Yıl: 2010 Cilt: 12 Sayı: 2012-1 Sayfa Aralığı: 27 - 55 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türk vergi hukukunda belge düzeni ve ispat: “Eleştiriler ve öneriler”

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Order of documents and proof in turkish tax law: “Criticisms and suggestions”

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alptürk, Ercan, “Vergi Mevzuatı Kapsamında Suç Delilleri Hakkında Değerlendirmeler”, http://www.geocities.com/ceteris_paribus_tr/alpturk5. doc, (08.08.2008).
 • Arslanlı, Halil, Kara Ticaret Hukuku Dersleri, İstanbul, 1960.
 • Deynekli, Adnan, Medeni Usul Hukukunda Senetlerin Üçüncü Kişilere Karşı İspat Şekli, Ankara: Turhan Kitabevi, 2006.
 • Doğanay, İsmail, “Faturanın Kapatılması, Delil Olma Özelliği ve Faturaya İtiraz”, Yaklaşım, Sayı: 4, Nisan 1993.
 • Doğrusöz, Ahmet Bumin, “Faturalardaki Vade Farkı Kaydı”, Referans Gazetesi, 07.04.2008.
 • Doğrusöz,Ahmet Bumin, “Sahte Belge Mi, Belgesiz Kayıt Mı”, Referans Gazetesi, 01.09.2008.
 • Erman, Sahir, Özel Kanunlar Açısından Ticari Ceza Hukuku, İstanbul: Cilt:1, Genel Kısım, 1992.
 • Esen, Ahmet, “Delil Çeşitleri”, Maliye Postası, Sayı:210, Haziran 1989.
 • Esen, Ahmet, “Vergicilikte Deliller”, Maliye Postası, Sayı:223, Temmuz 1990.
 • Evren, Çınar Can, “İptal Davalarında Kendiliğinden Araştırma İlkesi”,Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:XII, Yıl:2008, Sayı:1-2.
 • Güneş, Gülsen, “Vergi Hukukunda Deliller”, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’e Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt:LII, Sayı:1-4, Gür-Ay Matbaası, İstanbul, 1987.
 • Güner, M. Fatih, “Muhasebe Sistemi İçerisinde Faturanın Önemi, Fatura ile İlgili Yasal Düzenlemeler ve Faturanın Ticari İşlemlerde Bir İspat Aracı Olarak Kullanılması”, E-Yaklaşım, Sayı:25, Ağustos 2005, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name =2005086861.htm, (Erişim: 20.11.2007).
 • Kaneti, Selim, Vergi Hukuku, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özdem Kardeşler Matbaası, İstanbul, 1986/1987.
 • Karakoç, Yusuf, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, İzmir: 2.bası, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesi Yayınları, No:77, 1997.
 • Karakoç, Yusuf, “Faturanın Vergi Yargılaması Hukuku’nda Delil Olması”, Yaklaşım, Sayı:18, Haziran 1994.
 • Kaya, Zekeriya, “Belgenin Hiç Düzenlenmemiş Sayılmasının Vergi Usul ve Katma Değer Vergisi Kanunları Karşısındaki Durumu”, Yaklaşım, Sayı:197, Mayıs 2009.
 • Kelecioğlu, M.Aykut, “Sahte Faturanın Tanımı ve Faturanın Sahteliğinin İspatı-I”, Yaklaşım, Sayı:94, Ekim 2000.
 • Kelecioğlu, M.Aykut, “Sahte Faturanın Tanımı ve Faturanın Sahteliğinin İspatı-II”, Yaklaşım, Sayı:95, Kasım 2000.
 • Kızılot, Şükrü ve Kızılot, Zuhal, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, Ankara: 12. Baskı, Yaklaşım Yayıncılık, 2007.
 • Kızılot, Şükrü, “Açık Fatura-Kapalı Fatura”, Sabah Gazetesi, 11 Aralık 1996.
 • Kızılot, Şükrü, Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), Cilt:2, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 1994.
 • Kızılot, Şükrü, Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), Cilt:3, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 1996.
 • Kumkale, Rüknettin, Hukuki ve Mali Yönleriyle Defter ve Belgeler, Ankara: Seçkin Yayınları, 2003.
 • Küçük, Eda Özdiler, Vergi Hukukunda Karineler, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011.
 • Öncel, Mualla, Kumrulu, Ahmet, Çağan, Nami, Vergi Hukuku, 16.bası, Turhan Kitabevi, Ankara, Ekim 2008.
 • Önder, Fahrettin, Tekşen, Ömer, “Muhasebe Hukuku Açısından Fatura ve Karşılaşılan Sorunlar Çözüm Önerileri”, Mali Çözüm, Sayı:69, Ekim- Kasım-Aralık 2004.
 • Özbalcı, Yılmaz, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları (Föy-Volan), Oluş Yayıncılık, Nisan 2006.
 • Özer, Yılmaz, A. Abdullah Doğan ve M. Nadir Arıca, Vergi Hukukunda Belgeler, Ankara: Şafak Matbaacılık, 1996.
 • Özgür, Murat, “Faturanın Lehe Delil Olma Şartları ve İspat Gücü”, Vergi Raporu, Sayı:80, Şubat-Mart 2006.
 • Saban, Nihal, Vergi Hukuku, 4.bası, Beta Yayınları, İstanbul, Aralık 2006.
 • Seviğ, Veysi, “Vergi Yasasında Tanık İfadesi”, Mali Çözüm, Sayı:5, Temmuz 1991.
 • Şanver, Salih, “Vergi Hukukunda İspat”, Vergi Dünyası, Sayı:21, Mayıs 1983.
 • Şeker, Nezih, Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemesi, İstanbul: Beta Yayınları, 1994.
 • Şengül, Selami, “Özel Hukukta ve Vergi Hukukunda Delil Sistemi”, Maliye Dergisi, Sayı:47, Eylül-Ekim 1980.
 • Tuncer, Mehmet, “Verginin Tarhı Açısından Maddi Delil Kavramı”, Maliye Postası, Sayı:358, Ağustos 1985.
 • Tuncer, Selahattin, Vergi Hukuku ve Uygulaması, Cilt-II, Yaklaşım Yayıncılık, 2006.
 • Uluatam, Özhan, Methibay, Yaşar, Vergi Hukuku, 5.baskı, İmaj Yayınevi, Ankara, Ekim 2001.
 • Ünal, Oğuz Kürşat, Fatura ve İspat Kuvveti, Ankara: 3.bası, Asil Yayıncılık, 2003.
 • Yavuz, Ezgi, “Ücretin Ödenmesi Kanıtlanması Gününde Ödenmemesi ve Sonuçları”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:81, Sayı:1, 2007.
 • Yıldırım, Mehmet Kamil, Pürselim, H. Selin, “Fransız, Alman ve İsviçre Hukuklarının Türk İspat Hukukuna Etkileri”, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, Cilt:12, Sayı:1-2, 2004.
 • www.kazanci.com.tr, (07.05.2009).
 • http://www.kaynakcalivergikanunlari.com, (06.05.2009).
APA Biyan Ö (2010). Türk vergi hukukunda belge düzeni ve ispat: “Eleştiriler ve öneriler”. , 27 - 55.
Chicago Biyan Özgür Türk vergi hukukunda belge düzeni ve ispat: “Eleştiriler ve öneriler”. (2010): 27 - 55.
MLA Biyan Özgür Türk vergi hukukunda belge düzeni ve ispat: “Eleştiriler ve öneriler”. , 2010, ss.27 - 55.
AMA Biyan Ö Türk vergi hukukunda belge düzeni ve ispat: “Eleştiriler ve öneriler”. . 2010; 27 - 55.
Vancouver Biyan Ö Türk vergi hukukunda belge düzeni ve ispat: “Eleştiriler ve öneriler”. . 2010; 27 - 55.
IEEE Biyan Ö "Türk vergi hukukunda belge düzeni ve ispat: “Eleştiriler ve öneriler”." , ss.27 - 55, 2010.
ISNAD Biyan, Özgür. "Türk vergi hukukunda belge düzeni ve ispat: “Eleştiriler ve öneriler”". (2010), 27-55.
APA Biyan Ö (2010). Türk vergi hukukunda belge düzeni ve ispat: “Eleştiriler ve öneriler”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12(2012-1), 27 - 55.
Chicago Biyan Özgür Türk vergi hukukunda belge düzeni ve ispat: “Eleştiriler ve öneriler”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12, no.2012-1 (2010): 27 - 55.
MLA Biyan Özgür Türk vergi hukukunda belge düzeni ve ispat: “Eleştiriler ve öneriler”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2012-1, 2010, ss.27 - 55.
AMA Biyan Ö Türk vergi hukukunda belge düzeni ve ispat: “Eleştiriler ve öneriler”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2010; 12(2012-1): 27 - 55.
Vancouver Biyan Ö Türk vergi hukukunda belge düzeni ve ispat: “Eleştiriler ve öneriler”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2010; 12(2012-1): 27 - 55.
IEEE Biyan Ö "Türk vergi hukukunda belge düzeni ve ispat: “Eleştiriler ve öneriler”." Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12, ss.27 - 55, 2010.
ISNAD Biyan, Özgür. "Türk vergi hukukunda belge düzeni ve ispat: “Eleştiriler ve öneriler”". Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12/2012-1 (2010), 27-55.