Yıl: 2012 Cilt: 26 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 734 - 756 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Anatolia: Turizm araştırmaları dergisi'nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili

Öz:
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 1990 yılında Anatolia: Turizm ve Çevre Dergisi adıyla yayın faaliyetine başlamıştır. Dergi, 1990-1997 yılları arasında akademik içerikli süreli yayın şeklinde yayımlanmış, 1997 yılında hakem denetimli dergi olmuştur. Bu çalışma ile Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisinde yayımlanan hakem denetimli makalelerin üç dönem üzerinden (1997-2001, 2002-2006, 2007-2011) çeşitli bibliyometrik özellikler çerçevesinde incelenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bibliyometrik bir yaklaşımla değerlendirilen ve toplam 202 makalenin incelendiği bu çalışma sonucunda, en fazla makalenin (72 makale) I. Dönemde (1997-2001) yayımlandığı belirlenmiştir. Makalelerin konu olarak I. Dönemde turizm ile ilgili genel konularda, II. Dönemde (2002-2006) turizm pazarlaması, III. Dönemde ise (2007-2011) turizm yönetimi konusunda yoğunlaştığı görülmüştür. Farklı disiplinlerle sürekli ilişki içerisinde olan turizm alanında çok yazarlı çalışmalar II. Dönem ile birlikte artış göstermiştir. Dergiye en fazla katkı I. Dönemde Dr., II ve III. Dönemde Yrd. Doç. Dr. unvanına sahip yazarlar tarafından yapılmıştır. Çalışmanın bulguları, turizm literatürüne önemli katkı sağlayan Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisinin 15 yıllık gelişim seyrini ortaya koyması açısından önemli bulunmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm

Bibliometric profile of refereed articles published in anatolia: Journal of tourism research

Öz:
Anatolia: Journal of Tourism Research first went under the name of Anatolia: Journal of Tourism and Environment at 1990. Journal published academic chronicles between 1990-1997, after 1997 changed to refereed journal. The aim of this study is to analyze and compare refereed articles in three year periods (1997-2001, 2002-2006, 2007-2011) in some parameters. According to the findings of 202 articles, maximum article (72 articles) was published in the first period (1997-2001). Results showed that; first period s popular subject was tourism , second period s (2002-2006) popular subject was tourism marketing and the third period s (2007-2011) popular subject was tourism management . As an interdisciplinary science, multi-authored articles increased in the second period. First period s maximum contribution was by doctorates, second and third period contributions were by assistant professors. These findings are important of indicating the 15 years development of Anatolia Journal, which significantly contributes tourism literature.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abu Isneineeh, S. (1996). Türkiye ve Ürdün’de yayımlanan kütüphanecilik dergilerinin karşılaştırmalı içerik analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Al, U. (2005). Çok yazarlılığın bilimsel iletişimdeki yeri. M. E. Küçük (Yay. Haz.). Prof. Dr. Nilüfer Tuncer’e Armağan içinde (ss. 31-41). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 • Al, U., Soydal, İ., Yalçın, H. (2010). Bibliyometrik özellikleri açısından bilig’in değerlendirilmesi. bilig, 55, 1- 20.
 • Al, U. ve Coştur, R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi’nin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, 21 (2), 142-163. 27 Eylül 2011 tarihinde http:// tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/viewArticle/2026 adresinden erişildi.
 • Berkman, A.Ü. ve Kozan, K. (1979). Amme İdaresi Dergisi’nde yayımlanan makaleler üzerine bir inceleme. Amme İdaresi Dergisi, 12 (1), 9-26.
 • Birinci, H. G. (2008). Turkish Journal of Chemistry’nin bibliyometrik analizi. Bilgi Dünyası, 9 (2), 348-369.
 • Çakın, Y. (1980). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni’nin içerik ve yazar yönünden değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Diodato, V. P. (1994). Dictionary of Bibliometrics. USA: The Hawthorne Press.
 • Dumrul, C. ve Aysu, A. (2006). Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi’nde yayınlanan makaleler: Değerlendirme ve bibliyografya (1981-2005). Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 27 (Temmuz- Aralık), 171-249.
 • Dutt, B., Garg, K.J. ve Bali, A. (2003). Scientometrics of the international journal: Scientometrics. Scientometrics, 56 (1), 81-93.
 • Evren, S. ve Kozak, N. (2012). Türkiye’de 2000-2010 yılları arasında yayımlanan turizm konulu makalelerin bibliyometrik analizi. N. Kozak ve M. Yeşiltaş (Yay. Haz.). VI. Lisansüstü turizm öğrencileri araştırma kongresi bildiri kitabı içinde (ss. 250-267). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Goodall, M.R. Barry, J. and Westing, M.B. (1972). Public Administration Review: 1940 through 1969. Public Administration Review, 32 (1), 52-57.
 • Hawkins, D.T. (2001).Bibliometrics of electronic journals in information science. Information Research. 7 (1). 17. 09. 2011 tarihinde http://InformationR.net/ ir/71/paper120.html adresinden erişildi.
 • Hawkins, R. G. Ritter, L.S. and Ingo, W. (1973). What economists of their journals. Journal of Political Economy, 81 (July-August),1017-1032.
 • Huang, S. ve Hsu, C.H. C. (2008). Recent tourism and hospitality research in China. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 9 (3), 267-287.
 • Jogaratnam, G., McCleary, K. W, Mena, M. M. ve Eun Yoo, J. J. (2005). An analysis of hospitality and tourism research: Institutional Contributions. Journal of Hospitality & Tourism Research, 29 (3), 356-371.
 • Kozak, N. (2001). Sağlık, sosyal ve teknik bilimleri alanlarında yayınlanmakta olan akademik dergiler üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. Türk Kütüphaneciliği, 15 (3), 296-310.
 • Kozak, N. (1999). Dünya genelinde “Turizm”, “Rekreasyon” ve “Boş Zamanlar ve Değerlendirilmesi” alanlarında yayımlanmakta olan akademik dergiler üzerinde bir inceleme. Türk Kütüphaneciliği, 13 (1), 5-27.
 • Kozak, N. (1995). Türkiye’de yayımlanan turizm konulu makaleler üzerine bir inceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 62-72.
 • Kozak, N. (1994). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan yazılar üzerine bir İnceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 5 (Aralık), 22-33.
 • Kozak, N. ve İçöz, O. (1999). Turizm İşletmeciliği Dergisi’nin turizm literatürüne katkısı hakkında bir inceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10 (Eylül-Aralık), 9-17.
 • McKercher, Law, R. ve Lam, T. (2006). Rating tourism and hospitality journals. Tourism Management, 27, 1235-1252.
 • Miller, A.C. ve Serzan, S.L. (1988). Criteria for identifying a refereed. The Journal of Higher Education, 55 (6) (November-December 1984), 673- 699. 09.07.2012 tarihinde http://www.jstor.org/stable/1981508 adresinden erişildi.
 • Orbay, M., Karamustafaoğlu, O. ve Öner, F. (2007). What does Hirsch index evolution explain us? A case study: Turkish Journal of Chemistry.
 • Biblios, 8 (27), 1-5. 09.07.2012 tarihinde http://arxiv.org/ftp/arxiv/ papers/0704/0704.1602.pdf adresinden erişildi.
 • Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde Yayımlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili / Bibliometric Profile of Refereed Articles Published in Anatolia: Journal of Tourism Research 754
 • Önder, Ö. (2003). Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi’nde yayımlanan makalelerin incelenmesi. Çağdaş Yerel Yönetimler, 12 (Temmuz), 48-67.
 • Özdemir, M. ve Kozak, N. (2000). Türkiye turizm yayıncılığı tarihinden bir süreli yayın: T. C. Turizm Bankası A.Ş. Bülteni (1983-1988). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 11 (Eylül-Aralık), 129-141.
 • Özel, Ç. H. ve Kozak, N. (2012). Turizm pazarlaması alanındaki makalelerin bibliyometrik profili (2000-2011) ve Bradford Yasası. N. Kozak ve M. Yeşiltaş (Yay. Haz.). VI. Lisansüstü turizm öğrencileri araştırma kongresi bildiri kitabı içinde (ss: 423-433). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Park, T.K. (2002). D-Lib Magazine: Its first 13 years. D-Lib Magazine, 16 (1-2). 31.07.2012 tarihinde http://www.dlib.org/dlib/january10/park/01park.html. adresinden erişildi.
 • Perry, James L. ve Kraemer, K.L. (1986). Research methodology in the public administration review, 1975-1984. Public Administration Review, 46 (3): 215-226.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics? Journal of Documentation, 25, 348-349.
 • Ryan, C. (2005). The Ranking and Rating of academics and journals in tourism research. Tourism Management, 26, 657–662.
 • Schubert, A. (2002). The Web of scientometrics: a statistical overview of the first 50 volumes of the journal. Scientometrics, 53 (1), 3-20.
 • Taşkın, Z. ve Çakmak, T. (2010). Başlangıcından bugüne Bilgi Dünyası dergisinin bibliyometrik profili. Bilgi Dünyası, 11 (2), 332-348.
 • Tonta, Y. (2002). Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 1987-2001. Türk Kütüphaneciliği, 16 (3), 282-320.
 • Türktarhan, G. ve Kozak, N. (2012). Turizm Yıllığı’nın bibliyometrik profili. N. Kozak ve M. Yeşiltaş (Yay. Haz.). VI. Lisansüstü turizm öğrencileri araştırma kongresi bildiri kitabı içinde (ss: 567-584). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Üsdiken, B. ve Pasadeos, Y. (1992a). Türkiye’de yayınlanan yönetimle ilgili veri temelli makalelerde yöntem. ODTÜ Gelişme Dergisi, 9 (2), 249-266.
 • Üsdiken, B. ve Pasadeos, Y. (1992b). Türkiye’de yayınlanan yönetimle ilgili makalelerdeki atıflar üzerine bir inceleme. Amme İdaresi Dergisi, 25 (2), 107-134.
 • Üstdiken, B. ve Pasadeos, Y. (1993). Türkiye’de örgütler ve yönetim yazını. Amme İdaresi Dergisi, 26 (2), 73-93.
 • Yalçın, H. (2010). Millî Folklor Dergisi’nin bibliyometrik profili (2007-2009). Millî Folklor, (22) 85, 205-211. 08.Eylül 2011 tarihinde http://www.millifolklor.com.tr adresinden erişildi.
 • Yıldırım, Y (1993). 1968’den 1993’e Amme İdaresi Dergisi. Amme idaresi Dergisi, 26 (1), 255-262.
 • Yontar, A. ve Yalvaç, M. (2000). Problems of library and information science research in Turkey: A content analysis of journal articles 1952-1994. IFLA Journal, 26 (1), 39-46.
 • Yüncü Karadeniz, D. ve Kozak, N. (2012). Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin bibliyometrik analizi: araştırma konuları ve kurumlar arası işbirliğinin sosyal ağ analiz ile incelenmesi. N. Kozak ve M. Yeşiltaş (Yay. Haz.). VI. Lisansüstü turizm öğrencileri araştırma kongresi bildiri kitabı içinde (ss: 642-661). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zencir, E.ve Kozak, N. (2012). Sosyal Bilimler Enstitü Dergileri’nde yayımlanan turizm makalelerinin bibliyometrik profili (2000-2010). N. Kozak ve M. Yeşiltaş (Yay. Haz.). VI. Lisansüstü turizm öğrencileri araştırma kongresi bildiri kitabı içinde (ss: 673-685). Ankara: Detay Yayıncılık.
APA Çiçek D, KOZAK N (2012). Anatolia: Turizm araştırmaları dergisi'nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili. , 734 - 756.
Chicago Çiçek Dönüş,KOZAK Nazmi Anatolia: Turizm araştırmaları dergisi'nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili. (2012): 734 - 756.
MLA Çiçek Dönüş,KOZAK Nazmi Anatolia: Turizm araştırmaları dergisi'nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili. , 2012, ss.734 - 756.
AMA Çiçek D,KOZAK N Anatolia: Turizm araştırmaları dergisi'nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili. . 2012; 734 - 756.
Vancouver Çiçek D,KOZAK N Anatolia: Turizm araştırmaları dergisi'nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili. . 2012; 734 - 756.
IEEE Çiçek D,KOZAK N "Anatolia: Turizm araştırmaları dergisi'nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili." , ss.734 - 756, 2012.
ISNAD Çiçek, Dönüş - KOZAK, Nazmi. "Anatolia: Turizm araştırmaları dergisi'nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili". (2012), 734-756.
APA Çiçek D, KOZAK N (2012). Anatolia: Turizm araştırmaları dergisi'nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 734 - 756.
Chicago Çiçek Dönüş,KOZAK Nazmi Anatolia: Turizm araştırmaları dergisi'nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği 26, no.4 (2012): 734 - 756.
MLA Çiçek Dönüş,KOZAK Nazmi Anatolia: Turizm araştırmaları dergisi'nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, vol.26, no.4, 2012, ss.734 - 756.
AMA Çiçek D,KOZAK N Anatolia: Turizm araştırmaları dergisi'nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği. 2012; 26(4): 734 - 756.
Vancouver Çiçek D,KOZAK N Anatolia: Turizm araştırmaları dergisi'nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği. 2012; 26(4): 734 - 756.
IEEE Çiçek D,KOZAK N "Anatolia: Turizm araştırmaları dergisi'nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili." Türk Kütüphaneciliği, 26, ss.734 - 756, 2012.
ISNAD Çiçek, Dönüş - KOZAK, Nazmi. "Anatolia: Turizm araştırmaları dergisi'nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili". Türk Kütüphaneciliği 26/4 (2012), 734-756.