Yıl: 2013 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1579 - 1605 Metin Dili: Türkçe

Sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecinde insanın çevreye etkisi konusu ile ilgili pedagojik alan bilgilerinin araştırılması

Öz:
Bu çalışmanın temel amacı, Sınıf Öğretmen Adaylarının (SÖA) 5. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındakiİnsanın Çevreye Etkisi konusundaki pedagojik alan bilgilerinin öğretmenlik uygulamasından önce ve sonra ne düzeyde olduğunu tespit etmektir. Özel durum metodolojisine göre yürütülen çalışmanın örneklemini 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı, Bahar Dönemi, Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı son sınıfta öğretmenlik uygulaması dersini alan 49 öğretmen adayı arasından seçilen 6 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri; ders planları, gözlemler ve yarı yapılandırılmış mülakatlar ile toplanmıştır. Ders planları ve gözlemlerden elde edilen veriler geliştirilen rubrikler aracılıyla analiz edilirken, yarı yapılandırılmış mülakatlardan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmada SÖAnın, pedagojik alan bilgisinin alt bileşenleri olan öğretim programı bilgisi ve öğrencilerin kavramsal anlama güçlükleri bilgisi açısından yeterli bilgiye sahip olmadıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgisinin diğer alt bileşeni olan pedagojik bilgi açısından yeterli bilgiye sahip oldukları tespit edilmiştir. Ancak diğer alt bileşenlerden öğretim yöntem, teknik, strateji bilgisi ve ölçme-değerlendirme bilgisi açısından yeterli teorik bilgi birikimine sahip olmalarına rağmen uygulamada bazı sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlara bağlı olarak SÖAya tamamlayıcı ölçme-değerlendirme teknikleriyle ilgili daha fazla uygulama yapma imkânı verilmesi gerektiği önerisinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Investigating prospective primary teachers pedagogical content knowledge of effect of human on environment subject in the process of teaching practice

Öz:
The principal aim of this study is to determine what the extent of the prospective primary teachers (PPT) pedagogical content knowledge (PCK) is on effect of human on environment subject in grade 5 science and technology curriculum before and after Teaching Practice course. Within case study research methodology, the study sample consisted of 6 senior PPTs selected from 49 trainees who attended Teaching Practice-II course in spring semester of 2009-2010 schooling year in the programme of primary teacher education in Rize University. To collect data, lesson plans, observations, and semi-structured interviews were used. While the data obtained from lesson plans and observations were analyzed by means of rubrics developed, those from semi-structured interviews were analyzed using content analysis. It was found that the PPTs did not have sufficient idea of subcomponents of the PCK, especially curriculum knowledge, and knowledge of students learning difficulties. Nevertheless, it was determined that the PPTs had adequate idea of pedagogical knowledge in context of the PCK. However, it was drawn out that although they had sufficient theoretical knowledge about instructional methods, techniques, strategies, measurement and assessment, they encountered some problems in transferring the theoretical knowledge into practicum. In the light of the results, it is suggested that the PPTs should be given more opportunities for practicing complementary measurement-assessment techniques. Furthermore, it is recommended that the PPTs with their own lesson plans ought to be given more opportunities to transfer their PCK into related subject matter one.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
APA ÇALIK M, AYTAR A (2013). Sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecinde insanın çevreye etkisi konusu ile ilgili pedagojik alan bilgilerinin araştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1579 - 1605.
Chicago ÇALIK MUAMMER,AYTAR AYŞE Sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecinde insanın çevreye etkisi konusu ile ilgili pedagojik alan bilgilerinin araştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 13, no.3 (2013): 1579 - 1605.
MLA ÇALIK MUAMMER,AYTAR AYŞE Sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecinde insanın çevreye etkisi konusu ile ilgili pedagojik alan bilgilerinin araştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.13, no.3, 2013, ss.1579 - 1605.
AMA ÇALIK M,AYTAR A Sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecinde insanın çevreye etkisi konusu ile ilgili pedagojik alan bilgilerinin araştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2013; 13(3): 1579 - 1605.
Vancouver ÇALIK M,AYTAR A Sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecinde insanın çevreye etkisi konusu ile ilgili pedagojik alan bilgilerinin araştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2013; 13(3): 1579 - 1605.
IEEE ÇALIK M,AYTAR A "Sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecinde insanın çevreye etkisi konusu ile ilgili pedagojik alan bilgilerinin araştırılması." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13, ss.1579 - 1605, 2013.
ISNAD ÇALIK, MUAMMER - AYTAR, AYŞE. "Sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecinde insanın çevreye etkisi konusu ile ilgili pedagojik alan bilgilerinin araştırılması". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 13/3 (2013), 1579-1605.