Yıl: 2013 Cilt: 13 Sayı: 53 Sayfa Aralığı: 115 - 130 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Psychometric evaluation of the turkish version of the defensive pessimism scale

Öz:
Problem Durumu: Bireylerin akademik ortamlarda kullandıkları bilişsel stratejilere araştırmacılar tarafından çok fazla ilgi duyulmuş ve bu konuda çeşitli kuramlar geliştirilmiştir. Bugüne kadar bireylerin kullandıkları farklı bilişsel stratejiler öncülleri ve sonuçlarıyla birlikte incelenmişlerdir. Bilişsel stratejiler, bireyin belirli bir alanda yaptığı uyumlu, tutarlı değerlendirme örüntüleri, planlama, duygu yönetimi ve geçmişi değerlendirmek için harcadığı çaba olarak tanımlanmıştır. Savunmacı Karamsarlık, özellikle beklentinin yoğun olduğu akademik ortamlarda çok fazla kaygılanan bireylerin kullanarak fayda görebileceği bir bilişsel strateji olarak tanımlanmıştır. Kişi, kendisi için önemli olan ve başarılı olup olmayacağını düşündüğünde kaygı yaşadığı bir durum karşısında olası bütün terslikleri, yapabileceği hataları ve yaşayabileceği olumsuzlukları düşünmektedir. Daha sonra bunlar olduğunda neler yapabileceğini değerlendirmekte ve strateji geliştirmektedir. Bu anlamda karamsarlıktan farklılık göstermektedir. Savunmacı Karamsarlık kavramı Türkçe alanyazınında yeni bir kavramdır ve Türkiye’de bunu ölçen bir araç bulunmamaktadır. Savunmacı Karamsarlık Ölçeği olumsuz beklentiler ve yansıtmacılık olmak üzere 2 alt ölçekten ve toplam 12 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte yer alan herbir madde “Benim için doğru değildir” den “Benim için kesinlikle doğrudur”a değişen 7’li ölçek üzerinden değerlendirilmektedir. Her bir alt ölçekten alınan yüksek puan o özelliğin yüksek olduğuna işaret etmektedir. Bu ölçek, bireylerin kendilerini tanımalarında, kullandıkları bilişsel stratejileri değerlendirmelerinde ve karamsarlığın farklı bir boyutunun bilinmesinde, öğretmenlerin öğrencilerine yaklaşımlarında değişiklik yapabilmeleri konusunda yol gösterici olacaktır. Sıklıkla öğretmenler savunmacı karamsarlığı, karamsarlık olarak düşünmekte ve öğrencilerin olumsuzluklar üzerine düşündüğünü gördüklerinde bunun kendi kendini doğrulayacak bir kehanet olduğu var sayımında bulunarak, öğrencilerini mümkün olduğunca olumsuzluklardan uzaklaştırmaya çalışmaktadırlar ve bazen savunmacı karamsarların bilişsel stratejilerine müdahale etmektedirler. Bu nedenle, öğretmen ve öğrencilere Savunmacı Karamsarlık stratejisinin yerinde kullanılıp kullanılmadığını gösteren bir ölçüm aracı faydalı olacaktır. Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı Savunmacı Karamsarlık Ölçeğinin Türkçe Formunun psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın Yöntemi: Bu araştırmaya başlamadan önce Savunmacı Karamsarlık ölçeğinin geliştiricileriyle bağlantı kurulmuş ve gerekli izinler alınmıştır. Ölçek ilk önce İngilizceden Türkçeye daha sonrada Türkçeden İngilizceye çevrilerek back- translation yapılmış, ayrıca çevirisi yapılmış ölçek maddeleri üniversite gençliğiyle çalışan alan uzmanlarına sunulmuş, ifadelerin uygunluğu ve anlaşılırlığı ile ilgili onay alınıp veriler toplanmıştır. Araştırmaya 134’ü kız, 129’u erkek olmak üzere 263 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş aralığı 17-22 arasındadır. Araştırmada gerekli bilgileri toplamak için Savunmacı Karamsarlık Ölçeğinin Türkçe Formu, Algılanan Stres Ölçeği, Kendine Yeterlilik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin faktör ve yapı geçerliliği için LISREL 8.30 programı ile doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır ve SPSS-17.0 ile betimleyici istatistikler yapılmıştır. Her alt ölçek için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları ve McDonald omegaları hesaplanmıştır. Açıklayıcı faktör analiz yapılmadan doğrudan doğrulayıcı faktör analizinin yapılma sebebi, ölçekle ilgili alan yazınında daha önce yapılan çalışmaların ölçeğin boyutlarını sağlam teorik temellere dayandırmasıdır. Ölçüte dayalı geçerliliğini hesaplamak için de Algılanan Stres Ölçeği ve Kendine Yeterlilik Ölçeği ile arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Araştırmanın Bulguları: LISREL 8.30 programıyla yapılan birinci sıralı doğrulayıcı faktör analizinin tek boyutlu modelinde ufak bir değişiklik yaparak χ2 (51) = 121.04, p <.01; χ2/df = 2.37; GFI =.93; AGFI =.89; RMSEA =.07 and CFI =.95 sonuçları elde edilmiştir.İki faktörlü model için bulgular ise χ2 (51) = 138.39, p <.01; χ2/df = 2.71; GFI =.91; AGFI =.87; RMSEA =.08 and CFI =.94 şeklinde olmuştur. Ölçeğin güvenilirliği Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları hesaplanarak incelenmiştir. Tüm ölçek için .81 , olumsuz beklentiler alt boyutu için .78, ve yansıtmacılık alt boyutu için .64 olarak bulunmuştur. Ayrıca McDonald’s Omega hesaplandığında tek faktörlü model için .77 ,iki faktörlü modelin birinci faktörü için .81 ikincisi içinse .73 bulunmuştur. İkinci sıralı doğrulayıcı faktör analiz de yapılmış, fakat model yordayıcı olarak bulunmamıştır. Bunların yanı sıra cinsiyet farkı olup olmadığına bakılmış ve bir fark bulunamamıştır. Algılanan Stres Ölçeği ve Savunmacı Karamsarlık Ölçeğinin arasındaki korelasyona bakılmış ve sonuç -.29(p < .01) olarak düşük fakat anlamlı olarak bulunmuştur. Aralarındaki negatif korelasyonun nedeni ise, Algılanan Stres Ölçeğinin bireylerin stres düzeylerini ölçmesi, Savunmacı Karamsarlık Ölçeğinin ise bireyin stres ve kaygıyla baş etmek için kullandığı bilişsel bir strateji olmasıdır. Ayrıca Kendine Yeterlilik Ölçeği ile Savunmacı Karamsarlık Ölçeğinin arasındaki korelasyonda .15 (p < .05) olarak bulunmuştur. Bu düşük fakat anlamlı bir değerdir. Araştırmanın Sonuçları ve Öneriler: Bu araştırmada Savunmacı Karamsarlık Ölçeğinin Türkçeye çeviri çalışması yapılarak, psikometrik özelliklerine bakılmıştır. Bu amaçla ölçeğin yapı geçerliliği, ölçüt geçerliliği ve iç tutarlılığı incelenmiştir. Yapı geçerliliğinin belirlenmesi için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak, yapılan istatistiksel değerlendirmeler Savunmacı Karamsarlık Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği konusunda kanıtlar sağlanmıştır. Özet olarak, Savunmacı Karamsarlık Ölçeği’nin Türkçe formunun psikometrik uygunluğunun yeterli düzeyde olduğu görülmektedir. Ayrıca bu araştırma sonuçlarının kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalara imkân sa
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Savunucu karamsarlık ölçeğinin türkçe formunun psikometrik açıdan değerlendirmesi

Öz:
Problem Statement: Much theoretical interest and attention has been given to the cognitive strategies that individuals use in achievement related domains. Defensive-pessimism is a functional strategy in a demanding academic setting for those who easily become anxious. However, this is a new concept for Turkish researchers and there is currently no instrument for defensive pessimism. Therefore, an instrument is needed to measure defensive pessimism. Purpose of Study: The purpose of this study was to provide construct validation and normative data for the Turkish adaptation of Defensive- Pessimism Scale (DPS) in a sample of Turkish university students. In the educational settings, many teachers are not aware of defensive pessimism as a cognitive strategy because it is not included in their education. The use of this scale may have many implications in the educational setting. Method: First, translation and back translation of the questionnaire were carried out. Thereafter, LISREL 8.30 was used to perform a confirmatory factor analysis. Confirmatory factor analysis was used as this is a theory- driven method for assessing the fit of a-priori-specified model. SPSS 17.0 was also used for descriptive statistics. Findings and Results: Confirmatory factor analysis was conducted for both single and two-factor models of the Turkish version of the DPS. For the single model, after a slight modification, the following indices were obtained: &#967;2 (51) = 121.04, p <.01; &#967;2/df = 2.37; GFI =.93; AGFI =.89; RMSEA =.07; and CFI =.95. For the two factor model, &#967;2 (51) = 138.39, p <.01; &#967;2/df = 2.71; GFI =.91; AGFI =.87; RMSEA =.08; and CFI =.94 were found. The internal consistency of the DPS was assessed by Cronbach&#8217;s alpha, which was.81 for the total; .78 for the negative expectation; and .64 for reflectivity. McDonald&#8217;s Omega was also computed for the single factor as .77 and the two factor model for the negative expectation factor .81 and.73 for reflectivity. In order to test for gender differences, a independent samples t-test was used and no significant difference was found for the total scale and subscales t (254.64) =.103, p >.05. The correlation between the Perceived Stress Scale and DPS was found to be - , 29 (p < .01), with the correlation being .15 (p < .05) for the Generalized Self-Efficacy Scale. Conclusions and Recommendations: The results of this study showed that the Turkish version of the DPS provides a reliable and valid measure for Turkish university students and can be used in related research.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Bentler, S. J. (1990). Application of covariance structure modeling in psychology: Cause for concern. Psychological Bulletin, 107(2), 260-273.
 • Bollen, K. A. (1990). Overall fit in covariance structure models: Two types of sample size effects. Psychological Bulletin, 107(2), 256-259.
 • Chang, E. C. (1996). Evidence for the cultural specificity of pessimism in Asians vs. Caucasians: A Test of a general negativity hypothesis. Personality and Individual Differences, 21, 819-822.
 • Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior; 24(4), 385-96.
 • Cole, D. A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55(4), 584-594.
 • Deniz, K. Z. (2013). National standardization of the occupational field interest inventory (OFII) for Turkish Culture According to Age and Gender. Egitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research, 50, 163-184.
 • Elliot, A. J., & Church, M. A. (2003). A motivational analysis of defensive pessimism and self-handicapping. Journal of Personality,71,369-396.
 • Eronen, S., Nurmi, J.E., & Salmela-Aro, K. (1998). Optimistic, defensive-pessimistic, impulsive and self-handicapping strategies in university environments. Learning and Instruction, 8(2), 159-177.
 • Geldhof, J,G., Preacher, J.K., & Zyphur, J.M.(in press). Reliability estimation in a multilevel confirmatory factor analysis framework. Psychological Methods,doi: 10.1037/a0032138 Isaacowitz, D.M. & Seligman, M.E.P. (2001). Is pessimism a risk factor for depressive mood among community-dwelling older adults? Behavior Research and Therapy, 39, 255-272.
 • Jöreskog, K., & Sörbom, D. (1999). LISREL 8.30. Chicago: Scientific Software International INC.
 • Jupp,V. (2006).The SAGE dictionary of social research methods. Newbury Park, CA: Sage. doi:10.4135/9780857020116
 • Kline, R. B. (1998). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Press.
 • Lim, L. (2009). A two-factor model of defensive pessimism and its relations with achievement motives. The Journal of Psychology, 143(3), 318-336.
 • Martin, A. J., Marsh, H. W., & Debus, R. L. (2001). Self-handicapping and defensive pessimism. Exploring a model of predictors and outcomes from a self- protection perspective. Journal of Educational Psychology, 93, 87-102. doi:10.1037/0022- 0663.95.3.617
 • Merz, A. H., & Swim, T. J. (2008). Pre-service teachers’ defensive pessimism in situ: Two case studies within a mathematics classroom. Teacher and Teacher Education, 24(2), 451- 461.
 • Norem, J. K. (2001). The positive power of negative thinking: Using defensive pessimism to harness anxiety and perform at your peak. New York: Basic Books
 • Norem, J. K. (2002). Strategies and goal pursuit: A longitudinal study, unpublished data. Wellesley, MA: Wellesley College
 • Norem, J. K & Cantor, N. (1986a). Anticipatory and post hoc cushioning strategies: Optimism and defensive pessimism in “risky” situations. Cognitive Therapy and Research, 19, 347-362. doi: 10.1007/BF01173471.
 • Norem, J. K. & Cantor, N. (1986b). Defensive pessimism: Harnessing anxiety as motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1208-1217. doi: 10.1037/0022-3514.51.6.1208.
 • Norem, J. K. & Chang, E. C. (2002). The positive psychology of negative thinking. Journal of Clinical Psychology, 58(9), 993-1001. doi:10.1002/jclp.10094.
 • Norem, J. K & Illingworth, K. S. S. (1993). Strategy-dependent effects of reflecting on self and tasks: Some implications of optimism and defensive pessimism. Journal of Personality and Social Psychology, 65(4), 822-835. doi: 10.1037/0022- 3514.65.4.822.
 • Norem, J. K & Illingworth, K. S. S. (2004). Mood and performance among defensive pessimists and strategic optimists. Journal of Research in Personality, 38(4), 351- 366.
 • Parra, E. (2009). The Effect of Encouragement on Defensive Pessimism as an Anxiety Amplifier. Unpublished Honors Program in the Psychological Sciences Thesis. Nashville, TN: Vanderbilt University.
 • Savaşır, I. (1994). Ölçek uyarlamasındaki sorunlar ve bazı çözüm yolları [Problems and solutions in scale adaptation]. Türk Psikoloji Dergisi, 9, 27-32.
 • Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized self-efficacy scale. In J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston, Measures in health psychology: A user’s portfolio. Causal and control beliefs (pp. 35-37). Windsor, UK: Nfer-Nelson.
 • Showers, C. & Rubin, C. (1990). Distinguishing defensive pessimism from depression: Negative expectations and positive coping mechanisms. Cognitive Therapy and Research, 14, 385-399. doi: 10.1007/BF01172934.
 • Örücü, M. Ç & Demir, A. (2009). Psychometric evaluation of perceived stress scale for Turkish University Students. Stress and Health, 25, 103-109. doi: 10.1002/smi.1218.
 • Yeşilay, A., Schwarzer R, & Jerusalem M. (1996). Turkish adaptation of the general perceived self-efficacy scale. Retrieved November 3, 2006, from http://userpage.fu-berlin.de/health/turk.htm.
 • Yurdugül,H. & Aşkar, P. (2008). An investigation of the factorial structures of pupils’ attitude towards technology (PATT): A Turkish Sample. Elementary Education Online, 7(2), 288-309.
APA ÖRÜCÜ ÇELİK M (2013). Psychometric evaluation of the turkish version of the defensive pessimism scale. , 115 - 130.
Chicago ÖRÜCÜ ÇELİK Müge Psychometric evaluation of the turkish version of the defensive pessimism scale. (2013): 115 - 130.
MLA ÖRÜCÜ ÇELİK Müge Psychometric evaluation of the turkish version of the defensive pessimism scale. , 2013, ss.115 - 130.
AMA ÖRÜCÜ ÇELİK M Psychometric evaluation of the turkish version of the defensive pessimism scale. . 2013; 115 - 130.
Vancouver ÖRÜCÜ ÇELİK M Psychometric evaluation of the turkish version of the defensive pessimism scale. . 2013; 115 - 130.
IEEE ÖRÜCÜ ÇELİK M "Psychometric evaluation of the turkish version of the defensive pessimism scale." , ss.115 - 130, 2013.
ISNAD ÖRÜCÜ ÇELİK, Müge. "Psychometric evaluation of the turkish version of the defensive pessimism scale". (2013), 115-130.
APA ÖRÜCÜ ÇELİK M (2013). Psychometric evaluation of the turkish version of the defensive pessimism scale. Eurasian Journal of Educational Research, 13(53), 115 - 130.
Chicago ÖRÜCÜ ÇELİK Müge Psychometric evaluation of the turkish version of the defensive pessimism scale. Eurasian Journal of Educational Research 13, no.53 (2013): 115 - 130.
MLA ÖRÜCÜ ÇELİK Müge Psychometric evaluation of the turkish version of the defensive pessimism scale. Eurasian Journal of Educational Research, vol.13, no.53, 2013, ss.115 - 130.
AMA ÖRÜCÜ ÇELİK M Psychometric evaluation of the turkish version of the defensive pessimism scale. Eurasian Journal of Educational Research. 2013; 13(53): 115 - 130.
Vancouver ÖRÜCÜ ÇELİK M Psychometric evaluation of the turkish version of the defensive pessimism scale. Eurasian Journal of Educational Research. 2013; 13(53): 115 - 130.
IEEE ÖRÜCÜ ÇELİK M "Psychometric evaluation of the turkish version of the defensive pessimism scale." Eurasian Journal of Educational Research, 13, ss.115 - 130, 2013.
ISNAD ÖRÜCÜ ÇELİK, Müge. "Psychometric evaluation of the turkish version of the defensive pessimism scale". Eurasian Journal of Educational Research 13/53 (2013), 115-130.