Yıl: 2012 Cilt: 12 Sayı: 2012 Sayfa Aralığı: 3227 - 3241 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 29-07-2022

An examination of articles published on preschool education in Turkey

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Ceylan, M., Kesim, E., & Madden, T. (2008). Okul yönetimi alanında yapılmış araştırmaların değerlendirilmesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Ağaoğlu, E., Ceylan, M., Kesim, E., Madden, T., & Altınkurt, Y. (2005, September). Okul yönetimi ile ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesi. Paper presented at the II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu’nda, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Alper, A., & Gülbahar, Y. (2009). Trends and issues in educational technologies: A review of recent research in TOJET. Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 8 (2), Article 12. Retrived March 5, 2012, from http://www.tojet.net/articles/ v8i2/8212.pdf. Altınkurt, Y., Demir, S., Akbaba Dağ, S., & Erol, E. (2010). Türkiye’de eğitim denetimi alanında yapılan lisansüstü öğretim tezlerin değerlendirilmesi. In II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi (pp. 574–582). Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi & TEMSEN. Arık, R. S., & Türkmen, M. (Mayıs 2009). Eğitim bilimleri alanında yayınlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. I Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı. Retrived January 10, 2012, from http://www.eab.org.tr/ eab/oc/egtconf/pdfkitap/pdf/488.pdf.
 • Aydın, A., & Uysal, Ş. (2011). Türkiye’de ve yurt dışında eğitim yönetimi alanında yapılan doktora tezlerinin konu, yöntem ve sonuçlar açısından değerlendirilmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 42, 1–14. Aydın, A., Erdağ, C., & Sarıer, Y. (2010). Eğitim yönetimi alanında yayınlanan makalelerin konu, yöntem ve sonuçlar açısından karşılaştırılması. Eurasian Journal of Educational Research, 39, 37–58. Aypay, A., Çoruk, A., Yazgan, A. D., Kartal, O.Y., Tunçer, B., Attila, S. M. et al. (2010). Eğitim yönetimi araştırmalarının durumu: eğitim yönetimi dergilerinin analizi, 1999–2007. Eurasian Journal of Educational Research, 39, 59–77.
 • Balcı, A. (1988). Eğitim yönetimi araştırmalarının durumu: EAQ’de 1970–1985 arasında yayınlanan araştırmalar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21 (1), 421–434. Balcı, A., & Apaydın, Ç. (2009). Türkiye’de eğitim yönetimi araştırmalarının durumu: kuram ve uygulamada eğitim yönetimi dergisi örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15 (59), 325–343. Başol, G. (2006, Septemer). 2001–2006 yılları arasında Türkiye’de eğitim alanında belli başlı indeksli dergilerde yayımlanan araştırma makalelerinin metodolojik bakımdan değerlendirilmesi. Paper presented at the XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, Muğla. Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (2), 133–151. Büyüköztürk, Ş., & Kutlu, Ö. (2006). Sosyal bilim araştırmalarında yöntem sorunu. In Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık– 2006-I. Ulusal Kurultay Bildirileri (pp. 113–122). Ankara: TÜ- BİTAK Yayını. Duit, R. (2007). Science education research internationally: Conceptions, research methods, domains of research. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3 (1), 3–15. Erdoğan, İ. (2001). Sosyal bilimlerde pozitivist-ampirik akademik araştırmaların tasarım ve yöntem sorunları. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12 (2), 119–134. Retrived January 10, 2012, from http://www.anatoliajournal.com/atad/depo/ dergiler/Cilt12_Sayi2_Yil2001_1304946108.pdf.
 • Erdoğan, İ. (2006). Yönetimsel araştırmalarda süregelen sorunlar: TRT araştırmaları örneği. Retrived February 15, 2012, from http://www.irfanerdogan.com/makaleler1/trt2006.pdf. Erkuş A. (2004). Bazı tıp dergilerinin son sayılarındaki makalelerin yöntemsel ve istatistiksel açıdan incelenmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5 (2), 176–181. Erkuş, A. (2009). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., & Worthen B. R. (2004). Program evaluation: alternative approaches and practical guidelines. Boston: Pearson. Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill. Gay, L. R., & Airasian, P. W. (2000). Educational research: competencies for analysis and applications. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Göktaş, Y., Akçay, A., Hasançebi, F., Bayrak, N., Varışoğlu, B., Sözbilir, M. et al. (2012). Türkiye’deki eğitim araştırmalarında eğilimler: bir içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (1), 443–460. Göktaş, Y., Arpacık, Ö., Yıldırım, G., Aydemir, M., Küçük, S., Telli, E. et al. (2012). Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000–2009 dönemi makalelerinin içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (1), 177–199.
 • Huber, E., & Uzun, G. L. (2000). Dilbilim alanında yazılan bilimsel metinler üzerine gözlemler. In A. S. Özsoy & E. E. Taylan (Eds.), XIII. Dilbilim kurultay bildirileri (pp. 201–215). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. Karadağ, E. (2009). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi: Bir durum çalışması. Unpublished doctoral dissertation, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Karasar, N. (1994). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık. Kırcaali-İftar, G. (2005). Sosyal bilimler araştırmalarını değerlendirme ölçütleri (Yayınlanmamış Araştırma Raporu). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. Köklü, N., & Büyüköztürk, Ş. (1999). Eğitim bilimleri alanında öğrenim gören lisans-üstü öğrencilerin araştırma yeterlikleri konusunda öğretim üyelerinin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 23 (112), 18–28. Korkmaz, A. (2010). Vahit Bademci’nin paradigma değişikliği üzerine bir araştırma: Testler değil, ölçümler güvenilirdir. Yayınlanmamış master’s thesis, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak. Kozak, N. (2006). Türkiye’de ve dünyada dergi editörlüğü ve hakemlik sistemi. In Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık-I. Ulusal Kurultay Bildirileri (pp. 53–62). Ankara: TÜBİTAK Yayını.
 • Özen, Y., Gülaçtı, F., & Kandemir, M. (2006). Eğitim bilimleri araştırmalarında geçerlik ve güvenirlik sorunsalı. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 69–89. Sargut, A. S. (2006). Buluşsal arayış ya da sav: Bilimsel makale niteliği üzerine düşünceler. In Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık–I. Ulusal Kurultay Bildirileri (pp. 101-112). Ankara: TÜBİTAK Yayını. Sayın, S. (2008). Bilimsel araştırmalarda yapılan istatistiksel ve yöntembilimsel hatalar-III: Güvenirlik kestirimlerine yönelik hatalar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (15) 53–69. Sayın, S. (2010). Bilimsel araştırmalarda yapılan istatistiksel ve yöntembilimsel hatalar-II: Grafik, tablo ve gösterim hataları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (1), 117–143. Şaylan, G. (1999). Postmodernizm. Ankara: İmge Kitabevi. Şimşek, H. (1997). 21. yüzyılın eşiğinde paradigmalar savaşı kaostaki Türkiye. İstanbul: Sistem Yayıncılık. Şimşek, Y., & Altınkurt, Y. (2007). Eğitim örgütlerinde iletişim konusunda yapılmış lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. In III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı (pp. 476–484). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Sönmez, V. (1999). Bilimsel araştırmalarda yapılan yanlışlıklar. Hemşirelik Araştırma Dergisi, 1, 13–28. Sönmez, V. (2005). Bilimsel araştırmalarda yapılan yanlışlıklar. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 18, 150–170.
 • Sözbilir, M., & Canpolat, N. (2006). Fen eğitiminde son otuz yıldaki uluslararası değişmeler: Dünyada çalışmalar nereye gidiyor? Türkiye bu çalışmaların neresinde? IN M. Bahar (Ed.), Fen ve teknoloji öğretimi (pp. 417–432). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Sözbilir, M., Güler, G., & Çiltaş, A. (2012). Türkiye’de matematik eğitimi araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12, 565–580. Strasak, A. M., Zaman, Q., Pfeiffer, K. P., Göbel, G., & Ulmer, H. (2007). Statistical errors in medical research –a review of common pitfalls. Swiss Medical Weekly, 137, 44–49. Retrived May 11, 2012, from http://www.smw.ch/docs/pdf200x/2007/03/ smw-11587.pdf. Taner-Derman, M., & Başal, H. A. (2010). Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretimde niceliksel ve niteliksel gelişmeler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (11), 560–569. Tavşancıl, E., Çokluk, Ö., Çıtak, G. G., Kezer, F., Yıldırım, Ö. Y., Bilican, S. et al. (2010). Eğitim bilimleri enstitülerinde tamamlanmış lisansüstü tezlerin incelenmesi (2000–2008). Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu. Retrived May 11, 2012, from acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/6199/ Binder1.pdf.
 • TÜBİTAK (2006). I. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı. Retrived May 11, 2012, from http://uvt.ulakbim.gov. tr/sbvt/kurultay1/. TÜBİTAK. (2007). II. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı. Retrived May 11, 2012, from http://uvt.ulakbim.gov. tr/sbvt/kurultay2/bildiri.uhtml. TÜBİTAK. (2008). III. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı. Retrived May 11, 2012, from http://uvt.ulakbim.gov. tr/toplanti/uay08/sosyal_sunum.uhtml. TÜBİTAK. (2009a). Ar-Ge değerlendirme ve etki analizinde kullanılan tanım ve temel kavramlar. TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı. Ankara. Retrived May 11, 2012, from http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/ BTYPD/arsiv/ArGe_degerlendirme_etki_analizi_tanim_ kavram.pdf. TÜBİTAK. (2009b). IV. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı. Retrived May 11, 2012, from http://uvt.ulakbim. gov.tr/sbvt/kurultay4/sunum.uhtml. TÜBİTAK. (2010). V. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı. Retrived May 11, 2012, from http://uvt.ulakbim.gov. tr/toplanti/uay10/sos_prog.uhtml.
 • Ural, A., & Kılıç, İ. (2005). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık. Ural, O., & Ramazan, O. (2007). Türkiye’de okul öncesi eğitimin dünü ve bugünü. In S. Özdemir, H. Bacanlı & M. Sözer (Eds.), Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi: temel sorunlar ve çözüm önerileri (pp. 11–61). Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Yıldırım, K. (2010). Nitel araştırmalarda niteliği artırma. İlköğretim Online, 9 (1), 79-92. Retrived February 5, 2012, from ilkogretim-online.org.tr/vol9say1/v9s1m8.doc. Yıldız, A. (2004). Türkiye’deki yetişkin eğitimi araştırmalarına toplu bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (1), 78–97. Yılmaz, K., Dedeoğlu-Orhun, B., Kılıç-Şahin, H. & Bahar, H. Ö. (2010). Türkiye’de eğitim denetimi alanında bilimsel bilgi üretimi: Eğitim dergileri ve bilimsel toplantılar örneği. In II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi (pp. 300–310). Kütahya: DPÜ Eğitim Fakültesi & TEMSEN. Yılmaz, N. (2011). Matematik eğitim alanında yapılmış araştırmaların incelenmesi: Bir içerik analizi. In 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (pp. 735–757). Antalya. Yılmaz, Y., & Yılmaz, Y. (2005). Parametrik olmayan testlerin pazarlama alanındaki araştırmalarda kullanımı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (3), 177–199. Yücel-Toy, B., & Güner-Tosunlar, N. (2007). Sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda bilimsel araştırma süreci, istatistiksel teknikler ve yapılan hatalar. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 1–20.
APA YILMAZ K, ALTINKURT Y (2012). An examination of articles published on preschool education in Turkey. , 3227 - 3241.
Chicago YILMAZ Kürşad,ALTINKURT Yahya An examination of articles published on preschool education in Turkey. (2012): 3227 - 3241.
MLA YILMAZ Kürşad,ALTINKURT Yahya An examination of articles published on preschool education in Turkey. , 2012, ss.3227 - 3241.
AMA YILMAZ K,ALTINKURT Y An examination of articles published on preschool education in Turkey. . 2012; 3227 - 3241.
Vancouver YILMAZ K,ALTINKURT Y An examination of articles published on preschool education in Turkey. . 2012; 3227 - 3241.
IEEE YILMAZ K,ALTINKURT Y "An examination of articles published on preschool education in Turkey." , ss.3227 - 3241, 2012.
ISNAD YILMAZ, Kürşad - ALTINKURT, Yahya. "An examination of articles published on preschool education in Turkey". (2012), 3227-3241.
APA YILMAZ K, ALTINKURT Y (2012). An examination of articles published on preschool education in Turkey. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2012), 3227 - 3241.
Chicago YILMAZ Kürşad,ALTINKURT Yahya An examination of articles published on preschool education in Turkey. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12, no.2012 (2012): 3227 - 3241.
MLA YILMAZ Kürşad,ALTINKURT Yahya An examination of articles published on preschool education in Turkey. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.12, no.2012, 2012, ss.3227 - 3241.
AMA YILMAZ K,ALTINKURT Y An examination of articles published on preschool education in Turkey. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2012; 12(2012): 3227 - 3241.
Vancouver YILMAZ K,ALTINKURT Y An examination of articles published on preschool education in Turkey. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2012; 12(2012): 3227 - 3241.
IEEE YILMAZ K,ALTINKURT Y "An examination of articles published on preschool education in Turkey." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12, ss.3227 - 3241, 2012.
ISNAD YILMAZ, Kürşad - ALTINKURT, Yahya. "An examination of articles published on preschool education in Turkey". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12/2012 (2012), 3227-3241.