Yıl: 2013 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 781 - 793 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

An ınvestigation of social behaviors of primary school children in terms of their grade, learning disability and ıntelligence potential

Öz:
Bu araştırmada, 7-9 yaş arasındaki çocukların okulda gösterdikleri sosyal davranışların, sınıf düzeyi, cinsiyet ve öğrenme güçlüğü tanısı alma değişkenleri açısından ne yönde farklılaştığının yanı sıra öğrenme güçlüğü olan ve normal gelişim gösteren çocukların zekâ puanlarının okuldaki olumlu ve olumsuz sosyal davranışları ile akademik becerilerini yordama düzeyleri incelenmiştir. Veriler 83 öğrenme güçlüğü tanısı almış, 83 normal gelişim gösteren toplam 166 ilköğretim 1. 2. ve 3. sınıf öğrencisinden toplanmıştır. Araştırmada öğrencilerin zekâ düzeylerini belirlemek için Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği (WISC-R) ile okuldaki sosyal davranış düzeylerini belirlemek için öğretmenlerin doldurdukları Okul Sosyal Davranış Ölçekleri nden faydalanılmıştır. Öğrencilerin sosyal yeterliliklerinin sınıf düzeyi değişkenine göre farklılaşmadığı, ancak olumsuz sosyal davranışlar açısından 3. sınıf öğrencilerinin lehine farklılaştığı tespit edilmiştir. Kız öğrencilerin sosyal yeterlilik düzeyinin erkek öğrencilere göre, erkek öğrencilerin olumsuz sosyal davranışlarının da kız öğrencilere göre anlamlı şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Öğrenme güçlüğü tanısı değişkenine göre de okuldaki sosyal davranışların farklılaşmadığı belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, çocukların zekâ düzeyleri, sosyal yeterlilik, akademik beceri ve olumsuz sosyal davranışları üzerinde yordayıcı bir etkiye sahiptir. Ayrıca öğrenme güçlüğü tanısı almış öğrencilerin zekâ potansiyelleri, sosyal yeterlilik ve akademik başarılarını yordadığı gibi, normal gelişim gösteren çocukların zekâ potansiyelleri de akademik becerilerle olumsuz sosyal davranışlarını yordamaktadır. Sonuç olarak öğrenme güçlüğü tanısı almış çocuklarla gerçekleştirilecek akademik performansı geliştirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra sosyal davranışsal gelişimi desteklemeye yönelik çalışmaların da etkili olacağı belirlenmiş, özellikle sosyal beceri eğitimiyle desteklenecek muhakeme kurmaya yönelik eğitsel çalışmaların rehberlik programlarındaki yeri tartışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

İlköğretim çağı çocuklarının okul sosyal davranışlarının sınıf düzeyi, öğrenme güçlüğü ve zekâ potansiyeli değişkenleri açısından incelenmesi

Öz:
In this study, to what extent 7-9-year old primary school children s social behaviors at school vary depending on their grade, gender and learning disability was investigated. In addition, the predictive value of the intelligence scores of children with normal development and with learning disability was explored for their negative and positive behavior at school and for their academic skills. The data was collected from a total of 166 first, second and third grade primary school students, 83 of whom had a normal development process while the remaining 83 was diagnosed with learning disability . In order to identify participants intelligence level, Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-R) was used and to reveal their social behavior level at school, School Social Behavior Scales which were filled in by their teachers were used. As a result of the study, it was realized that students social competencies do not differ depending on their grade; however, the difference in terms of antisocial behavior was found to be in favor of third graders. It was also revealed that the social competence level of female students were higher than that of male students while the antisocial behaviors of the male students were found to be significantly higher than the antisocial behaviors of the female students. Besides, it was realized that social behaviors at school do not vary depending on the learning disability variable. According to the findings of the current study, children s intelligence levels have a predictive effect on their social competence, academic skills and antisocial behaviors. Moreover, the intelligence potentials of the children diagnosed with learning disability predicts their social competence and academic achievements; similarly, the intelligence potential of the children with normal development predicts their academic achievement and antisocial behaviors. As a result, it was realized that not only the activities intended to improve the academic performance of the children diagnosed with learning disability but also the activities to improve their social behavior development could be suggested. At the end of the study, the place of educational activities aiming to improve their reasoning skills through social skills education in the guidance programs at schools was discussed.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Bacanlı, H. (1999). Sosyal beceri eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bacanlı, H. (2006). Sosyal beceri eğitimi. Y. Kuzgun (Ed.), İlköğretimde rehberlik içinde (6. bs., s. 171-183). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bauminger, N., & Kimhi-Kind, I. (2008). Social information processing, security of attachment, and emotion regulation in children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 41, 315-332.
 • Bee, H., & Boyd, D. (2009). Çocuk gelişim psikolojisi (Çev. O. Gündüz). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Bellis, T. J. (2002). When the brain can’t hear. NY: Atria Books. Bender, W. N. (2012). Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin kişilik ve sosyal özellikleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bender, W. N., & Wall, M. E. (1997). Social-emotional development of students with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 17, 323-341.
 • Chapman, J. W., Silva, P. A., & Williams, S. M. (1984). Academic self-concept: Some developmental and emotional correlates in nine-year-old children. British Journal of Educational Psychology, 54(3), 284-292.
 • Cosden, M., Elliott, K., Noble, S., & Keleman, E. (1999) Selfunderstanding and self-esteem in children with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 1(22), 279-290.
 • Çimen, S. (2000). Ankara’da üniversite anaokullarına devam eden beş altı yaş çocuklarının psiko-sosyal gelişimlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Çölkesen, F. (2010). Özel öğrenme bozukluğu olan çocukların ruhsal profillerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • De Clercq-Quaegebeur, M., Casalis, S., Lemaitre, M. P., Bourgois, B., Getto, M., & Vallé, L. (2010). Neuropsychological profile on the WISC-IV of French children with dyslexia. Journal of Learning Disabilities, 43(6), 563-574.
 • Demir, B. (2005). Okul öncesi ve ilköğretim birinci sınıfa devam eden öğrencilerde özel öğrenme güçlüğünün belirlenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ekşi, A. (1999). Çocukluk döneminde uyum ve davranış sorunları. A. Ekşi (Ed.) Çocuk sağlığı ve hastalıklarının psikososyal yönü içinde (s. 89-97). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.
 • Elliott, S., Barnard, J., & Gresham, F. M. (1989). Preschoolers’ social behavior: Teachers’ and parents’ assessments. Journal of Psychoeducational Assessment, 7, 223-234.
 • Farmer, T. W., Estell, D. B., Hall, C. M., Pearl, R., Van Acker, R., & Rodkin, P. C. (2008). Interpersonal competence configurations, behavior problems, and social adjustment in preadolescence. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 16, 195-212.
 • Gadeyne, E., Ghesquiére, P., & Onghena, P. (2004). Psychosocial functioning of young children with learning problems. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(3), 510-521.
 • Gans, A. M., Kenny, M. C., & Ghany, D. L. (2003). Comparing the self-concept of students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 36(3), 287-295.
 • Gizir, Z. (2002). Anaokuluna devam eden 4-5 yaş çocuklarında sosyal davranış gelişimi ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Güven, Y., Önder, A., Sevinç, M., Aydın, O., Balat, G. U., Palut, B., ... Dibek, E. (2004). The comparison of socialemotional adaptation levels of first grade students with preschool education to those who had not pre-school experience.
 • Presented in 1st International Pre-School Education Conference, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Hartlage, L. C., & Steele, C. T. (1977). WISC and WISC-R correlates of academic achievement. Psychology in the Schools, 14(1), 15-18.
 • Heyman, W. B. (1990). The self-perception of a learning disability and its relationship to academic self-concept and self-esteem. Journal of Learning Disabilities, 23(8), 472-475.
 • Holcomb, W. R., Hardesty, R. A., Adams, N. A., & Ponder, H. M. (1988). Differential diagnosis of learning disability versus emotional disturbance using the WISC-R. Journal of Learning Disabilities, 21(8), 515-516.
 • İlden Koçkar, Z. A. (2006). Ebeveyn kabul ve reddi, benlik saygısı ve psikolojik uyum: Öğrenme güçlüğü olan çocuklarla diyabetik çocukların karşılaştırılması (Yayımlanmamış doktora tezi). ODTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler (15. bs.). Ankara: Nobel Yayın.
 • Kaufman, A. S. (1981). The WISC-R and learning disabilities assessment state of the art. Journal of Learning Disabilities, 14(9), 520-526.
 • Kavale, K. A., & Forness, S. R. (1996). Social skill deficits and learning disabilities: A meta-analysis. Journal of Learning Disabilities, 29(3), 226-237.
 • Kılıççı, Y. (2006). 6-15 yaş öğrencilerinin gelişimsel güçleri ve kişilik gelişimini kolaylaştırma. Y. Kuzgun (Ed.). İlköğretimde rehberlik içinde (6. bs., s. 17-47). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Korkmazlar, Ü. (1992). 6–11 yaş ilkokul çocuklarında özel öğrenme bozukluğu ve tanı yöntemleri (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Korkmazlar, Ü. (1999). Özel öğrenme bozukluğu (Öğrenme güçlükleri). A. Ekşi (Ed.), Çocuk sağlığı ve hastalıklarının psikososyal yönü içinde (s. 285-299). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.
 • Korkmazlar, Ü. (2003). Okulöncesi eğitim sorunlar ve çözümler sempozyumu bildiri metinleri. İstanbul: Özel Okullar Derneği Yayını.
 • Korkmazlar, Ü., & Özer, Z. (1997). Öğrenme bozukluğu (Disleksi). Tübitak Aylık Popüler Bilim Dergisi, 353, 58-62.
 • Kravetz, S., Faust, M., Lipshitz, S., & Shalhav, S. (1999). Learning disabilities, interpersonal understanding, and social behavior in the classroom. Journal of Learning Disabilities, 32, 248-255.
 • Lawson, J. S., & Inglis, J. (1985). Learning disabilities and intelligence test results: A model based on a principal components analysis of the WISC-R. British Journal of Psychology, 76(1), 35-48.
 • Leichtentritt, J., & Shechtman, Z. (2009). Children with and without learning disabilities: A comparison of processes and outcomes following group counseling. Journal of Learning Disabilities, 43(2), 169-179.
 • Lufi, D., & Cohen, A. (1988). Differential diagnosis of learning disability versus emotional disturbance using the WISC-R. Journal of Learning Disabilities, 21(8), 515-516.
 • Marcon, R. A. (1993). Socioemotional versus academic emphasis: Impact on kindergartners’ development and achievement. Early Child Developmentand Care, 96(1), 81-91.
 • Milsom, A., & Glanville, J. L. (2010). Factors mediating the relationship between social skills and academic grades in a sample of students diagnosed with learning disabilities or emotional disturbance. Remedialand Special Education, 31, 241-251.
 • Morais, A. M., & Rocha, C. (2000). Development of social competences in the primary school – Study of specific pedagogic practices. British Educational Research Journal, 26(1), 93-120.
 • Oktay, A. (1983). Okul olgunluğu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları. No: 3089.
 • Ottem, E. (1998). Interpretingthe WISC-R subtest scores of reading impaired children –A structural approach. Scandinavian Journal of Psychology, 39, 1-7.
 • Özen, K. (2011). Özel öğrenme güçlüğü tanısı almış 7-9 yaş çocukların geliştirdikleri zihin kuramı yetenekleri ile sosyal gelişimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi ve sağlıklı gelişim gösteren grup ile karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Öztürk, A. (2008). Okulöncesi eğitimin ilköğretim 1. ve 3. sınıf öğrencilerinin sosyal becerilerine etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Ruffalo, S. L., & Elliott, S. N. (1997). Teachers’ and parents’ ratings of children’s social skills: A closer look at crossinformant agreements through an item analysis protocol. School Psychology Review, 26, 488-500.
 • Savaşır, I., & Şahin, N. (1995). Wechsler çocuklar için zeka ölçeği (WISC-R). Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
 • Settle, S. A., & Millich, R. (1999). Social persistence following failure in boys and girls with learning disability. Journal of Learning Disabilities, 32, 201-212.
 • Shany, M., Wiener, J., & Feingold, L. (2011). Knowledge about and preoccupation with reading disabilities: A delicate balance. Journal of Learning Disabilities, 44(1), 80-93.
 • Smith, D. S., & Nagle, R. (1995). Self-perceptions and social comparisons among children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 28, 364-371.
 • Taylor, R. L., & Ivimay, J. K. (1980). Diagnostic use of the WISC-R and McCarthy Scales: A regression analysis approach to learning disabilities. Psychology in the Schools, 17(3), 327-330.
 • Tuğ, S. (2011). Özel öğrenme bozukluğu, özel öğrenme bozukluğu dikkat eksikliği hiperaktivite tanısı almış çocuklarda depresyon ve kaygı düzeylerinin nörogelişimsel, eğitsel, kültürel ve sosyal özellikleri temelinde araştırması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Uz Baş, A. (2007). Rehberlikte hizmet türleri. B. Aydın (Ed.), Rehberlik içinde (s. 83-116). Ankara: Pegem Akademi.
 • Wechsler, D. (1974). Manual for the Wechsler intelligence scale for children revised. New York: Psychological Corporation.
 • Wiener, J. (2004). Do peer relationship foster behavioral adjustment in children with learning disabilities? Social emotional side of learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 27(1), 21-30.
 • Wiese, M. J., Lamb, C., & Piersel, W. C. (1988). WISC-R factor scores and student self-ratings of behavior as predictors of academic achievement. Psychology in the School, 25(1), 35-41.
 • Yavuzer, H. (2000). Eğitim ve gelişim özellikleriyle okul çağı çocuğu. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yorgancı, Z. (2006). Öğrenme güçlüğü görülen çocukların anksiyete ve depresyon düzeylerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
APA Yüksel M (2013). An ınvestigation of social behaviors of primary school children in terms of their grade, learning disability and ıntelligence potential. , 781 - 793.
Chicago Yüksel Müge An ınvestigation of social behaviors of primary school children in terms of their grade, learning disability and ıntelligence potential. (2013): 781 - 793.
MLA Yüksel Müge An ınvestigation of social behaviors of primary school children in terms of their grade, learning disability and ıntelligence potential. , 2013, ss.781 - 793.
AMA Yüksel M An ınvestigation of social behaviors of primary school children in terms of their grade, learning disability and ıntelligence potential. . 2013; 781 - 793.
Vancouver Yüksel M An ınvestigation of social behaviors of primary school children in terms of their grade, learning disability and ıntelligence potential. . 2013; 781 - 793.
IEEE Yüksel M "An ınvestigation of social behaviors of primary school children in terms of their grade, learning disability and ıntelligence potential." , ss.781 - 793, 2013.
ISNAD Yüksel, Müge. "An ınvestigation of social behaviors of primary school children in terms of their grade, learning disability and ıntelligence potential". (2013), 781-793.
APA Yüksel M (2013). An ınvestigation of social behaviors of primary school children in terms of their grade, learning disability and ıntelligence potential. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(2), 781 - 793.
Chicago Yüksel Müge An ınvestigation of social behaviors of primary school children in terms of their grade, learning disability and ıntelligence potential. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 13, no.2 (2013): 781 - 793.
MLA Yüksel Müge An ınvestigation of social behaviors of primary school children in terms of their grade, learning disability and ıntelligence potential. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.13, no.2, 2013, ss.781 - 793.
AMA Yüksel M An ınvestigation of social behaviors of primary school children in terms of their grade, learning disability and ıntelligence potential. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2013; 13(2): 781 - 793.
Vancouver Yüksel M An ınvestigation of social behaviors of primary school children in terms of their grade, learning disability and ıntelligence potential. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2013; 13(2): 781 - 793.
IEEE Yüksel M "An ınvestigation of social behaviors of primary school children in terms of their grade, learning disability and ıntelligence potential." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13, ss.781 - 793, 2013.
ISNAD Yüksel, Müge. "An ınvestigation of social behaviors of primary school children in terms of their grade, learning disability and ıntelligence potential". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 13/2 (2013), 781-793.