Dikkat toplama ve okuma olgunluğu değişkenlerinin altı yaş çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerilerini yordama gücü

Yıl: 2013 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 413 - 429 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Dikkat toplama ve okuma olgunluğu değişkenlerinin altı yaş çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerilerini yordama gücü

Öz:
Bu araştırmanın amacı altı yaş çocuklarının dikkat toplama becerileri ve okuma olgunluğu becerilerinin (genel bilgi, kelime anlama, cümleler ve eşleştirme) çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerileri ile ilişkisini betimlemektir. Araştırma tarama modelinde yürütülmüş nicel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini anasınıfına devam eden, altı yaşında 204 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla çocuklara İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi (İMİBT) ,(FTF-K) Beş Yaş Çocukları İçin Dikkat Toplama Testi ve Metropolitan Olgunluk Testi nin okuma olgunluğu alt boyutu kullanılmıştır. Araştırma verileri tanımlayıcı istatistikler, Pearson korelasyon katsayısı ve çoklu regresyon analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları çocukların dikkat toplama ve genel bilgi, eşleştireme, cümleler ve kelime anlama becerileri ile işitsel muhakeme ve işlem becerileri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu ve bu değişkenlerin işitsel muhakeme ve işlem becerilerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Predictive power of attention and reading readiness variables on auditory reasoning and processing skills of six-year-old children

Öz:
The aim of present research was to describe the relation of six-year-old children s attention and reading readiness skills (general knowledge, word comprehension, sentences, and matching) with their auditory reasoning and processing skills. This was a quantitative study based on scanning model. Research sampling consisted of 204 kindergarten children aged six. To collect research data, children answered Auditory Reasoning and Processing Skills Test (TARPS) (FTF-K) Attention Test for Five-Year-Old Children and reading readiness sub-dimension of Metropolitan School Readiness Test . Research data were analyzed by employing descriptive statistics, Pearson Correlation Coefficient, and multiple regression analyses. Research findings manifested that there was a positive, significant relation between children s attention, general knowledge, matching, sentences, word comprehension skills and their auditory reasoning and processing skills. It was ascertained that these variables were significant predictors of auditory reasoning and processing skills.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Aktaş Arnas, Y. (2004). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. Adana: Nobel Kitabevi.
 • Altıparmak, K. ve Öziş, T. (2005). Matematiksel ispat ve matematiksel muhakemenin gelişimi üzerine bir inceleme. Ege Eğitim Dergisi, 6 (1), 25–37.
 • Arı, R. (2005). Gelişim ve öğrenme (2. bs). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., & Nolen-Holeksema, S. (2008). Psikolojiye giriş (çev. Y. Alagon). Ankara: Arkadaş Yayınları.
 • Blanchettea, I., & Richards, A. (2010). The influence of affect on higher level cognition: A review of research on interpretation, judgement, decision making and reasoning. Cognition and Emotion, 24 (4), 561-595.
 • Caropreso, E. J., & White, S. C. (2001). Analogical reasoning and giftedness: A comparison between identified gifted and nonidentified gifted. The Journal of Educational Research, 87 (5), 271-278.
 • Criner, L. A. (1992). Teaching thinking and reasoning: A study of critical thinking in adults. Unpublished doctoral dissertiation, University of Arkansas.
 • Deniz, M. E. (2012). Eğitim psikolojisinin içeriği. M. E. Deniz, (Ed.). Eğitim psikolojisi. (4. bs., s. 1-22). Ankara: Maya Akademi Yayınları.
 • Erbay, F. (2009). Anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarına verilen yaratıcı drama eğitiminin çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Gardner, M. F. (1993). Test of auditory reasoning and processing skills (Manuel). Novato: Academic Therapy Publication.
 • Goel, V., & Vartanian, O. (2011). Negative emotions can attenuate the influence of beliefs on logical reasoning. Cognition and Emotion, 25 (1), 121-131.
 • Görmez, E. (2007). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunluğu ve matematik hazır bulunuşluk düzeyleri. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Güven, Y. ve Aydın, O. (2006). 5-6 yaş çocuklarının akıl yürütme yetenekleri ile sezgisel düşünme yetenekleri arasındaki ilişki. Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı içinde (c. I., s. 430-438). İstanbul: Yapa Yayınları.
 • İnal, G. (2010). Bilişsel yetenekler testi form-6’nın geçerlik güvenirlik çalışması ve altı yaş çocuklarının bilişsel yeteneklerine muhakeme eğitim programının etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kandır, A. ve Orcan, M. (2010). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Kayılı, G. (2010). Montessori yönteminin anaokulu çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Kaymak Özmen, S. (2006). Dikkat toplama becerisini geliştirici etkinlikler okulöncesi anne babalar ve öğretmenler için elkitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kaymak Özmen, S. (2011). Dikkat toplama becerisini geliştirici etkinlikler ilköğretim 1. 2. 3. sınıf anne babalar ve öğretmenler için elkitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kaymak, S. (1995). Yuvaya giden beş yaşındaki çocuklarla dikkat toplama çalışmaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kidd, J. K., Pasnak, R., Gadzichowski, M., Ferral-Like, M., & Gallington, D. (2008). Enhancing early numeracy by promoting the abstract thought involved in the oddity princible, seriation and conversation. Journal of Advanced Academics, 19 (2), 164-200.
 • Klauer, J. K., & Phye, D. G. (2008). Inductive reasoning: A training approach. Review of Educational Research, 78 (1), 85-123.
 • Klauer, K. J., Willmes, K., & Phye, G. D. (2002). Inducing inductive reasoning: Does it transfer to fluid intelligence? Contemporary Educational Psychology, 27, 1–25.
 • Klein, A. S. (1984). The early development of arithmetic reasoning: numerative activities and logical operations (Number, Counting, Representation). Unpublished doctoral dissertation, City University of New York, NY.
 • Kramarski, B., Mevarech, Z. R., & Liberman, A. (2001). The effects of multilevel-versus unilevel meta cognitive training on mathematical reasoning. The Journal of Educational Research, 94 (5), 292-300.
 • Krawczyk, D. C. (2012). The cognition and neuroscience of relational reasoning. Brain Research, 14 (28), 13-23.
 • Laupa, M., & Becker, J. (2004). Coordinating mathematical concepts with the demands of authority: Children’s reasoning about conventional and second-order logical rules. Cognitive Development, 19, 147–168.
 • Lohman, D. F., & Hagen, E. (2003). Interpretive guide for teachers and counselors: cognitive abilities test Form 6 all levels. Itasca, Illinois: Riverside Publishing.
 • Mansi, K. E. (2003). Reasoning and geometric proof in mathematics education: A review of the literatüre. Unpublised master’s thesis, North Carolina State University, NC.
 • Maviş, İ. (2006). Çocukta anlam bilgisi gelişimi. S. S. Topbaş, (Ed.). Dil ve kavram gelişimi içinde (2. bs., s. 106-122). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Mih,V., & Mih, C. (2011). The role of working memory deficits in children with poor comprehension ability. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29, 347 – 355.
 • Ni, Y. (1998). Cognitive structure, content knowledge and classificatory reasoning. The Journal of Genetic Psycholojy, 159 (3), 280–296.
 • Perret, P., Bailleux, C., & Dauvier, B. (2011). The influence of relational complexity and strategy selection on children’s reasoning in the Latin Square Task. Cognitive Development, 26, 127-141
 • Pilten, P. (2008). Üstbiliş stratejileri öğretiminin ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin matematiksel muhakeme becerilerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Raver, C., Garner, P., & Smith-Donald, R. (2007). The roles of emotion regulation and emotion knowledge for children›s academic readiness: Are the links causal? In B. Pianta, K. Snow & M. Cox (Ed), School readiness and the transition to kindergarten in the era of accountability (pp. 121-147). Baltimore, MD US: Paul H Brookes Publishing.
 • Richards, C. A., & Sanderson, J. A. (1999). The role of imagination in facilitating deductive reasoning in 2–3 and 4 year old. Cognition, 72, B1-B9.
 • Richland, L. E., Chan, T. Z., Morrison, R. G., & Kit-Fong-Ku, T. (2010). Young children’s analogical reasoning across culture: Similarities and differences. Journal of Experimental Child Psychology, 105, 146-153.
 • Richland, L. E., Morrison, R. G., & Holyoak, K. J. (2006). Children’s development analogical reasoning: insight from scene analogy problems. Journal of Experimental Child Psychology, 94, 249- 273.
 • Strand, S., Deary, I. J., & Smith, P. (2006). Sex differences in Cognitive Abilities Test scores: A UK national Picture. British Journal of Educational Psychology, 76, 463- 480.
 • Şimşek, Ö. (2007). Anasınıfına devam eden çocukların okuma olgunluğu düzeyine Türkçe dil etkinlik programının etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tepeli, K. (2011, October). Predictors of auditory reasoning and processing skills in preschool children. Paper presented at the Rome Multidisciplinary Conference, Rome.
 • Thornton, S. (1998). Çocuklar problem çözüyor ( çev. Ö. Kumrular). İstanbul: Gendaş Yayınları.
 • Tian, Z., & Huang, X. (2009). A study of children’s spatial reasoning and quantitative reasoning abilities. Journals of Mathematic Education, 2 (2), 80-93.
 • Umay, A. (2003). Matematiksel muhakeme yeteneği-Mathematical- reasoning abilitiy. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 234–243.
 • Ülgen, G. (1996). Kavram geliştirme kuramlar ve uygulamalar (2. bs). Ankara: Setma Baskı.
 • Ünal, M. (2010). Matematiksel kavram gelişiminde eşleştirme, sınıflama, gruplama, karşılaştırma, sıralama. B. Akman, (Ed.), Okul öncesi matematik eğitimi içinde (s. 50-64). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Van der Sluis, S., De Jong, B. F., & Van der Leij, A. (2007). Executive functioning in children, and its relations with reasoning, reading, and arithmetic. Intelligence, 35, 427- 449.
 • Weatherholt, T. N., Harris, R. C., Burns, B. M., & Clement, C. (2006). Analysis of attention and analogical reasoning in children of poverty. Applied Developmental Psychology, 27,125–135.
 • Yazıcı, Z. (1999). Almanya ve Türkiye’de anaokuluna devam eden 60–76 aylar arasındaki Türk çocuklarının dil gelişimi ile okuma olgunluğu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
APA ERBAY F (2013). Dikkat toplama ve okuma olgunluğu değişkenlerinin altı yaş çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerilerini yordama gücü. , 413 - 429.
Chicago ERBAY Filiz Dikkat toplama ve okuma olgunluğu değişkenlerinin altı yaş çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerilerini yordama gücü. (2013): 413 - 429.
MLA ERBAY Filiz Dikkat toplama ve okuma olgunluğu değişkenlerinin altı yaş çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerilerini yordama gücü. , 2013, ss.413 - 429.
AMA ERBAY F Dikkat toplama ve okuma olgunluğu değişkenlerinin altı yaş çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerilerini yordama gücü. . 2013; 413 - 429.
Vancouver ERBAY F Dikkat toplama ve okuma olgunluğu değişkenlerinin altı yaş çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerilerini yordama gücü. . 2013; 413 - 429.
IEEE ERBAY F "Dikkat toplama ve okuma olgunluğu değişkenlerinin altı yaş çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerilerini yordama gücü." , ss.413 - 429, 2013.
ISNAD ERBAY, Filiz. "Dikkat toplama ve okuma olgunluğu değişkenlerinin altı yaş çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerilerini yordama gücü". (2013), 413-429.
APA ERBAY F (2013). Dikkat toplama ve okuma olgunluğu değişkenlerinin altı yaş çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerilerini yordama gücü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 413 - 429.
Chicago ERBAY Filiz Dikkat toplama ve okuma olgunluğu değişkenlerinin altı yaş çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerilerini yordama gücü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 13, no.1 (2013): 413 - 429.
MLA ERBAY Filiz Dikkat toplama ve okuma olgunluğu değişkenlerinin altı yaş çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerilerini yordama gücü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.13, no.1, 2013, ss.413 - 429.
AMA ERBAY F Dikkat toplama ve okuma olgunluğu değişkenlerinin altı yaş çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerilerini yordama gücü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2013; 13(1): 413 - 429.
Vancouver ERBAY F Dikkat toplama ve okuma olgunluğu değişkenlerinin altı yaş çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerilerini yordama gücü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2013; 13(1): 413 - 429.
IEEE ERBAY F "Dikkat toplama ve okuma olgunluğu değişkenlerinin altı yaş çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerilerini yordama gücü." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13, ss.413 - 429, 2013.
ISNAD ERBAY, Filiz. "Dikkat toplama ve okuma olgunluğu değişkenlerinin altı yaş çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerilerini yordama gücü". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 13/1 (2013), 413-429.