Feldstein-Horioka hipotezinin AB-15 ve Türkiye ekonomisi için sınanması: Yatay kesit bağımlılığı altında yapısal kırılmalı dinamik panel veri analizi

Yıl: 2014 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 231 - 245 Metin Dili: Türkçe

Feldstein-Horioka hipotezinin AB-15 ve Türkiye ekonomisi için sınanması: Yatay kesit bağımlılığı altında yapısal kırılmalı dinamik panel veri analizi

Öz:
Yatırım ve tasarruflar ülkelerin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlayabilmelerinde önemli makroekonomik belirleyicilerdir. Yatırım-tasarruf ilişkisi birçok çalışmaya konuolmakla birlikte Feldstein-Horioka (1980), yatırım-tasarruf ilişkisini uluslararası sermaye hareketliliği ile izah etmektedir. Sermaye hareketleri üzerinde kısıtlamaların olduğu durumda, yatırımların yurt içi tasarruflarla finanse edileceğini ve yatırım- tasarruf ilişkisinin güçlü olacağını, aksi takdirde ilişkinin olmayacağını ya da düşük düzeyde olacağı savını öne sürmektedir. Bu çalışmada; Feldstein-Horioka (F-H) hipotezi, AB ülkeleri ve Türkiye Ekonomisi örneğinde yapısal kırılmaları dikkate alan yeni nesil dinamik panel veri analizi ile sınanmıştır. Analizde, herhangi bir ülkede meydana gelen bir makroekonomik şokun diğer ülkeleri de etkileyeceği varsayımını yani yatay kesit bağımlılığını dikkate alan birim kök ve eş-bütünleşme testleri uygulanmıştır. Analiz sonucunda ülkelerin geneli için yatırım-tasarruf serileri arasında zayıf eş-bütünleşme ilişkisi elde edilmiş ve bu ülkelerde F-H hipotezinin geçerli olduğu bulgusu elde edilmiştir. Kısa dönem analizinde ise tasarrufların yatırımları karşılama düzeyinin daha düşükolduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime:

The Testing Feldstein-Horioka Hypothesis For EU-15 and Turkey: Structural break dynamic panel data analysis under cross section dependency

Öz:
Investments and savings are significant macroeconomic determiners for countries to maintain their sustainable economic growth. Although investment-saving relationship is subject to many studies, Feldstein-Horioka (1980) explain the investment-saving relationship with international capital mobility. They suggest that investments will be financed with domestic savings and investment-saving relationship will be strong, otherwise there will be no relationship or the relationship will be in the low level in the case of restrictions on capital movements. In this study Feldstein-Horioka (F-H) hypothesis was tested with the new generation dynamic panel data analysis considering the structural breaks in EU-15 countries and Turkey. Unit root and cointegration tests considering the hypothesis that a macroeconomic shock in a country would affect the other countries, in other words the cross sectional dependency were implemented in this analysis. As a result of the analysis , for the countries overall a weak cointegration relationship between investment-saving series was obtained and it was found that F-H hypothesis is valid for these countries. However, it was found that the level of savings to meet investments was lower in the short term analysis.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abbott, A. ve De Vita, V. (2003) “Another Piece in the Feldstein-Horioka Puzzle” Scottish Journal of Political Economy, 25:69-89.
 • Altıntaş, H. ve Taban, S. (2011) “Twin Deficit Prob- lem and Feldstein-Horioka Hypothesis in Turkey: ARDL Approach and Investigation of Causality” International Research Journal of Finance and Economics, 74: 30-45.
 • Ang, J.B. (2007) “Are Saving and Investment Co- integrated? The Case of Malaysia (1965-2003)” Applied Economics, 39-17:2167-2174.
 • Apergis, N. ve Tsoulfidis, L. (1997) “The Relationship Between Saving and Finance: Theory and Evidence From EU Countries” Research in Economics, 51:333-358.
 • Bai, J. ve Perron, P. (1998) “Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes” Econo- metrica, 66(1):47-78.
 • Bai, J. ve Ng, S. (2004) “A Panic Attack on Unit Ro- ots and Cointegration” Econometrica, 72(4):1127-1178.
 • Basher, S.A. ve Westerlund, J. (2009) “Panel Cointeg- ration and the Monetary Exchange Rate Model” Econo- mic Modelling, 26:506-513.
 • Baxter, M. ve Crucini, M.J. (1993) “Explaining Sa- ving-Investment Correlations” The American Economic Review, 83(3):416-436.
 • Beyaert, A. ve Camacho, M. (2008) “TAR Panel Unit Root Tests and Real Convergence: An Application to the EU Enlargement Process” Review of Development Econo- mics, 12(3):668-681.
 • Bhagwati, J. (1998) “The Capital Myth: The Diffe- rence between Trade in Widgets and Trade in Dollars” Foreign Afairs, 77:7-12.
 • Blanchard, O. ve Giavazzi, F. (2002) “Current Ac- count Deficits in The Euro Area: The End of The Feld- stein_Horioka Puzzle?” Brookings Papers on Economic Activity, 2:147-209.
 • Bolatoğlu, N. (2005) “Türkiye’de Yurt içi Yatırım ve Yurt içi Tasarruf Oranları Arasındaki İlişki” Ekonomik Yaklaşım, 16(56):19-32.
 • Boratav, K. (2009) Küreselleşme, Kriz ve Türkiye’de Neoliberal Dönüşüm İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, No:234.
 • Brezis, E.S. (1995) “Foreign Capital Flows in the Century of Britian’s Industrial Revolution: New Estima- tes, Controlled Conjectures” The Economic History Revi- ew, 48(1):46-67.
 • Breusch, T.S. ve Pagan, A.R. (1980) “The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Modelspecification Tests in Econometrics” Review of Economic Studies, 47(1):239-53.
 • Breitung, J. (2005) “A Parametric Approach to the Estimation of Cointegrating Vectors in Panel Data” Eco- nometric Reviews, 24(2):151‐173.
 • Breuer, B., Mcnown, R. ve Wallace, M. (2002) “Seri- es-Specific Unit Root Test with Panel Data” Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 64(5):527-546.
 • Caprio, G.A. ve Howard, D.H. (1984) “Domestic Saving, Current Accounts, and International Capital Mobility” International Finance Discussion Paper, No:244.
 • Carrion-I-Silvestre, J.L., Barrio-Castro, T.D. ve Lo- pez-Bazo, E. (2005) “Breaking the Panels: An Application to the GDP Per Capita” Econometrics Journal, 8:159-175.
 • Charemza, W.W. ve Deadman, D.F. (1997). New Di- rections in Econometric Practice: General to Specific Model- ling, Cointegration and Vector Autoregression, 2nd Edition, UK Chelthenham, Edward Elgar Publishing.
 • Choi, I. (2001) “Unit Roots Tests for Panel Data” Journal of International Money and Finance, 20:229-272.
 • Coakley, J., Kulasi, F. ve Smith, R. (1996) “Current Account Solvency and The Feldstein-Horioka Puzzle” Economic Journal, 106:620-27.
 • Coakley, J. ve Kulasi, F. (1997) “Cointegration of Long Span Saving and Investment” Economics Letters, 54:1-6.
 • Eberhardt, M. ve Bond, S. (2009) Cross-section Dependence in Nonstationary Panel Models: A Novel Estimator, Munich Personal RePEc Archive Paper, No: 17692.
 • Erden, L. (2005) “Structural Adjustment and Domes- tic Private Saving and Investment Interaction in Turkey: A Cointegration Analysis” Yönetim ve Ekonomi, 12(1):95- 103.
 • Esen, E., Yıldırım, S. ve Kostakoğlu, F. (2012) “Feld- stein-Horioka Hipotezinin Türkiye Ekonomisi için Sınanması: ARDL Modeli Uygulaması” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1):251-267.
 • Feldstein, M. ve Horioka, C. (1980) “Domestic Saving and International Capital Flows” Economic Journal, 90:314-329.
 • Feldstein, M. (1983) “Domestic Saving and Interna- tional Capital Movements in the Long Run and the Short Run” European Economic Review, 21:331-353.
 • Feldstein, M. ve Bachetta, P. (1991) “National Saving and Economic Performance” Shoven, et al(eds.) National Saving And International Investment, USA University of Chicago Press.
 • French, K.R. ve Poterba, J.M. (1991) “Investor Di- versification and International Equity Markets” The Ame- rican Economic Review, 81(2):222-226.
 • Georgopoulos, G. ve Hejazi, W. (2005) “Feldstein- Horioka Meets A Time Trend” Economics Letters, 86:353- 357.
 • Hadri, K. (2000) “Testing for Stationarity in Hetero- genous Panels” Econometrics Journal, 3: 148-161.
 • Helliwell, J. (2004) “Demographic Change And International Factor Mobility” NBER Working Paper Series, No:10945.
 • Hussein, K.A. (1998) “International Capital Mobility in OECD Countries: The Feldstein-Horioka ‘Puzzle’ Revisited” Economics Letters, 59:237-242.
 • Husted, S. (1992) “The Emerging U.S. Current Acco- unt Deficit in the 1980s: A Cointegration Analysis” The Review of Economics & Statics, 159-166.
 • Im, K., Pesaran, H. ve Shin, Y. (2003) “Testing for Unit Roots in Heterogenous Panels” Journal of Economet- rics, 115(1):53-74.
 • Jansen, W. J. (1998) “Interpreting saving-investment correlations” Open Economies Review, 9: 205-217.
 • Kar, M. ve Taban, S. (2012) “Kamu Harcama Çeşitlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 58(3):145-168.
 • Ketenci, N. (2012) “The Feldstein–Horioka Puzz- le And Structural Breaks: Evidence from EU Members” Economic Modelling, 29(2012):262-270.
 • Kim, S.H. (2001) “The Saving-Investment Correlati- on Puzzle is Still A Puzzle” Journal of International Money and Finance, 20:1017-1034.
 • Kollias, C., Mylonidis, N. ve Paleologou, S.M. (2008) “The Feldstein-Horioka Puzzle Across EU Members: Evidence From The ARDL Bounds Approach And Panel Data” International Review of Economics and Finance 17:380-387.
 • Levin, A., Lin, C.F. ve Chu, C.S.J. (2002) “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Pro- perties” Journal of Econometrics, 108:1-24.
 • Liu, J., Wu, S. ve Zidek, J.V. (1997) “On Segmented Multivariate Regressions” Statistica Sinica, 7:497-525.
 • Maddala, G.S. ve Wu, S. (1999) “A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Test” Oxford Bulletin of Economics and Statistics 61:631-652.
 • Mamingi, N. (1993) “Savings Investment Corre- lations and Capital Mobility in Developing Countries” The World Bank Policy Research Working Paper Series, No:1211.
 • Mangır, F. ve Ertuğrul, H.M. (2012) “Sermaye Ha- reketliliği, Tasarruf ve Yatırım Ilişkisi: Türkiye Örneği” İktisat İşletme Finans, 27(317):61-87.
 • Mercan, M. ve Göçer, İ. (2012) “Zamanlararası Dış Denge Ve Optimizasyon Yaklaşımları Çerçevesin- de Türkiye’de Cari Açığın Sürdürülebilirliği” Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(24):2012.
 • Murphy, R.G. (1984) “Capital Mobility and The Relationship Between Saving and Investment in OECD Countries” Journal of International Money and Finance, 3:327-342.
 • Narayan, P.K. (2005) “The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests” Applied Economics, 37(17):1979-1990.
 • Obstfeld, M. ve Rogoff, K. (1996) Foundations of In- ternational Macroeconomics. USA, The MIT Press.
 • Penati, A.ve Dooley, M.P. (1984) “Current Account Imbalances and Capital Formation in Industrial Countri- es: 1948-1981” IMF Staff Papers, 31:1-24.
 • Pesaran, M.H. (2004) “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels” Cambridge Wor- king Papers in Economics, No:435.
 • Pesaran, M.H. (2006) “Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure” Econometrica, 74(4):967-1012.
 • Pesaran, M.H., Ullah, A. ve Yamagata, T. (2008) “A Bias-Adjusted LM Test of Error Cross-Section Indepen- dence” Econometrics Journal, 11(1):105-127.
 • Pesaran, M.H. ve Yamagata, T. (2008) “Testing Slope Homogeneity in Large Panels” Journal of Econometrics, 142(1):50-93.
 • Rocha, F. ve Zerbini, M.B. (2003) “Using a Panel Structure to Discuss the Feldstein-Horioka Puzzle in Developing Countries” 1-27.
 • Rodrik, D. (1998) “Who Needs Capital Account Convertibility?” Princeton Essays in International Finance, 207:55-65.
 • Sachs, J. (1981) “The Current Account and Macroe- conomic Adjustment in The 1970’s” Brookings Papers on Economic Activity, 1:201-268.
 • Sinha, D. ve Sinha, T. (1998) “An Exploration of the Long-Run Relationship Between Saving and Investment in the Developing Economies: A Tale of Latin American Countries” Journal of Post-Keynesian Economics, 20(3):435-443.
 • Stiglitz, E.J. (2002). Globalization and Its Discontents. New York, W.W.Norton Publication.
 • Swamy, P.A.V.B. (1970) “Efficient Inference in a Random Coefficient Regression Model” Econometrica, 38(2):311-323.
 • Tarı, R. (2008) Ekonometri, 8. Baskı, İstanbul, Avcı Ofset.
 • Taylor, M. ve Sarno, L. (1998) “The Behaviour of Real Exchange Rates during the Post-Bretton Woods Period” Journal of International Economics, 46:281-312.
 • TCMB (2002) Küreselleşmenin Türkiye Ekonomisine Etkileri, Ankara,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yayınları.
 • Tesar, L. (1991) “Savings, Investment and International Capital Flows” Journal of International Economics, 31:29-42.
 • Tesar, L. ve Werner, I.M. (1995) “Home Bias and High Turnover” Journal of International Money and Finance, 14(4):467-492.
 • Tobin, J. (1983) “Domestic Saving and International Capital Movements in The Long Run and The Short Run’ by M. Feldstein” European Economic Review, 21(1- 2):153-156.
APA MERCAN M (2014). Feldstein-Horioka hipotezinin AB-15 ve Türkiye ekonomisi için sınanması: Yatay kesit bağımlılığı altında yapısal kırılmalı dinamik panel veri analizi. Ege Akademik Bakış, 14(2), 231 - 245.
Chicago MERCAN Mehmet Feldstein-Horioka hipotezinin AB-15 ve Türkiye ekonomisi için sınanması: Yatay kesit bağımlılığı altında yapısal kırılmalı dinamik panel veri analizi. Ege Akademik Bakış 14, no.2 (2014): 231 - 245.
MLA MERCAN Mehmet Feldstein-Horioka hipotezinin AB-15 ve Türkiye ekonomisi için sınanması: Yatay kesit bağımlılığı altında yapısal kırılmalı dinamik panel veri analizi. Ege Akademik Bakış, vol.14, no.2, 2014, ss.231 - 245.
AMA MERCAN M Feldstein-Horioka hipotezinin AB-15 ve Türkiye ekonomisi için sınanması: Yatay kesit bağımlılığı altında yapısal kırılmalı dinamik panel veri analizi. Ege Akademik Bakış. 2014; 14(2): 231 - 245.
Vancouver MERCAN M Feldstein-Horioka hipotezinin AB-15 ve Türkiye ekonomisi için sınanması: Yatay kesit bağımlılığı altında yapısal kırılmalı dinamik panel veri analizi. Ege Akademik Bakış. 2014; 14(2): 231 - 245.
IEEE MERCAN M "Feldstein-Horioka hipotezinin AB-15 ve Türkiye ekonomisi için sınanması: Yatay kesit bağımlılığı altında yapısal kırılmalı dinamik panel veri analizi." Ege Akademik Bakış, 14, ss.231 - 245, 2014.
ISNAD MERCAN, Mehmet. "Feldstein-Horioka hipotezinin AB-15 ve Türkiye ekonomisi için sınanması: Yatay kesit bağımlılığı altında yapısal kırılmalı dinamik panel veri analizi". Ege Akademik Bakış 14/2 (2014), 231-245.