Yıl: 2013 Cilt: 42 Sayı: 199 Sayfa Aralığı: 126 - 146 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kurum denetim raporlarina göre ilköğretim okullarinin sorunlari (aksaray ili örneği)

Öz:
Bu araştırmanın amacı kurum denetim raporlarına göre ilköğretim okullarının sorunlarını ortaya koymaktır. Araştırma, genel tarama modelindedir. Veriler, nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Bu araştırmanın verileri Aksaray İli Merkez ve ilçelerinde 2008-2009 öğretim yılında denetimi yapılan 145 ilköğretim okulundan elde edilmiştir. Toplanan veriler, içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucu, kurum denetim raporlarından birbirinden farklı 67 sorun tespit edilmiştir. Bunlar; fiziki durum, eğitim-öğretim durumu, büro işleri, öğrenci işleri, personel işleri, hesap ayniyat döner sermaye ve taşınır mal işleri, kurumun ihtiyaç ve fazlalıkları boyutlarında ele alınmıştır. Kurum denetim raporlarında en çok üzerinde durulan konu eğitim-öğretim işleridir (%66.03). Diğerleri ise, fiziki durum (%12,97), hesap ayniyat döner sermaye ve taşınır mal işleri (%6.65), kurumların ihtiyaç ve fazlalıkları (%6.60), büro işleri (%3.57), personel işleri (%2.59) ve öğrenci işleri (%1.56) olarak bulunmuştur. İlköğretim okullarının en önemli sorunları; proje ve performans görevlerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve sunumu , bitişik eğik yazının kavratılması, yazı bozukluğunun giderilmesi ,1. sınıfta okuma/yazma çalışmaları , öğrenci çalışma kitabındaki etkinliklerin yapılması, yanlış yada eksik etkinliklerin düzeltilmesi , dil bilgisi, imla ve noktalama işaretlerini kullanma , okul ve bölümlerin temizliği , sınıf düzeni ,bahçenin düzenlenmesi, ağaçlandırılması ve ağaçların bakımı , bakım onarım olarak sıralanabilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

According to the audit reports of institution issues of primary schools

Öz:
The aim of this study is to determinate the views of primary school problems according to agency audit report. Research, the overall survey model. The data were collected through document review of qualitative research techniques. Aksaray Province, Central, and the townships of data from this study in 145 primary schools in 2008-2009 were obtained from control. The collected data were analyzed with the content analysis. The research results, reports from different institutions havebeenidentified 67 problem. Thesearephysical condition,ducational status, office jobs, student affairs, personnel affairs, accounting and inventory revolving movable property affairs of the institution's needs and the size of redundancy is considered. The most important issue audit reports on institution of education works (66.03%).Others, however, the physical condition (12.97%), working capital and movable property inventory accounting jobs (6.65%), the institutions' needs and surplus( 6.60%), clerical jobs (3.57%), personnel affairs (% 2.59), and student affairs (1.56%), respectively. The most important problems in primary schools; "performance tasks, projects andidentification, evaluation and presentation","Italic writing, teaching writing disorder remedy", "first grade reading/writingactivities", "student activities in the workbook done, wrong or incompletecorrection of the events, ", " grammar, spelling, and punctuation to use, "" cleaningschools and departments,", " class order ", " landscape gardening, reforestation, and maintenance of the trees ", " maintenance and repair" can be listed as.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar, M. & Anıl, D. (2009). Sınıf öğretmenlerinin performans değerlendirme sürecindeki değelendirme yöntemlerini kullanabilme yeterlilikleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. TÜBAV Bilim Dergisi, .2(3), 354-363.
 • Andrews, V.(1991). A quantitative study if classroom teachers and supervisory principals perceptions regarding evaluation: The Lousiana teacher evaluation program. Dissertation Abstracts International. 52(4), 120.
 • Aydın, M. (1993). Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: Pegem, Yayınları.
 • Başar, H. (1993). Eğitim denetçisi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Başaran, A.(1986). İlköğretim okullarında grupla denetim uygulamaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çığ, D. (2006). İlköğretim denetmenlerinin denetim sonunda getirmiş oldukları önerilerin yöneticiler tarafından yerine getirilme düzeyi ve engelleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Dündar, A.A. (2006). İlköğretim okullarında yapılan denetimin okul başarısı ve gelişimi üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Hasırcı, Ö. & Bolat, Y. (2008). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersi proje ve performans görevlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. 1.Ulusal Eğitim Programları Kongresi, (13-15 Mayıs 2010), Balıkesir.
 • Karagözoğlu, G. (1972) Türk eğitim düzeninde bakanlık müfettişlerinin rolü. Araştırma özeti. Ankara: MEB Planlama Araştırma ve Koordinasyon Dairesi.
 • Kaya,Y.K. (1991). Eğitim yönetimi. Ankara: Bilim Yayınları.
 • Miles, M. B. & Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis: An Expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi. (2001). MEB Tebliğler Dergisi, 2521, 01/02/2001.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği. (1999).
 • T.C. Resmi Gazete, 23785, 13/08/1999.
 • Olgun, R. (2005). İlköğretim okulu müdür ve müdür yardımcılarının ilköğretim denetmenlerinin yapmış olduğu denetim etkinliklerine ilişkin görüşleri Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Okutan, M.(1996). İlkokullarda kurum denetiminin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Partricia, M.C. (1993). “Clinical supervision of psychology” a survey of experienced practitioners. Professional Psychology Research and Practice.
 • Richard, P.H. (1985). Pragmatic blending of clinical models in the supervisory relationships, The Clinical Supervisior, 3(4), 23-46.
 • Sergiovanni, T.J, and Starratt, R.J. (2002). Supervision: A redefinition. New York. Mc.Graw-Hill Book İnc.
 • Şeker, M. (2009). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerindeki başarıları ile ailelerinin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova üniversitesi, Adana
 • Taymaz, H. (1982). Denetim. Ankara: Sevinç Matbaası.
 • Terzi, A.R. (1996). İlköğretim müfettişlerinin teftiş sorunları (Ankara ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ünal, A. ve Kantar, Ş. (2011). Problems of assistant supervisors in primary education. İlköğretim Online, 10(1), 180-196.
 • Ünal, A., Yavuz, M. & Küçükler, E. (2011). ilköğretim müfettişlerinin öğretim yılı sonu raporlarına göre Konya ili eğitim sorunlarının değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17 (2), 247-276.
 • Williams, F. (1993). Clinical supervision ımplementation strategies and behavioral changes:an ethnography of elementry school personel, Dissertation Abstracts International, 54(7), 2425-A.
 • Yalçın, M. (2001). İlköğretim okullarında kurum denetiminde karşılaşılan sorunlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, A. (2006). İlköğretim müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi. S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 715-728.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M. (1998). İlköğretim okullarında ders denetiminde karşılaşılan sorunlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
APA CAN A, yıldırım a (2013). Kurum denetim raporlarina göre ilköğretim okullarinin sorunlari (aksaray ili örneği). , 126 - 146.
Chicago CAN Ayhan,yıldırım atilla Kurum denetim raporlarina göre ilköğretim okullarinin sorunlari (aksaray ili örneği). (2013): 126 - 146.
MLA CAN Ayhan,yıldırım atilla Kurum denetim raporlarina göre ilköğretim okullarinin sorunlari (aksaray ili örneği). , 2013, ss.126 - 146.
AMA CAN A,yıldırım a Kurum denetim raporlarina göre ilköğretim okullarinin sorunlari (aksaray ili örneği). . 2013; 126 - 146.
Vancouver CAN A,yıldırım a Kurum denetim raporlarina göre ilköğretim okullarinin sorunlari (aksaray ili örneği). . 2013; 126 - 146.
IEEE CAN A,yıldırım a "Kurum denetim raporlarina göre ilköğretim okullarinin sorunlari (aksaray ili örneği)." , ss.126 - 146, 2013.
ISNAD CAN, Ayhan - yıldırım, atilla. "Kurum denetim raporlarina göre ilköğretim okullarinin sorunlari (aksaray ili örneği)". (2013), 126-146.
APA CAN A, yıldırım a (2013). Kurum denetim raporlarina göre ilköğretim okullarinin sorunlari (aksaray ili örneği). Milli Eğitim, 42(199), 126 - 146.
Chicago CAN Ayhan,yıldırım atilla Kurum denetim raporlarina göre ilköğretim okullarinin sorunlari (aksaray ili örneği). Milli Eğitim 42, no.199 (2013): 126 - 146.
MLA CAN Ayhan,yıldırım atilla Kurum denetim raporlarina göre ilköğretim okullarinin sorunlari (aksaray ili örneği). Milli Eğitim, vol.42, no.199, 2013, ss.126 - 146.
AMA CAN A,yıldırım a Kurum denetim raporlarina göre ilköğretim okullarinin sorunlari (aksaray ili örneği). Milli Eğitim. 2013; 42(199): 126 - 146.
Vancouver CAN A,yıldırım a Kurum denetim raporlarina göre ilköğretim okullarinin sorunlari (aksaray ili örneği). Milli Eğitim. 2013; 42(199): 126 - 146.
IEEE CAN A,yıldırım a "Kurum denetim raporlarina göre ilköğretim okullarinin sorunlari (aksaray ili örneği)." Milli Eğitim, 42, ss.126 - 146, 2013.
ISNAD CAN, Ayhan - yıldırım, atilla. "Kurum denetim raporlarina göre ilköğretim okullarinin sorunlari (aksaray ili örneği)". Milli Eğitim 42/199 (2013), 126-146.