Türk ve İslâm hukuku bakış açısından evlenmenin hukukî niteliği hakkında bir inceleme

Yıl: 2013 Cilt: 0 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 125 - 148 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türk ve İslâm hukuku bakış açısından evlenmenin hukukî niteliği hakkında bir inceleme

Öz:
Türk Medenî Kanunu ve Kuran, aile ve evlenme kavramlarını doğrudan tanımlamamıştır. Ancak gerek Türk Medenî Hukukunda, gerek İslâm Hukukunda, evlilik birliğinin kuruluşu, işleyişi ve sona ermesi konuları düzenlenmiştir. Türk Medenî Hukukunda, evlenmenin hukukî niteliği, sözleşme, kurum ve şart tasarruf görüşleriyle açıklanmıştır. Bugün baskın görüş, evlenmenin, medenî hukuk (aile hukuku) sözleşmesi olduğu yönündedir. İslâm Hukuku doktrininde evlenme, devlet otorite ve kontrolünden yalıtılmış bir şekilde, sivil ve özerk bir ortamda cereyan eden sırf medenî bir akit olarak tanımlanmaktadır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar İbrahim H., İslâm Hukuku Açısından Nişanlanma, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S. 23, Erzurum, 2005, s. 71- 94, 13.3.2013 tarihinde
 • Acar İbrahim H., İslâm Hukuku’nda Evliliğin Sona Ermesi, Erzurum, 2000 (Evliliğin Sona Ermesi).
 • Akıntürk Turgut, Aile Hukuku, Ankara, 1975 (Akıntürk, 1975).
 • Akıntürk Turgut, Aile Hukuku, Ankara, 1978 (Akıntürk, 1978).
 • Akıntürk Turgut, Aile Hukuku, Ankara, 1978 (Akıntürk, 1996).
 • Akıntürk Turgut/Karaman Ateş Derya, Medenî Hukuk, İstanbul, 2012 (Akıntürk/Karaman-Ateş, Medenî Hukuk).
 • Akıntürk Turgut/Karaman Ateş Derya, Türk Medenî Hukuku, Aile Hukuku, C. II, İstanbul, 2013 (Akıntürk/ Karaman-Ateş, Aile Hukuku).
 • Ali Hüseyin Mahmood, Ebu Hanife’nin (İmam-ı Azam’ın İslâm Hukuku ile İlgili Temel Görüşleri, İstanbul, 1988 (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
 • Ansay Sabri Şakir, Hukuk Tarihinde İslâm Hukuku, Ankara, 2002.
 • Apaydın Yunus, İslâm Hukuku’nda Aile, Günümüzde Aile Uluslararası Aile Sempozyumu, 2-4 Aralık 2005, İstanbul, 2007, s. 135-180.
 • Aral Vecdi, Hukukta Felsefenin Önemi, İHFM, C. XXXVIII, S. 1-4, Ayrı Bası, İstanbul, 1973.
 • Argun M. Köteli, Evliliğin Hukukî Niteliği ve Evlilik Dışı Beraberlikler, İstanbul, 1991.
 • Aydın Mehmet Âkif, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul, 2010 (Aydın, Türk Hukuk Tarihi). Bahçekapılı Nedim, İslâm Hukuku Açısından Nikâh Akdinde Devlet Kontrolünün Önemi, 13.3.2013 tarihinde www.akademi.nl/sayi6/dusunce.htm adresinden erişildi.
 • Bayar Mesut, İslâm Aile Hukukunda Karı-Koca Arasında Meydana Gelen Anlaşmazlıklara Önerilen Çözümler, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, S. 5, Nisan 2011, s. 87-111, 13.3.2013 tarihinde www.e-sarkiyat.com/ makaleler/5.sayi/6.pdf adresinden erişildi.
 • Belgesay Mustafa Reşit, Kur’an Hükümleri ve Modern Hukuk, İstanbul, 1963.
 • Berg l. W. C. Van Den, Principes du droit musulman, Alger, 1956.
 • Blanc François Paul, Le droit musulman, Paris, 1995.
 • Bozkurt Nebi, Hadiste Folklor Eğlence, İstanbul, 1997.
 • Chatila Khaled, Le Marriage chez les musulmans en Syrie, Paris, 1934.
 • Cin Halil, İslâm Hukukunda Mehr, s. 199- 254, 13.3.2013 tarihinde http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/ 38/317/3102.pdf adresinden erişildi (Cin, Mehr).
 • Cin Halil, İslâm ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Ankara, 1974, 13.3.2013 tarihinde http://auhf.ankara.edu.tr/ auhf-yayinlari-arsivi/halil-cin/islam-ve-osmanli-hukukunda-evlenme/kitabin-tamami.pdf adresinden erişildi.
 • Dağcı Şamil, İslâm Aile Hukukunda Evlenme Engelleri-1, s. 174-237, 13.3.2013 tarihinde http://dergiler.ankara.
 • edu.tr/dergiler/37/779/9971.pdf adresinden erişildi (Dağcı, Sürekli Evlenme Engelleri).
 • Dağcı Şamil, İslâm Aile Hukukunda Evlenme Engelleri-2, s. 137-194, 13.3.2013 tarihinde http://dergiler.
 • ankara.edu.tr/dergiler/37/751/9601.pdf adresinden erişildi (Dağcı, Geçici Evlenme Engelleri).
 • De Bellefonds Y. Linant, Traité de droit musulman comparé, Paris, 1965.
 • Demombynes Gaudefroy Maurice, Les institutions musulmanes, Paris, 1946.
 • Dural Mustafa/Öğüz Tufan/Gümüş Alper, Türk Özel Hukuku, Aile Hukuku, C. III, İstanbul, 2012.
 • Egger A./Çağa Tahir, Aile Hukuku, Birinci Kısım: Evlenme Hukuku, Zürich, 1943.
 • Elbruz Leyla, Ailenin hukuk Açısından İncelenmesi İçin Teorik Çerçeve, Ankara, 1981.
 • Eşkan Selma, İslâm Aile Hukuku’nda Evlilik Engeli Olarak Din farkı Problemi, Ankara, 2007, Yayınlanmamış Doktora Tezi, s. 1, 13.3.2013 tarihinde www.belgeler.com/blg/133l/islam-aile-hukukunda-evlilik-engeliolarak- din-farki-problemi-the-religious-differentiation-of-couple-as-a-prohibitivein-islamic-marriage adresinden erişildi.
 • Ez-Zerka Ahmed Mustafa, Tercüme eden: Armağan Servet, Çağdaş Yaklaşımla İslâm Hukuku, C. 3, İslâm Hukuku’nda Borçlar Genel Teorisine Giriş, İstanbul, 1993.
 • Feyzioğlu Necmettin Feyzi, Aile Hukuku, İstanbul, 1986.
 • Hatemi Hüseyin, Aile Hukuku I (Evlilik Hukuku),İstanbul, 2005.
 • Hatemi Hüseyin, İslâm Hukuku Dersleri, İstanbul, 1999 (İslâm Hukuku Dersleri).
 • Hatemi Hüseyin/Gökyayla Emre, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 2. Bası, İstanbul, 2012.
 • Hatemi Hüseyin/Serozan Rona, Aile Hukuku, İstanbul, 1993.
 • Helvacı Serap/Erlüle Fulya, Medenî Hukuk, İstanbul, 2011.
 • http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/ilahiyat/article/view/2986/2882 adresinden erişildi.
 • Hohloch Gerhard, Alman Aile Hukuku’ndaki Yeni Gelişmeler (Reformun Hareket Noktaları, Reformun Gerçekleşmesi ve Diğerleri), Çeviren: Şenocak Zarife, s. 369-395, s. 372; 16.3.2013 tarihinde http://auhf.ankara.
 • edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1996-45-01-04/AUHF-1996-45-01-04-Hohloch2.pdf adresinden erişildi.
 • Işıktaç Yasemin, Bir Hukuk Tanımı Vermenin Zorunluluğu, Prof. Dr. Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli, 2001, s. 127-132.
 • İlhan Cengiz, Günümüz Türkçesiyle Mecelle, Ankara, 2011.
 • İnan Ali Naim, Medenî Hukuk, Ankara, 2005.
 • Jaeschke Gotthard/Berkin Necmettin, Türk Hukuku’nda Evlenme Akdinin Şekli, İstanbul, 1953.
 • Kaneti Selim, Türk Medenî Kanunu’nun Atatürk İlkeleri Işığında Yorumlanması, s. 59-69, 13.3.2013 tarihinde http://www.iudergi.com/tr/index.php/hukukmecmua/article/view/4191/3784 adresinden erişildi.
 • Karadöl Bünyamin, Şeyhü’l-İslâm Minkarî-Zâde Yahya Efendi’nin Nikâh Akdi/Evlilik İle İlgili Fetvâları, Adana, 2006, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 13.3.2013 tarihinde, http://cu.mitosweb.com/browse/4088/6110. pdf adresinden erişildi.
 • Karaman Hayreddin, İslâm Hukuk Tarihi, İstanbul, 1989 (İslâm Hukuk Tarihi).
 • Karaman Hayreddin, Mukayeseli İslâm Hukuku, C. I, İstanbul, 1982.
 • Karaman Hayreddin, Yeni Gelişmeler Karşısında İslâm Hukuku, İstanbul, 1987 (Yeni Gelişmeler).
 • Karaman Hayrettin, Evlenme ve Boşanma, www.hayrettinkaraman.net/kitap/gelismeler/0032.htm adresinden 13.3.2013 tarihinde erişilmiştir.
 • Kaya Ali, 17. Yüzyıl Bursa Şer’iye Sicillerinin İslâm Aile Hukuku Açısından Tahlili, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat fakültesi Dergisi, C. 17, S. 1, Y. 2008, s. 81-107, 13.3.2013 tarihinde http://home.uludag.edu.tr/users/ucmaz/ PDF/ilh/2008-17(1)/M5.pdf adresinden erişildi.
 • Köprülü Bülent/ Kaneti Selim, Aile Hukuku, İstanbul, 1985-1986.
 • Kurtoğlu Serda, İslâm Hukuku Dersleri, C. I, İstanbul, 1967.
 • Martel F./Houdas O., Traité de Droit Musulman, Alger, 1882.
 • Meron Ya’akov, L’obligation alimentaire entre époux en droit musulman hanéfité, Paris, 1971.
 • Odendahl Hanswerner, Türkiye ve Almanya Bağlantılı Olan Aile Hukuku Davalarında Yaşanan Sorunlar, Uygulamalı Aile Hukuku Sertifika Programı, 18-20 Kasım 2005, İstanbul, 2006, Yayına Hazırlayanlar: Şıpka Şükran,
 • Şensöz Ebru, Şenol Nilay Ayşe, Özbilen Barış Arif, s. 223-237.
 • Oğuzman Kemâl M./Barlas Nami, Medenî Hukuk, (Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar), İstanbul, 2012.
 • Öztan Bilge, Aile Hukuku, Ankara, 1979 (Öztan, 1979).
 • Öztan Bilge, Aile Hukuku, Ankara, 2000 (Öztan, 2000)
 • Öztan Bilge, Aile Hukuku, Ankara, 2004 (Öztan, 2004).
 • Paçacı İbrahim, Sosyal Hayattaki Değişim Sürecinde İslâm Aile Hukuku (Evlenme ve Boşanma Örneği), İslâm Hukuk Araştırmaları Dergisi, S. 11, Y. 2008, s. 59-92, 13.3.2013 tarihinde, www.islamhukuku.com/Uploads/ Sayilar/IHAD11__(p59-92)316.PDF adresinden erişildi.
 • Pansier Jérôme Frédéric/Guellaty Karim, Le droit musulman, 2000, Paris.
 • Paşa Sava, İslâm Hukuk Nazariyatı Hakkında Bir Etüd, C. I, Ankara, 1955.
 • Poster Mark, Eleştirel Aile Kuramı, İstanbul, 1989.
 • Saymen Ferit Hakkı/Elbir Halid Kemal, Türk Medenî Hukuku, C. III, Aile Hukuk, İstanbul, 1960.
 • Schacht Joseph, An introduction to islamic law, London, 1966.
 • Serdar İlknur, Koruyucu Aile, Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, İzmir, 2000, s. 467-507.
 • Şahinkaya Rezan/Kodanaz Altan, Eşlerin Birbirlerini Algılamaları Arasındaki Farklılığın Evlilikteki Başarıya Etkisi, Cumhuriyet Köye, Köylü Kadına ve Türk Ailesine Neler Getirdi, İstanbul, 1986, s. 73-97.
 • Tekinay Selâhattin Sulhi, Türk Aile Hukuku, İstanbul, 1990.
 • Topaloğlu Bekir, İslâm’da Kadın, İstanbul, 2008.
 • Topçuoğlu Ali Aslan, Yahudilik-Hıristiyanlık ve İslâm Hukukuna Göre Nikâh Akdine Etkisi Bakımından Din Farklılığı, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C. 10, S. 2, s. 79-120, 13.3.2013 tarihinde www.dinbilimleri.
 • com/Makaleler/676199355_1002040074.pdf adresinden erişildi.
 • Ural İbrahim/Özcan Salih (Sadeleştirenler), Sadeleştirilmiş Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye, İstanbul, 1995.
 • Üçok Çoşkun/Mumcu Ahmet/Bozkurt Gülnihal, Türk Hukuk Tarihi, Ankara, 2010.
 • Ünal Mehmet, Medenî Kanunun Kabulünden Önce Türk Aile Hukukuna İlişkin Düzenlemeler ve Özellikle 1917 Tarihli Hukuk-i Aile Kararnamesi, s. 195-231, 13.3.2013 tarihinde http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfdarsiv/ AUHF-1977-34-01-04/AUHF-1977-34-01-04-Unal.pdf adresinden erişildi.
 • Velidedeoğlu Veldet Hıfzı, Aile Hukuku, Cüz. I-II, İstanbul, 1960 (Velidedeoğlu, 1960).
 • Velidedeoğlu Veldet Hıfzı, Evlenme ve Boşanma Hukukumuzda Medenî ve Cezaî Bakımdan Ne Gibi Tadilâta İhtiyaç Vardır?, Ankara, 1944 (Velidedeoğlu, Tadilâta İhtiyaç).
 • Velidedeoğlu Veldet Hıfzı, Türk Medenî Hukuku, Aile Hukuku, C. II, İstanbul, 1965 (Velidedeoğlu,1965).
 • Von Tuhr Andreas, Borlar Hukukunun Umumî Kısmı, Birinci Cilt, Tercüme eden: Cevat Edege, İstanbul, 1952.
 • Yakut Esra, XIX. Yüzyılda Orta Anadolu Bölgesi’nde Evliliğin Ortaya Çıkışı, Sona Ermesi ve Sonuçları, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XII, Y. 2008, S. 1-2, s. 237-265, 13.3.2013 tarihinde www.hukuk.gazi.
 • edu.tr/editor/dergi/12_10.pdf adresinden erişildi.
 • Yaman Ahmet, İslâm Aile Hukuku, İstanbul, 2008.
 • Zeydan Abdülkerim, Tercüme eden: Şafak Ali, İslâm Hukukuna Giriş, İstanbul, 1985.
APA TÜZÜNER Ö (2013). Türk ve İslâm hukuku bakış açısından evlenmenin hukukî niteliği hakkında bir inceleme. , 125 - 148.
Chicago TÜZÜNER Özlem Türk ve İslâm hukuku bakış açısından evlenmenin hukukî niteliği hakkında bir inceleme. (2013): 125 - 148.
MLA TÜZÜNER Özlem Türk ve İslâm hukuku bakış açısından evlenmenin hukukî niteliği hakkında bir inceleme. , 2013, ss.125 - 148.
AMA TÜZÜNER Ö Türk ve İslâm hukuku bakış açısından evlenmenin hukukî niteliği hakkında bir inceleme. . 2013; 125 - 148.
Vancouver TÜZÜNER Ö Türk ve İslâm hukuku bakış açısından evlenmenin hukukî niteliği hakkında bir inceleme. . 2013; 125 - 148.
IEEE TÜZÜNER Ö "Türk ve İslâm hukuku bakış açısından evlenmenin hukukî niteliği hakkında bir inceleme." , ss.125 - 148, 2013.
ISNAD TÜZÜNER, Özlem. "Türk ve İslâm hukuku bakış açısından evlenmenin hukukî niteliği hakkında bir inceleme". (2013), 125-148.
APA TÜZÜNER Ö (2013). Türk ve İslâm hukuku bakış açısından evlenmenin hukukî niteliği hakkında bir inceleme. Ankara Barosu Dergisi, 0(1), 125 - 148.
Chicago TÜZÜNER Özlem Türk ve İslâm hukuku bakış açısından evlenmenin hukukî niteliği hakkında bir inceleme. Ankara Barosu Dergisi 0, no.1 (2013): 125 - 148.
MLA TÜZÜNER Özlem Türk ve İslâm hukuku bakış açısından evlenmenin hukukî niteliği hakkında bir inceleme. Ankara Barosu Dergisi, vol.0, no.1, 2013, ss.125 - 148.
AMA TÜZÜNER Ö Türk ve İslâm hukuku bakış açısından evlenmenin hukukî niteliği hakkında bir inceleme. Ankara Barosu Dergisi. 2013; 0(1): 125 - 148.
Vancouver TÜZÜNER Ö Türk ve İslâm hukuku bakış açısından evlenmenin hukukî niteliği hakkında bir inceleme. Ankara Barosu Dergisi. 2013; 0(1): 125 - 148.
IEEE TÜZÜNER Ö "Türk ve İslâm hukuku bakış açısından evlenmenin hukukî niteliği hakkında bir inceleme." Ankara Barosu Dergisi, 0, ss.125 - 148, 2013.
ISNAD TÜZÜNER, Özlem. "Türk ve İslâm hukuku bakış açısından evlenmenin hukukî niteliği hakkında bir inceleme". Ankara Barosu Dergisi 1 (2013), 125-148.