Yıl: 2012 Cilt: 31 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 76 - 81 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Comparison of respiratory functions of athletes engaged in different sports branches

Öz:
Bu çalışmanın amacı, farklı branşlarda yer alan sporcular ve aynı yaş grubundaki sedanterlerde spor yapmanın ve spor türünün akciğer fonksiyonları üzerinde etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Çalışma Samsun bölgesinde yaşları 15-16 olan lisanslı olarak müsabakalara katılan erkek sporcular üzerinde yapılmıştır. Takım sporlarından futbol, voleybol, basketbol ve hentbol branşlarından 50’şer sporcu ayrıca 50 sedanter olmak üzere toplam 250 kişi çalışmaya katılmıştır. Solunum fonksiyon testlerinden vital kapasite (VC), zorlu vital kapasite (FVC) ve maksimum istemli ventilasyon (MVV) değerleri ölçülmüştür. Ölçümler sonucunda sedanterlerin VC değerleri futbol ve hentbol sporu ile uğraşanlardan daha düşük bulunmuştur (p<0.01). Hentbolcuların VC değeri futbolcu, voleybolcu, basketbolcu ve sedanterlerden yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05 ve p<0.01). FVC değerleri incelendiğinde öncelikle hentbolcu, futbolcu ve basketbolcuların sedanterlere göre anlamlı derecede daha yüksek değerlere sahip oldukları tespit edilmiştir (p<0.01). Branşlar arasındaki karşılaştırmada voleybolcuların FVC değeri futbol ve hentbolculardan anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0.01). FEV1 değeri futbol ve hentbolcuların voleybolculara ve sedanterlere göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.01). MVV değerleri incelendiğinde futbolcuların voleybolcu ve sedanterlerden daha yüksek değerlere sahip olduğu görülmüştür (p<0.01). Hentbolcuların MVV sonuçları sedanterlerden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). Dakikadaki solunum sayılarına (RR) bakıldığında denekler arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Sonuç olarak solunum fonksiyonlarının spor yapan bireylerde spor yapmayanlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Farklı branşlarla uğraşan sporcuların solunum parametrelerinin spor yapmayan gruptan yüksek çıkması antrenmanın solunum sistemi üzerindeki olumlu etkisini göstermektedir. Ayrıca branşlar arasında solunum fonksiyonlarının farklılık göstermesi yapılan spor branşının solunum kapasitesini etkilediğini göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Spor Bilimleri

Türkiye Batı Anadolu’daki tamamlanmış intiharların psikolojik ve sosyal görünümü: Bir vaka kontrol psikolojik otopsi çalışması

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı tamamlanmış intihar oranlarını incelemek ve tamamlanmış intihar riskini artırabilecek ilişkili psikolojik ve sosyal faktörleri araştırmaktır. Yöntem: Ocak 2009 - Kasım 2010 tarihleri arasında Denizli’deki tüm erişkin intihar vakaları incelendi. Vakaların yakınları ile adli dosya incelemesi sonrasında vakayı detaylandırmak ve intiharla ilişkili risk faktörlerini değerlendirmek amaçlı görüşme planlandı. Elli üç vakanın %35.9’unun (n=19) yakınları ile görüşme yapılamadı, %50.9’unun (n=27) yakınları ile telefonla görüşüldü, %13.2’sinin (n=7) yakınları ile ise yüz yüze görüşüldü. Sağlıklı kontroller Denizli’deki 14 birinci basamak sağlık merkezi kayıtlarından rasgele seçildi. Otuz bir kontrol grubu bireyi vaka grubu ile benzer çevre ve sosyal kökendendi. Bulgular: Vakaların %13.2’si (n=7) kadın, %86.8’i (n=46) erkekti. Ortalama yaş 41.57±15.33 yıl olarak bulundu. Kontrol grubunda ortalama yaş ise 42.84±16.98 yıl olarak tespit edildi (p=0.725). Bu çalışmanın sonuçları psikiyatrik hastalık öyküsü, önceki intihar girişimleri, alkol kullanım öyküsü, stresli yaşam olayları, sosyal destek/iletişim yokluğunun intihar ile ilişkili olduğunu gösterdi. Sonuç: Klinik ve psikososyal faktörler; psikiyatrik hastalık öyküsü, işsizlik, finansal ve ilişki problemleri intihar riskini artırmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Spor Bilimleri

A Psychological and Social Perspective on Completed Suicides in Western Anatolia, Turkey: a Case- Control Psychological Autopsy Study

Öz:
Objective: Aim of this study was an evaluation of the completed suicide rate as well as exploring whatassociated psychological and social factors might have increased the risk of death from suicide.Method: The study examines all adult suicide cases in the Province of Denizli that occurred betweenJanuary 2009 and December 2010. In addition to examining the judicial files, interviews were conductedwith the suicide victims’ relatives to elaborate the cases and evaluate the risk factors for suicide. For19 of 53 suicide victims (35.9%), no interviews were conducted; telephone interviews were carried outwith relatives of 27 of the victims (50.9%), and face-to-face interviews were held with relatives of 7 ofthe subjects (13.2%). Healthy controls were randomly chosen from the registers of 14 Denizli primaryhealthcare centers. The 31 control individuals were from a similar geographic area and socialbackgrounds as the case group.Results: Of the cases, 13.2% (n=7) were female, while 86.8% (n=46) were male. The mean age was41.57±15.33 years. The total mean age of the control group was 42.84±16.98 years (p=0.725). The resultsof this study showed that a history of psychiatric disorder, prior suicide attempts, a history of alcoholabuse, stressful life events, and lack of social support/interaction were associated with suicide.Conclusion: Clinical and psychosocial factors such as a history of psychiatric disorder, unemployment,and financial or relationship problems increase the risk of suicide.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Spor Bilimleri

Farklı branşlarla uğraşan sporcuların solunum fonksiyonlarının karşılaştırılması

Öz:
The purpose of this study was to research pulmonary functions of sedentary males and athletes in different team sports branches in the same age group. This study was conducted on male athletes in 15-16 age group who participate in matches with license in Samsun. 50 athletes from each of the team sports of football, volleyball, basketball and handball players and 50 sedentary males participated as well; being in total 250 athletes. Among respiratory functions tests; vital capacity (VC), forced vital capacity (FVC) and maximum voluntary ventilation (MVV) values were measured. As a result of the measurements VC values of sedentary males were lower than football and handball players (p<0.01). It was determined that VC values of handball players was higher than football, volleyball, basketball players and sedentary males (p<0.05 and p<0.01). When FVC values were analyzed, first of all it was determined that handball, football and basketball players have significantly higher values compared to sedentary males (p<0.01). In the comparison between branches FVC values of volleyball players were significantly lower than football and handball players (p<0.01). FEV1 values were significantly higher among football and handball players compared to volleyball players and sedentary males (p<0.01). When MVV values were analyzed, it was observed that football players have higher values compared to volleyball and sedentary males (p<0.01). MVV results of handball players were significantly higher than sedentary males (p<0.05). When the respiratory rates (RR) were analyzed, it was determined that values were not significantly different between subjects (p>0.05). As a conclusion, it was determined that respiratory functions were higher among individuals who do exercise compared to those who do not. That the respiratory parameters of athletes doing exercise are higher than those who do not shows the positive effect of training on respiratory system. In addition to this, the difference of respiratory functions between branches shows that the sport branch influences the respiratory capacity.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Spor Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Açıkada C. Physiological characteristics of Turkish athletes. Spor Hekimliği Dergisi, 1982; 17(2): 29-40.
 • Hawton K, van Heeringen K. Suicide. Lancet 2009; 373:1372- 1381. [CrossRef]
 • 2. Alpay B, Altuğ K, Hazar S. Evaluation of some respiratory and cardiovascular parameters of sedentary compared with students attending elementary school teams in the 11-13 age. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008; 8(17): 22- 29.
 • Robins E, Murphy GE, Wilkinson RH, Gassner S, Kayes J. Some clinical considerations in the prevention of suicide based on a study of 134 successful suicides. Am J Public Health Nations Health 1959; 49:888-899. [CrossRef]
 • 3. Astrand PO. From exercise physiology to preventine medicine. Ann. Clin Res. 1988; 20: 10-17.
 • Shneidman ES. The psychological autopsy. Suicide Life Threat Behav 1981; 11:5.
 • 4. Çakmakçı E, Çınar V, Boyalı E. Bayan taekwondocularda kamp döneminin bazı solunum parametreleri üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009; 11(1): 1-6.
 • Conner KR, Beautrais AL, Brent DA, Conwell Y, Phillips MR, Schneider B. The next generation of psychological autopsy studies. Part I. Interview content. Suicide Life Threat Behav 2011; 41:594-613. [CrossRef]
 • 5. Ergen E. Lung volume changes in children who do exercise. Spor Hekimliği Dergisi, 1983; 18 (3): 131–141.
 • Conner KR, Beautrais AL, Brent DA, Conwell Y, Phillips MR, Schneider B. The next generation of psychological autopsy studies: part 2. Interview procedures. Suicide Life Threat Behav 2012; 42:86-103. [CrossRef]
 • 6. Fox EL, Bowers RW, Foss ML. Çeviren: Cerit M. Physiological Basis for Exercise and Sports. Bağırgan Yayınevi: Ankara, 1999:182-188.
 • Turkish Statistical Institute. Turkey’s Statistical Yearbook 2010. Ankara, 2011 http://istmat.info/files/uploads/47801/turkeys_ statistical_yearbook_2010.pdf. Accessed on October 26, 2018.
 • 7.Gelecek N, Başkurt F, Akyol S. Physical fitness of elite female volleyball players. Spor Araştırmaları Dergisi, 2000; 4(1):45–51.
 • Dilsiz A. A psychological autopsy trial. Kriz Dergisi 1994; 2:218- 222. (Turkish) [CrossRef]
 • 8. Ghosh AK, Ahuja A, Khanna GL. Pulmonary capacities of different groups of sportmen in India. Br J Sports Med, 1985; 19(4): 232-234.
 • Sayil I, Canat S, Tugcu H. A study on psychological autopsy an evaluation of sixteen suicides, cases. Kriz Dergisi 2003; 11:1-6. (Turkish)
 • 9.Gökdemir K, Koç H, Yüksel O. Effects of aerobic training program on respiration circulation and body fat ratio of university students. Egzersiz Çevrim İçi Dergisi, 2007; 1(1): 44-49.
 • Altindag A, Ozkan M, Oto R. Suicide in Batman, Southeastern Turkey. Suicide Life Threat Behav 2005; 35:478-482. [CrossRef]
 • 10. Gökhan N, Çavuşoğlu H, Kayserilioğlu A. Respiratory Physiology. Filiz Kitabevi, İstanbul. 1986.
 • Dohrenwend BS, Krasnoff L, Askenasy AR, Dohrenwend BP. Exemplification of a method for scaling life events: the Peri Life Events Scale. J Health Soc Behav 1978; 19:205-229. [CrossRef]
 • 11. Hagberg JM, Yerg JE, Seals DR. Pulmonary function in young and older athletes and untrained man. J Appl Physiol, 1988; 65(1): 101-105.
 • Cheng AT, Chen TH, Chen CC, Jenkins R. Psychosocial and psychiatric risk factors for suicide. Case-control psychological autopsy study. Br J Psychiatry 2000; 177:360-365. [CrossRef]
 • 12. Hancox B, Kenwhyte K. Çeviri Ed. Dursun AN. Pocket Guide to Lung Function Tests. McGraw-Hill’s. Düzey Matbaacılık. I. Baskı. İstanbul: 2004:49-60.
 • Yoshimasu K, Kiyohara C, Miyashita K; Stress Research Group of the Japanese Society for Hygiene. Suicidal risk factors and completed suicide: meta-analyses based on psychological autopsy studies. Environ Health Prev Med 2008; 13:243-256. [CrossRef]
 • 13. Holmen TL, Barrett-Connor E, Clausen J, Holmen J, Bjermer L. Physical Exercise, sports, and lung function in smoking versus nonsmoking adolescents. Eur Respir J 2002; 19(1): 8-15.
 • lmalili-Yazir H. Surah The Women, verse 4.29. The Holy Qur’an and colored explanation of words. Istanbul: Ozel M. Sistem Press, 2007; 88. (Turkish)
 • 14. Koç H. Influence of aerobic training program on some respiratory and circulatory parameters in male handball players. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 2010; 12(3):185–190.
 • Taktak S, Uzun I, Balcioglu I. Gender differences in completed suicides in Istanbul, Turkey. J Affect Disord 2013; 145:394-399. [CrossRef]
 • 15. Kürkçü R, Gökhan, İ. The effects of handball training on the some respiration and circulatory parameters of school boys aged 10-13 years. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2011; 8(1): 135-143
 • Poorolajal J, Rostami M, Mahjub H, Esmailnasab N. Completed suicide and associated risk factors: a six-year population based survey. Arch Iran Med 2015; 18:39-43.
 • 16. Mehrotra PK, Varma N, Tiwaris S, Kumar P. Pulmonary functions in Indian sportsmen playing different sports. Indian J Physial Pharmacol. 1998; 42(3): 412-416.
 • Amiri B, Pourreza A, Rahimi Foroushani A, Hosseini SM, Poorolajal J. Suicide and associated risk factors in Hamadan province, west of Iran, in 2008 and 2009. J Res Health Sci 2012; 12:88-92.
 • 17. Nikolic Z, Ilic N. Maximal oxygen uptake in trained and untrained 15 year old boys. Bristish Journal of Sports Medicine, 1992; 26 (1): 36-38.
 • Ngamini Ngui A, Apparicio P, Moltchanova E, Vasiliadis HM. Spatial analysis of suicide mortality in Quebec: spatial clustering and area factor correlates. Psychiatry Res 2014; 220:20-30. [CrossRef]
 • 18. Özçelik O, Çolak R. Effects of increased airway resistance on aerobic and anaerobic capacity during exercise. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 2001; 21: 455- 458.
 • Kunst AE, van Hooijdonk C, Droomers M, Mackenbach JP. Community social capital and suicide mortality in the Netherlands: a cross-sectional registry-based study. BMC Public Health 2013; 13:969. [CrossRef]
 • 19. Patlar S, Çumralıgil B, Kılıç M, Polat Y. Effect of continual running and game formation on endurance and respiration parameters on footballers. S.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2000; 2(2): 62-69.
 • Wang CW, Chan CL, Yip PS. Suicide rates in China from 2002 to 2011: an update. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2014; 49:929-941. [CrossRef]
 • 20. Sarı H, Terzioğlu M, Erdoğan F. Comparison respiratory-circulatory parameters of athletes in different sports branches and sedantary subjects at rest and exercise. Spor Hekimliği Dergisi, 1981; 16(4): 121– 133.
 • Phillips MR, Li X, Zhang Y. Suicide rates in China, 1995-99. Lancet 2002; 359:835-840. [CrossRef]
 • 21. Tamer K. Effects of different running programs on aerobic, anaerobic power and lung function and determination of the relationship. Performans Dergisi, 1995; 1(3): 145-152.
 • Zhang J, Sun L, Liu Y, Zhang J. The change in suicide rates between 2002 and 2011 in China. Suicide Life Threat Behav 2014; 44:560-568. [CrossRef]
 • 22. Tamer K. Measurement and evaluation of physical and physiological performance in sport. Bağırgan Yayınevi. 2. Baskı. Ankara.2000; 71-87.
 • Cavanagh JT, Owens DG, Johnstone EC. Suicide and undetermined death in south east Scotland. A case-control study using the psychological autopsy method. Psychol Med 1999; 29:1141-1149. [CrossRef]
 • 23. Taşgın E, Dönmez N. The effect of the exercise program applied the children between 10 and 16 ages on the parameters of respiratory. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 2009; 11(2): 13- 16.
 • Foster T, Gillespie K, McClelland R, Patterson C. Risk factors for suicide independent of DSM-III-R Axis I disorder. Case-control psychological autopsy study in Northern Ireland. Br J Psychiatry 1999; 175:175-179. [CrossRef]
 • Zhang J, Conwell Y, Zhou L, Jiang C. Culture, risk factors and suicide in rural China: a psychological autopsy case control study. Acta Psychiatr Scand 2004; 110:430-437. [CrossRef]
 • Khan MM, Mahmud S, Karim MS, Zaman M, Prince M. Case– control study of suicide in Karachi, Pakistan. Br J Psychiatry 2008; 193:402-405. [CrossRef]
 • Karabicak M. The reasons of global crisis and the Turkish dimension of the global crises. Suleyman Demirel University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal 2010; 15:251-270.
 • Aktug E. Guney Ege Bolgesi Sosyal Durum Raporu (2013) - Southern Aegean Development Agency http://geka.gov.tr/ Dosyalar/o_19v5e8fl11tvr131k7vjh51chb8.pdf. Accessed on October 26, 2018. (Turkish)
 • Cause of Death Statistics (2010). Turkish Statistical Institute http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15847. Accessed on August 9, 2014. (Turkish)
 • Vanderoost F, van der Wielen S, van Nunen K, Van Hal G. Employment loss during economic crisis and suicidal thoughts in Belgium: a survey in general practice. Br J Gen Pract 2013; 63:e691-697. [CrossRef]
 • Laanani M, Ghosn W, Jougla E, Rey G. Impact of unemployment variations on suicide mortality in Western European countries (2000-2010): authors’ reply. J Epidemiol Community Health 2015; 69:819-820. [CrossRef]
 • Córdoba-Do-a JA, San Sebastián M, Escolar-Pujolar A, Martínez- Faure JE, Gustafsson PE. Economic crisis and suicidal behaviour: the role of unemployment, sex and age in Andalusia, southern Spain. Int J Equity Health 2014; 13:55. [CrossRef]
 • Zhang J, Lamis DA, Yuanyuan K. Measuring Chinese psychological traits and social support with Western developed instruments in psychological autopsy studies. J Clin Psychol 2012; 68:1313-1321. [CrossRef]
 • Almasi K, Belso N, Kapur N, Webb R, Cooper J, Hadley S, Kerfoot M, Dunn G, Sotonyi P, Rihmer Z, Appleby L. Risk factors for suicide in Hungary: a case control study. BMC Psychiatry 2009; 9:45. [CrossRef]
 • Manoranjitham SD, Rajkumar AP, Thangadurai P, Prasad J, Jayakaran R, Jacob KS. Risk factors for suicide in rural South India. Br J Psychiatry 2010; 196:26-30. [CrossRef]
 • Beghi M, Rosenbaum JF, Cerri C, Cornaggia CM. Risk factors for fatal and nonfatal repetition of suicide attempts: a literature review. Neuropsychiatr Dis Treat 2013; 9:1725-1736.
 • Arsenault-Lapierre G, Kim C, Turecki G. Psychiatric diagnoses in 3275 suicides: a meta-analysis. BMC Psychiatry 2004; 4:37. [CrossRef]
 • Thacore VR, Varma SL. A study of suicides in Ballarat, Victoria, Australia. Crisis 2000; 21:26-30. [CrossRef]
 • Jia CX, Zhang J. Global functioning and suicide among Chinese rural population aged 15–34 years: a psychological autopsy case- control study. J Forensic Sci 2012; 57:391-397. [CrossRef]
 • Randall JR, Walld R, Finlayson G, Sareen J, Martens PJ, Bolton JM. Acute risk of suicide and suicide attempts associated with recent diagnosis of mental disorders: a population-based, propensity score-matched analysis. Can J Psychiatry 2014; 59:531-538. [CrossRef]
 • Chavan BS, Singh GP, Kaur J, Kochar R. Psychological autopsy of 101 suicide cases from northwest region of India. Indian J Psychiatry 2008; 50:34-38. [CrossRef]
 • Kanchan T, Menon A, Menezes RG. Methods of choice in completed suicides: gender differences and review of literature. J Forensic Sci 2009; 54:938-942. [CrossRef]
 • Mushtaq I, Mushtaq SA. Psychological autopsy study of suicide in Karachi. Br J Psychiatry 2009; 194:377. [CrossRef]
 • Paraschakis A, Michopoulos I, Douzenis A, Christodoulou C, Koutsaftis F, Lykouras L. Differences between suicide victims who leave notes and those who do not: a 2-year study in Greece. Crisis 2012; 33:344-349. [CrossRef]
 • Demirel B, Akar T, Sayin A, Candansayar S, Leenaars AA. Farewell to the world: suicide notes from Turkey. Suicide Life Threat Behav 2008; 38:122-127. [CrossRef]
 • Ho TP, Yip PS, Chiu CW, Halliday P. Suicide notes: what do they tell us? Acta Psychiatr Scand 1998; 98:467-473. [CrossRef]
 • Pestian JP, Matykiewicz P, Linn-Gust M. What’s in a note: construction of a suicide note corpus. Biomed Inform Insights 2012; 5:1-6. [CrossRef]
APA ATAN T, KALKAN OĞUZHANOĞLU N, AKYOL P, TOKER UĞURLU T, ÇEBİ M, Acar K, ATEŞCİ F (2012). Comparison of respiratory functions of athletes engaged in different sports branches. , 76 - 81.
Chicago ATAN TÜLİN,KALKAN OĞUZHANOĞLU NALAN,AKYOL Pelin,TOKER UĞURLU TUĞÇE,ÇEBİ MEHMET,Acar Kemalettin,ATEŞCİ FERİDE FİGEN Comparison of respiratory functions of athletes engaged in different sports branches. (2012): 76 - 81.
MLA ATAN TÜLİN,KALKAN OĞUZHANOĞLU NALAN,AKYOL Pelin,TOKER UĞURLU TUĞÇE,ÇEBİ MEHMET,Acar Kemalettin,ATEŞCİ FERİDE FİGEN Comparison of respiratory functions of athletes engaged in different sports branches. , 2012, ss.76 - 81.
AMA ATAN T,KALKAN OĞUZHANOĞLU N,AKYOL P,TOKER UĞURLU T,ÇEBİ M,Acar K,ATEŞCİ F Comparison of respiratory functions of athletes engaged in different sports branches. . 2012; 76 - 81.
Vancouver ATAN T,KALKAN OĞUZHANOĞLU N,AKYOL P,TOKER UĞURLU T,ÇEBİ M,Acar K,ATEŞCİ F Comparison of respiratory functions of athletes engaged in different sports branches. . 2012; 76 - 81.
IEEE ATAN T,KALKAN OĞUZHANOĞLU N,AKYOL P,TOKER UĞURLU T,ÇEBİ M,Acar K,ATEŞCİ F "Comparison of respiratory functions of athletes engaged in different sports branches." , ss.76 - 81, 2012.
ISNAD ATAN, TÜLİN vd. "Comparison of respiratory functions of athletes engaged in different sports branches". (2012), 76-81.
APA ATAN T, KALKAN OĞUZHANOĞLU N, AKYOL P, TOKER UĞURLU T, ÇEBİ M, Acar K, ATEŞCİ F (2012). Comparison of respiratory functions of athletes engaged in different sports branches. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 31(4), 76 - 81.
Chicago ATAN TÜLİN,KALKAN OĞUZHANOĞLU NALAN,AKYOL Pelin,TOKER UĞURLU TUĞÇE,ÇEBİ MEHMET,Acar Kemalettin,ATEŞCİ FERİDE FİGEN Comparison of respiratory functions of athletes engaged in different sports branches. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi 31, no.4 (2012): 76 - 81.
MLA ATAN TÜLİN,KALKAN OĞUZHANOĞLU NALAN,AKYOL Pelin,TOKER UĞURLU TUĞÇE,ÇEBİ MEHMET,Acar Kemalettin,ATEŞCİ FERİDE FİGEN Comparison of respiratory functions of athletes engaged in different sports branches. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, vol.31, no.4, 2012, ss.76 - 81.
AMA ATAN T,KALKAN OĞUZHANOĞLU N,AKYOL P,TOKER UĞURLU T,ÇEBİ M,Acar K,ATEŞCİ F Comparison of respiratory functions of athletes engaged in different sports branches. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi. 2012; 31(4): 76 - 81.
Vancouver ATAN T,KALKAN OĞUZHANOĞLU N,AKYOL P,TOKER UĞURLU T,ÇEBİ M,Acar K,ATEŞCİ F Comparison of respiratory functions of athletes engaged in different sports branches. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi. 2012; 31(4): 76 - 81.
IEEE ATAN T,KALKAN OĞUZHANOĞLU N,AKYOL P,TOKER UĞURLU T,ÇEBİ M,Acar K,ATEŞCİ F "Comparison of respiratory functions of athletes engaged in different sports branches." Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 31, ss.76 - 81, 2012.
ISNAD ATAN, TÜLİN vd. "Comparison of respiratory functions of athletes engaged in different sports branches". Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi 31/4 (2012), 76-81.