Yıl: 2011 Cilt: 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 75 - 79 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki

Öz:
Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ve problem çözme becerilerini belirlemek ve öğrencilerin duygusal zeka düzeylerinin problem çözme becerilerine etkisini incelemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırmaya Atatürk Üniversitesi Erzurum Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde okuyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 174 öğrenci alındı. Araştırmanın verileri Nisan 2007 tarihinde toplandı. Verilerin toplanmasında öğrencilerin tanıtıcı özelliklerini belirlemek amacıyla oluşturulan soru formu, Duygusal Zeka Ölçeği ve Problem Çözme Envanteri kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri alt boyutlarından olan iyimserlik 63.13±8.53, duygulardan faydalanma 14.85±4.11, duyguların ifadesi 39.98±6.08 ve toplam duygusal zeka düzeyi 116.33±11.27 olarak bulundu. Problem çözme becerileri puan ortalaması 92.08±18.69 olarak belirlendi. Duygusal zeka toplam ve alt boyutları puan ortalamaları ile problem çözme puan ortalaması arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.05). Sonuç: Araştırma sonucunda hemşirelik öğrencilerinin toplam duygusal zeka düzeyi puan ortalamalarının ortalamanın biraz üzerinde olduğu ve problem çözme becerilerinin orta düzeyde olduğu tespit edildi. Ayrıca öğrencilerin duygusal zeka seviyesi arttıkça problem çözme becerilerinin de arttığı belirlendi.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik Psikoloji

The relationship between emotional intelligence levels of students and problem- solving skills

Öz:
Objectives: This research was performed in order to determine the emotional intelligence and problem-solving skills of nursing students and the effect of students emotional intelligence levels on their problem-solving skills. Methods: This research was made descriptively. 174 students who were educated in Ataturk University Erzurum Health Institute Nursing Department and who accepted to participate in the research were considered as the study subjects. The data of the research were collected in April 2007. For collecting data, a questionnaire form created for determining the significant features of students, an emotional intelligence scale and a problemsolving inventory were used. Results: Among the sub-dimensions of the students emotional intelligence levels, optimism was scored as 63.13±8.53, taking advantage of emotions as 14.85±4.11, expression of emotions as 39.98±6.08, and total emotional intelligence level as 116.33±11.27. Problem-solving skill average score was determined as 92.08±18.69. A statistically significant negative relation was found between the total emotional intelligence score and the sub-dimensions and average score of problem-solving. Conclusion: It was determined that the emotional intelligence average score of nursing students was slightly above the average and that their problem-solving skill levels were intermediate. It was also determined that the problem-solving skills of students increase as their emotional intelligence levels increase.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Goleman D. Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. London: Cox & Wyman Ltd; 1996.
 • 2. Mayer JD, Salovey P. The intelligence of emotional intelligence. Intelligence 1993;17:433-42.
 • 3. Goleman D. Duygusal zeka neden IQ’ dan daha önemlidir?. (Çeviri Editörü: Seçkin B) İstanbul: Varlık Yayınları; 2005.
 • 4. Salovey P, Mayer JD. Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality 1990;9:185-211.
 • 5. Lyusin DB. Emotional intelligence as a mixed construct its relation to personality and gender. Journal of Russian and East European Psychology 2006;44:54-68.
 • 6. Beceren E. (Aralık 2004). Duygusal zekâ kavramının gelişimi. 20 Nisan 2011. http://duygusalzeka.net/icsayfa.aspx?Sid=7&Tid=3.
 • 7. Hisli Sahin N, Güler M, Basim HN. The relationship between cognitive intelligence, emotional intelligence, coping and stress symptoms in the context of type A personality pattern. Turk Psikiyatri Derg 2009;20:243-54.
 • 8. Bellack JP. Emotional intelligence: a missing ingredient? J Nurs Educ 1999;38:3-4.
 • 9. Freshwater D, Stickley T. The heart of the art: emotional intelligence in nurse education. Nurs Inq 2004;11:91-8.
 • 10. Cadman C, Brewer J. Emotional intelligence: a vital prerequisite for recruitment in nursing. J Nurs Manag 2001;9:321-4.
 • 11. Simpson RL, Keegan AJ. How connected are you ? Employing emotional intelligence in a high-tech world. Nursing Administration Quaterly 2002;26:80-6.
 • 12. McQueen AC. Emotional intelligence in nursing work. J Adv Nurs 2004;47:101-8.
 • 13. Akerjordet K, Severinsson E. Emotionally intelligent nurse leadership: a literature review study. J Nurs Manag 2008;16:565-77.
 • 14. Rego A, Godinho L, McQueen A, Cunha MP. Nurses’ emotional intelligence and caring behaviours: an empirical study. 2007;1-18. Retrieved April 15, 2011, from www.ua.pt/egi/ReadObject.aspx?obj=7966.
 • 15. Lee M, Lee S. The influence of emotional intelligence and organizational climate for nurse job satisfaction. Journal of Business Administration 2008;4:1-10.
 • 16. Evans D, Allen H. Emotional intelligence: its role in training. Nurs Times 2002;98:41-2.
 • 17. Montes-Berges B, Augusto JM. Exploring the relationship between perceived emotional intelligence, coping, social support and mental health in nursing students. J Psychiatr Ment Health Nurs 2007;14:163-71.
 • 18. Ulupınar S. Hemşirelik eğitiminin öğrencilerin sorun çözme becerilerine etkisi. [Yayınlanmamış Doktora Tezi] İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 1997.
 • 19. Taşçı S. Hemşirelikte problem çözme süreci. Sağlık Bilimleri Dergisi 2005;14 (Ek Sayı: Hemşirelik Özel Sayısı):73-8.
 • 20. Taylor C. Clinical problem-solving in nursing: insights from the literature. J Adv Nurs 2000;31:842-9.
 • 21. Göçet E. Üniversite öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ile stresle başa çıkma tutumları arasındaki ilişki. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2006.
 • 22. Savaşır I, Şahin N. Bilişsel davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları; 1997.
 • 23. Avşar G, Kaşıkçı M. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinde duygusal zeka düzeyi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2010:13;1:1-6.
 • 24. Ünsar S, Yıldız Fındık Ü, Kurt Sadırlı S, Erol Ö ve ark. Edirne sağlık yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri. 01 Mayıs 2011, http:// www.universite-toplum.org/pdf/pdf_UT_384.pdf.
 • 25. Kantek F, Gezer N. Bir sağlık yüksekokulunda öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin incelenmesi. International Conference on New Trends in Education and Their Implications 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey. 16 Nisan 2011, http://www.iconte.org/ FileUpload/ks59689/File/41.pdf.
 • 26. Sabuncu N, Orak N, Karabacak Ü, Alpay ŞE. Hemşirelik süreci sistemini öğrenmenin hemşirelik öğrencilerinin kişisel problem çözme becerilerini algılama durumlarına etkisi. 1. Uluslararası, 8. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Özet Kitabı, Antalya; 2000. 139-40.
 • 27. Durualp E, Arslan D, Çayıroğlu E, Özkan S ve ark. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin sosyal becerilerinin problem çözme üzerine etkisinin incelenmesi. I. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye: Çanakkale. 10 Kasım 2010, http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/338.pdf.
 • 28. Yılmaz E, Karaca F. Yılmaz E. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009;12:38-48.
 • 29. Yurttaş A, Yetkin A. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin empatik becerileri ile problem çözme becerilerinin karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2003;6:1-13.
 • 30. Kaya E. Hemşirelerin problem çözme becerilerinin ve etkileyen bazı faktörlerin belirlenmesi. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi] Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2005.
 • 31. Eşer İ, Khorshid L, Özkütük N, Orgun F. Hemşirelik öğrencilerinin karar verme ve problem çözme becerilerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2009;25:9-25.
 • 32. Altun I. The perceived problem solving ability and values of student nurses and midwives. Nurse Educ Today 2003;23:575-84.
 • 33. Olgun N, Kan Öntürk Z, Karabacak Ü, Eti Aslan F ve ark. Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerileri: Bir yıllık izlem sonuçları. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2010;1:188-94.
 • 34. Akça Ay F. Sağlık uygulamalarında temel kavramlar ve beceriler. İstanbul: Nobel Kitabevleri; 2011.
 • 35. Cholowski KM, Chan LK. Cognitive factors in student nurses’ clinical problem solving. J Eval Clin Pract 2004;10:85-95.
 • 36. Augusto Landa JM, López-Zafra E, Berrios Martos MP, Aguilar-Luzón Mdel C. The relationship between emotional intelligence, occupational stress and health in nurses: a questionnaire survey. Int J Nurs Stud 2008;45:888- 901.
 • 37. İşmen EMÜ. Duygusal zeka ve problem çözme. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 2001;13:111-24.
 • 38. Güler A. İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin duygusal zekâ düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi] İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2006.
APA YILMAZ KARABULUTLU E, yılmaz s, YURTTAŞ A (2011). Öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. , 75 - 79.
Chicago YILMAZ KARABULUTLU ELANUR,yılmaz sevda,YURTTAŞ AFİFE Öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. (2011): 75 - 79.
MLA YILMAZ KARABULUTLU ELANUR,yılmaz sevda,YURTTAŞ AFİFE Öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. , 2011, ss.75 - 79.
AMA YILMAZ KARABULUTLU E,yılmaz s,YURTTAŞ A Öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. . 2011; 75 - 79.
Vancouver YILMAZ KARABULUTLU E,yılmaz s,YURTTAŞ A Öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. . 2011; 75 - 79.
IEEE YILMAZ KARABULUTLU E,yılmaz s,YURTTAŞ A "Öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki." , ss.75 - 79, 2011.
ISNAD YILMAZ KARABULUTLU, ELANUR vd. "Öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki". (2011), 75-79.
APA YILMAZ KARABULUTLU E, yılmaz s, YURTTAŞ A (2011). Öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2(2), 75 - 79.
Chicago YILMAZ KARABULUTLU ELANUR,yılmaz sevda,YURTTAŞ AFİFE Öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2, no.2 (2011): 75 - 79.
MLA YILMAZ KARABULUTLU ELANUR,yılmaz sevda,YURTTAŞ AFİFE Öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, vol.2, no.2, 2011, ss.75 - 79.
AMA YILMAZ KARABULUTLU E,yılmaz s,YURTTAŞ A Öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2011; 2(2): 75 - 79.
Vancouver YILMAZ KARABULUTLU E,yılmaz s,YURTTAŞ A Öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2011; 2(2): 75 - 79.
IEEE YILMAZ KARABULUTLU E,yılmaz s,YURTTAŞ A "Öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki." Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2, ss.75 - 79, 2011.
ISNAD YILMAZ KARABULUTLU, ELANUR vd. "Öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki". Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2/2 (2011), 75-79.