Yıl: 2013 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 202 - 209 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yaşlılara yönelik tutum ölçeği'nin bir grup üniversite öğrencisi üzerinde türkçeye uyarlama çalışması

Öz:
Girifl: Bu çal›flma Yafll›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i’nin (Kogan’s Scale of Attitudes towards the Elderly) geçerli¤ini ve güvenirli¤i bir grup üniversite ö¤rencisi üzerinde incelemeyi amaçlamakta- d›r. Gereç ve Yöntem: Ölçe¤in güvenirli¤i ve geçerli¤inin belirlenmesi için Türkçe formu, Anka- ra, Gazi ve Hacettepe Üniversitesi’nin farkl› bölümlerinde okuyan 911 ö¤renciye uyguland›. Arafl- t›rma kapsam›na evrenden seçkisiz olarak al›nan ö¤rencilerin 627’si (%68,8) kad›n, 284’ü (%31,2) erkektir. Ö¤rencilerin yafl ortalamas› 21,46 (Ss=2,11) olup, yafllar› 18 ile 35 aras›nda de- ¤iflmektedir. Bulgular: Dokuz yüz on bir üniversite ö¤rencisi üzerinde uygulanan ölçe¤in Cronbach Alpha güvenirlik de¤eri olumlu tutum alt ölçe¤i için 0.789, olumsuz tutum alt ölçe¤i için 0.794 ve Yafl- l›lara Yönelik Tutum Ölçe¤inin tamam› için 0.840 olarak belirlendi. Geçerlik için yap›lan temel bi- leflenler analizi sonuçlar›, ölçe¤in iki boyutu oldu¤unu; olumlu tutumlarla ilgili faktöre ait toplam de¤iflkenli¤i aç›klama oran›n›n %16.488, olumsuz tutumlarda ilgili faktöre ait toplam de¤iflkenli- ¤i aç›klama oran›n›n ise %9.830 ve toplamda % 26.318 oldu¤unu göstermektedir. Sonuç: Bir grup üniversite ö¤rencisi ile yap›lan bu çal›flma Yafll›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i’nin geçerli ve güvenilir oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi

The adaptation of attitudes towards the eldely scale to Turkish with a group of university students

Öz:
Introduction: The main purpose of this study is to examine the validity and reliability of Kogan’s Scale of Attitudes Towards the Elderly with a group of university students. Materials and Method: In order to examine the validity and reliability of the scale, a Turkish version of the form is administered to 911 students from different departments of Ankara, Gazi and Hacettepe universities. Among the randomly selected sample, 627 students (68.8%) were female and 284 (31.2%) were male. Age of the students ranged from 18 to 35, and the mean age for the sample was 21.46 (2.11). Results: Cronbach Alpha test, showing the internal consistency of the Kogan’s Scale of Attitudes towards the Elderly, was 0.789 for positive attitudes subscale; was 0.794 for negative attitudes subscale and was 0.840 for total scale. Principal component analysis was applied to examine the validity of the scale. The results showed that the scale had two dimensions: total variability of the positive attitudes was 16.488%, and the negative attitudes was 9.830%, and total variability explained by these two dimensions was 26.318%. Conclusion: The current study conducted on a group of university students shows that Kogan’s Scale of Attitudes Towards the Elderly is a valid and reliable scale.
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Gökçe-Kutsal Y, Ayd›n E, Güç MO, Güler Ç. Panel: Geriatri. Hacettepe T›p Dergisi 2000;31:40-58.
 • 2. Konak A, Çi¤dem Y. Yafll›l›k olgusu. Sivas huzurevi örne¤i. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2005;29:23- 63.
 • 3. Dünya Sa¤l›k Raporu. 21. Yüzy›lda Yaflam - Herkes ‹çin Bir Vizyon, Cenevre, 1998, pp 117-22.
 • 4. Akgün S, Bakar C, Budako¤lu ‹I. Dünyada ve Türkiye’de yafl- l› nüfus e¤ilimi, sorunlar› ve iyilefltirme önerileri. Turkish Jo- urnal of Geriatrics 2004;7:105-10.
 • 5. Akça F, fiahin G. Huzurevinde yaflayan yafll›lar ile aile ortam›n- da yaflayan yafll›lar›n psikolojik belirtilerinin yaflam kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi. Turkish Journal of Geriatrics 2008;11:190-9.
 • 6. Çal›flt›r B, Dereli F, Ayan H, Cantürk A. Mu¤la il merkezinde yaflayan yafll› bireylerin yaflam kalitelerinin incelenmesi. Tur- kish Journal of Geriatrics 2006;9:30-3.
 • 7. Kogan N. Attitudes toward old people: the development of a scale and an examination of corraletes. J Abnorm Soc Psychol 1961;64:44-54. (PMID:14457779).
 • 8. Marsh HW, Hocevar D. A new more powerful approach to multitrait-multimethod analyses: Application of second-order confirmatory factor analysis. Journal of Applied Psychology 1988;73:107-17.
 • 9. Anderson JC, Gerbing DW. The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximum likelihood comfirmatory factor analysis. Psycho- metrika 1984;49:155-73.
 • 10. Cole DA. Utility of confirmatory factor analysis in test valida- tion research. Journal of Consulting and Clinical Psychology 1987;55:1019-31.
 • 11. Hu LT, Bentler P. Cut-off criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternati- ves. Structural Equation Modeling 1999;6:1-55.
 • 12. Lee Y. Measures of Student Attitudes on Aging. Educational Gerontology 2009;35:121-34.
 • 13. Hawkins MJ. College Students’ Attitudes Toward Elderly Per- sons. Educational Gerontology 1996;22:271-9.
 • 14. Cottle RN, Glover RJ. Combating ageism: change in student knowledge and attitudes regarding aging. Educational Geron- tology 2007;33:501–12.
 • 15. Trucman J, Lorge I. Attitudes toward old people. Journal of Social Psychology 1953;37:249-60.
 • 16. Angiullo L, Whitbourne KS, Powers C. The effects of instruc- tion and experience on college students’ attitudes toward the elderly. Educational Gerontology 1996;22:483–95.
 • 17. Happell B. Nursing home employment for nursing students: Valuable experience or a harsh deterrent? Journal of Advanced Nursing 2002;39:529–36. TÜRK GER‹ATR‹ DERG‹S‹ 2013; 16(2)
 • 18. Lookinland S, Anson K. Perpetuation of ageist attitudes among present and future health care personnel: Implications for elder care. Journal of Advanced Nursing 1995;21:47–56.
 • 19. Kulakç› H. Hemflirelik Lisans Program› Birinci ve Dördüncü S›n›f Ö¤rencilerinin Yafll›l›k ve Yafllanmaya ‹liflkin Düflüncele- rinin ve Görüfllerinin De¤erlendirilmesi. DEUHYO ED 2010;3:15-22.
 • 20. O’Hanlon AM, Brookover BC. Assessing changes in attitudes about aging: Personal reflections and a standardized measure. Educational Gerontology 2002;28:711–25.
 • 21. Knapp JL, Stubblefield P. Assessing student’s knowledge of the aging process. Education 1999;119:135–41.
APA DUYAN V, Gelbal S (2013). Yaşlılara yönelik tutum ölçeği'nin bir grup üniversite öğrencisi üzerinde türkçeye uyarlama çalışması. , 202 - 209.
Chicago DUYAN Veli,Gelbal Selahattin Yaşlılara yönelik tutum ölçeği'nin bir grup üniversite öğrencisi üzerinde türkçeye uyarlama çalışması. (2013): 202 - 209.
MLA DUYAN Veli,Gelbal Selahattin Yaşlılara yönelik tutum ölçeği'nin bir grup üniversite öğrencisi üzerinde türkçeye uyarlama çalışması. , 2013, ss.202 - 209.
AMA DUYAN V,Gelbal S Yaşlılara yönelik tutum ölçeği'nin bir grup üniversite öğrencisi üzerinde türkçeye uyarlama çalışması. . 2013; 202 - 209.
Vancouver DUYAN V,Gelbal S Yaşlılara yönelik tutum ölçeği'nin bir grup üniversite öğrencisi üzerinde türkçeye uyarlama çalışması. . 2013; 202 - 209.
IEEE DUYAN V,Gelbal S "Yaşlılara yönelik tutum ölçeği'nin bir grup üniversite öğrencisi üzerinde türkçeye uyarlama çalışması." , ss.202 - 209, 2013.
ISNAD DUYAN, Veli - Gelbal, Selahattin. "Yaşlılara yönelik tutum ölçeği'nin bir grup üniversite öğrencisi üzerinde türkçeye uyarlama çalışması". (2013), 202-209.
APA DUYAN V, Gelbal S (2013). Yaşlılara yönelik tutum ölçeği'nin bir grup üniversite öğrencisi üzerinde türkçeye uyarlama çalışması. Türk Geriatri Dergisi, 16(2), 202 - 209.
Chicago DUYAN Veli,Gelbal Selahattin Yaşlılara yönelik tutum ölçeği'nin bir grup üniversite öğrencisi üzerinde türkçeye uyarlama çalışması. Türk Geriatri Dergisi 16, no.2 (2013): 202 - 209.
MLA DUYAN Veli,Gelbal Selahattin Yaşlılara yönelik tutum ölçeği'nin bir grup üniversite öğrencisi üzerinde türkçeye uyarlama çalışması. Türk Geriatri Dergisi, vol.16, no.2, 2013, ss.202 - 209.
AMA DUYAN V,Gelbal S Yaşlılara yönelik tutum ölçeği'nin bir grup üniversite öğrencisi üzerinde türkçeye uyarlama çalışması. Türk Geriatri Dergisi. 2013; 16(2): 202 - 209.
Vancouver DUYAN V,Gelbal S Yaşlılara yönelik tutum ölçeği'nin bir grup üniversite öğrencisi üzerinde türkçeye uyarlama çalışması. Türk Geriatri Dergisi. 2013; 16(2): 202 - 209.
IEEE DUYAN V,Gelbal S "Yaşlılara yönelik tutum ölçeği'nin bir grup üniversite öğrencisi üzerinde türkçeye uyarlama çalışması." Türk Geriatri Dergisi, 16, ss.202 - 209, 2013.
ISNAD DUYAN, Veli - Gelbal, Selahattin. "Yaşlılara yönelik tutum ölçeği'nin bir grup üniversite öğrencisi üzerinde türkçeye uyarlama çalışması". Türk Geriatri Dergisi 16/2 (2013), 202-209.