Yıl: 2013 Cilt: 21 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1681 - 1694 Metin Dili: Türkçe

Bolu ilindeki işverenlerin engelli çalışanlara yönelik tutumları

Öz:
Bu araştırmanın amacı işverenlerin engelli çalışanlara yönelik tutumlarını belirlemektir. Tarama modelindeki araştırmada Akardere (2005) tarafından geliştirilen işverenlerin engelli çalışanlarına yönelik tutum ölçeği 194 gönüllü işverene özel eğitim öğretmen adaylarınca uygulanarak; veriler t testi ve Anova kullanılarak analiz edilmiştir.Araştırmanın sonucunda işverenlerin engelli çalışanlarına yönelik tutumları orta düzeyde bulunmuş; bu tutumların işverenlerin engelli yakını olma durumuna göre farklılaşırken; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, çalıştığı sektör, çalışma süresi ve engelli olma durumuna göre farklılaşmadığı görülmüştür .İşverenlerin tutumlarının değişmesi için kariyer ve iş koçlarından destek alınması; ileri araştırmalarda büyük şehirlerde büyük çaplı işyerlerinde araştırmanın gerçekleştirilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Attitudes employers in bolu towards employees with disabilities

Öz:
The aim of this study is to determine the attitudes of the employers towards the employees with disabilities. Study was realized with the survey model. The study domain consists of 194 employers at Bolu Province. Scale for attitude of employers towards employees with disabilities, developed by Akardere, has been applied on 194 volunteer employers by special education teacher candidates in the study conducted with the survey model, and the data has been analyzed with the use of t test and Anova. As a result of the study, it has been found that the attitudes of employers towards employees are at a medium level; that said attitude varied based on the variable of having a relative with disability while the attitude did not differ by the variables of gender, age, education level, sector of employment, term of employment and disability situation. It is recommended that support of career and work coaches should be obtained to change the attitudes of the employers; and the study should be conducted at large scale workplaces in metropolitan cities in the future.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akardere, S.S. (2005). İşverenlerin engelli çalışanlara yönelik tutumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Alston, R.J. and Hampton, J.L. (2000). Science and engineering as viable career choices for students with disabilities: a survey of parents and teachers. Rehabilitation Counseling Bulletin. 43(3), 158-164.
 • Baran, N. (2003). İşverenlerin zihin engelli bireylerin istihdamına ilişkin görüş ve önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Beyer, S., Brown, T., Akandi, R. and Rapley, M. (2010). A comparison of quality of life outcomes for people with ıntellectual disabilities in supported employment, day services and employment enterprises. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 23, 290–295.
 • Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (2013).( _____http://www.bolutso.org.tr/uploads/BoluTSO.xls>) (18.03.2013’te erişildi.)
 • Çifci, İ., Eratay, E., Coraİnce, N., Güler, A. (2002).engelli bireylere yönelik işverenlerin görüşlerinin belirlenmesi.özürlüler platformu.engellilerin işe yerleştirilmesi alt komisyonu. Fizyoterapi Bilim Günü.Sunulmuş Bildiri.A.İ.B.Ü.Bolu.
 • Cavkaytar, A. (1990). Ankara eğitilebilir çocuklar iş okulu öğrencilerinin iş eğitimine yönelik tutumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Cohen Hall, A., Freeze, S., Butterworth, J. and Hoff, D. (2011).Employment funding for intellectual developmental disability systems. Journal of Vocational Rehabilitation 34. 1–15.
 • Dowrick, P. W., Anderson, J., Heyer, K. and Acosta, J.(2005). Postsecondary education across the usa: experiences of adults with disabilities. Journal of Vocational Rehabilitation 22 (41), 47 41.
 • Fırat, A. (1993). Küçük işyeri sahiplerinin eğitilebilir düzeyde zihinsel özürlü olan çocukları işyerinde çalıştırmaya karşı tutumları. Türk Psikoloji Dergisi. 8 (30).
 • Gillan, D. and Coughlan, B. (2010).Transition from special education into postschool services for young adults with ıntellectual disability: Irish parents’ experience. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. 7( 3). 196–203.
 • Gürsel, O. ve Ergenekon, Y. (2001). Zihin özürlü bireylerin okuldan iş ve meslek yaşamına geçiş sürecinde bireyselleştirilmiş geçiş planlarının düzenlenmesi. 10. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri. (Ed: Vuran, S. ve Gürgür, H.) Antakya-Hatay: ikiz ofset. 121-127.
 • Gürsel, O. ve Ergenekon, Y. ve Batu, S. E. (2007). Gelişimsel geriliği olan bireylere okuldan işe geçiş becerilerinin kazandırılmasına ilişkin öğretmenlerin ve yöneticilerin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(2).
 • Hernandez,B., Cometa, M.J., Velcoff, J., Rosen, J., Schober, D. and Luna, R. D. (2007). Perspectives of people with disabilities on employment, vocational rehabilitation, and the Ticket to Work program. Journal of Vocational Rehabilitation 27, 191–201.
 • Hernandez,B.,Keys,C.and Balcazar,F.(2000).Employer attitudes towards workers with disabilities and their ADA employment rights:a literature review.Journal of Rehabilitation.66(4).4-16
 • Karasar, N. (2002) bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Migliore, A., Grossi, T., Mank, D. and Rogan, P. (2008). Why do adults with intellectual disabilities work in sheltered workshops? Journal of Vocational Rehabilitation 28 29–40.
 • Morgan.L. R. (2010). Job matching assessment: Inter-rater reliability of an instrument assessing employment characteristics of young adults with intellectual disabilities. Journal of Vocati- onal Rehabilitation 34. 25–33.
 • Olson, D., Cioffi, A., Yovanoff, P. and Mank, D. (2001). Employers’ perceptions of employees with mental retardation. Journal of Vocational Rehabilitation 16 125–133.
 • Ozawa,A., and Yaeda, J. (2007). Employer attitudes toward employing persons with psychiatric disability in Japan. Journal of Vocational Rehabilitation 26 (105), 113 105.
 • Özmen, E. S. (1996). İşverenlerin engelli bireylerin işe alınması ile birlikte çalışmasına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Petty, D.M. and Fussell, E.M.( 1997). Employer attitudes and satisfaction with supported employment. Focus On Autism And Other Developmental Disabilities.12(1), 15-22.
 • Rutkowski, S., Daston,M., Kuiken, D. V. and Riehle,E.(2006). Project SEARCH: A demandside model of high school transition. Journal of Vocational Rehabilitation 25(85), 96 85.
APA ERATAY E, ELDENİZ ÇETİN M (2013). Bolu ilindeki işverenlerin engelli çalışanlara yönelik tutumları. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1681 - 1694.
Chicago ERATAY EMİNE,ELDENİZ ÇETİN MÜZEYYEN Bolu ilindeki işverenlerin engelli çalışanlara yönelik tutumları. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 21, no.4 (2013): 1681 - 1694.
MLA ERATAY EMİNE,ELDENİZ ÇETİN MÜZEYYEN Bolu ilindeki işverenlerin engelli çalışanlara yönelik tutumları. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.21, no.4, 2013, ss.1681 - 1694.
AMA ERATAY E,ELDENİZ ÇETİN M Bolu ilindeki işverenlerin engelli çalışanlara yönelik tutumları. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2013; 21(4): 1681 - 1694.
Vancouver ERATAY E,ELDENİZ ÇETİN M Bolu ilindeki işverenlerin engelli çalışanlara yönelik tutumları. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2013; 21(4): 1681 - 1694.
IEEE ERATAY E,ELDENİZ ÇETİN M "Bolu ilindeki işverenlerin engelli çalışanlara yönelik tutumları." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 21, ss.1681 - 1694, 2013.
ISNAD ERATAY, EMİNE - ELDENİZ ÇETİN, MÜZEYYEN. "Bolu ilindeki işverenlerin engelli çalışanlara yönelik tutumları". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 21/4 (2013), 1681-1694.