Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 43 - 48 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sağlıkta dönüşümün sağlık personeli üzerine etkisi: Aile sağlığı elemanı olmak

Öz:
AMAÇ: Sağlık hizmetlerinin şekillenmesinde toplumların sosyokültürel yapılanmaları ile toplumsal ihtiyaçların büyük önem arz ettiği bilinmektedir. Ülkemizde sağlıkta dönüşüm çerçevesinde sağlık hizmetlerinde önemli değişikler olmuştur. Son yıllarda ülkemizde sağlık hizmetleri sektöründe yaşanan büyük değişimden sağlık hizmeti sunucuları önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu çalışma sağlıkta dönüşüm çerçevesinde aile hekimliği uygulamasında görev yapan sağlık personelinin aile sağlığı elemanı (ASE) olmak ile ilgili görüşleri, karşılaştıkları sorunları ve memnuniyet düzeylerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM: Çalışma tanımlayıcı özelliktedir. Çalışmada ortak paylaşım sitelerindeki ASE’lerin üye olduğu gruplara ulaşılarak internet üzerinden soru formu uygulanmıştır. BULGULAR: Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %65,4’ü ASE olarak çalışmaktan memnun olduklarını, %61,9’u aile sağlığı bölge nüfusuna göre ASE sayısının yetersiz olduğunu, %39,1’i mesleki doyum sağlamadığını belirtmişlerdir. ASE’lerin %57,3’ü sözleşmelerinin fesh edilmesi, %21,9’u aile hekimi ile anlaşamamak, %18,1’i mesleği dışı işler yapmak zorunda kalma gibi, %96,2’si ise ASE sözleşmesinin özlük haklarını yeterince kapsamadığından dolayı kaygı duyduklarını bildirmiştir. SONUÇ: Sağlıkta dönüşüm çerçevesinde sağlık hizmetlerinde yapılan değişiklikler sağlık hizmetleri sunucularını etkilemektedir. Bu değişim süreci içerisinde sağlık personelinin sorunlarının çözümü hizmetin kalitesini arttıracaktır. Aile hekimliği sisteminin önemli bir parçası olan aile sağlığı elemanlarının beklentilerinin bilinmesi, bu yönde yapılacak çalışmaların olması, aile hekimliği sistemin tüm toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye gelmesini sağlayacak, hizmet aksaklıklarının giderilmesine yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Acil Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

The effect of transformatıon in health on health personnel: To be family health personnel

Öz:
AIM: It is known that the socio-economic structures and social needs have a great importance in forming the health care services. In our country there have been substantial changes in health care services within the scope of transformation in health. In recent years the health care providers have been affected from the major changes in health care services sector. In this study, within the scope of transformation in health, it is aimed to receive the views of health personnel working as family practice about being Family Medicine Personnel (ASE), the problems they face and the satisfaction levels. METHOD: The study is descriptive. In the study, the surveys have been applied via the mutual networking sites that ASE workers are the members RESULTS: 65.4% of the staff attended the research defined themselves as they are satisfied about being ASE workers, 61.9% reported that the number of ASE is not sufficient for the family health region population, 39.1% explained that they have no professional satisfaction. 57.3% of ASE is anxious about cancelling the contracts, 21.9% about having problems with family doctor, 96.2% about being obligation to do the other works, 96.2% about not to include all personal rights in the contract. CONCLUSION: Within the frame of transformation in health, the changes carried out in health have affected the health care services providers. In this changing process, solving the problems of health staff will increase the level of service quality. It will help a lot to fulfill the needs of society and prevent the troubles by knowing the expectations of the family health care service staff as one of the important parts of the system of family practice and having studies about them in this context
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Acil Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun. Kanun No: 5258, Kabul Tarihi: 24.11.2004. Resmi Gazete’de Yayımlandığı Tarih: 09.12.2004. Sayı:25665.
 • 2. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun. Kanun No: 224. Kabul Tarihi: 05.01.1961. Resmi Gazete’de Yayımlandığı Tarih: 12.01.1961, Sayı:10705.
 • 3. Pala K, Yavuz CI. Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Açısından Düzce İlinin Değerlendirilmesi, Toplum ve Hekim, 2005; 20: 3.
 • 4. World Health Organization (WHO). Health 21: The health for all policy framework for the WHO European Region, Denmark; 1999.
 • 5. WHO. 2000. The Family Health Nurse Context, Conceptual Framework And Curriculum. http://www.seeeducoop.net/education_in/pdf/fam ily_healthnurse. [ Erişim Tarihi: 04.03.2009].
 • 6. WHO. 2003. Family Health Nurse Multinational Study._http://www.euro.who.int/document/e7936 9 [Erişim Tarihi: 12.04.2009].
 • 7. Macduff C, West JM. 2003. Evaluating Family
 • Health Nursing Through Education And Practice. Scottish Executive Social Research. http://www.scotland.gov.uk/cru/resfinds/efht.pdf . [Erişim Tarihi: 02.03.2010].
 • 8. Pala K, Sarısözen D, Türkkan A ve ark. Bursa Sağlık Ocaklarında Çalışanların Döner Sermaye ve Aile Hekimliği İle İlgili Düşünceleri. Toplum ve Hekim 2003; 20(3): 177-185.
 • 9. Resmi Gazete. 2004. Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun. Sayı: 25665, Yayın Tarihi: 09.12.2004.
 • 10. Elbek O, Adaş B E. Sağlıkta Dönüşüm Eleştirel Bir Değerlendirme Türk Psikiyatri Derneği Bülteni, 2009; 12:1: 33-44.
 • 11. Tözün M, Çulhacı A, Ünsal A. Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş doyumu (Eskişehir) TAF Prev Med Bull, 2008; 7(5) :377-384.
APA SÖNMEZ OMAÇ M, SEVİNDİK F (2013). Sağlıkta dönüşümün sağlık personeli üzerine etkisi: Aile sağlığı elemanı olmak. , 43 - 48.
Chicago SÖNMEZ OMAÇ Mehtap,SEVİNDİK Feyza Sağlıkta dönüşümün sağlık personeli üzerine etkisi: Aile sağlığı elemanı olmak. (2013): 43 - 48.
MLA SÖNMEZ OMAÇ Mehtap,SEVİNDİK Feyza Sağlıkta dönüşümün sağlık personeli üzerine etkisi: Aile sağlığı elemanı olmak. , 2013, ss.43 - 48.
AMA SÖNMEZ OMAÇ M,SEVİNDİK F Sağlıkta dönüşümün sağlık personeli üzerine etkisi: Aile sağlığı elemanı olmak. . 2013; 43 - 48.
Vancouver SÖNMEZ OMAÇ M,SEVİNDİK F Sağlıkta dönüşümün sağlık personeli üzerine etkisi: Aile sağlığı elemanı olmak. . 2013; 43 - 48.
IEEE SÖNMEZ OMAÇ M,SEVİNDİK F "Sağlıkta dönüşümün sağlık personeli üzerine etkisi: Aile sağlığı elemanı olmak." , ss.43 - 48, 2013.
ISNAD SÖNMEZ OMAÇ, Mehtap - SEVİNDİK, Feyza. "Sağlıkta dönüşümün sağlık personeli üzerine etkisi: Aile sağlığı elemanı olmak". (2013), 43-48.
APA SÖNMEZ OMAÇ M, SEVİNDİK F (2013). Sağlıkta dönüşümün sağlık personeli üzerine etkisi: Aile sağlığı elemanı olmak. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 12(1), 43 - 48.
Chicago SÖNMEZ OMAÇ Mehtap,SEVİNDİK Feyza Sağlıkta dönüşümün sağlık personeli üzerine etkisi: Aile sağlığı elemanı olmak. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 12, no.1 (2013): 43 - 48.
MLA SÖNMEZ OMAÇ Mehtap,SEVİNDİK Feyza Sağlıkta dönüşümün sağlık personeli üzerine etkisi: Aile sağlığı elemanı olmak. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.12, no.1, 2013, ss.43 - 48.
AMA SÖNMEZ OMAÇ M,SEVİNDİK F Sağlıkta dönüşümün sağlık personeli üzerine etkisi: Aile sağlığı elemanı olmak. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2013; 12(1): 43 - 48.
Vancouver SÖNMEZ OMAÇ M,SEVİNDİK F Sağlıkta dönüşümün sağlık personeli üzerine etkisi: Aile sağlığı elemanı olmak. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2013; 12(1): 43 - 48.
IEEE SÖNMEZ OMAÇ M,SEVİNDİK F "Sağlıkta dönüşümün sağlık personeli üzerine etkisi: Aile sağlığı elemanı olmak." TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 12, ss.43 - 48, 2013.
ISNAD SÖNMEZ OMAÇ, Mehtap - SEVİNDİK, Feyza. "Sağlıkta dönüşümün sağlık personeli üzerine etkisi: Aile sağlığı elemanı olmak". TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 12/1 (2013), 43-48.