Yıl: 2012 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 125 - 131 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Torakotomi geçiren çocuklarda epidural fentanil ile fentanil-levobupivakain kombinasyonunun postoperatif etkilerinin karşılaştırılması

Öz:
Amaç: Retrospektif çalışmamızda torakotomi geçiren çocuk- larda epidural fentanil ile fentanil-levobupivakain infüzyonlarının postoperatif analjezik etkinliği, hemodinamik ve yan etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakül- tesi Çocuk Cerrahisi kliniğinde elektif torakal cerrahi girişim sonrası postoperatif analjezi amacıyla torakal epidural analjezi uygulanan 5-12 yaş arası, Amerikan Anestezi Cemi- yeti ( ASA) I-III grubu, toplam 31 hasta retrospektif olarak incelendi. Bilgiler hasta dosyalarından, anestezi ve postoperatif hasta kontrollu analjezi (HKA) kayıt formların- dan elde edildi. Hastalar, kullanılan analjezik ajana göre; Fentanil (F) ve Fentanil+Levobupivakain (FL) şeklinde iki gruba ayrıldı. Fentanil grubundaki tüm hastalara 0,5 μg/kg/sa fentanil infüzyonu kullanıldığı görüldü. Fentanil+levobupivakain grubundaki tüm hastalara ise 0,2 μg/kg/sa fentanil + 0,15 mg/kg/sa levobupivakain kullanıl- dığı görüldü. Torakal epidural HKA uygulamasının 0., 4., 12., 24., 36. (sırasıyla; T1, T2, T3, T4, T5) saatlerdeki visüel analog skala (VAS), sistolik kan basıncı (SKB), diyastolik kan basıncı (DKB), kalp atım hızı (KAH), solunum sayısı (SS) ve yan etkilere ait veriler kayıt edildi. Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet, boy, kilo ve ASA sınıflaması açısından istatistiksel olarak anlamlı fark görül- medi. Hemodinamik parametreler(SKB, DKB, KAH, SS), VAS skoru ve yan etkiler açısından da istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: Çocuklarda torakotomi sonrası postoperatif epidural fentanil infüzyonunun, fentanil levobupivakain kombinas- yonu uygulanmasına eşdeğer analjezi sağlayabileceği görü- şündeyiz.
Anahtar Kelime:

Konular: Anestezi Acil Tıp

Comparison of postoperative effects of phentanyl with combination of phentanyl and levobupivacaine in children with thoracotomy

Öz:
Aim: We aimed to compare the postoperative analgesic efficacy, hemodynamic and side effects of epidural phentanyl and phentanyl-levobupivacaine administration in children undergoing torocotomy. Material and Method: 31 children with American Society of Anesthesiologists (ASA) I-III group and age between 5-12 years who were applied thoracic epidural with the purpose of postoperative analgesia after elective thoracic surgery in Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Clinics of Paediatric Surgery were examined retrospectively. In- formation was obtained from patients files, anaesthesia and postoperative patient controlled analgesia (PCA) re- cording form. Patients were separated into two groups according to analgesic agents used as phentanyl (F) and phentanyl+Levobupivacain (FL). It was found that 0,5 (μg/kg/h) phentanyl infusion was used for all patients in Group F. It was also found that, μg/kg/h phentanyl + 0,15 mg/kg/h levobupivacaine were used for all patients in Group FL. Visual analogue scale (VAS), systolic artery pres- sure (SAP), diastolic artery pressure (DAP), heart rate (HR), respiratory rate (RR), and side effects were recorded in 0., 4., 12., 24., 36. hours of thoracic epidural PCA application (T1,T2,T3,T4, T5 respectively). Results: There were no significant difference in age, sex, height, weight and ASA status between the groups. There were also no difeference in hemodynamic parameters (SAP, DAP, HR and RR), VAS score and side effects between the groups. Conclusion: We conclude that postoperative epidural phentanyl infusion provides equipotent analgesia to administration of phentanyl and levobupivacaine combination following thoracotomy in children.
Anahtar Kelime:

Konular: Anestezi Acil Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Erbay H, Gönüllü M. Pediatrik Cerrahi Hastalarda Preemptif Analjezi. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2001, 21:319-23
 • 2. Tobias JD. Lowe S. O'Dell N. et al: Thoracic epidural anesthesia in infants and children. Can J Anaesth 1993;40:9, 879-82
 • 3. Alifimoff JK, Cote C J, in Cote C J, Ryan JF, Todres ID, et al (eds): A practice of anesthesia for infants and children, Pediatric regional anesthesia Philadelphia. PA, Saunders, 1993
 • 4. Liu SS, Wu CL: Effect of postoperative analgesia on major postoperative complications: a systematic update of the evidence. Anesth Analg. 2007; 104: 689-702.
 • 5. Swanevelder J.Pain relief after throcotomy: is epidural analgesia the optimal technique? Br J Anaesth 2007;98:159-62
 • 6.Caudle CL, Freid EB, Bailey AG, Valley RD, Lish MC, Azizkhan RG. Epidural fentanyl infusion with patient controlled epidural analgesia for postoperative analgesia in children. J Ped Surg 1993;28:554-9.
 • 7. Alison S. Carr MB David W. Fear, Nancy Sikich RScN V,~, Bruno Bissonnette Bupivacaine 0.125% produces motor block and wealmess with fentanyl epidural analgesia in children Can J Anaest 1998; 45:(11):1054- 60.
 • 8. Yaster M, Kost-Byerly S, Maxwell LG: Pediatric pain management, Pediatric Anesthesia: Principles & Practice. Edited by Bissonnette B, Dalens B. New York, McGraw-Hill, 2002, pp 705–19.
 • 9. Zwass MS, Polaner DM, Berde CB: Postoperative pain management, A Practice of Anesthesia for Infants and Children, 3rd edition. Edited by Cote CJ, Todres ID, Goudsouzian NG, Ryan JF. Philadelphia, WB Saunders, 2001, pp 681–97.
 • 10. Ivani G, Borghi B, Van Oven H. Levobupivacaine. Minerva Anestesiol 2001; 67:20-3
 • 11. Calvo Vecino JM, San Norberto L, Abad Gurumeta A, Velasco Villanueva D, Velásquez Muñoz MF, Pico Brezmes S, Pérez Gallardo A. Levobupivacaine versus racemic bupivacaine for thoracic and upper lumbar epidural anesthesia-analgesia in children. Rev Esp Anestesiol Reanim 2007;54(5):288-96.
 • 12. Ernesto Martinez-Garcia Pilar Del Rey, Carolina Tormo, Jesus de Santiago, Raque Porto Ana Serrano- Gonzalez Horner’s syndrome because of thoracic epidural analgesia with levobupivacaine in a pediatric patient. Pediatric Anesthesia 2008;18(11):1119-20.
 • 13. Jerrold Lerman Judith Nolan, Efficacy, Safety, and Pharmacokinetics of Levobupivacaine with and without Fentanyl after Continuous Epidural Infusion in Children Anesthesiology 2003; 99:1166–74.
APA GEZE Ş, KARACA M, Cekic B (2012). Torakotomi geçiren çocuklarda epidural fentanil ile fentanil-levobupivakain kombinasyonunun postoperatif etkilerinin karşılaştırılması. , 125 - 131.
Chicago GEZE Şükran,KARACA Mesut,Cekic Bahanur Torakotomi geçiren çocuklarda epidural fentanil ile fentanil-levobupivakain kombinasyonunun postoperatif etkilerinin karşılaştırılması. (2012): 125 - 131.
MLA GEZE Şükran,KARACA Mesut,Cekic Bahanur Torakotomi geçiren çocuklarda epidural fentanil ile fentanil-levobupivakain kombinasyonunun postoperatif etkilerinin karşılaştırılması. , 2012, ss.125 - 131.
AMA GEZE Ş,KARACA M,Cekic B Torakotomi geçiren çocuklarda epidural fentanil ile fentanil-levobupivakain kombinasyonunun postoperatif etkilerinin karşılaştırılması. . 2012; 125 - 131.
Vancouver GEZE Ş,KARACA M,Cekic B Torakotomi geçiren çocuklarda epidural fentanil ile fentanil-levobupivakain kombinasyonunun postoperatif etkilerinin karşılaştırılması. . 2012; 125 - 131.
IEEE GEZE Ş,KARACA M,Cekic B "Torakotomi geçiren çocuklarda epidural fentanil ile fentanil-levobupivakain kombinasyonunun postoperatif etkilerinin karşılaştırılması." , ss.125 - 131, 2012.
ISNAD GEZE, Şükran vd. "Torakotomi geçiren çocuklarda epidural fentanil ile fentanil-levobupivakain kombinasyonunun postoperatif etkilerinin karşılaştırılması". (2012), 125-131.
APA GEZE Ş, KARACA M, Cekic B (2012). Torakotomi geçiren çocuklarda epidural fentanil ile fentanil-levobupivakain kombinasyonunun postoperatif etkilerinin karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 13(3), 125 - 131.
Chicago GEZE Şükran,KARACA Mesut,Cekic Bahanur Torakotomi geçiren çocuklarda epidural fentanil ile fentanil-levobupivakain kombinasyonunun postoperatif etkilerinin karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 13, no.3 (2012): 125 - 131.
MLA GEZE Şükran,KARACA Mesut,Cekic Bahanur Torakotomi geçiren çocuklarda epidural fentanil ile fentanil-levobupivakain kombinasyonunun postoperatif etkilerinin karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.13, no.3, 2012, ss.125 - 131.
AMA GEZE Ş,KARACA M,Cekic B Torakotomi geçiren çocuklarda epidural fentanil ile fentanil-levobupivakain kombinasyonunun postoperatif etkilerinin karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2012; 13(3): 125 - 131.
Vancouver GEZE Ş,KARACA M,Cekic B Torakotomi geçiren çocuklarda epidural fentanil ile fentanil-levobupivakain kombinasyonunun postoperatif etkilerinin karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2012; 13(3): 125 - 131.
IEEE GEZE Ş,KARACA M,Cekic B "Torakotomi geçiren çocuklarda epidural fentanil ile fentanil-levobupivakain kombinasyonunun postoperatif etkilerinin karşılaştırılması." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 13, ss.125 - 131, 2012.
ISNAD GEZE, Şükran vd. "Torakotomi geçiren çocuklarda epidural fentanil ile fentanil-levobupivakain kombinasyonunun postoperatif etkilerinin karşılaştırılması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 13/3 (2012), 125-131.