Yıl: 2012 Cilt: 12 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 457 - 463 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

The degree of premature hair graying as an independent risk marker for coronary artery disease: A predictor

Öz:
Amaç: Yaş şu anda en önemli ve değiştirilemez bir koroner risk faktörüdür. Yaşın sadece zamansal olarak değil de, biyolojik olarak da ölçülmesi kavramı klinik pratikte önemli olabilir. Saç beyazlaması, mekanizmaları henüz geniş bir şekilde bilinilmese de, insanlarda biyolojik yaşlanmanın en açık işaretidir. Bugün kardiyovasküler risk faktörlerinin (KVRF) özellikle birlikte bulunduklarında erken ateroskleroza neden oldukları bilinilmektedir. Bizim görüşümüzce, erken başlayan gri veya beyaz saç oluşumu KVRF’lere vücudun yanıtının bir göstergesi olarak erken aterosklerotik değişiklikleri yansıtabilir. Bu çalışmada KVRF’ler ve koroner aterosklerotik yükün saç beyazlaması ile ilişkisi ve bunun koroner arter hastalığının (KAH) bağımsız bir belirteci olup olmadığının araştırılması amaçlandı. Yöntemler: Çalışma gözlemsel ve enine-kesitli olarak planlandı. Kliniğimizde KAH şüphesi ile koroner anjiyografi yapılan 213 erkek çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaş, demografik özellikler ve KVRF’leri açısından değerlendirildi. Saçın beyazlama derecesi (SBD) gri/beyaz saçların miktarına göre tanımlandı (1: yalnız siyah; 2: siyah>beyaz; 3: siyah=beyaz; 4: beyaz>siyah; 5: yalnız beyaz). Koroner ateroskleroz yükü Gensini skoruna göre belirlendi. Analizler yaş açısından eşitlenmiş normal koroner arterler (NKA) ve KAH gruplarında gerçekleştirildi. Saç beyazlaşma ile ilişkili bağımsız değişkenlerin belirlemesinde çok değişkenli lineer ve lojistik regresyon analizleri kullanıldı. Bulgular: KVRF’ler KAH grubunda daha yüksekti. SBD (2.7±1.3 vs. 3.3±1.2, p=0.002), saç kaybı düzeyi (1.2±0.9 vs. 1.5±1.0, p=0.038) ve xanthalesma sıklığı (%24 vs. %45, p=0.013) NKA ve KAH grupları arasında ayrıca anlamlı düzeyde farklıydı. Yaş (p<0001), Gensini skoru (p<0.001) ve koroner lezyon ciddiyeti skoru (p=0.001) artan SBD kategorilerinde daha yüksekti. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde, sadece diyabetes mellitus (OR: 3.240, %95 CI: [1.017-10.319], p=0.047), düşük-dansiteli lipoprotein kolesterol [OR: 1.014, %95 CI: (1.001-1.027), p=0.029] ve SBD [OR: 1.513, %95 CI: (1.054-2.173), p=0.025] KAH varlığı ile bağımsız bir şekilde ilişkiliydi. KVRF’lerinin saç beyazlaması üzerine etkileri için yapılan analizde, yaş (p<0.001), KAH için aile öyküsü (p=0.004), hiperlipidemi (p=0.02) ve serum kreatinin düzeyleri (p=0.019) bağımsız öngörücü olarak bulunuldu. Sonuç: Çalışmamızda gri/beyaz saçların düzeyi KAH’ın yaygınlığı ile ilişkili bulundu. Çalışma sonuçlarımız saç beyazlamasının yaş ve diğer KVRF’lerden bağımsız olarak KAH için bir belirteç olduğunu gösterdi. Biyolojik yaş ve onun kullanımı hastanın toplam riskini belirlemede klinisyenler için önemli olabilir. KVRF’lerinin insan vücudu üzerine birikimsel etkisinin değerlendirilmesinde, biyolojik yaşlanma işaretlerinin varlığı artmış kardiyovasküler riske sahip bireylerin tanımlanmasında kullanışlı olabilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Kalp ve Kalp Damar Sistemi

Koroner arter hastalığı için bağımsız bir risk öngörücüsü olarak saçın erken beyazlama düzeyi: Zamansal yaştan çok biyolojik yaşın öngörücüsü

Öz:
Objective: Age is the most important and uncorrectable coronary risk factor at the moment. The concept of measuring aging biologically rather than only chronologically may be of importance in clinical practice. Hair graying is the most apparent sign of biological aging in humans, yet its mechanism is largely unknown. Today, it is known that cardiovascular risk factors (CVRFs), especially in combination, cause premature atherosclerosis. In our opinion, premature hair graying or whitening may represent early atherosclerotic changes as a surrogate of host response to the CVRFs. In this study, we planned to investigate the relationship of hair graying with CVRFs and coronary atherosclerotic burden in order to determine whether it is an independent marker for coronary artery disease (CAD). Methods: The current study has a cross-sectional observational design. Two hundred and thirteen men who underwent coronary angiography with a suspicion of CAD were enrolled in the study. The patients were evaluated in terms of age, demographical properties and the CVRFs. Hair whitening score (HWS) was defined according to extent of gray/white hairs (1: pure black; 2: black>white; 3: black=white; 4: white>black; 5: pure white). Coronary atherosclerotic burden was assessed by the Gensini score. Analyses were performed in age-matched normal coronary arteries (NCA) and CAD groups. Linear and logistic regression analyses were used for the multivariate analyses of independent variables associated with hair greying. Results: The CVRFs were higher in CAD group. Hair whitening score (2.7±1.3 vs. 3.3±1.2, p=0.002), hair losing score (1.2±0.9 vs. 1.5±1.0, p=0.038) and xanthelasma rate (24% vs. 45%, p=0.013) were also significantly different between NCA and CAD groups. Age (p<0001), Gensini score (p<0.001) and coronary severity score (p=0.001) were higher in the categories of increased HWS. In multiple logistic regression analysis, only diabetes mellitus (OR: 3.240, 95% CI: [1.017-10.319], p=0.047), low-density lipoprotein cholesterol, (OR: 1.014, 95%CI: [1.001-1.027], p=0.029) and HWS (OR: 1.513, 95% CI: [1.054-2.173], p=0.025) were independently related to presence of CAD. Age (p<0.001), family history of CAD (p=0.004), hyperlipidemia (p=0.02) and serum creatinine levels (p=0.019) were found as independent predictors of hair graying. Conclusion: In our study, we found that the degree of gray/white hairs is related to extent of CAD. Our findings also suggested that hair graying is a risk marker for CAD independent of age and other traditional risk factors. Biological age may be important in determining total risk of patients. During assessment of cumulative CVRF effects on human body, presence of biological aging signs may be useful in identifying individuals with increased risk of cardiovascular disease. (Anadolu Kardiyol Derg 2012; 12: 457-63)
Anahtar Kelime:

Konular: Kalp ve Kalp Damar Sistemi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Ross R, Glomset J, Harker L. Response to injury and atherogenesis. Am J Pathol 1977; 86: 675-84.
 • 2. Nishimura EK, Granter SR, Fisher DE. Mechanisms of hair graying: incomplete melanocyte stem cell maintenance in the niche. Science 2005; 307: 720-4. [CrossRef]
 • 3. Misago N, Toda S, Narisawa Y. CD34 expression in human hair follicles and tricholemmoma: a comprehensive study. J Cutan Pathol 2011; 38: 609-15. [CrossRef]
 • 4. Krause K, Foitzik K. Biology of the hair follicle: the basics. Semin Cutan Med Surg 2006; 25: 2-10. [CrossRef]
 • 5. Pomerantz HZ. The relationship between coronary heart disease and the presence of certain physical characteristics. Can Med Assoc J 1962; 86: 57-60.
 • 6. Gould L, Reddy CV, Oh KC, Kim SG, Becker W. Premature hair graying: A probable coronary risk factor. Angiology 1978; 29: 800-3. [CrossRef]
 • 7. Eisenstein I, Edelstein J. Gray hair in black males a possible risk factor in coronary artery disease. Angiology 1982; 33: 652-4. [CrossRef]
 • 8. Schnohr P, Lange P, Nyboe J, Appleyard M, Jensen G. Grey hair, baldness and wrinkles in relation to myocardial infarction: the Copenhagen City Heart Study. Am Heart J 1995; 130: 1003-10. [CrossRef]
 • 9. Schnohr P, Nyboe J, Lange P, Jensen G. Longevity and gray hair, baldness, facial wrinkles and arcus senilis in 13.000 men and women: The Copenhagen City Heart Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 1998; 53: 347-50. [CrossRef]
 • 10. Miric D, Fabijanic D, Giunio L, Eterovic D, Culic V, Bozic I, et al. Dermatological indicators of coronary risk: a case-control study. Int J Cardiol 1998; 67: 251-5. [CrossRef]
 • 11. Mansouri P, Mortazavi M, Eslami M, Mazinani M. Androgenetic alopecia and coronary artery disease in women. Dermatol Online J 2005; 11: 2.
 • 12. Lebon J, Duboucher G, Claude R, Hadida. Cardiovascular affections & premature grayness. Alger Medicale 1957; 61: 871-6.
 • 13. Christoffersen M, Frikke-Schmidt R, Schnohr P, Jensen GB, Nordestgaard BG, Tybjærg-Hansen A. Xanthelasmata, arcus corneae and ischaemic vascular disease and death in general population: prospective cohort study. BMJ 2011; 343: d5497. [CrossRef]
 • 14. Frank ST. Aural sign of coronary - artery disease. N Engl J Med 1973; 289: 327-8. [CrossRef]
 • 15. Gensini GG. A more meaningful scoring system for determining the severity of coronary heart disease. Am J Cardiol 1983; 51: 606. [CrossRef]
 • 16. Cotton SG, Nixon JM, Carpenter RG, Evans DW. Factors discriminating men with coronary heart disease from healthy controls. Br Heart J 1972; 34: 458-64. [CrossRef]
 • 17. Lichstein E, Chadda KD, Naik D, Gupta PK. Diagonal ear-lobe crease: prevalence and implications as a coronary risk factor. N Engl J Med 1974; 290: 615-6. [CrossRef]
 • 18. Cooke NT. Male pattern alopecia and coronary artery disease in men. Br J Dermatol 1979; 101: 455-8. [CrossRef]
 • 19. Kirham N, Murrels T, Melcher DH, Morrison EA. Diagonal earlobe creases and fatal cardiovascular disease: a necropsy study. Br Heart J 1989; 61: 361-4. [CrossRef]
 • 20. Trevisan M, Farinaro E, Krogh V, Jossa F, Giumetti D, Fusco G, et al. Baldness and coronary heart disease risk factors. J Clin Epidemiol 1993; 46: 1213-8. [CrossRef]
 • 21. Asahara T, Murohara T, Sullivan A, Silver M, van der Zee R, Li T, et al. Isolation of putative progenitor endothelial cells for angiogenesis. Science 1997; 275: 964-7. [CrossRef]
 • 22. Vasa M, Fichtlscherer S, Aicher A, Adler K, Urbich C, Martin H, et al. Number and migratory activity of circulating endothelial progenitor cells inversely correlate with risk factors for coronary artery disease. Circ Res 2001; 89: E1-7. [CrossRef]
 • 23. Fadini GP, Coracina A, Baesso I, Agostini C, Tiengo A, Avogaro A, et al. Peripheral blood CD34+KDR+ endothelial progenitor cells are determinants of subclinical atherosclerosis in a middle-aged general population. Stroke 2006; 37: 2277-82. [CrossRef]
 • 24. Zhu S, Liu X, Li Y, Goldschmidt-Clermont PJ, Dong C. Aging in the atherosclerosis milieu may accelerate the consumption of bone marrow endothelial progenitor cells. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2007; 27: 113-9. [CrossRef]
 • 25. Thijssen DH, Vos JB, Verseyden C, van Zonneveld AJ, Smits P, Sweep FC, et al. Haematopoietic stem cells and endothelial progenitor cells in healthy men: effect of aging and training. Aging Cell 2006; 5: 495-503. [CrossRef]
 • 26. Daub K, Langer H, Seizer P, Stellos K, May AE, Goyal P, et al. Platelets induce differentiation of human CD34+ progenitor cells into foam cells and endothelial cells. FASEB J 2006; 20: 2559-61. [CrossRef]
 • 27. Nonaka-Sarukawa M, Yamamoto K, Aoki H, Nishimura Y, Tomizawa H, Ichida M, et al. Circulating endothelial progenitor cells in congestive heart failure. Int J Cardiol 2007; 119: 344-8. [CrossRef]
 • 28. Güven H, Shepherd RM, Bach RG, Capoccia BJ, Link DC. The number of endothelial progenitor cell colonies in the blood is increased in patients with angiographically significant coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 2006; 48: 1579-87. [CrossRef]
 • 29. Boos CJ, Lip GY, Blann AD. Circulating endothelial cells in cardiovascular disease. J Am Coll Cardiol 2006; 48: 1538-47. [CrossRef
APA KOCAMAN S, ÇETİN M, Durakoglugil M, ERDOĞAN T, ÇANĞA A, çiçek y, DOĞAN S, sahin i, ŞATIROĞLU Ö, BOSTAN M (2012). The degree of premature hair graying as an independent risk marker for coronary artery disease: A predictor. , 457 - 463.
Chicago KOCAMAN Sinan Altan,ÇETİN Mustafa,Durakoglugil Murtaza Emre,ERDOĞAN Turan,ÇANĞA Aytun,çiçek yüksel gülen,DOĞAN Sıtkı,sahin ismail,ŞATIROĞLU Ömer,BOSTAN Mehmet The degree of premature hair graying as an independent risk marker for coronary artery disease: A predictor. (2012): 457 - 463.
MLA KOCAMAN Sinan Altan,ÇETİN Mustafa,Durakoglugil Murtaza Emre,ERDOĞAN Turan,ÇANĞA Aytun,çiçek yüksel gülen,DOĞAN Sıtkı,sahin ismail,ŞATIROĞLU Ömer,BOSTAN Mehmet The degree of premature hair graying as an independent risk marker for coronary artery disease: A predictor. , 2012, ss.457 - 463.
AMA KOCAMAN S,ÇETİN M,Durakoglugil M,ERDOĞAN T,ÇANĞA A,çiçek y,DOĞAN S,sahin i,ŞATIROĞLU Ö,BOSTAN M The degree of premature hair graying as an independent risk marker for coronary artery disease: A predictor. . 2012; 457 - 463.
Vancouver KOCAMAN S,ÇETİN M,Durakoglugil M,ERDOĞAN T,ÇANĞA A,çiçek y,DOĞAN S,sahin i,ŞATIROĞLU Ö,BOSTAN M The degree of premature hair graying as an independent risk marker for coronary artery disease: A predictor. . 2012; 457 - 463.
IEEE KOCAMAN S,ÇETİN M,Durakoglugil M,ERDOĞAN T,ÇANĞA A,çiçek y,DOĞAN S,sahin i,ŞATIROĞLU Ö,BOSTAN M "The degree of premature hair graying as an independent risk marker for coronary artery disease: A predictor." , ss.457 - 463, 2012.
ISNAD KOCAMAN, Sinan Altan vd. "The degree of premature hair graying as an independent risk marker for coronary artery disease: A predictor". (2012), 457-463.
APA KOCAMAN S, ÇETİN M, Durakoglugil M, ERDOĞAN T, ÇANĞA A, çiçek y, DOĞAN S, sahin i, ŞATIROĞLU Ö, BOSTAN M (2012). The degree of premature hair graying as an independent risk marker for coronary artery disease: A predictor. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 12(6), 457 - 463.
Chicago KOCAMAN Sinan Altan,ÇETİN Mustafa,Durakoglugil Murtaza Emre,ERDOĞAN Turan,ÇANĞA Aytun,çiçek yüksel gülen,DOĞAN Sıtkı,sahin ismail,ŞATIROĞLU Ömer,BOSTAN Mehmet The degree of premature hair graying as an independent risk marker for coronary artery disease: A predictor. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 12, no.6 (2012): 457 - 463.
MLA KOCAMAN Sinan Altan,ÇETİN Mustafa,Durakoglugil Murtaza Emre,ERDOĞAN Turan,ÇANĞA Aytun,çiçek yüksel gülen,DOĞAN Sıtkı,sahin ismail,ŞATIROĞLU Ömer,BOSTAN Mehmet The degree of premature hair graying as an independent risk marker for coronary artery disease: A predictor. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, vol.12, no.6, 2012, ss.457 - 463.
AMA KOCAMAN S,ÇETİN M,Durakoglugil M,ERDOĞAN T,ÇANĞA A,çiçek y,DOĞAN S,sahin i,ŞATIROĞLU Ö,BOSTAN M The degree of premature hair graying as an independent risk marker for coronary artery disease: A predictor. Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2012; 12(6): 457 - 463.
Vancouver KOCAMAN S,ÇETİN M,Durakoglugil M,ERDOĞAN T,ÇANĞA A,çiçek y,DOĞAN S,sahin i,ŞATIROĞLU Ö,BOSTAN M The degree of premature hair graying as an independent risk marker for coronary artery disease: A predictor. Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2012; 12(6): 457 - 463.
IEEE KOCAMAN S,ÇETİN M,Durakoglugil M,ERDOĞAN T,ÇANĞA A,çiçek y,DOĞAN S,sahin i,ŞATIROĞLU Ö,BOSTAN M "The degree of premature hair graying as an independent risk marker for coronary artery disease: A predictor." Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 12, ss.457 - 463, 2012.
ISNAD KOCAMAN, Sinan Altan vd. "The degree of premature hair graying as an independent risk marker for coronary artery disease: A predictor". Anadolu Kardiyoloji Dergisi 12/6 (2012), 457-463.