Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 39 - 51 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

I. Dünya savaşı yıllarında çarşamba/samsun ve çevresinde rum çete faaliyetleri

Öz:
I. Dünya Savaşı yıllarında Çarşamba ve çevresinde Rum çetelerinden kaynaklanan önemli bir asayiş sorunu vardı. Bu sorun sebebiyle savaşın son iki yılında bölgedeki devlet otoritesi adeta ortadan kalkmıştır. Trabzon’daki Rus işgal komutanlığı Rum çetelerine her türlü lojistik desteği sağlamıştır. Rum çeteleri 1916-1918 arasındaki dönemde yol kesmiş, Müslüman köylerine baskınlar düzenlemiş, erzak kollarına saldırmış, ambarları yağmalamışlardır. Bölgedeki çetecilik faaliyetleri Milli Mücadele yıllarında daha açık bir biçimde kendini gösterecek olan “Pontusçuluk” çalışmalarına ciddi bir alt yapı oluşturmuştur.
Anahtar Kelime:

Greek militant committee activities in and around çarşamba/samsun during world war ı

Öz:
During the World War I years, a serious security problem broke out in the vicinity of Çarşamba due to the Greek military committees. In the last two years of the war, the problem escalated to the worst stage that the state authority in the region was nearly disappeared. The Russian invasion command in Trabzon provided the logistic support for the Greek military committees. From 1916 to 1918, the Greek military committees set road blocks, raided Muslim villages, transported goods, and overrun the food warehouses. The activities of Greek military committees prepared the substructure for the Pontus idea to be realized, which became more apparent during the National War of Liberation.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • I-Arşiv Kaynakları
 • a-ATESE (Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi)
 • Genelkurmay BaĢkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt BaĢkanlığı ArĢivi (ATASE), Birinci
 • Dünya Harbi Kataloğu (BDH), Klasör (K): 2942, Dosya (D): 603, Fihrist (F): 1-53 ATASE, BDH, K: 2895, D: 390, F: 2-17.
 • ATASE, BDH, K: 2895, D: 390, F: 6-1..
 • ATASE, BDH, K: 2294, D: 43, F: 12.
 • ATASE, BDH, K: 2895, D: 390, F: 2-24.
 • ATASE, BDH, K: 2293, D: 38, F: 20.
 • ATASE, BDH, K: 300, D: 1219, F: 1-1.
 • ATASE, BDH, K: 2784, D: 6, F: 1-8.
 • ATASE, BDH, K: 2293, D: 38, F: 5-5.
 • ATASE, BDH, K: 3031, D: 26, F: 4-2, 4-4.
 • ATASE, BDH, K: 2293, D: 37, F: 1-26; K: 300, D: 1219, F: 12, K: 2293, D: 37, F: 1-43, K: 3034, D: 35A, F: 5-11, K: 2294, D: 43, F: 6-1, K: 2895, D: 390, F: 2-18, K: 2294, D: 43, F: 7-6, 7-8.
 • b- BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi)
 • BOA, Sicil-i Nüfus Müdiriyeti (SNM), 42/37
 • BOA, Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti Kalem-i Hususi (DH. EUM. KLH.) 3/39-A Heyet-i Tahkikiyece Hazırlanan Rapor 12. 05.1333 (12 Temmuz 1917).
 • BOA, DH. EUM. KLH. 3/39-A Heyet-i Tahkikiyece Hazırlanan Rapor 12. 05.1333 (12 Temmuz 1917).
 • BOA, DH. EUM. KLH. 3/39-A Mücrimin-i Siyasiye Hakkında Heyet-i Tahkikiyece Elde Edilen Tahkikat, Malumatı Havi Defter 12. 5. 1333 (12 Temmuz 1917)
 • BOA, Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti 6. Şube (DH. EUM. 6. Şb.) 24/31
 • Canik Mutasarrıflığı’ndan Dahiliye Nezareti’ne tezkire 13 Telrin-i Evvel 1333 (13 Ekim 1917).
 • BOA, DH. EUM. KLH. 3/39-A Mücrimin-i Siyasiye Hakkında Heyet-i Tahkikiyece Elde Edilen Tahkikat, Malumatı Havi Defter 12. 5. 1333 (12 Temmuz 1917)
 • BOA, DH. EUM. KLH. 3/39-A Haralambidis’ten Pederi Çimenli Dimitri’ye gönderilen mektup tercümesi 9 Eylül 1916, Kumandan Artatov’un 27 Ağustos 1916 tarihli mektubunun tercümesi.
 • BOA, DH. EUM. KLH. 3/39-A Haralambidis’ten Pederi Çimenli Dimitri’ye gönderilen mektup tercümesi 9 Eylül 1916.
 • BOA. DH. EUM. KLH. 3/39-A Kumandan Artatov’dan Dimitri Haralambidis’e gönderilen mektup tercümesi 27 Ağustos 1916.
 • BOA, Dahiliye Nezareti İdare-i Umumiye (DH. İUM.) E-6/102 Mevcud Seyyar Jandarma Taburlarının Suret-i Tebdilleri ve Yeni Taburların Teşkilatı 1 Mart 1331 (14 Mart 1915)
 • BOA, DH. EUM. 6. Şb. 17/40 Canik Mutasarrıflığı’ndan Dahiliye Nezareti’ne tezkire II. Tetkik Eserler
 • Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi I 1906-1918, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 1995
 • Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3. Ordu Harekâtı, C: II, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1993
 • Düstûr, Tertib-i Sani, C: 6
 • GOLOĞLU, Mahmud; Anadolu’nun Milli Devleti Pontos, 1973
 • MİLAS, Herkül; Geçmişten Bugüne Yunanlılar Dil, Din ve Kimlikleri, İstanbul, 2003
 • NAKRACAS, Georgios; Anadolu ve Rum Göçmenlerinin Kökeni, Çev: İbrahim Onsunoğlu, Belge Yayınları, İstanbul, 2003
 • ORTAYLI, İlber; “Tanzimat Döneminde Yunanistan ve Osmanlı İmparatorluğu”, Tarih Botunca Türk Yunan İlişkişleri (20 Temmuz 1974’e Kadar) Üçüncü Askeri Tarih Semineri Bildirileri, Ankara 1986
 • DUMAN, Önder Birinci Dünya Savaşı Sırasında Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Ermeni Terör Faaliyetleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Samsun 2002
 • Pontus Meselesi, Matbuat ve İstihbarat Matbaası, 1338, İkinci Kısım
 • SAMİH, Aziz Büyük Harpte Kafkas Cephesi Hatıraları, Ankara 1934
 • ŞAHİN, M. Süreyya; Fener Patrikhanesi ve Türkiye, Ötüken Yayınları, Ankara
APA AYDIN M, DUMAN Ö (2012). I. Dünya savaşı yıllarında çarşamba/samsun ve çevresinde rum çete faaliyetleri. , 39 - 51.
Chicago AYDIN MEHMET,DUMAN Önder I. Dünya savaşı yıllarında çarşamba/samsun ve çevresinde rum çete faaliyetleri. (2012): 39 - 51.
MLA AYDIN MEHMET,DUMAN Önder I. Dünya savaşı yıllarında çarşamba/samsun ve çevresinde rum çete faaliyetleri. , 2012, ss.39 - 51.
AMA AYDIN M,DUMAN Ö I. Dünya savaşı yıllarında çarşamba/samsun ve çevresinde rum çete faaliyetleri. . 2012; 39 - 51.
Vancouver AYDIN M,DUMAN Ö I. Dünya savaşı yıllarında çarşamba/samsun ve çevresinde rum çete faaliyetleri. . 2012; 39 - 51.
IEEE AYDIN M,DUMAN Ö "I. Dünya savaşı yıllarında çarşamba/samsun ve çevresinde rum çete faaliyetleri." , ss.39 - 51, 2012.
ISNAD AYDIN, MEHMET - DUMAN, Önder. "I. Dünya savaşı yıllarında çarşamba/samsun ve çevresinde rum çete faaliyetleri". (2012), 39-51.
APA AYDIN M, DUMAN Ö (2012). I. Dünya savaşı yıllarında çarşamba/samsun ve çevresinde rum çete faaliyetleri. History Studies, 4(2), 39 - 51.
Chicago AYDIN MEHMET,DUMAN Önder I. Dünya savaşı yıllarında çarşamba/samsun ve çevresinde rum çete faaliyetleri. History Studies 4, no.2 (2012): 39 - 51.
MLA AYDIN MEHMET,DUMAN Önder I. Dünya savaşı yıllarında çarşamba/samsun ve çevresinde rum çete faaliyetleri. History Studies, vol.4, no.2, 2012, ss.39 - 51.
AMA AYDIN M,DUMAN Ö I. Dünya savaşı yıllarında çarşamba/samsun ve çevresinde rum çete faaliyetleri. History Studies. 2012; 4(2): 39 - 51.
Vancouver AYDIN M,DUMAN Ö I. Dünya savaşı yıllarında çarşamba/samsun ve çevresinde rum çete faaliyetleri. History Studies. 2012; 4(2): 39 - 51.
IEEE AYDIN M,DUMAN Ö "I. Dünya savaşı yıllarında çarşamba/samsun ve çevresinde rum çete faaliyetleri." History Studies, 4, ss.39 - 51, 2012.
ISNAD AYDIN, MEHMET - DUMAN, Önder. "I. Dünya savaşı yıllarında çarşamba/samsun ve çevresinde rum çete faaliyetleri". History Studies 4/2 (2012), 39-51.