Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu ile Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu'nun Türkçe uyarlaması ve psikoanalitik-varoluşçu bakış açısından mesleki ve eş tükenmişlik ilişkisi

Yıl: 2013 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1393 - 1418 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu ile Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu'nun Türkçe uyarlaması ve psikoanalitik-varoluşçu bakış açısından mesleki ve eş tükenmişlik ilişkisi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu (TÖ-KF) ve Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu (ETÖ- KF)nun Türkçe uyarlama çalışmalarını gerçekleştirmek ve psikonalitik-varoluşçu bir bakış açısıyla katılımcıların mesleki ve eş tükenmişlik puanları arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmaya Mersinde hemşire, öğretmen ve okul yöneticiliği görevlerini sürdürmekte olan 460 (262 kadın ve 198 erkek) evli birey katılmıştır. Araştırmada Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu (TÖ-KF) , Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu (ETÖ-KF) , Maslach Tükenmişlik Envanteri (MTE) ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, temel bileşenler faktör analizi, ölçüt bağıntılı geçerlik, test-tekrar test güvenirlik katsayısı, madde toplam test korelasyonları ve Cronbach Alpha katsayıları hesaplanmıştır. Ayrıca değişkenler arasındaki ilişkileri hesaplamak için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı; TÖ-KF ve ETÖ-KF puanlarının cinsiyet ve meslek değişkenleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere ise t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, TÖ-KF ve ETÖ-KFnin Türkiyede geçerli ve güvenilir bir biçimde kullanılabileceği görülürken, katılımcıların mesleki ve eş tükenmişlik puanları arasında anlamlı ilişkiler ve cinsiyet ile meslek değişkenleri açısından ise anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Spor Bilimleri Psikoloji Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri

The Turkish adaptation of the Burnout Measure-Short Version (BMS) and Couple Burnout Measure-Short Version (CBMS) and the relationship between career and Couple Burnout Based on Psychoanalytic- Existential Perspective

Öz:
The purpose of this research is to carry out the Turkish adaptation, validity, and reliability studies of Burnout Measure-Short Form (BMS) and Couple Burnout Measure-Short Form (CBMS) and also to analyze the correlation between the careers and couple burnout scores of the participants from the psychoanalytic-existential perspective. This research included married individuals who have been living in Mersin and working as a nurse, teacher and school administrators. In the research Burnout Measure-Short Version (BMS) , Couple Burnout Measure- Short Version (CBMS) , Maslach Burnout Inventory (MBI) and an Individual Knowledge Form which was prepared by the researcher were used. In data analysis, principal components factor analysis, the criterion related validity, test-retest reliability, item-total test correlations and Cronbach s Alpha coefficients were calculated. Moreover, the Pearson Product Moment Correlation Coefficient was used to calculate the relationships among the variables and t-test and one-way ANOVA was used to investigate the difference between the BMS and the CBMS scores in terms of gender and occupation. As a result of analysis, while the BMS and the CBMS were seen to be used in a valid and reliable way in Turkey, significant differences in terms of gender and occupation variables were found out and significant relations were found between participants career and couple burnout scores.
Anahtar Kelime:

Konular: Spor Bilimleri Psikoloji Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Babaoğlan, E. (2006). İlköğretim okulu yöneticilerinde tükenmişlik (Yayınlanmamış doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Bakker, A. B., Demerouti, E., & Schaufeli, W. B. (2005). The crossover of burnout and work engagement among working couples. Human Relations, 58(5), 661-689.
 • Balcı, A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeleri. Ankara: Pegem A.
 • Benbow, S. M., & Jolley, D. J. (2002). Burnout and stress amongst old age psychiatrists. International Journal of Geriatric Psychiatry, 17, 710-714.
 • Bibou-Nakou, I., Stogiannidou, A., & Kiosseoglou, G. (1999). The relation between teacher burnout and teachers’ attributions and practices regarding school behaviour problems. School Psychology International, 20, 209-217.
 • Brake, H. T., Bloemendal, E., & Hoogstraten, J. (2003). Gender differences in burnout among Dutch dentists. Community Dentistry Oral Epidemiology, 31, 321-327.
 • Burke, R. J., & Greenglass, E. R. (1989). Psychological burnout among men and women in teaching: An examination of the Cherniss Model. Human Relation, 42(3), 261-273.
 • Burke, R. J., & Greenglass, E. R. (2001). Hospital restructuring, work-family conflict and burnout among nursing staff. Psychology and Health, 16, 583-594.
 • Buunk, B. P., Schaufeli, W. B., & Ybema, J. F. (1994). Burnout, uncertainty, and the desire for social comparison among nurses. Journal of Applied Social Psychology, 24, 1701-1718.
 • Cherniss, C. (1980). Professional burnout in human service organizations. New York: Praeger Press.
 • Corcoran, K. J. (1986). Measuring burnout: A reliability and convergent validity study. Journal of Social Behavior and Personality, 1, 107-112.
 • Çapri, B. (2006). Tükenmişlik Ölçeği’nin Türkçe uyarlama geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 62-77.
 • Çapri, B. (2008). Eş tükenmişliğini yordayan değişkenlerin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Çapri, B. ve Gökçakan, Z. (2007, Ekim). Endüstri çalışanlarında tükenmişlik: Cam, tekstil ve otomotiv sektörleri örneği. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde sunulan bildiri, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Çapri, B., Gündüz, B. ve Gökçakan, Z. (2011). Maslach tükenmislik envanteri-öğrenci formu (MTE-ÖF)’nun Türkçe’ye uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 134-147.
 • Demerouti, E., Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2005). Spillover and crossover of exhaustion and life satisfaction among dual-earner parents. Journal of Vocational Behavior, 67, 266-289.
 • Edelwich, J., & Brodsky, A. (1980). Burnout: Stages of disillusionment in helping professions. New York Human Science Press.
 • Enzmann, D., & Kleiber, D. (1989). Stress and burnout in psychosozialen berufen. Heidelberg: Gottingen & Hogrefe.
 • Enzmann, D., & Kleiber, D. (1990). Burnout: 15 years of research: An international bibliography. Göttingen: Hogrefe Verlag.
 • Enzmann, D., Schaufeli, W. B., Janssen, P., & Rozeman, A. (1998). Dimensionality and validity of the Burnout Measure. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 71, 331-351.
 • Ergin, C. (1992, Eylül). Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Öçeği’nin uyarlanması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan bildiri. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Erkuş, A. (2005). Bilimsel araştırma sarmalı. Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Etzion, D. (1988). The experience of burnout and work/ non work success in male and female engineers: A matched-pairs comparison. Human Resource Management Journal, 27(2), 163-179.
 • Etzion, D., & Pines, A. M. (1986). Sex and culture in burnout and coping among human service professionals. Journal of Cross Cultural Psychology, 17, 191-209.
 • Etzion, D., Kafry, D., & Pines, A. M. (1982). Tedium among managers: A cross cultural American-Israeli comparison. Journal of Psychology and Judaism, 1, 30-41.
 • Evers, W. J. G., Brouwser, A., & Tomic, W. (2002). Burnout and self-efficacy: A study on teachers’ beliefs when implementing an innovative educational system in the Netherlands. British Journal of Educational Psychology, 72, 227-243.
 • Fischer, H. J. (1983). A psychoanalytic view of burnout. In B. A. Farber (Ed.), Stress and burnout in the human service professions (pp. 40-45). Oxford: Pergamon.
 • Frankl, V. E. (1976). Man’s search for meaning. New York: Pocket Books.
 • Freudenberger, H. J. (1980). Burn-out. New York: Anchor Press.
 • Friedman, I. A. (2000). Burnout in teachers: Shattered dreams of impeccable professional performance. Journal of Clinical Psychology, 56, 595-606.
 • Golembiewski, R. T., & Munzenrider, R. (1984). Phases of psychological burnout and organizational covariants. Journal of Health and Human Resources Administration, 6, 290-323.
 • Golembiewski, R. T., Scherb, K., & Boudreu, R. A. (1993). Burnout in cross-national settings: Generic and modelspecific perspectives. In W. Schaufeli, C. Maslach, & T. Marek (Eds.), Professional burnout: Recent developments in theory and research (pp. 217-234). Washington, DC: Taylor and Francis.
 • Gonzalez, J. M. R. (2000). Examination of the Spanish version of the Pines couple burnout measure. Internatıonal Journal of Psychology, 35(3-4), 291-291.
 • Greenglass, E. R. (1991). Burnout and gender: Theoretical and organizational implications. Canadian Psychology, 32, 562-574.
 • Greenglass, E. R., & Burke, R. J. (1988). Work and family precursors of burnout in teachers: Sex differences. Sex Roles, 18, 215-229.
 • Hammer, L. B. & Zimmerman, K. L. (2010). Quality of work life. In S. Zedeck (Ed.), Handbook of I/O psychology (Vol. 3., pp. 399-431). Washington, DC: American Psychological Association.
 • Hammer, L. B., Allen, E., & Grigsby, T. D. (1997). Work and family conflict in dual-earner couples: Within-individual and crossover effects of work and family. Journal of Vocational Behavior, 50, 185-203.
 • Hastings, R. P., & Bham, M. S. (2003). The relationship between student behaviour patterns and teacher burnout. School Psychology International, 24, 115-127.
 • Hochschild, A. R. (1999). The time bind: When work becomes home and home becomes work. New York: Henry Holt.
 • Hu, Q., & Schaufeli, W. B. (2009). The factorial validity of the Maslach Burnout Inventory-student survey in China. Psychological Reports, 105, 394-408.
 • Jayaratne, S., Wayne, A., Chess, W. A., & Knukel, D. A. (1986). Burnout: Its impact on child welfare workers and their spouses. Social Work, 31, 53-59.
 • Jones, E., & Fletcher, B. (1993). An empirical study of occupational stress transmission in working couples. Human Relations, 46, 881-902.
 • Justice, B., Gold, R. S., & Klein, J. P. (1981). Life events and burnout. Journal of Psychology, 108, 219-226.
 • Kalimo, R. (2000). The challenge of changing work and stress for human resources. The case of Finland. Journal of Tokyo Medical University, 58, 349-356.
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Alkım Yayınevi.
 • Kinnunen, U., & Mauno, S. (1998). Antecedents and outcomes of work-family conflict among women and men in Finland. Human Relations, 51, 157-177.
 • Kossek, E. E., & Ozeki, C. (1998). Work-family conflict, policies, and the job-life satisfaction relationship: A review and directions for organizational behavior-human resources research. Journal of Applied Psychology, 83, 139-149.
 • Kremer-Hayon, L., Faraj, H., & Wubbels, T. (2001). Burnout among Israeli Arab school principals as a function of Professional identity and interpersonal relationships with teachers. International Journal of Leadership in Education, 5(2), 149-162.
 • Kutsal, D. (2009). Lise öğrencilerinin tükenmişliklerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Lackritz, J. R. (2004). Exploring burnout among university faculty: Incidence, performance, and demographic issues. Teaching and Teacher Education, 20, 713-729.
 • Laes, T., & Laes, T. (2001, August). Career burnout and its relationship to couple burnout in Finland: A pilot study. Paper presented in a symposium entitled “The Relationship between Career and Couple Burnout: A Cross-Cultural Perspective” held at the Annual Convention of The American Psychological Association, San Francisco, California.
 • Landsbergis, P. L. (1998) Occupational stress among health care workers: A test of the job demands control model. Journal of Organizational Behaviour, 9, 217-239.
 • Lavee, Y., & Adital, B. (2007). Relationship of dyadic closeness with work-related stress: A daily diary study. Journal of Marriage and Family, 69, 1021-1035.
 • Leaman, D. R. (1983). Needs assessment: A technique to reverse marital burnout. Journal of Psychology and Christianity, 2, 47-51.
 • Leiter, M. P. (1991). Coping patterns as predictors of burnout: The function of control and escapist coping. Journal of Organizational Behaviour, 12, 123-144.
 • Leiter, M. P., Clark, D., & Durup, J. (1994). Distinct models of burnout and commitment among men and women in the military. Journal of Applied Behavioral Science, 30, 63-82.
 • Maslach, C. (1976). Burned-out. Human Relations, 15, 16-22.
 • Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 99-113.
 • Maslach, C., & Jackson, S. E. (1982). Burnout in health professions: A social psychological analysis. In G. Sanders, & J. Suls (Eds.), Social psychology of health and illness (pp. 227-251). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Maslach, C., & Jackson, S. E. (1985). The role of sex and family variables in burnout. Sex Roles, 12(7/8), 837-851.
 • Maslach, C., & Jackson, S. E. (1986). Maslach Burnout Inventory Manual. University of California: Palo Alto, Consulting Psychologist Press.
 • Maslach, C., & Leiter, M. P. (1997). The truth about burnout: How organizations cause personal stress and what to do about it. San Francisco: Jossey Bass.
 • Mei, M. J., & Li, Y. X. (2006). Construction research on the burnout measure. Psychological Science (in Chinese), 29, 409-411.
 • Norvell, N., Hills, H., & Murrin, M. (1993). Understanding stress in female and male law enforcement officers. Psychology of Women Quarterly, 17, 289-301.
 • Nunes, R., Pines, A. M., Rodrigue, J. M., & Utasi, A. (2000). Career burnout and couple burnout: A cross-cultural perspective-Portuguese Reality. Internatıonal Journal of Psychology, 35(3-4), 290-290.
 • Pines, A. M. (1987). Sex differences in marriage burnout. Israel Social Science Research. Special Issue: Women in Israel, 5, 60-75.
 • Pines, A. M. (1989). Sex differences in marriage burnout. Israel Social Sciance Research, 5, 60-75.
 • Pines, A. M. (1993). Burnout-An existential perspective. In W. Schaufeli, C. Maslach, & T. Marek (Eds.), Professional burnout: Developments in theory and research (pp. 33-52). Washington D.C.: Taylor & Francis.
 • Pines, A. M. (1994). The palestinian intifada and Israilis’ burnout. Journal of Cross-Cultural Psychology, 25(4), 438-451.
 • Pines, A. M. (1996). Couple burnout: Causes and cures. New York/London: Routledge.
 • Pines, A. M. (1998a, August). Nurses burnout: An existential perspective. Paper presented at The International Congress of Applied Psychology, San Francisco, CA.
 • Pines, A. M. (1998b, August). Techer burnout: a psychodynamic existential perspective. Paper presented at the Annual convention of the American Psychological Association. San Francisco, CA.
 • Pines, A. M. (2000a). Treating career burnout: A psychodinamic existential perspective. Psychotherapy in Practice, 56(5), 633-642.
 • Pines, A. M. (2000b). Nurses’ burnout: An existential psychodynamic perspective. Journal of Psychosocial Nursing & Mental Health Services, 38(2), 23-31.
 • Pines, A. M. (2000c). Career burnout and couple burnout in Israel and the USA. Internatıonal Journal of Psychology, 35(3-4), 290-290.
 • Pines, A. M. (2002a). A psyhoanalytic-existential approach to burnout: Demonstrated in the cases of a nurse, a teacher, and a manager. Psychotherapy: Theory/Research/Practice/ Training, 39(1), 103-113.
 • Pines, A. M. (2002b). Teacher burnout: A psychodynamic existential perspective. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 8, 121-140.
 • Pines, A. M. (2005). The burnout measure short version (BMS). International Journal of Stress Management, 12, 78–88.
 • Pines, A. M., & Aronson, E. (1988). Career burnout: Causes and cures. New York: Free Press.
 • Pines, A., Aronson, E., & Kafry, D. (1981). Burnout: From tedium to personal growth. New York: The Free Press.
 • Pines, A. M., & Kafry, D. (1981). Tedium in the life and work of professional women as compared with men. Sex Roles, 7(10), 963-977.
 • Pines, A., & Kanner, A. (1982). Nurses’ burnout: Lack of posirive condirions and presence of negative conditions as two independent sources of burnout. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 20(8), 30-35.
 • Pines, A. M., & Nunes, R. (2003). The relationship between career and couple burnout: ımplications for career and couple counseling. Journal of Employment Counseling, 40, 2, 50-64.
 • Pines, A. M., & Yanai O. (2000). Unconscious influences on the choice of a career: Implications for organizational consultation. Journal of Health and Human Services Administration, 4, 502-511.
 • Pines, A. M., & Yanai O. (2001). Unconscious determinants of career choice and burnout: theoretical model and counseling strategy. Journal of Employment Counseling, 38, 170-184.
 • Pines, A. M., Neal, M. B., Hammer, L. B., & Icekson, T. (2011). Job burnout and couple burnout in dual-earner couples in the sandwiched generation. Social Psychology Quarterly, 74, 361-386.
 • Pines, A. M., Nunes, R., Rodrigue, J. M., & Utasi, A. (2000). Career burnout and couple burnout: A cross-cultural perspective. Internatıonal Journal of Psychology, 35(3-4), 290-290.
 • Ronen, S., & Pines, A. M. (2008). Gender differences in Engineers’ burnout. Equal Opportunities International, 27, 677-691.
 • Rook, S. K., Dooley, D., & Catalano, R. (1991). Stress transmission: The effects of husband’s job stressors on emotional health of their wives. Journal of Marriage and the Family, 53, 165-177.
 • Schaufeli, W. B. (1998, August). Burnout and lack of reciprocity among teachers. Paper presented at the 106th Annual Conference of the American Psychological Association. San Francisco, USA.
 • Schaufeli, W. B., & Enzmann, D. (1998). The burnout companion to study and practice: A critical analysis. London: Taylor & Francis.
 • Schaufeli, W. B., & Janczur, B. (1990, September). Burnout among nurses. A polish-Dutch comparison. Paper presented at the first E. N. O. P. conference on professional burnout, Cracow, Poland.
 • Schaufeli, W. B., & Van Dierendonck, D. (1993). The construct validity of two burnout measures. Journal of Organizational Behavior, 14, 631-647.
 • Schaufeli, W. B., Martinez, I., Marques-Pinto, A., Salanova, M., & Bakker, A. (2002). Burnout and engagement in university students: A cross-national study. Journal of Cross-cultural Studies, 33, 464-481.
 • Schaufeli, W. B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V., & Bakker, A. (2002). The measurement of burnout and engagement: A confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, 71-92.
 • Shirom, A., & Ezrachi, J. (2003). On the discriminant validity of burnout, depression and anxiety. Anxiety, Coping, and Stress, 16, 83-99.
 • Stout, J. K., & Williams, J. M. (1983). Comparison of two measures of burnout. Psychological Reports, 53, 283-289.
 • Tuettemann, E., & Punch, K. F. (1992). Psychological distress in secondary teachers research findings and their implications. Journal of Educational Administration, 30(1), 42-54.
 • Tümkaya, S. (1997, Nisan). Öğretmenlerdeki tükenmişliğin sosyo-demografik özellikler ve iş ortamıyla ilişkisi. 3. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde sunulan bildiri, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Adana.
 • Tümkaya, S., Çam, S. ve Çavuşoğlu, İ. (2009). Tükenmişlik Ölçeği Kısa Versiyonu’nun Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 387-398.
 • Utasi, A. (2000). Career burnout and couple burnout in Hungary. Internatıonal Journal of Psychology, 35(3-4), 291- 291.
 • VanYperen, N. W., Buunk, B. P., & Schaufeli, W. B. (1992). Communal orientation and the burnout syndrome among nurses. Journal of Applied Social Psychology, 22, 173-189.
 • Vinokur, A. D., & Westman, M. (1998). Unraveling the relationship of distress levels within couples: common stressors, empathic reactions, or crossover via social interaction? Human Relations, 51, 137-157.
 • Westman, M. (2001). A model of stress crossover. Human Relations, 54, 557-591.
 • Westman, M., & Etzion, D. (1990). The career success/ personal failure phenomenon as perceived in others: Comparing vignettes of male and female managers. Journal of Vocational Behavior, 37, 209-224.
 • Westman, M., & Etzion, D. (1995). Crossover of stress, strain and resources from one spouse to another. Journal of Organizational Behavior, 16, 169-181.
 • Westman, M., Etzion, D., & Danon, E. (2001). Job insecurity and crossover of burnout in married couples. Journal of Organizational Behavior, 22, 467-481.
 • Zhang, Y., Gan, Y. Q., & Zhang, Y. W. (2005). The reliability and validity of MBI-SS and academic characteristics affecting burnout. Chinese Journal of Clinical Psychology, 13, 383-385.
APA ÇAPRI B (2013). Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu ile Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu'nun Türkçe uyarlaması ve psikoanalitik-varoluşçu bakış açısından mesleki ve eş tükenmişlik ilişkisi. , 1393 - 1418.
Chicago ÇAPRI BURHAN Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu ile Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu'nun Türkçe uyarlaması ve psikoanalitik-varoluşçu bakış açısından mesleki ve eş tükenmişlik ilişkisi. (2013): 1393 - 1418.
MLA ÇAPRI BURHAN Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu ile Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu'nun Türkçe uyarlaması ve psikoanalitik-varoluşçu bakış açısından mesleki ve eş tükenmişlik ilişkisi. , 2013, ss.1393 - 1418.
AMA ÇAPRI B Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu ile Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu'nun Türkçe uyarlaması ve psikoanalitik-varoluşçu bakış açısından mesleki ve eş tükenmişlik ilişkisi. . 2013; 1393 - 1418.
Vancouver ÇAPRI B Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu ile Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu'nun Türkçe uyarlaması ve psikoanalitik-varoluşçu bakış açısından mesleki ve eş tükenmişlik ilişkisi. . 2013; 1393 - 1418.
IEEE ÇAPRI B "Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu ile Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu'nun Türkçe uyarlaması ve psikoanalitik-varoluşçu bakış açısından mesleki ve eş tükenmişlik ilişkisi." , ss.1393 - 1418, 2013.
ISNAD ÇAPRI, BURHAN. "Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu ile Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu'nun Türkçe uyarlaması ve psikoanalitik-varoluşçu bakış açısından mesleki ve eş tükenmişlik ilişkisi". (2013), 1393-1418.
APA ÇAPRI B (2013). Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu ile Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu'nun Türkçe uyarlaması ve psikoanalitik-varoluşçu bakış açısından mesleki ve eş tükenmişlik ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1393 - 1418.
Chicago ÇAPRI BURHAN Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu ile Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu'nun Türkçe uyarlaması ve psikoanalitik-varoluşçu bakış açısından mesleki ve eş tükenmişlik ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 13, no.3 (2013): 1393 - 1418.
MLA ÇAPRI BURHAN Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu ile Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu'nun Türkçe uyarlaması ve psikoanalitik-varoluşçu bakış açısından mesleki ve eş tükenmişlik ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.13, no.3, 2013, ss.1393 - 1418.
AMA ÇAPRI B Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu ile Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu'nun Türkçe uyarlaması ve psikoanalitik-varoluşçu bakış açısından mesleki ve eş tükenmişlik ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2013; 13(3): 1393 - 1418.
Vancouver ÇAPRI B Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu ile Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu'nun Türkçe uyarlaması ve psikoanalitik-varoluşçu bakış açısından mesleki ve eş tükenmişlik ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2013; 13(3): 1393 - 1418.
IEEE ÇAPRI B "Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu ile Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu'nun Türkçe uyarlaması ve psikoanalitik-varoluşçu bakış açısından mesleki ve eş tükenmişlik ilişkisi." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13, ss.1393 - 1418, 2013.
ISNAD ÇAPRI, BURHAN. "Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu ile Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu'nun Türkçe uyarlaması ve psikoanalitik-varoluşçu bakış açısından mesleki ve eş tükenmişlik ilişkisi". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 13/3 (2013), 1393-1418.