Yıl: 2012 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 137 - 158 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okul öncesġ öğretmenlerġnġn öz-yeterlġk ġnançları ölçeğġ

Öz:
Bu araştırma, okulöncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik inançlarını belirlemeye yö-nelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Konya merkez ve merkeze bağlı ilçelerde görev yapan 862 okulöncesi öğret-meni oluşturmaktadır. Okulöncesi Öğretmenlerinin Öz-yeterlik İnançları Ölçeği‟nin kapsam geçerliğini sınamak için uzman görüşlerine başvurulmuştur. Ölçeğin yapı ge-çerliğini saptamak amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Ölçek, hem tek boyutlu hem de çok boyutlu olarak incelenmiştir. Ölçekte yer alan maddeler Açımlayıcı Faktör Anali-zi tekniklerinden Temel Bileşenler Analizi ile incelenmiştir. Açımlayıcı faktör anali-zinden sonra elde edilen ölçeklerin, kuramsal yapıyı ne ölçüde desteklediği ise Doğru-layıcı Faktör Analizi ile test edilmiştir. Okulöncesi Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği‟nin güvenirlik çalışmaları ise Cronbach Alpha İç Tutarlılık Katsayısı ve Birleşik Güvenirlik Katsayısı (CRC) ile hesaplanmıştır. Yapılan araştırmanın sonu-cunda, elde edilen hem tek boyutlu hem de çok boyutlu Okulöncesi Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik İnançları Ölçek‟lerinin okulöncesi öğretmeni öz-yeterlik inançlarını ölçebi-lecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Preschool teachers self efficacy beliefs scale

Öz:
The aim of this research is to develop a reliable and valid scale to determine self-efficacy beliefs of preschool teachers. The study group of this research consisted of 862 preschool teachers who work in the central district and counties of Konya. Expert opinion was sought in order to check content validity of the Preschool Teachers‟ Self Efficacy Beliefs Scale. In order to determine the structural validity of the scale, factor analysis was conducted. The scale was analyzed both as one-dimensionally and multi-dimensionally. Items in the scale were examined, using Explanatory Factor Analysis‟. The theoretical structure was tested, using Confirmatory Factor Analysis‟. Reliability measurements of the scale were calculated, using Cronbach Alpha Coefficient and Composite Reliability Coefficient (CRC). The results of the research showed that the Preschool Teachers‟ Self Efficacy Beliefs Scale can be regarded as a valid and reliable instrument that measures self-efficacy beliefs of preschool teachers.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA TEPE D, DEMİR K (2012). Okul öncesġ öğretmenlerġnġn öz-yeterlġk ġnançları ölçeğġ. , 137 - 158.
Chicago TEPE Duygu,DEMİR Kamile Okul öncesġ öğretmenlerġnġn öz-yeterlġk ġnançları ölçeğġ. (2012): 137 - 158.
MLA TEPE Duygu,DEMİR Kamile Okul öncesġ öğretmenlerġnġn öz-yeterlġk ġnançları ölçeğġ. , 2012, ss.137 - 158.
AMA TEPE D,DEMİR K Okul öncesġ öğretmenlerġnġn öz-yeterlġk ġnançları ölçeğġ. . 2012; 137 - 158.
Vancouver TEPE D,DEMİR K Okul öncesġ öğretmenlerġnġn öz-yeterlġk ġnançları ölçeğġ. . 2012; 137 - 158.
IEEE TEPE D,DEMİR K "Okul öncesġ öğretmenlerġnġn öz-yeterlġk ġnançları ölçeğġ." , ss.137 - 158, 2012.
ISNAD TEPE, Duygu - DEMİR, Kamile. "Okul öncesġ öğretmenlerġnġn öz-yeterlġk ġnançları ölçeğġ". (2012), 137-158.
APA TEPE D, DEMİR K (2012). Okul öncesġ öğretmenlerġnġn öz-yeterlġk ġnançları ölçeğġ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 137 - 158.
Chicago TEPE Duygu,DEMİR Kamile Okul öncesġ öğretmenlerġnġn öz-yeterlġk ġnançları ölçeğġ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12, no.2 (2012): 137 - 158.
MLA TEPE Duygu,DEMİR Kamile Okul öncesġ öğretmenlerġnġn öz-yeterlġk ġnançları ölçeğġ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, 2012, ss.137 - 158.
AMA TEPE D,DEMİR K Okul öncesġ öğretmenlerġnġn öz-yeterlġk ġnançları ölçeğġ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 12(2): 137 - 158.
Vancouver TEPE D,DEMİR K Okul öncesġ öğretmenlerġnġn öz-yeterlġk ġnançları ölçeğġ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 12(2): 137 - 158.
IEEE TEPE D,DEMİR K "Okul öncesġ öğretmenlerġnġn öz-yeterlġk ġnançları ölçeğġ." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, ss.137 - 158, 2012.
ISNAD TEPE, Duygu - DEMİR, Kamile. "Okul öncesġ öğretmenlerġnġn öz-yeterlġk ġnançları ölçeğġ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12/2 (2012), 137-158.