Okul öncesi dönem üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde öğretmen ve aile görüşleri ile çocukların performanslarının tutarlılığının incelenmesi

Yıl: 2013 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 431 - 453 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okul öncesi dönem üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde öğretmen ve aile görüşleri ile çocukların performanslarının tutarlılığının incelenmesi

Öz:
Bu araştırma, ilköğretim okullarının anasınıfına devam eden çocuklar arasından üstün yetenekli olanları belirlemek, aile ve öğretmenlerin bu çocukları seçmede ne derece başarılı olduğunu tespit etmek ve öğretmen ve aile görüşleri ile çocukların performanslarının ne derece tutarlı olduğunu görmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden çocuklar, öğretmenleri ve aileleri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, ilişkisel tarama modeli kullanılarak, ilk aşamada öğretmen ve/veya ailelerin üstün yetenekli olduğunu düşündüğü çocukları aday göstermeleri için Aile Gözlem Formu (AGF) ve Öğretmen Gözlem Formu (ÖGF) ve ikinci aşama olarak çocuklara uygulanmak üzere Temel Kabiliyetler Testi 5-7 (TKT 5-7) ve Goodenough-Harris Bir Adam Çiz Testinden oluşan iki aşamalı bir belirleme sistemi oluşturulmuştur. Çalışma grubunu, Düzce il merkezinde anasınıfına devam eden toplam 600 çocuk arasından öğretmen ve/veya ailesi tarafından aday gösterilen ve belirleme işlemleri uygulanan toplam 113 çocuk oluşturmuştur. Yapılan bu araştırmada, öğretmen ve aile görüşlerinin üstün yetenekli çocukları (50 çocuk) belirlemede %44.3 oranında başarılı olduğu ortaya çıkmıştır. Üstün yetenekli çocukları belirleme açısından ailelerin öğretmenlere göre daha başarılı oldukları; öğretmen ve aile görüşleri ile çocukların performansları arasındaki tutarlılığa bakıldığında uygulanan testler ve puanlar ışığında ailelere göre öğretmenlerin çocukların performanslarına daha yakın değerlendirmeler yaptıkları ancak çocukların performanslarının öğretmen ve ailenin görüşlerinin çok daha üzerinde olduğu bulunmuştur. Üstün yetenekli olarak belirlenen çocukların TKT 5-7 Testi ile Goodenough Harris testinden elde ettikleri puanlar incelendiğinde iki test arasında anlamlı ilişki olmadığı belirlenmiştir. Goodenough-Harris Bir Adam Çiz Testi, TKT5-7 Grup Zeka Testinin sonuçlarını desteklemek amacıyla belirleme işlemlerine dahil edilmiştir. Bu iki testten alınan puanlar arasında ilişki olmaması Türkiyede çocukların okul öncesi eğitime geç başlamaları toplumsal olarak genellikle çocukların ince motor kaslarının gelişmesinin sağlayan aktiviteleri kendi kendilerine yapmaları için aileler tarafından çok az veya hiç fırsat verilmemesi gibi eğilimlerinden kaynaklandığı şeklinde yorumlanmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Aile Çalışmaları

The role of teacher and family opinions in ıdentifying gifted kindergarten children and the consistence of these views with children s actual performance

Öz:
This study was conducted in order to identify gifted children attending kindergartens of elementary schools, determine how successful families and teachers were in selecting these children, and see how consistent their opinions were with children s actual performance. Participants were children attending kindergartens of elementary schools, their teachers and parents. The identification procedure used in the first stage of this relational survey study involved Parent Observation (POF) and Teacher Observation Forms (TOF) for teachers and/or parents to nominate potentially gifted children, the Primary Mental Abilities Test 5-7 (PMA 5-7) in the second stage and Goodenough- Harris Draw-a-Person Test for children. A total of 113 children out of 600 kindergarteners in central Düzce were nominated by their teachers and/or families, went through the identification procedures, and constituted the sample. This research indicated that teacher and parent opinions had a 44.3% success rate in determining gifted children (50 children). It was found that families were better than teachers in identifying gifted children; teachers made more realistic evaluations of children s performance as shown by tests and scores; but children s actual performance was much better than teacher and family opinions. No meaningful relationship existed between the PMA 5-7 and Goodenough-Harris Test scores of children who were identified as gifted. The Goodenough-Harris Draw-a-Person Test was included in the study to support the results of the PMA 5-7 Group Intelligence Test. The lack of a relationship between scores obtained from these two may be attributed to the facts that Turkish children started preschool education with a delay and were generally given little or no chance by their families to practice activities for thin motor muscle development on their own.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Akarsu, F. (2001). Üstün yetenekli çocuklar. Ankara: EDUSER Yayınları, Poyraz Matbaası.
 • Arı, M. (2003). Türkiye’de erken çocukluk eğitimi ve kalitenin önemi. M. Sevinç (Ed.), Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar (s. 31-35) içinde. İstanbul: Morpa.
 • Baykoç-Dönmez, N. ve Bozkurt, Ö. S. (2008, Mart). Okul öncesi dönemde öğretmenleri tarafından yaşıtlarına göre üstün ve özel yetenekli olarak aday gösterilen çocukların gelişim özelliklerinin incelenmesi. Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi Özet Kitabı (s. 58) içinde, Eskişehir.
 • Baykoç-Dönmez, N. ve Kurt, Z. Ş. (2004). Bebeklik ve okulöncesi dönemde üstün yetenekli çocukların ve ailelerinin yönlendirilmesi. Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı (s. 393-400) içinde. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Baykoç-Dönmez, N. ve Özekin, M. (2008, Mart). Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Programı kapsamında 2005 ve 2007 yılları kapsamında İngiltere ve İskoçya’da üstün ve özel yetenekli okul öncesi ve ilköğretim dönemindeki çocukların tanı ve değerlendirme yöntemleri, eğitim programları ve aile danışmanlığı çalışmalarının Türkiye’de uygulanabilirliği projesi. Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi Özet Kitabı (s. 9) içinde, Eskişehir.
 • Borland, J. H., & Wright, L. (1994). Identifying young, potentially gifted, economically disadvantaged students. Gifted Child Quarterly, 38 (4), 164–171.
 • Burge, T. (1993). Concepts, definitions, and meaning. Metaphilosophy, 24, 309-325.
 • Burns, D. E. (1990). Pathways to investigative skills. Mansfield Center, CT: Creative Learning.
 • Burns, T. G., & O’Leary, S. D. (2004). Wechsler Intelligence Scale for Children–IV: Test review. Applied Neuropsychology, 11 (4), 233–236.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11. bs.). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Castellano, J. A. (2002). Renavigating the waters: The identification and assessment of culturally and linguistically diverse students for gifted and talented education. In J. A. Castellano, & E. I. Diaz (Eds.), Reaching new horizons: Gifted and talented education for culturally and linguistically diverse students (pp. 94–116). Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • CCEA. (2006). A report for the Council of Curriculum, Examinations and Assessment. Retrieved September 19, 2012 from http://www.nicurriculum.org.uk/docs/inclusion_and_sen/ gifted/gifted_children_060306.pdf
 • Ciha, T. E., Harris, R., & Rockford, C. H. (1974). Parents as ıdentifies of giftedness: Ignored but accurate. The Gifted Child Quarterly, 18, 191-199.
 • Clark, B. (2000). Building cross culture knowledge base identification survey results. World Council of Gifted and Talented Children. World Gifted, 18 (3), 14-15.
 • Cohen, L. N. (1989). Understanding the interests and themes of the very young gifted child. Gifted Child Today, 12 (4), 6–9.
 • Coleman, L. (1985). Schooling the gifted. Mass: Addison-Wesley Reading.
 • Dabrowski, K. (1996). Multilevelness of emotional and instictive functions. Lublin: Katolickiego. Uniwerstyetu Lubelskiego.
 • Dağlıoğlu H. E. (1995). İlkokul 2.-5. sınıflara devam eden çocuklar arasından üstün yetenekli olanların belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dağlıoğlu H. E. ve Metin N. (2003). Anaokuluna devam eden beş-altı yaş grubu çocuklar arasından üstün yetenekli olanların belirlenmesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Yayınları No: 10, Araştırma Serisi: 10 (ISBN: 975-491-142-8).
 • Dağlıoğlu, H. E. (2010). Erken Çocukluk döneminde üstün yetenekli çocuklar. İ. H. Diken (Ed.), Erken çocukluk eğitimi (s. 322-360) içinde. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Davaslıgil, Ü. (2009). Üstün zekalı ve yetenekli çocukların eğitimi. G. Akçamete (Ed.), Özel eğitim okullarında özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim (s. 545-591) içinde. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Deans, M., & Denton, C. (1995). The gifted students in oxford shire schools. N. Jones & T. Suthgete (Eds.), Organization and executive function in the centers of ıntegration (pp. 173-192). Madrid: La Muralla.
 • EDWA. (1997). Gifted and talented children policy, identification, Identification Policy. Retrieved May 22, 2007 from www. EDWA.org.
 • Ehrlich, V. Z. (1980). Identifying giftedness in the early years: From 3 throuh 7. In Ventura Count Superintendent of Schools (Ed.), Educating the preschool/primary gifted and talented (pp. 3-22). Los Angeles CA.
 • Enç, M., Çağlar, D. ve Özsoy, Y. (1975). Özel eğitime giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No:49 Kalite Matbaası.
 • Farmer, D. (1997). Just what is gifted child? Retrieved May 16, 2006 from http://austega.com/gifted/whatis.htm.
 • Fetzer, J. H., Shatz, D., & Schlesinger, G. N. (Eds.). (1991). Definitions and definability: Philosophical perspectives. Dordrecht, Netherlands: Kluwer.
 • Ford, D. Y., & Grantham, T. C. (2003). Providing access for gifted culturally diverse students: From deficit thinking to dynamic thinking. Theory into Practice, 42 (3),217–225.
 • Freeman, J. (2000). Families: The essential context for gifts and talents. In K. A. Heller, F. J. Mönks, R. J. Sternberg, & R. F. Subotnik (Eds.), International handbook of giftedness and talent (2nd ed., pp. 573–585). Oxford: Pergamon Press.
 • Freeman, J., Raffan, J., & Warwick, I. (2010). Worldwide provision to develop gifts and talents: An international survey. Berkshire, England: CfBT Education Trust. Retrieved September 19, 2012 from http://www.joanfreeman.com/freepublications. php
 • Friend, M. (2008). Students who are gifted and talented. Special education. Contemporary perspectives for school prefessionals (2nd ed., pp. 478-509). Boston: Pearson Educational Inc.
 • Gagne, F. (1991). Toward a differential model of giftedness and talent. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.), Handbook of gifted education (pp. 85-92). Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Gagne, F. (1995). From giftedness to talent a developmental model and its ımpact on the language of the field. Roeper Review, 18,103-111.
 • Gagné, F. (2004). Transforming gifts into talents: The DMGT as a developmental theory. High Ability Studies, 15, 119-147 (doi:1 0.1080/1359813042000314682).
 • Gagné, F. (2009). Building gifts into talents: Detailed overview of the DMGT 2.0. In B. MacFarlane & T. Stambaugh (Eds.), Leading change in gifted education: The festschrift of Dr. Joyce VanTassel-Baska (pp. 61-80). Waco, TX: Prufrock.
 • Gökdere, M. ve Ayvacı, H. Ş. (2004). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli çocuklar ve özellikleri ile ilgili bilgi seviyelerinin belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 17-26.
 • Gubbins, E. J., Westberg, K. L., Reis, S. M., Dinnocenti, S. T., Tieso, C. L., Muller, L. M. et al. (2002). Implementing a professional development model using gifted education strategies with all students (RM02172). Storrs, CT: University of Connecticut, The National Research Center on the Gifted and Talented.
 • Harris, D. B. (1963). Children’s drawings as measures of intellectual maturity: Revision and extension of the Goodenough Draw-A-Man Test. New York: Harcourt, Brace and World, Inc.
 • Heller, K. A., & Perleth, C. (2007). Münchner Hocbegabungstestbatterie für die Primarstufe (MHBT-P) (Munich High Ability Testbattery Primary Level). Göttingen: Hogerfe.
 • Heller, K. A., & Schofield, N. J. (2008). Identification and nurturing the gifted from an International perspective. In S. Pfeiffer (Ed.), Handbook of giftedness in children (pp. 93-114). Springer Link Springer Science+Business Media, LLC.
 • Heller, K. A., Mönks, F. J., Sternberg, R. J., & Subotnik, R. F. (Eds.). (2000). International handbook of giftedness and talent. Oxford: Pergamon Press.
 • Hemphill, A. N. (2009). How teacher participation in the identification process impacts the underrepresentation of minority students in gifted programs. Unpublished doctoral dissertation, Southern California University.
 • Hotulainen R. H. E., & Schofield N. (2003). Identified preschool potential giftedness and relation to academic achivement and self-concept at the end of Finnish comprehensive school. High Ability Studies, 14, (1)55-70.
 • Jacobs, J. C. (1971). Effectiveness of teacher and parent identification of gifted children as function of school level. Psychology in the Schools, 8, 140-142.
 • Jeong, H. W. G. (2010). Teachers’ perceptions regardinggifted and talented early childhood students (three to eight years of age). Faculty of Saint Louis University in Partial Fulfillment of Requirements of Degree of Doctor of Philosophy.
 • Johnsen, S. K. (2004). Making decisions about placement. In S. K. Johnsen (Ed.), Identifying gifted students: A practical guide (pp. 107–131). Waco, TX: Prufrock Press.
 • Johnsen, S. K., & Ryser, C. (1994). Identification of young gifted children from lower income families. Gifted and Talented International, 9 (2), 62–68.
 • Johnson, A. B., Vickers, L., & Price, R. (1995). Teaching gifted children: A summer institute for regular classroom teacher. Education, 105 (2), 193-200.
 • Jung, J. Y. (2012). Giftedness as a developmental construct which leads to eminence in adults: Ideas and implications from an occupational/career decision-making perspective. Gifted Child Quarterly, 56 (4), 189-193.
 • Karnes, F. A., Shaunessy, E., & Bisland, A. (2004). Gifted students with disabilities: Are we finding them? Gifted Child Today, 27 (4), 16–21.
 • Karnes, M. B., & Johnson, L. J. (1991). The preschool/primary gifted child. Journal for the Education of the Gifted, 14 (3), 267–283.
 • Kogan, E. (2001). Gifted bilingual students: A paradox? NY: Peter Lang.
 • Kontaş, H. (2009). BİLSEM öğretmenlerinin program geliştirme ihtiyaçlarına ilişkin geliştirilen programın etkililiği. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kord, P. (2000). Gifted identification: Parents left out! Parenting a gifted child, Suite 101. Retrieved November 20, 2000 from http://www.suite101.com/article.cfm/simply_gifted/52981.
 • Leroux, J., & McMillan, E. (1993). Smart teaching: nurturing talent in the classroom and beyond. Pembroke Publisher Limited. Ontario: Canadian Cataloguing in Publishing Data.
 • Lois, B., & Lewis, M. (1992). Parental beliefs about giftedness in young children and their relationship to actual ability level. Gifted Child Quarterly, 36, 27-31.
 • Lynette, S., Cryer, D., Bailey, D. B., & Selz, L. D. (1999). Assessing program quality, National Center for Early Development & Learning [NCEDL]. NCEDL Spotlights, 7.
 • Marland, S. (1972). The education of the gifted and talented (vol 1). Washington D.C.: Government Printing Office. U.S.:Commissoner of education.
 • Marshall, P. J., Fox, N. A., & the Bucharest Early Intervention Project [BEIP] core group. (2004). A comparison of the electroencephalogram between institutionalized and community children in Omani. Journal of Cognitive Neuroscience, 16 (8), 1327–1338.
 • McBee, M. T., McCoach, D. B., Peters, S. J., & Matthews, M. S. (2012). The case for a schism: A commentary on Subotnik, Olszewski-Kubilius and Worrel (2011). Gifted Child Quarterly, 56 (4), 210-214.
 • McCall, R. B., Applebaum, M. I., & Hogarty, P. S. (1973). Developmental changes in mental performance. Monographs of the Society for Research in Child Development, 38 (3), 1–84.
 • McGuffog, C., Feiring, C., & Lewis, M. (1987). The diverse profile of the extremely gifted child. Roeper Review, 10 (2), 82–88.
 • McWilliam, R. A. (2005). Assessing the resource needs of families in the context of early intervention. In M. J. Guralnick (Ed.), A developmental systems approach to early intervention: National and international perspectives (pp. 215–234). Baltimore, MD: Paul H. Brookes.
 • MEB. (1994). Temel Kabiliyetler Testi yaş 5-7. Türkiye standardizasyonu ve norm çalışması. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara: Yazar.
 • MEB. (2006). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB. (2010). Üstün zekalıların/yeteneklilerin eğitimi çalıştayı hazırlık dokümanı. Ankara: MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayını.
 • Merrill, C. E., & Orlansky, M. D. (1984). Exceptional children (2nd ed.). Merrill and Howell Company Ohio.
 • Metin, N. (2004). İlköğretim Çağındaki Üstün Yetenekli Çocukların Belirlenmesi Projesi (Yayımlanmamış araştırma sonuçları). Ankara: Özel Erken Başarı İlköğretim Okulu.
 • Metin, N. (2000). Attitudes of educators toward integration. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 161-232.
 • Metin, N., Özbay, Y., & Dağlıoğlu, E. (2008, June). A preliminary report on the project of identification and education of gifted and talented children in preschool. In 2nd International Conference on Special Education Özet kitabı (p. 114), Marmaris, Turkey.
 • Morelock, M. (1992). Giftedness: The view from within. Understanding Our Gifted, 4 (3)11-15.
 • Munro, J. (2001). Strategic thinking: A pathway to innovation for school leaders. Incorporated Association of Registered Teachers of Victoria, 1, 1-2.
 • National Association for Gifted Children [NAGC] & Council for Exceptional Children [CEC]. (2006). NAGC–CEC Teacher knowledge & skill standards for gifted and talented education. Retrieved February 15, 2008 from www.nagc.org/...standards/ final%20standards%20(2006).pdf.
 • Oktay, A. (2000). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem (2. bs.). İstanbul: İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı. (2009). Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilen “Ben de Bir Öğrenciyim” adlı proje (Referans No: CFCU/TR 0801.06-03-109). Proje Sahibi: Tokat Bilim ve Sanat Merkezi.
 • Özbay, Y., Metin, N., Dağlıoğlu, H. E., Çalışandemir, F., Bencik Kangal, S., & Alemdar, M. (2009, June). Concerns and issues of inclusion teachers in Turkey. In A. A. Sipitanou & N. G. Angeloska (Eds.), 12th Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice, Ohrid, Makedonya (pp. 245-251). Greece: Publishing House.
 • Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik testler. Ankara: Yeni Doğuş Matbaası.
 • Parker, S. W., Nelson, C. A., & the Bucharest Early Intervention Project [BEIP] core group (2005). The impact of deprivation on the ability to discriminate facial expressions of emotion: An event–related potential study. Child Development, 76 (1), 54–72.
 • Parkinson, M. L. (1990). Finding and serving gifted preschoolers. Understanding Our Gifted, 2 (5), 1–13.
 • Peterson, S. J., & Mann, R. L. (2009). Getting ahead: Current secondary and postsecondary acceleration options for highability students in Indiana. Journal of Advanced Academics, 20, 630-657.
 • Pfeiffer, S. I. (2002). Identifying gifted and talented students: Recurring issues and promising solutions. Journal of Applied School Psychology, 19 (1), 31–50.
 • Pfeiffer, S. I. (2003). Challenges and opportunities for students who are gifted: What the experts say. Gifted Child Quarterly, 47 (2), 161–169.
 • Pfeiffer, S. I., & Jarosewich, T. (2003). The Gifted rating scales. San Antonio, TX: Psychological Corporation.
 • Pfeiffer, S. I., & Petscher, Y. (2008). Identifying young gifted children using the gifted rating scales–preschool/ kindergarten Form. Gifted Child Quarterly, 52 (1), 19–29.
 • Pletan, M. (1995). Parents observations about kindergartners who are advanced in mathematical reasoning. Journal for the Education of the Gifted, 19 (1), 30–44.
 • Powell, T., & Siegle, D. (2000, Spring). Teacher bias in identifying gifted and talented students. The National Research Centre on the Gifted and Talented Newsletter, 13-15.
 • Renzulli, J. S. (1986). The treering conception of giftedness: A developmental model for creative productivity. conception of giftedness. Cambridge: Press Syndicate of University of Cambridge.
 • Robinson, A. (1985). Summer institute on the gifted: Meeting the needs of the regular classroom teacher. Gifted Child Quarterly, 29 (1), 20-23.
 • Roedell, W. C., Jackson, N. E., & Robinson, H. B. (1980). Gifted young children. New York, NY: Teachers College, Columbia University.
 • Sager, J. C. (2000). Essays on definition. Amsterdam, Netherlands: Benjamins.
 • Sandall, S., Hemmeter, M. L., Smith, B. J., & McLean, M. E. (2005). The division for early childhood [DEC]-Recommended practices: A comprehensive guide for practical application in early intervention/early childhood special education. Longmont, CO: Sopris West.
 • Sankar–DeLeeuw, N. (2002). Gifted preschoolers: Parent and teacher views on identification, early admission, and programming. Roeper Review, 24 (3), 172–177.
 • Sankar–DeLeeuw, N. (2004). Case studies of kindergarten gifted children: Profiles of promise. Roeper Review, 26 (4), 192–207.
 • Schofield, N., & Hotulainen, R. (2004). Does all cream rise? The plight of unsupported gifted children. Psychology Science, 46 (3), 379-386.
 • Siegle, D. (2001). Overcoming bias in gifted and talented referrals. Gifted and Talented Comminicator, 32 (3), 22-25.
 • Siegle, D., & McCoach, D. B. (2005). Making a difference: Motivating gifted students who are not achieving. Teaching Exceptional Children, 38 (1), 22–27.
 • Silverman, L. (1998). Through the lens of giftedness. Roeper Review, 20, 204-210.
 • Silverman, L. K. (1997–2004). Characteristics of giftedness scale: A review of the literature. Retrieved April 25, 2005 from www. gifteddevelopment.com/Articles/Characteristics_Scale.htm
 • Silverman, L. K., Chitwood, D. G., & Waters, J. L. (1986). Young gifted children: Can parents identify giftedness? Topics in Early Childhood Special Education, 6 (1), 23–28.
 • Smuthy, J. F. (2000, May). CEC–Teaching young gifted children in the regular classroom. Retrieved February 24, from www.cec. sped.org/AM/TemplateRedirect.cfm?template=/CM/...cfm...
 • Sternberg, R. J., & Davidson, J. E. (Eds.). (2005). Conceptions of giftedness (2nd ed.). New York: Cambridge University Press.
 • Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., & Worrell, F. C. (2011). Rethinking giftedness and gifted education: A proposed direction forward based on psychological science. Psychological Science in the Public Interest, 12, 3-54 (doi:10.1177/1529100611418056).
 • Terman, L. M. (Ed.) (1925). Mental and physical traits of a thousand gifted children. In Genetic Studies of Ginius (vol. 1). California: Stanford University Press.
 • Torrance, E. P., & Caropresso, E. J. (1998). PDE-Assesssment of preschool giftedness: Intelligence and creativity. Penn-Link. Bulletin Board Pages. Doc. No: 400062.
 • Weber, P. (1999). Mental models and the identification of young gifted students: A tale of two boys. Rooper Review, 21, 183-188.
 • Wilson, R. S. (1983). The Louisville Twin Study: Developmental synchronies in behavior. Child Development, 54 (2), 298–316.
 • Winstanley, C. (2004). Too clever by half: A fair deal for gifted children. Stoke on Trent, England: Trentham Books.
 • Wolfle, J. (1989). The gifted preschooler: Developmentally different, but still three or four years old. Young Children, 44 (3), 41–08.
 • Worrell, F. C., Olszewski-Kubilius, P., & Subotnik, R. F. (2012). Important issues, some rhetoric and a few straw men: A Response to comments on “Rethinking giftedness and gifted education”. Gifted Child Quarterly, 56 (4), 224-231.
 • Wortham, S. C. (2005). Assessment in early childhood education (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 • Yakmacı Güzel, B. (2004). Üstün yeteneklilerin belirlenmesinde yardımcı yeni bir yaklaşım: Dabrowski’nin aşırı duyarlılık alanları. 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı (s. 349-365) içinde. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Ziegler, A., & Vialle, W. (in press). The actiotope model of giftedness. In S. Phillipson, H. Stoeger, & A. Ziegler (Eds.), Development of excellence in East-Asia: Explorations in the Actiotope model of giftedness. London, England: Routledge.
 • Ziegler, A., Stoeger, H., & Vialle, W. (2012). Giftedness and gifted education: The need for a paradigm change. Gifted Child Quarterly, 56 (4), 194-197.
APA DAĞLIOĞLU H, SUVEREN S (2013). Okul öncesi dönem üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde öğretmen ve aile görüşleri ile çocukların performanslarının tutarlılığının incelenmesi. , 431 - 453.
Chicago DAĞLIOĞLU H. Elif,SUVEREN Senem Okul öncesi dönem üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde öğretmen ve aile görüşleri ile çocukların performanslarının tutarlılığının incelenmesi. (2013): 431 - 453.
MLA DAĞLIOĞLU H. Elif,SUVEREN Senem Okul öncesi dönem üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde öğretmen ve aile görüşleri ile çocukların performanslarının tutarlılığının incelenmesi. , 2013, ss.431 - 453.
AMA DAĞLIOĞLU H,SUVEREN S Okul öncesi dönem üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde öğretmen ve aile görüşleri ile çocukların performanslarının tutarlılığının incelenmesi. . 2013; 431 - 453.
Vancouver DAĞLIOĞLU H,SUVEREN S Okul öncesi dönem üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde öğretmen ve aile görüşleri ile çocukların performanslarının tutarlılığının incelenmesi. . 2013; 431 - 453.
IEEE DAĞLIOĞLU H,SUVEREN S "Okul öncesi dönem üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde öğretmen ve aile görüşleri ile çocukların performanslarının tutarlılığının incelenmesi." , ss.431 - 453, 2013.
ISNAD DAĞLIOĞLU, H. Elif - SUVEREN, Senem. "Okul öncesi dönem üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde öğretmen ve aile görüşleri ile çocukların performanslarının tutarlılığının incelenmesi". (2013), 431-453.
APA DAĞLIOĞLU H, SUVEREN S (2013). Okul öncesi dönem üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde öğretmen ve aile görüşleri ile çocukların performanslarının tutarlılığının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 431 - 453.
Chicago DAĞLIOĞLU H. Elif,SUVEREN Senem Okul öncesi dönem üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde öğretmen ve aile görüşleri ile çocukların performanslarının tutarlılığının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 13, no.1 (2013): 431 - 453.
MLA DAĞLIOĞLU H. Elif,SUVEREN Senem Okul öncesi dönem üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde öğretmen ve aile görüşleri ile çocukların performanslarının tutarlılığının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.13, no.1, 2013, ss.431 - 453.
AMA DAĞLIOĞLU H,SUVEREN S Okul öncesi dönem üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde öğretmen ve aile görüşleri ile çocukların performanslarının tutarlılığının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2013; 13(1): 431 - 453.
Vancouver DAĞLIOĞLU H,SUVEREN S Okul öncesi dönem üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde öğretmen ve aile görüşleri ile çocukların performanslarının tutarlılığının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2013; 13(1): 431 - 453.
IEEE DAĞLIOĞLU H,SUVEREN S "Okul öncesi dönem üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde öğretmen ve aile görüşleri ile çocukların performanslarının tutarlılığının incelenmesi." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13, ss.431 - 453, 2013.
ISNAD DAĞLIOĞLU, H. Elif - SUVEREN, Senem. "Okul öncesi dönem üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde öğretmen ve aile görüşleri ile çocukların performanslarının tutarlılığının incelenmesi". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 13/1 (2013), 431-453.