Yıl: 2011 Cilt: 2 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 105 - 110 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Psikiyatri kliniği'nde yatan hastaların ilaç uyumları ve sosyal destekle Iilişkisi

Öz:
Amaç: Bu çalışma psikiyatri kliniğinde yatan hastaların ilaç uyumlarını ve sosyal destekle ilişkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışmanın örneklemini Nisan 2009-Mart 2010 tarihleri arasında klinikte yatan, çalışmaya katılmayı kabul eden, anlama ve iletişime geçme konusunda sorunu olmayan 140 hasta oluşturdu. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu , Morisky Uyum Anketi ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ile elde edildi. Araştırmanın verileri teke tek görüşme yoluyla toplandı. Verilerin analizinde varyans analizi, korelasyon ve frekans dağılımı kullanıldı. Bulgular: Yaş ortalaması 37.20±12.82 olan hastaların, %51.4ü kadın, %53.6sı evli, %44.3ü ilkokul, %25.7si lise mezunu, %62.1i orta düzeyde ekonomiye sahip ve %67.1i çekirdek ailede yaşamaktaydı. Hastaların hastalık süre ortalaması 8.35±8.11 yıl ve ortalama yatış sayısı 3.25±2.08 idi. Hastaların ilaç uyumlarının, %20sinin iyi, %48.6sının orta ve %31.4ünün kötü düzeyde olduğu belirlendi. Hastaların ilaç uyumlarına göre Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek ölçeği puan ortalamaları incelendiğinde aile desteği açısından gruplar arasında fark olmadığı ancak arkadaş desteği ve özel birisinin desteği alt boyutlarına göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farkın olduğu belirlendi (p<0.05). Arkadaş desteği ile ilaç uyumu arasında istatistiksel yönden anlamlı pozitif yönde zayıf bir ilişkinin olduğu saptandı (r=0.272, p=0.001). Sonuç: Araştırmanın sonucunda hastaların çoğunluğunun ilaç uyumlarının yetersiz olduğu, arkadaş desteği ve özel birisinin desteğini hisseden hastaların ilaç uyum puanlarının daha yüksek olduğu, arkadaş desteği ile ilaç uyumu arasında zayıf da olsa bir ilişkinin olduğu belirlendi.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik Psikoloji

Drug compliance of patients hospitalized in the psychiatry clinic and the relationship with social support

Öz:
Objectives: This study was carried out in order to determine drug compliance among patients hospitalized in the psychiatry clinic and the relationship with social support. Methods: The sample of the study was composed of 140 patients hospitalized in the clinic between April 2009 - March 2010, who accepted to take part in the study and had no problems in comprehension or communication. Data of the study were obtained with the Personal Information Form , Morisky Adherence Scale and Multidimensional Scale of Perceived Social Support . Data of the research were obtained during a face-to-face interview. For analysis of the data, variance analysis, correlation and frequency distribution were used. Results: The average age of the patients was 37.20±12.82 years, 51.4% were female, 53.6% were married, 44.3% were primary school graduates, 25.7% were high school graduates, 62.1% had mid-level economic status, and 67.1% lived with their immediate family. The average duration of the patients disease was 8.35±8.11 years, and the average number of hospitalizations was 3.25±2.08. Drug compliance was good in 20% of the patients, moderate in 48.6% and poor in 31.4%. When the average score of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support was evaluated according to the drug compliance of patients, it was determined that there was little difference between groups with regards to family support; however, there was a statistically significant difference between groups regarding the sub-dimensions of support of a friend or someone special (p<0.05). There was a weak relation, statistically significant and positive, between support of a friend and drug compliance (r=0.272, p=0.001). Conclusion: Based on the results of the study, it was determined that drug compliance of most patients was inadequate. The drug compliance score of patients who feel the support of a friend or someone special was high, and there was a relation, though weak, between support of a friend and drug compliance.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Vlasnik JJ, Aliotta SL, DeLor B. Medication adherence: factors influencing compliance with prescribed medication plans. Case Manager 2005;16:47- 51.
 • 2. Velligan DI, Weiden PJ, Sajatovic M, Scott J, et al. Assessment of adherence problems in patients with serious and persistent mental illness: recommendations from the Expert Consensus Guidelines. J Psychiatr Pract 2010;16:34-45.
 • 3. Roy R, Jahan M, Kumari S, Chakraborty PK. Reasons for drug non-compliance of psychiatric patients: A centre based study. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology 2005;31:24-8.
 • 4. Üçok A. Şizofreni tedavisinde karşılaşılan güçlükler. Kronik Ruhsal Hastalıklarda Tedavi İşbirliği 2011;1:7-8.
 • 5. Çakır F, İnem C, Yener F. Kronik psikotik hastalarda taburculuk sonrası takip ve tedaviye uyum. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010;23:50-9.
 • 6. Fleischhacker WW, Meise U, Günther V, Kurz M. Compliance with antipsychotic drug treatment: influence of side effects. Acta Psychiatr Scand 1994;89:11-5.
 • 7. Sofuoğlu S, Turan T. Antipsikotik tedavisine uyum problemleri: bunların ekstraprimidal yan etkilerle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2000;1:100- 6.
 • 8. Misdrahi D, Llorca PM, Lancon C, Bayle FJ. Compliance in schizophrenia: predictive factors, therapeutical considerations and research implications. Encephale 2002;28:266-72.
 • 9. Aker T, Üstünsoy S, Kuğu N, Yazıcı A. Psikotik bozukluğu olan hastalarda tedaviye uyum ve ilaç tedavisine uyumsuzluğu değerlendirme ölçeği. 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı. Antalya: 2000.
 • 10. Dilbaz N. Tedavi işbirliği program. Kronik Ruhsal Hastalıklarda Tedavi İşbirliği 2011;1:3-6.
 • 11. Smith J, Birchwood M. Relatives and patients as partners in management of schizophrenia. Br J Psychiatry 1990;156:654-60.
 • 12. Üstünsoy Çobanoğlu ZS, Aker T, Çobanoğlu N. Şizofreni ve diğer psikotik bozukluğu olan hastalarda tedaviye uyum sorunları. Düşünen Adam 2003;16:211-8.
 • 13. Perkins DO. Predictors of noncompliance in patients with schizophrenia. J Clin Psychiatry 2002;63:1121-8.
 • 14. Hendryx M, Green CA, Perrin NA. Social Support, Activities, and Recovery from Serious Mental Illness. The Journal of Behavioral Health Services & Research 2009;36:320-9.
 • 15. Hutchison C. Social support: factors to consider when desingning studies that measure social support. J Adv Nurs 1999;29:1520-6.
 • 16. Pinikahana J, Happell B, Taylor M, Keks NA. Exploring the complexıty of compliance in schizophrenia. Issues in Mental Health Nursing 2002;23:513-28.
 • 17. Yılmaz S. Psikiyatri hastalarında ilaç yan etkileri ve ilaç uyumu. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2004.
 • 18. Eker D, Arkar H. Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikoloji Dergisi 1995;10:45-55.
 • 19. Çetinkaya Duman Z. Şizofreni tanılı bireylere ve ailelerine topluma yeniden katılım programı uygulaması ve izleme çalışması. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; İstanbul: 2003.
 • 20. Coldham EL, Addington J, Addington D. Medication adherence of individuals with a first episode of psychosis. Acta Psychiatr Scand 2002;106:286- 90.
 • 21. Wolders HA, Knegtering R, Wiersma D, Boch RJ. The spectrum of subjective effect of antipsychotic medication. Acta Neuropsychiatrica 2003;15:274- 9.
 • 22. Kruse GR, Rohland BM, Wu X. Factors associated with missed first appointments at a psychiatric clinic. Psychiatr Serv 2002;53:1173-6.
 • 23. McCorkle BH, Rogers ES, Dunn EC, Lyass A, et al. Increasing social support for individuals with serious mental illness: evaluating the compeer model of intentional friendship. Community Ment Health J 2008;44:359- 66. Epub 2008 May 15.
 • 24. McCann TV, Lu S. Medication adherence and significant others’ support of consumers with schizophrenia in Australia. Nurs Health Sci 2009;11:228- 34. Epub 2009 Apr 22.
 • 25. Ayuso-Mateos JL, Pereda A, Dunn G, Vazquez-Barquero JL, et al. Predictors of compliance with psychological interventions offered in the community. Psychol Med 2007;37:717-25. Epub 2006 Nov 9.
 • 26. Lanouette NM, Folsom DP, Sciolla A, Jeste DV. Psychotropic medication nonadherence among United States Latinos: a comprehensive literature review. Psychiatr Serv 2009;60:157-74.
 • 27. Fenton WS, Blyler CR, Heinssen RK. Determinants of medication compliance in schizophrenia: empirical and clinical findings. Schizophr Bull 1997;23:637-51.
 • 28. Draine J, Solomon P. Explaining attitudes toward medication compliance among a seriously mentally ill population. J Nerv Ment Dis 1994;182:50-4.
 • 29. Compton MT, Rudisch BE, Weiss PS, West JC, et al. Predictors of psychiatrist- reported treatment-compliance problems among patients in routine U.S. psychiatric care. Psychiatry Res 2005;137:29-36. Epub 2005 Oct 11.
 • 30. Neeleman J, Power MJ. Social support and depression in three groups of psychiatric patients and a group of medical controls. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1994;29:46-51.
 • 31. Ramírez García JI, Chang CL, Young JS, López SR, et al. Family support predicts psychiatric medication usage among Mexican American individuals with schizophrenia. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2006;41:624-31. Epub 2006 May 29.
 • 32. Pharoah F, Mari J, Rathbone J, Wong W. Family intervention for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2010;(12):CD000088.
APA Kelleci M, ATA E (2011). Psikiyatri kliniği'nde yatan hastaların ilaç uyumları ve sosyal destekle Iilişkisi. , 105 - 110.
Chicago Kelleci Meral,ATA E. Elvan Psikiyatri kliniği'nde yatan hastaların ilaç uyumları ve sosyal destekle Iilişkisi. (2011): 105 - 110.
MLA Kelleci Meral,ATA E. Elvan Psikiyatri kliniği'nde yatan hastaların ilaç uyumları ve sosyal destekle Iilişkisi. , 2011, ss.105 - 110.
AMA Kelleci M,ATA E Psikiyatri kliniği'nde yatan hastaların ilaç uyumları ve sosyal destekle Iilişkisi. . 2011; 105 - 110.
Vancouver Kelleci M,ATA E Psikiyatri kliniği'nde yatan hastaların ilaç uyumları ve sosyal destekle Iilişkisi. . 2011; 105 - 110.
IEEE Kelleci M,ATA E "Psikiyatri kliniği'nde yatan hastaların ilaç uyumları ve sosyal destekle Iilişkisi." , ss.105 - 110, 2011.
ISNAD Kelleci, Meral - ATA, E. Elvan. "Psikiyatri kliniği'nde yatan hastaların ilaç uyumları ve sosyal destekle Iilişkisi". (2011), 105-110.
APA Kelleci M, ATA E (2011). Psikiyatri kliniği'nde yatan hastaların ilaç uyumları ve sosyal destekle Iilişkisi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2(3), 105 - 110.
Chicago Kelleci Meral,ATA E. Elvan Psikiyatri kliniği'nde yatan hastaların ilaç uyumları ve sosyal destekle Iilişkisi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2, no.3 (2011): 105 - 110.
MLA Kelleci Meral,ATA E. Elvan Psikiyatri kliniği'nde yatan hastaların ilaç uyumları ve sosyal destekle Iilişkisi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, vol.2, no.3, 2011, ss.105 - 110.
AMA Kelleci M,ATA E Psikiyatri kliniği'nde yatan hastaların ilaç uyumları ve sosyal destekle Iilişkisi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2011; 2(3): 105 - 110.
Vancouver Kelleci M,ATA E Psikiyatri kliniği'nde yatan hastaların ilaç uyumları ve sosyal destekle Iilişkisi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2011; 2(3): 105 - 110.
IEEE Kelleci M,ATA E "Psikiyatri kliniği'nde yatan hastaların ilaç uyumları ve sosyal destekle Iilişkisi." Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2, ss.105 - 110, 2011.
ISNAD Kelleci, Meral - ATA, E. Elvan. "Psikiyatri kliniği'nde yatan hastaların ilaç uyumları ve sosyal destekle Iilişkisi". Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2/3 (2011), 105-110.