Yıl: 2012 Cilt: 5 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 142 - 149 Metin Dili: Türkçe

Hemşire adaylarının mesleki güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Öz:
Giriş: Hemşirelik eğitiminde öğrencilerin mesleki güdülenme düzeyi mesleki kalite adına çok önemlidir. Amaç: Bu araştırmanın amacı, hemşire adaylarının mesleki güdülenme düzeylerini ve güdülenme düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemektir. Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırma 2011 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu birinci ve dördüncü sınıfta öğrenim gören toplam 191 öğrencinin katılımı ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Birinci bölümde öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ve mesleğe ilişkin tutumlarını ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan 10 soru, ikinci bölümde ise; 24 sorudan oluşan Acat ve Köşgeroğlu tarafından geliştirilen “Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği” yer almaktadır. Toplanan verilerin istatistiksel değerlendirmesi için SPSS for Windows 16.0 paket programı kullanılmıştır. Değerlendirmede frekans, yüzde, ANOVA, t testi, Kruskal-Wallis testi ve Dunn’s testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmanın sonucunda hemşire adaylarının içsel güdülenme düzeylerinin yüksek olduğu, cinsiyete, sınıfa ve toplumun hemşireliğe bakış açısına göre mesleki güdülenme düzeyleri arasında anlamlı bir fark görülmezken, hemşirelik mesleğini tercih nedenine göre anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Ortaöğretim düzeyinde hemşirelik mesleğine yönelik tanıtım programlarının hazırlanıp sunulması, hemşirelik mesleğini benimsemeyen ve yapmayı düşünmeyen ancak ilgili bölümde öğrenim gören öğrencilere olumlu meslek imajı için uyum programlarının düzenlenebilir.
Anahtar Kelime:

Determining the nurse candidates’ level of vocational motivation and factors affecting

Öz:
Background: Students' vocational motivation level of nursing education is very important for professional quality. Objectives: The aim of this study is to determine nurse candidates’ vocational motivation level and the factors affecting. Methods: This study is descriptive study. The study was carried out at Mugla Sıtkı Kocman University, Fethiye School of Health in 2011. The participants were students at first and fourth grade and 191 students participated in the study. In the study a questionnaire form which consisted two parts were used to gather data. In the first part there were 10 questions to find out nurse candidates’ socio-demographic features and their views about nursing vocation and in the second part there were 24 questions of “Motivation Sources and Problems Scale” which was developed by Acat and Kösgeroğlu. The questions were answered second part. The data gathered via the questionnaires were evaluated with SPSS 16 for Windows. While evaluating the data frequency, percentage, ANOVA, Kruskal-Wallis tests and Dunn’s test were used. Results: The results of the study revealed that the inner motivation level of the nurse candidates were high, there were not a meaningful relation between their motivation level and gender, class, and the view of the society on nursing, there was a meaningful differentiation with the reason for choosing the nursing vocation. Conclusion: Presenting publication programmes about nursing vocation at secondary schools and orientation programmes for the students who do not internalize and not planning to the nursing vocation but studying at nursing departments should be organised.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA CİVCİ H, ŞENER E (2012). Hemşire adaylarının mesleki güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. , 142 - 149.
Chicago CİVCİ Hülya,ŞENER EMİNE Hemşire adaylarının mesleki güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. (2012): 142 - 149.
MLA CİVCİ Hülya,ŞENER EMİNE Hemşire adaylarının mesleki güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. , 2012, ss.142 - 149.
AMA CİVCİ H,ŞENER E Hemşire adaylarının mesleki güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. . 2012; 142 - 149.
Vancouver CİVCİ H,ŞENER E Hemşire adaylarının mesleki güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. . 2012; 142 - 149.
IEEE CİVCİ H,ŞENER E "Hemşire adaylarının mesleki güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi." , ss.142 - 149, 2012.
ISNAD CİVCİ, Hülya - ŞENER, EMİNE. "Hemşire adaylarının mesleki güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi". (2012), 142-149.
APA CİVCİ H, ŞENER E (2012). Hemşire adaylarının mesleki güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 5(4), 142 - 149.
Chicago CİVCİ Hülya,ŞENER EMİNE Hemşire adaylarının mesleki güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 5, no.4 (2012): 142 - 149.
MLA CİVCİ Hülya,ŞENER EMİNE Hemşire adaylarının mesleki güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, vol.5, no.4, 2012, ss.142 - 149.
AMA CİVCİ H,ŞENER E Hemşire adaylarının mesleki güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2012; 5(4): 142 - 149.
Vancouver CİVCİ H,ŞENER E Hemşire adaylarının mesleki güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2012; 5(4): 142 - 149.
IEEE CİVCİ H,ŞENER E "Hemşire adaylarının mesleki güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi." Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 5, ss.142 - 149, 2012.
ISNAD CİVCİ, Hülya - ŞENER, EMİNE. "Hemşire adaylarının mesleki güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi". Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 5/4 (2012), 142-149.