Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 886 - 902 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

The views of academics about Web-Based Instruction

Öz:
Akademisyenlerin Web Tabanlı Öğretime (WTÖ) yönelik görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yapan 24 akademik personel ile görüşme yapılmıştır. Bu amaçla kişisel bilgi formu ve ilgili alan yazın taraması, araştırmacıların geçmiş deneyimleri ve alanla ilgili diğer uzmanların görüşleri doğrultusunda geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. “WTÖ’nün Öğretimsel Boyutları”, “WTÖ’nün Olumlu ve Olumsuz Yönleri” ve “WTÖ Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler” şeklinde üç alt boyutta toplanan görüşme formundan elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda akademisyenlerin WTÖ’yü genel olarak faydalı buldukları ancak bu konuda bilgi ve uygulama eksikliklerinin olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Web tabanlı öğretime yönelik akademisyen görüşleri

Öz:
The purpose of this study is to examine views of academics about Web-Based Instruction (WBI). Within this study, twenty-four academics in Nigde University Faculty of Education were interviewed. For this purpose, the personal information form and the interview form were used which were developed by researchers based on an intensive review of the relevant literature review, the researchers’ past experiences and the views of other experts in the field. The interview form is composed of three sub-dimensions; ‘Instructional Dimension of WBI’, ‘The Positive and Negative Aspects of WBI’ and ‘Difficulties in WBI Practices’. The data obtained from the interview were analyzed using content analysis method. According to findings, academics find WBI useful. However, they lack knowledge and practice in this regard.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aktürk, A. O., Şahin, İ. ve Sünbül, A. M. (2008). “Bilgisayar öğretmen adaylarının Web temelli öğretime karşı tutumları.” 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansında sunulmuş bildiri, (6-9 Mayıs 2008). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Al, U. ve Madran, R. O. (2004). Web tabanlı uzaktan eğitim sistemleri: Sahip olması gereken özellikler ve standartlar. Bilgi Dünyası, 5(2), 259-271.
 • Altunçekiç, A. ve Aksu, L. (2011). Web destekli öğrenme ortamlarının İnternet kullanımına yönelik tutum düzeyleri üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 239-250.
 • Arıcı, N. ve Yekta, M. (2005). Mesleki ve teknik eğitimde çoklu ortam araçları kullanılmış Web tabanlı öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 144-153.
 • Atıcı, B. (2000). Bilgisayar Destekli Asenkron İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Sınıf Yönetimi Dersinde Öğrenci Başarısına Etkisi (F.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Bilgiç, E. Ş. (2005). E-öğretim Tasarım Süreci: Bir Materyalin Kullanışlılığına İlişkin Katılımcı Görüşleri. Yayımlanmamış Uzman Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Bölat, S. A., Koç, F. ve Ulusoy, A. (2011). Web destekli erkek gömleği üretimi öğretiminin öğrencilerin başarılarına etkisi. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 1-11.
 • Burgstahler, S. (2000). Web-based instruction and people with disabilities. In R.A. Cole (Ed.). Issues in Web Based Pedagogy: A Critical Primer. (pp. 389-391). Greenwood Press: Westport, CT.
 • Burma, Z. A. (2008). AB’ye geçiş sürecinde meslek elemanlarının uzaktan öğretim ile eğitimi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(2), 15-20.
 • Bülbül, H. İ., Batmaz, İ., Şahin, Y. G., Küçükali, M., Çakır Balta Ö. ve Balta, C. G. (2006). Web destekli ders çalıştırıcı tasarımı. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 5(2), 84-88.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cabı, E. (2004). “Web destekli Pascal öğretimine yönelik örnek bir çalışma.” XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında sunulmuş bildiri, (6-9 Temmuz 2004). Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Clewley, N., Chen, S.Y. & Liu, X. (2011). Mining learning preferences in Web-based instruction: holists vs. serialists. Educational Technology & Society, 14(4), 266–277.
 • Cook, D. A. (2007). Web-based learning: pros, cons and controversies. Clinical Medicine. 7(1), 37-42.
 • Crutsinger, C.A., Knight, D.K. & Kinley, T. (2005). Learning style preferences: implications for Web-based instruction. Clothing and Textiles Research Journal, 23(4), 266-277.
 • Çabuk, A. ve Erdoğan, Ş. (2001). “Bilgisayar destekli tasarım ve coğrafi bilgi sistemlerinin kullanım olanaklarının genişletilebilmesi için İnternet tabanlı eğitim modellerinden yararlanılması.” Akademik Bilişim 2001 de sunulmuş bildiri, (01-02 Şubat 2001). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Çetin, O. (2010). Fen ve Teknoloji Dersinde “Çoklu Ortam Tasarım Modeli”ne Göre Hazırlanmış Web Tabanlı Öğretim İçeriğinin Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi ile İçeriğe Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Daugherty, M. & Funke, B. (1998). University faculty and student perceptions of Web-based instruction. The Journal of Distance Education, 13(1), 21-39.
 • Düzakın, E. ve Yalçınkaya, S. (2008). Web tabanlı uzaktan eğitim sistemi ve Çukurova Üniversitesi öğretim elemanlarının yatkınlıkları. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 225-244.
 • Faul, A. C., Frey, A. J. & Barber, R. (2004). The effects of Web-assisted instruction in a social work research methods course. Social Work Education, 23(1), 105-118.
 • Filiz, M., Arslan, S. ve Coştu, S. (2008). “Matematik eğitimi içerikli Web sitesi tasarımına ait akademisyen, öğretmen ve öğrenci görüşleri.” 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansında sunulmuş bildiri, (6-9 Mayıs 2008). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Fish, W. W. & Gill, P. B. (2009). Perceptions of online instruction. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 8(1), 53-64.
 • Floyd, K., Hughes, K. & Maydosz, A. (2011). A toolkit for Web-based course creation and conversion. Rural Special Education Quarterly, 30(4), 32-39.
 • Gündüz, Ş., Aydemir, O. ve Işıklar, Ş. (2011). 3G teknolojisi ile geliştirilmiş M-öğrenme ortamları hakkında öğretim elemanlarının görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31,101- 113.
 • Hsu, C. M., Yeh, Y. C. & Yen, J. (2009). Development of design criteria and evaluation scale for Web-based learning platforms. International Journal of Industrial Ergonomics, 39, 90-95.
 • İspir, E., Furkan, H. ve Çitil, M. (2007). Lise fen grubu öğretmenlerinin teknolojiye ilişkin tutumları- Kahramanmaraş örneği. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 63-72.
 • Journell, W. (2010). Perceptions of e-learning in secondary education: A viable alternative to classroom instruction or a way to bypass engaged learning? Educational Media International, 47(1), 69-81.
 • Kearns, S. P., Kelly, A. L., Barrett, J., Schlossbach, N., Quinn, M., Olsen, C., Keenan, C., Brewer, L. & Brown, J. W. (2006). The one day per week nursing program: a Web-assisted (hybrid) associate degree nursing program. Teaching and Learning in Nursing, 1, 10– 17.
 • Koçoğlu, Ç. ve Sezgin, E. (2002). “WWW için etkili öğretim materyali tasarım önerileri.” [Online]: http://inet- tr.org.tr/inetconf6/tammetin/emre-cigdem.doc adresinden 03.06.2011 tarihinde alınmıştır.
 • Kruse, K. (2009). “Introduction to instructional design and the ADDIE model.” [Online]: Retrieved on 17.10.2012, at URL: http://attachments.wetpaintserv.us/ptjscRGWeYyQX-7LyqXXag74752
 • Kurtoğlu, M. ve Seferoğlu, S. S. (2011). “Web destekli eğitime yönelik yapılan araştırmalar konusunda bir içerik analizi çalışması.” I. Web Destekli Öğretim Uygulamaları Sempozyumunda (WebDOU-2011) sunulmuş bildiri, (27-28 Eylül 2011). Kayseri: Erciyes Üniversitesi.
 • Liaw, S. S. (2005). Developing a Web assisted knowledge construction system based on the approach of constructivist knowledge analysis of tasks. Computers in Human Behavior, 21, 29-44.
 • Liaw, S. S., Chen, G. D. & Huang, H. M. (2008). Users’ attitudes towards Web-based collaborative learning systems for knowledge management. Computers & Education, 50, 950-961.
 • Liegle, J. O. & Janicki, T. N. (2006). The effect of learning styles on the navigation needs of Web-based learners. Computers in Human Behavior, 22, 885–898.
 • Mioduser, D., Nachmias, R., Lahav, O. & Oren, A. (2000). Web-based learning environments: current pedagogical and technological state. Journal of Research on Computing in Education, 33(1), 55-76.
 • O’Neal, K., Jones, W.P., Miller, S.P., Campbell, P. & Pierce, T. (2007). Comparing Web-based to traditional instruction for teaching special education content. Teacher Education and Special Education, 30(1), 34- 41.
 • Olaniran, B. A., Rodriguez, N. B. & Williams, I. M. (2010). Cross-cultural challenges in Web-based instruction. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal, 2(4), 448-465.
 • Özden, M. Y. & Şengel, E. (2009). A Web based learning in science education: student attitudes and perceptions. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(1), 197-207.
 • Özdil, B. ve Çelik, A. (2000). “İnternet’e dayalı uzaktan eğitim.” Akademik Bilişim 2000 de sunulmuş bildiri, (10-11 Şubat 2001). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Seok, S., DaCosta, B., Kinsell, C. & Tung, C. K. (2010). Comparison of instructors' and students' perceptions of the effectiveness of online courses. The Quarterly Review of Distance Education, 11(1), 25-36.
 • Suminski, R. R. & Petosa, R. (2006). Web-assisted instruction for changing social cognitive variables related to physical activity. Journal of American College Health, 54(4), 219-225.
 • Sun, K., Lin, Y. & Yu, C. (2008). A study on learning effect among different learning styles in a Web-based lab of science for elementary school students. Computers & Education, 50, 1411–1422.
 • Şendağ, S. ve Gündüz, Ş. (2007). Öğretmen adaylarının Web tabanlı öğrenme materyalinin kullanılabilirliği ve etkililiği hakkındaki görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(14), 137- 149.
 • Torrisi, G. & Davis, G. (2000). Online learning as a catalyst for reshaping practice-the experiences of some academics developing online learning materials. International Journal for Academic Development, 5(2), 166-176.
 • Tuncer, M. ve Tanaş, R. (2011). Akademisyenlerin uzaktan eğitim programlarına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi (Fırat ve Tunceli Üniversiteleri örneği). İlköğretim Online, 10(2), 776-784.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24, 543-559.
 • Türnüklü, A. (2001). Eğitim bilim alanında aynı araştırma sorusunu yanıtlamak için farklı araştırma tekniklerin birlikte kullanılması. Eğitim ve Bilim, 26(120), 8-13.
 • Ünsal, H. (2004). Web destekli eğitim, elektronik öğrenme ve Web destekli öğretim programlarındaki çeşitli ders modelleri. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 375-388.
 • Varol, N. (2001). “İnternetin uzaktan eğitimdeki konumu.” Akademik Bilişim 2001 de sunulmuş bildiri, (01-02 Şubat 2001). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Vodanovich, S. J. & Piotrowski, C. (2005). Faculty attitudes toward Web-based instruction may not be enough: limited use and obstacles to implementation. Journal of Educational Technology Systems, 33(3), 309- 318.
 • Ward, M. E., Peters, G. & Shelley, K. (2010). Student and faculty perceptions of the quality of online learning experiences. International Review of Research in Open and Distance Learning, 11(3), 57-77.
 • Yang, Z. & Liu, Q. (2007). Research and development of Web-based virtual online classroom. Computers & Education, 48, 171-184.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit, Y., Yıldırım, S. ve Özden, M.Y. (2000). Web tabanlı İnternet öğreticisi: Bir durum çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 19, 166-176.
 • Yu, F.Y., Liu, Y.H. & Chan, T.W. (2005). A Web-based learning system for question-posing and peer assessment. Innovations in Education and Teaching International, 42(4), 337-348.
APA ÇETIN O, Çalışkan E, MENZİ ÇETİN N (2013). The views of academics about Web-Based Instruction. , 886 - 902.
Chicago ÇETIN OGUZ,Çalışkan Erkan,MENZİ ÇETİN NİHAL The views of academics about Web-Based Instruction. (2013): 886 - 902.
MLA ÇETIN OGUZ,Çalışkan Erkan,MENZİ ÇETİN NİHAL The views of academics about Web-Based Instruction. , 2013, ss.886 - 902.
AMA ÇETIN O,Çalışkan E,MENZİ ÇETİN N The views of academics about Web-Based Instruction. . 2013; 886 - 902.
Vancouver ÇETIN O,Çalışkan E,MENZİ ÇETİN N The views of academics about Web-Based Instruction. . 2013; 886 - 902.
IEEE ÇETIN O,Çalışkan E,MENZİ ÇETİN N "The views of academics about Web-Based Instruction." , ss.886 - 902, 2013.
ISNAD ÇETIN, OGUZ vd. "The views of academics about Web-Based Instruction". (2013), 886-902.
APA ÇETIN O, Çalışkan E, MENZİ ÇETİN N (2013). The views of academics about Web-Based Instruction. İlköğretim Online (elektronik), 12(3), 886 - 902.
Chicago ÇETIN OGUZ,Çalışkan Erkan,MENZİ ÇETİN NİHAL The views of academics about Web-Based Instruction. İlköğretim Online (elektronik) 12, no.3 (2013): 886 - 902.
MLA ÇETIN OGUZ,Çalışkan Erkan,MENZİ ÇETİN NİHAL The views of academics about Web-Based Instruction. İlköğretim Online (elektronik), vol.12, no.3, 2013, ss.886 - 902.
AMA ÇETIN O,Çalışkan E,MENZİ ÇETİN N The views of academics about Web-Based Instruction. İlköğretim Online (elektronik). 2013; 12(3): 886 - 902.
Vancouver ÇETIN O,Çalışkan E,MENZİ ÇETİN N The views of academics about Web-Based Instruction. İlköğretim Online (elektronik). 2013; 12(3): 886 - 902.
IEEE ÇETIN O,Çalışkan E,MENZİ ÇETİN N "The views of academics about Web-Based Instruction." İlköğretim Online (elektronik), 12, ss.886 - 902, 2013.
ISNAD ÇETIN, OGUZ vd. "The views of academics about Web-Based Instruction". İlköğretim Online (elektronik) 12/3 (2013), 886-902.