Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1086 - 1099 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Analysis of the issues faced by the substitute teachers and an evaluation of the practice of substitute teaching from the perspective of school administrators

Öz:
Bu araştırma ücretli öğretmenlerin hangi çalışma koşullarında görevlerini yerine getirdiklerini ve görevlerini yaparken karşılaştıkları sorunları belirleyerek, ücretli öğretmenlik uygulamasını okul yöneticilerinin görüşlerine göre incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma ile sayıları her geçen gün artan ücretli öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların belirlenerek, eğitim sistemin en önemli bileşenlerinden olan öğretmenlerin performanslarına ve eğitim kalitesine olabilecek olumsuz yansımalarının ortaya konulması hedeflenmiştir. Amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu 2010 – 2011 eğitim yılında Tokat ilinde ücretli olarak görev yapan 122 öğretmene ve bu öğretmenlerin görev yaptıkları okullardaki 85 yöneticiye uygulanmıştır. Araştırmada, nitel ve nicel araştırma metotlarının birlikte kullanıldığı karma desenli betimsel bir araştırma yolu izlenmiştir. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, ücretli öğretmenlerin ücret ve özlük haklarından memnun olmadıkları, mesleğe olan bağlılıklarının düşük olduğu saptanmıştır. Yönetici görüşlerine göre ise; ücretli öğretmenlerin performanslarının ve öğretmenlik mesleği açısından yeterliklerinin düşük olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Ücretli öğretmenlerin görevlerini yaparken karşılaştıkları sorunlar ve ücretli öğretmenlik uygulamasının okul yöneticilerince değerlendirilmesi

Öz:
The aim of this paper is to determine the issues and working conditions of substitute teachers and to evaluate the practice of substitute teaching from the perspective of school administrators and substitute teachers. Surveys were completed by 122 substitute teachers, and 85 school directors and assistant directors of the schools in Tokat province of Turkey where the substitute teachers served in 2010–2011 education year. In this descriptive research, qualitative and quantitative research methods were employed. Survey findings were analyzed using the SPSS 17.0 program and content analysis was conducted for the open-ended questions. The study concludes that the substitute teachers are not satisfied with the remuneration and the working conditions and as a result, their commitment to the profession is quite low. According to the managers; substitute teachers’ performance levels are low and they don’t have enough qualifications in terms of teaching profession.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bayram, G. (2009). Öğretmenlerin İstihdam Biçimi Farklılıkları ve Yarattığı Sorunlar: Ankara’da Çalışan Sözleşmeli ve Ücretli Öğretmenlerin Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Budak, T. (2009). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları (Kocaeli İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Çırpan, H.(1999). Örgütsel Öğrenme İklimi ve Örgüte Bağlılık İlişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları, 1. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Demir, N. (2010). Eğitimde Esnek Çalıştırma Biçimlerinin Öğrenme Ortamına Yansımalarının Çözümlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Erdem, A. R. (2010). İlköğretim ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Karşılaştığı Özlük Sorunları ve Bu Özlük Sorunlarının Performanslarına Etkisi Konusundaki Görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 1(1). 21-55
 • Erden, Münire (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Alkım Yayınları.
 • Gürkan, T. (1993). İlkokul Öğretmenlerinin Öğretmenlik Tutumları İle Benlik Kavramları Arasındaki İlişki. Ankara: Sevinç Matbaası.
 • İnce, M. ve Gül, H. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık. Ankara: Çizgi Kitapevi.
 • Kahyaoğlu, M., ve Yangın, S. (2007). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz-Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi . 15 (1), 73-84
 • Karacaoğlu, Ö. C. (2008). Öğretmenlerin Yeterlilik Algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 70-79.
 • Karadeniz, Y. ve Demir, S. B. (2010). Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 55-77.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kuşaksız, A. Kadrosuz Usta Öğreticilerin Sosyal Güvenlik Hakları (Non-Official Trainers’s Social Security Rights). Yönetim ve Ekonomi, 18.
 • Osborne, J.W., ve Costello, A.B. (2004). Sample size and subject to item ratio in principal components analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 9(11).
 • Özer, E. (2008). Kadrolu ve Kadrosuz İlköğretim Öğretmenlerinin Birbirleri ve Meslekleri Hakkındaki Görüşleri (İstanbul-Sultanbeyli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özoğlu, M. (2010). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Sorunları. SETA Analiz, 17-26.
 • Öztaş S. (2010). İlköğretim Okullarında Görevli Kadrolu, Sözleşmeli ve Ücretli Öğretmenlerin Mesleki Aidiyet Duygularının Değerlendirilmesi (Antalya İli, Alanya İlçesi İlköğretim Okulları Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Poyraz, K. ve Kama, B. (2008). Algılanan İş Güvencesinin, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (148), 143–164
 • Preacher, K.J., ve MacCallum, R.C. (2002). Exploratory factor analysis in behavior genetics research: Factor recovery with smallsample size. Behavior Genetics, 32 (2), 153–161.
 • Sapnas, K.G. (2004). Letters to the Editor: Determining adequate sample size. Journal of Nursing Scholarship, 36 (1), 4.
 • Sökmen, A. (2000). Ankara`da Beş Yıldızlı Konaklama İsletmelerinde Örgütsel Bağlılık ile İşgören Performansı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Sünbül, A. M. (2003). Bir Meslek Olarak Öğretmenlik. Ö.Demirel ve Z. Kaya (ed.), Öğretmenlik Mesleğine Giriş (3. baskı, 243–278). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Taş, A. M. (2004). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi Program Standartlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 28-54.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tezbaşaran A (1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Klavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Özyurt Matbaası, 46–51.
 • Yıldırım, A. , Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, E. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin İstihdam Biçimlerine Göre Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Algıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü. Sakarya.
APA ÖĞÜLMÜŞ K, YILDIRIM N, ASLAN G (2013). Analysis of the issues faced by the substitute teachers and an evaluation of the practice of substitute teaching from the perspective of school administrators. , 1086 - 1099.
Chicago ÖĞÜLMÜŞ KÜRŞAT,YILDIRIM NAİL,ASLAN GÜLAY Analysis of the issues faced by the substitute teachers and an evaluation of the practice of substitute teaching from the perspective of school administrators. (2013): 1086 - 1099.
MLA ÖĞÜLMÜŞ KÜRŞAT,YILDIRIM NAİL,ASLAN GÜLAY Analysis of the issues faced by the substitute teachers and an evaluation of the practice of substitute teaching from the perspective of school administrators. , 2013, ss.1086 - 1099.
AMA ÖĞÜLMÜŞ K,YILDIRIM N,ASLAN G Analysis of the issues faced by the substitute teachers and an evaluation of the practice of substitute teaching from the perspective of school administrators. . 2013; 1086 - 1099.
Vancouver ÖĞÜLMÜŞ K,YILDIRIM N,ASLAN G Analysis of the issues faced by the substitute teachers and an evaluation of the practice of substitute teaching from the perspective of school administrators. . 2013; 1086 - 1099.
IEEE ÖĞÜLMÜŞ K,YILDIRIM N,ASLAN G "Analysis of the issues faced by the substitute teachers and an evaluation of the practice of substitute teaching from the perspective of school administrators." , ss.1086 - 1099, 2013.
ISNAD ÖĞÜLMÜŞ, KÜRŞAT vd. "Analysis of the issues faced by the substitute teachers and an evaluation of the practice of substitute teaching from the perspective of school administrators". (2013), 1086-1099.
APA ÖĞÜLMÜŞ K, YILDIRIM N, ASLAN G (2013). Analysis of the issues faced by the substitute teachers and an evaluation of the practice of substitute teaching from the perspective of school administrators. İlköğretim Online (elektronik), 12(4), 1086 - 1099.
Chicago ÖĞÜLMÜŞ KÜRŞAT,YILDIRIM NAİL,ASLAN GÜLAY Analysis of the issues faced by the substitute teachers and an evaluation of the practice of substitute teaching from the perspective of school administrators. İlköğretim Online (elektronik) 12, no.4 (2013): 1086 - 1099.
MLA ÖĞÜLMÜŞ KÜRŞAT,YILDIRIM NAİL,ASLAN GÜLAY Analysis of the issues faced by the substitute teachers and an evaluation of the practice of substitute teaching from the perspective of school administrators. İlköğretim Online (elektronik), vol.12, no.4, 2013, ss.1086 - 1099.
AMA ÖĞÜLMÜŞ K,YILDIRIM N,ASLAN G Analysis of the issues faced by the substitute teachers and an evaluation of the practice of substitute teaching from the perspective of school administrators. İlköğretim Online (elektronik). 2013; 12(4): 1086 - 1099.
Vancouver ÖĞÜLMÜŞ K,YILDIRIM N,ASLAN G Analysis of the issues faced by the substitute teachers and an evaluation of the practice of substitute teaching from the perspective of school administrators. İlköğretim Online (elektronik). 2013; 12(4): 1086 - 1099.
IEEE ÖĞÜLMÜŞ K,YILDIRIM N,ASLAN G "Analysis of the issues faced by the substitute teachers and an evaluation of the practice of substitute teaching from the perspective of school administrators." İlköğretim Online (elektronik), 12, ss.1086 - 1099, 2013.
ISNAD ÖĞÜLMÜŞ, KÜRŞAT vd. "Analysis of the issues faced by the substitute teachers and an evaluation of the practice of substitute teaching from the perspective of school administrators". İlköğretim Online (elektronik) 12/4 (2013), 1086-1099.