Yıl: 2013 Cilt: 9 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 199 - 214 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İMKB'de işlem gören firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun firma değeri üzerindeki etkisi

Öz:
Bu çalışmanın amacı; Türkiyede İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan firmaların borsa değerlerinin, kurumsal yönetim derecelendirme notundan etkilenip etkilenmediğini ölçmektir. Çalışmada öncelikle kurumsal yönetim ilkeleri hakkında genel bir bilgi verilmiş, daha sonra kurumsal yönetime ilişkin son yıllarda Türkiyedeki yapılan düzenlemeler ve mevzuat ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın amacına ulaşmak için, 2007 - 2011 yılları arasında Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan firmaların, kurumsal yönetim derecelendirme notları tespit edilmiştir. Bu notların açıklama tarihinden 30 gün önce ve 30 gün sonraki borsa değerleri tespit edilerek, kurumsal yönetim derecelendirme notları ile karşılaştırılmış ve birtakım istatistiki analizler uygulanmaya çalışılmıştır. Yapılan Wilcoxon İşaretli Sıra Sayıları Testi ve bağımlı örneklem t-testi ile kurumsal yönetim derecelendirme notu ile borsa değerleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya koyulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Siyasi Bilimler Kamu Yönetimi Halkla İlişkiler

The effect of harmonization to the principles of corporate governance on the firm value of publicly-traded firm in ise

Öz:
The purpose of the paper is to measure whether corporate governance rating affects market value of the firms involded in corporate governance index. In the paper firstly informed about principles of corporate governance and then tried to expose regulations and legislation about corporate governance made in Turkey in the last years. To achive the purpose of the paper, ratings of the firms involved in coprporate governance index in 2007 - 2011 are determined. The stock exchange values of the firms 30 days prior to and 30 days after the disclosure date of the ratings are determined then these values are compared with the corporate governance ratings and a set of statistical analysis applied to data. With the Wilcoxon Signed Rank Test and Paired Samples T - Test, it is proved that there is a statisticaly significant relation between corporate governance rating and market values.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Siyasi Bilimler Kamu Yönetimi Halkla İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aguilera, R. (2005). Corporate governance and director accountability: an institutional comparative persfective. British Journal of Management, 16.
 • Aktan, C. C. (2006). Kurumsal şirket yönetimi. Ankara: SPK Kurumsal Araştırmalar Serisi. No:4, Yayın no:196.
 • Akhyar, M., Majdi, H., Rashid, A., Kameel, A., Meera, M., Nu S. & Htay, N. (February, 2011). A panel data analysis on the relationship between corporate governance and bank efficiency. Paper presented in the Global Accounting Finance and Economics Conference, Monash University, Melbourne Australia.
 • Al- Haddad,W., Alzurqan, S. T., & Al-Sufy, F. J. (2011). The effect of corporate governance on the performance of jordanian ındustrial companies: an empirical study on amman stock exchang. International Journal of Humanities and Social Science 1(4), 55-69.
 • Aysan, A. M. (2007). Kurumsal yönetim ve risk. İstanbul: Elit Ofset Matbaacılık Bircan, H., Karagöz, Y. & Kasapoğlu, Y. (2003). Ki-kare ve kolmogorov-smirnov uygunluk testlerinin simülasyon ile elde edilen veriler üzerinde karşılaştırılması, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi.
 • Dağlı, H., Hasan, A., & Eyüboğlu, K. (2010). Kurumsal yönetim endeksi performans değerlendirmesi: Türkiye örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 48.
 • Darman Manisalı, G. (2008). Küresel Ekonomilerde Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Türkiye, Ankara: TOBB ICC Türkiye Milli Komitesi.
 • Demirbaş, M., & Uyar, S. (2006). Kurumsal yönetim ilkeleri ve denetim komitesi. İstanbul: Güncel Akademi.
 • Erdönmez, A. P. (2003). Türkiye’de 2001 yılındaki mali kriz sonrasında kurumsal sektörde yeniden yapılandırma. Bankacılar Dergisi, 47.
 • Ertuna, B., & Tükel, A. (2008). Şirketlerin kamuyu aydınlatma düzeyleri: ortaklık yapısı ve kurumsal yönetimin etkileri. İ.M.K.B. Dergisi, 40.
 • Gamgam, H., & Altunkaynak, B., (2008) .Parametrik olmayan yöntemler – SPSS uygulamaları. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Karamustafa, O., Varıcı, İ., & Er, B., (2009). Kurumsal yönetim ve firma performansı: İMKB kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki firmalar üzerinde bir uygulama. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17.
 • Kim, H. J., & Yoon, S. S. (2007). Corporate governance and firm performance in Korea. Malaysian Accountıng Revıew, 6(2).
 • Liu,Y, Zeng, L, Wang, D., Sun, F., & Feng, L. (2012). An empirical study on governance characteristics and performance of high-tech corporations. Advances in Multimedia, Software Engineering and Computing, 2, 301-307.
 • Sakarya, Ş. (2011). İMKB kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması (event study) yöntemi ile analizi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13.
 • Şenol, Ç. (2006). Normal dağılım ve normal dağılımla ilgili çıkarsamalar. (Yüksek Lisans Tezi). AÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS Uygulamalı Çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltt. Şti..
 • OECD (2004). Kurumsal Yönetim İlkeleri. İstanbul, Tüsiad Yayınları.
 • Öztürk, B., & Demirgüneş, K., (2005). Kurumsal yönetim bakış açısıyla entelektüel sermaye. 4. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, Ankara.
 • Erkan P. (2005). Küresel finansal yönetimde kurumsal finans kavramı ve önemi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 28.
 • Sermaye Piyasası Kurulu (2005). Kurumsal yönetim ilkeleri. Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları.
 • Sloan, Richard, G. (2001). Financial accounting and corporate governance: a discussion. The Journal of Finance, 32.
 • Tanrıöven, C., Başçı, E. S., & Küçükkaplan, İ. (2006). Kurumsal yönetim açısından sahiplik ve kontrol yapısı ile üst düzey yönetici durumunun İMKB de faaliyet gösteren bankalarda incelenmesi. İşletme İktisat Finans, 241, 87-104.
 • Tekin, N. V. (2009).SPSS Uygulamalı istatistik teknikleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Toraman, C., & Abdioğlu, H. (2008). İMKB kurumsal yönetim endeksinde yer alan şirketlerin kurumsal yönetim uygulamalarında zayıf ve güçlü yanları: derecelendirme raporlarının incelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 40.
 • Ural A., & Kılıç, İ.(2006). Bilimsel araştırma süreci ve spss ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yıldırım, E., Coşkun, R., Altunışık, R., & Bayraktaroğlu, S. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri.
APA yenice s, DÖLEN T (2013). İMKB'de işlem gören firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun firma değeri üzerindeki etkisi. , 199 - 214.
Chicago yenice sedat,DÖLEN TUĞBA İMKB'de işlem gören firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun firma değeri üzerindeki etkisi. (2013): 199 - 214.
MLA yenice sedat,DÖLEN TUĞBA İMKB'de işlem gören firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun firma değeri üzerindeki etkisi. , 2013, ss.199 - 214.
AMA yenice s,DÖLEN T İMKB'de işlem gören firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun firma değeri üzerindeki etkisi. . 2013; 199 - 214.
Vancouver yenice s,DÖLEN T İMKB'de işlem gören firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun firma değeri üzerindeki etkisi. . 2013; 199 - 214.
IEEE yenice s,DÖLEN T "İMKB'de işlem gören firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun firma değeri üzerindeki etkisi." , ss.199 - 214, 2013.
ISNAD yenice, sedat - DÖLEN, TUĞBA. "İMKB'de işlem gören firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun firma değeri üzerindeki etkisi". (2013), 199-214.
APA yenice s, DÖLEN T (2013). İMKB'de işlem gören firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun firma değeri üzerindeki etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 199 - 214.
Chicago yenice sedat,DÖLEN TUĞBA İMKB'de işlem gören firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun firma değeri üzerindeki etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 9, no.19 (2013): 199 - 214.
MLA yenice sedat,DÖLEN TUĞBA İMKB'de işlem gören firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun firma değeri üzerindeki etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.9, no.19, 2013, ss.199 - 214.
AMA yenice s,DÖLEN T İMKB'de işlem gören firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun firma değeri üzerindeki etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 2013; 9(19): 199 - 214.
Vancouver yenice s,DÖLEN T İMKB'de işlem gören firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun firma değeri üzerindeki etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 2013; 9(19): 199 - 214.
IEEE yenice s,DÖLEN T "İMKB'de işlem gören firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun firma değeri üzerindeki etkisi." Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9, ss.199 - 214, 2013.
ISNAD yenice, sedat - DÖLEN, TUĞBA. "İMKB'de işlem gören firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun firma değeri üzerindeki etkisi". Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 9/19 (2013), 199-214.