Yargıtay kararları ışığında zamanaşımı Def'inin ıslah yolu ile ileri sürülüp sürülemeyeceği meselesi

Yıl: 2012 Cilt: 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1 - 15 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yargıtay kararları ışığında zamanaşımı Def'inin ıslah yolu ile ileri sürülüp sürülemeyeceği meselesi

Öz:
Islah usul hukukumuzda hâkim olan teksif ilkesi nedeniyle kabul edilmiştir. Islah yoluna başvurulması ile davanın tarafları yapmış oldukları usulî işlemdeki hata yahut eksikliği telafi etme imkânı bulmaktadırlar. Davalı cevap dilekçesini kaleme alırken zamanaşımı defini ileri sürmeyi unutmuş olabilir. Böyle bir durumda ıslah yoluna başvurarak zamanaşımı defini ileri sürüp süremeyeceği konusunda doktrinde çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Davalının hiç cevap dilekçesi vermemiş olması halinde de daha sonra ıslaha başvurmak suretiyle zamanaşımı definin ileri sürülüp sürülemeyeceği tartışmalıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

The problem whether plea of statute of limitations can be raised by correction in the light of the decisions of the court of cassation

Öz:
The procedure of amendment is accepted because of the prevailing concentration principle in Turkish civil procedure law system. By using amendment procedure the parties are able to recover the errors or defects that are present in their procedural actions. For instance, the respondent may have forgotten to allege the statute of limitation in the plea. There are different opinions on the possibility of alleging the statute of limitation by an amendment. Similarly, the opinions on the possibility of alleging the statute of limitation in case no plea has been submitted also vary.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ALANGOYA, Yavuz / YILDIRIM, Kamil / DEREN-YILDIRIM, Nevhis, Medeni Usul Hukuku Esasları, 7. B., İstanbul 2009.
 • ANSAY, Sabri Şakir, Islah, AÜHFD, 1950/1-2, s. 122-129.
 • ANSAY, Sabri Şakir, Hukuk Yargılama Usulleri, 6. B., Ankara 1960.
 • ARSLAN, Ramazan, Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989.
 • ATALI, Murat, Islah Yoluyla İleri Sürülen Talep Bakımından Zamanaşımının Kesildiği Tarih, DEÜHFD, C. 11, 2009 (Özel Sayı), s. 115-127.
 • BELGESAY, Mustafa Reşit, Teorik ve Pratik Adliye Hukuku, İkinci Cilt, Fasikül 1, İstanbul 1945.
 • BERKİN, Necmeddin, Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, İstanbul 1982.
 • BİLGE, Necip / ÖNEN, Ergun, Medeni Yargılama Hukuku, 3. B., Ankara 1978.
 • BİLGEN, Mahmut, Hukuk Yargılamasında Islah, 2. B., Ankara 2011.
 • BİLGEN, Mahmut, Özel Hukukta Zamanaşımı, 2. B., Ankara 2010.
 • DALAMANLI, Lütfü, Kanunlarda Süreler ve Mahkemelerin Görevleri, Ankara 1984.
 • DEMİRCİOĞLU, Yaşar, Medeni Usul Hukukunda İnsan Hakları ve Adil Yargılanma Güvenceleri, Ankara 2007.
 • EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 10. B., İstanbul 2008.
 • KARAFAKİH, İsmali Hakkı, Cevap Layihası Vermemiş Olan Davalı Müruru Zaman Def’ini Dermeyan Hakkını Iskat Etmiş Midir?, İBD, 1962/1-2-3, s. 13-19.
 • KARSLI, Abdurrahim, Medeni Usul Hukukunda Usulî İşlemler, İstanbul 2001.
 • KARSLI, Abdurrahim, Medeni Muhakeme Hukuku Ders Kitabı, 2. B., İstanbul 2011.
 • KILIÇOĞLU, Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 13. B., Ankara 2010.
 • KİRAZ, Taylan Özgür, Medeni Yargılama Hukukunda İkrar, Ankara 2005.
 • KURU, Baki, İçtihatların Birleştirilmesi Yolu ile İlgili Bazı Sorunlar, Ankara 1977.
 • KURU, Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. 4, İstanbul 2001, (Usul IV).
 • KURU, Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. 5, İstanbul 2001, (Usul V).
 • KURU, Baki, Usulî Kazanılmış Hak, Dr. A. Recai Seçkin’e Armağan, Ankara 1974, s. 395-409.
 • MUŞUL, Timuçin, Medeni Usul Hukuku, 3. B., Ankara 2012.
 • OĞUZMAN, Kemal / BARLAS, Naim, Medenî Hukuk, 15. B., İstanbul 2008.
 • OĞUZMAN, Kemal / ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 5. B., İstanbul 2006.
 • ÖNEN, Ergun, Medeni Yargılama Hukuku, Ankara 1979.
 • ÖZEKES, Muhammet, Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Ankara 2003.
 • PEKCANITEZ, Hakan / AKYAZILI, Erdem, Islaha İlişkin Bazı Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Uğur Alacakaptan’a Armağan, C. II, İstanbul 2008, s. 533- 559.
 • PEKCANITEZ, Hakan / ATALAY, Oğuz / ÖZEKES, Muhammet, Medeni Usul Hukuku, 12. B., Ankara 2011.
 • PEKCANITEZ, Hakan / ATALAY, Oğuz / ÖZEKES, Muhammet, Medenî Usûl Hukuku Pratik Çalışmalar, 12. B., Ankara 2012.
 • POSTACIOĞLU, İlhan, Medeni Usul Hukuku Dersleri, 6. B., İstanbul 1975.
 • TUTUMLU, Mehmet Akif, Türk Borçlar Hukukunda Zamanaşımı ve Uygulaması, 4. B., Ankara 2008.
 • ULUKAPI, Ömer, “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m. 87/son Hükmünün İptali”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, s. 363 vd.
 • UMAR, Bilge, “Anayasa Mahkemesinin HUMK m. 87’deki “Müddeabihin Islah Yoluyla Arttıralamaması” Kuralını İptal Eden 20.7.1999 Günlü Kararı (RG 4.11.2000, No. 24420) Üzerine”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2004/1, s. 419-426.
 • UMAR, Bilge, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 1. B., Yetkin Yayınevi, Ankara 2011.
 • ÜSTÜNDAĞ, Saim, Süresinde Cevap Layihası Vermemenin Müeyyidesi Vardır, İBD, 1962/4-5-6, s. 22-36.
 • ÜSTÜNDAĞ, Medeni Yargılama Hukuku, 7. B., İstanbul 2000.
 • ÜSTÜNDAĞ, Üstündağ, İddia ve Müdaafanın Değiştirilmesi Yasağı, İstanbul 1967.
 • YILMAZ, Ejder, (Medenî Yargılama Hukukunda) Islah, 3. B., Ankara 2011.
 • YILMAZ, Ejder, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 1. B., Yetkin Yayınevi, Ankara 2012
 • YILMAZ, Ejder, “İçtihadı Birleştirme” veya “Adaletteki Çelişkiye Sonverme İhtiyacı”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, XVII 9-10 Haziran 2000, Ankara 2000, s. 1-19.
 • YILMAZ, Ejder, Islah Yoluyla Dava Konusunun Artırılması, Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu, 11 Mayıs 2001, Ankara 2001, s. 97-111.
APA akil c (2012). Yargıtay kararları ışığında zamanaşımı Def'inin ıslah yolu ile ileri sürülüp sürülemeyeceği meselesi. , 1 - 15.
Chicago akil cenk Yargıtay kararları ışığında zamanaşımı Def'inin ıslah yolu ile ileri sürülüp sürülemeyeceği meselesi. (2012): 1 - 15.
MLA akil cenk Yargıtay kararları ışığında zamanaşımı Def'inin ıslah yolu ile ileri sürülüp sürülemeyeceği meselesi. , 2012, ss.1 - 15.
AMA akil c Yargıtay kararları ışığında zamanaşımı Def'inin ıslah yolu ile ileri sürülüp sürülemeyeceği meselesi. . 2012; 1 - 15.
Vancouver akil c Yargıtay kararları ışığında zamanaşımı Def'inin ıslah yolu ile ileri sürülüp sürülemeyeceği meselesi. . 2012; 1 - 15.
IEEE akil c "Yargıtay kararları ışığında zamanaşımı Def'inin ıslah yolu ile ileri sürülüp sürülemeyeceği meselesi." , ss.1 - 15, 2012.
ISNAD akil, cenk. "Yargıtay kararları ışığında zamanaşımı Def'inin ıslah yolu ile ileri sürülüp sürülemeyeceği meselesi". (2012), 1-15.
APA akil c (2012). Yargıtay kararları ışığında zamanaşımı Def'inin ıslah yolu ile ileri sürülüp sürülemeyeceği meselesi. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(2), 1 - 15.
Chicago akil cenk Yargıtay kararları ışığında zamanaşımı Def'inin ıslah yolu ile ileri sürülüp sürülemeyeceği meselesi. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 2, no.2 (2012): 1 - 15.
MLA akil cenk Yargıtay kararları ışığında zamanaşımı Def'inin ıslah yolu ile ileri sürülüp sürülemeyeceği meselesi. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, 2012, ss.1 - 15.
AMA akil c Yargıtay kararları ışığında zamanaşımı Def'inin ıslah yolu ile ileri sürülüp sürülemeyeceği meselesi. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi. 2012; 2(2): 1 - 15.
Vancouver akil c Yargıtay kararları ışığında zamanaşımı Def'inin ıslah yolu ile ileri sürülüp sürülemeyeceği meselesi. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi. 2012; 2(2): 1 - 15.
IEEE akil c "Yargıtay kararları ışığında zamanaşımı Def'inin ıslah yolu ile ileri sürülüp sürülemeyeceği meselesi." Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 2, ss.1 - 15, 2012.
ISNAD akil, cenk. "Yargıtay kararları ışığında zamanaşımı Def'inin ıslah yolu ile ileri sürülüp sürülemeyeceği meselesi". Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 2/2 (2012), 1-15.