştirilen sarımsak bitkisinin selenyum içerikleri ve bazı toprak özellikleri arasındaki ilişkiler. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(1), 39-48.
 • Tanrıkulu, M. (2019). Tosya’da pirinç üretiminin dünü, bugünü ve geleceği. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (71), 229-250.
 • Tanrıkulu, M. (2007). Türkiye’de coğrafi işaretlerin tespiti ve tescil edilmesinin önemi. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 1(2), 173-184.
 • Terra Madre (2021). Retrieved from: https://www.terramadre.info/en/terra-madre-network/. (Erişim Tarihi: 11.11.2021).
 • Thompson, C. J., & Kumar, A. (2018). Beyond consumer responsibilization: Slow Food’s actually existing neoliberalism. Journal of Consumer Culture, 21(2), 317–336.
 • Yiğit, S., & Bucak, B. (2017, 18-22 Ekim). Yöresel Ürünlerin Destinasyon Pazarlamasına Etkisi: Mardin Bulguru İçin Bir Model Önerisi. 18. Ulusal Turizm Kongresi, Mardin.
 • Zocchi, D. M., & Fontefrancesco, M. F. (2020). Traditional products and new developments in the restaurant sector in East Africa. The case study of Nakuru County, Kenya. Frontiers in Sustainable Food Systems, 4(599138). DOI: 10.3389/fsufs.
APA Erdem Ö, ÇILGINOĞLU H, BUCAKTEPE ERTEN P, GÜNER D (2012). Postpartum depresyon görülme sıklığı ve tarama yöntemleri. , 458 - 461.
Chicago Erdem Özgür,ÇILGINOĞLU Hakkı,BUCAKTEPE ERTEN P. Gamze,GÜNER Demet Postpartum depresyon görülme sıklığı ve tarama yöntemleri. (2012): 458 - 461.
MLA Erdem Özgür,ÇILGINOĞLU Hakkı,BUCAKTEPE ERTEN P. Gamze,GÜNER Demet Postpartum depresyon görülme sıklığı ve tarama yöntemleri. , 2012, ss.458 - 461.
AMA Erdem Ö,ÇILGINOĞLU H,BUCAKTEPE ERTEN P,GÜNER D Postpartum depresyon görülme sıklığı ve tarama yöntemleri. . 2012; 458 - 461.
Vancouver Erdem Ö,ÇILGINOĞLU H,BUCAKTEPE ERTEN P,GÜNER D Postpartum depresyon görülme sıklığı ve tarama yöntemleri. . 2012; 458 - 461.
IEEE Erdem Ö,ÇILGINOĞLU H,BUCAKTEPE ERTEN P,GÜNER D "Postpartum depresyon görülme sıklığı ve tarama yöntemleri." , ss.458 - 461, 2012.
ISNAD Erdem, Özgür vd. "Postpartum depresyon görülme sıklığı ve tarama yöntemleri". (2012), 458-461.
APA Erdem Ö, ÇILGINOĞLU H, BUCAKTEPE ERTEN P, GÜNER D (2012). Postpartum depresyon görülme sıklığı ve tarama yöntemleri. Dicle Tıp Dergisi, 9(4), 458 - 461.
Chicago Erdem Özgür,ÇILGINOĞLU Hakkı,BUCAKTEPE ERTEN P. Gamze,GÜNER Demet Postpartum depresyon görülme sıklığı ve tarama yöntemleri. Dicle Tıp Dergisi 9, no.4 (2012): 458 - 461.
MLA Erdem Özgür,ÇILGINOĞLU Hakkı,BUCAKTEPE ERTEN P. Gamze,GÜNER Demet Postpartum depresyon görülme sıklığı ve tarama yöntemleri. Dicle Tıp Dergisi, vol.9, no.4, 2012, ss.458 - 461.
AMA Erdem Ö,ÇILGINOĞLU H,BUCAKTEPE ERTEN P,GÜNER D Postpartum depresyon görülme sıklığı ve tarama yöntemleri. Dicle Tıp Dergisi. 2012; 9(4): 458 - 461.
Vancouver Erdem Ö,ÇILGINOĞLU H,BUCAKTEPE ERTEN P,GÜNER D Postpartum depresyon görülme sıklığı ve tarama yöntemleri. Dicle Tıp Dergisi. 2012; 9(4): 458 - 461.
IEEE Erdem Ö,ÇILGINOĞLU H,BUCAKTEPE ERTEN P,GÜNER D "Postpartum depresyon görülme sıklığı ve tarama yöntemleri." Dicle Tıp Dergisi, 9, ss.458 - 461, 2012.
ISNAD Erdem, Özgür vd. "Postpartum depresyon görülme sıklığı ve tarama yöntemleri". Dicle Tıp Dergisi 9/4 (2012), 458-461.