Yıl: 2012 Cilt: 15 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 229 - 235 Metin Dili: Türkçe

Bakım davranışları ölçeği-24’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması

Öz:
Amaç: Bu çalışma, hemşirelik bakım kalitesinin hasta ve hemşireler tarafından değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen Bakım Davranışları Ölçeği-24’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Metodolojik araştırma tipinde yürütülen çalışma, İstanbul’da iki tıp fakültesi hastanesi genel cerrahi servisinde ameliyat olan 240 hasta ve bu servislerde çalışan 103 hemşire ile gerçekleştirildi. Veri toplama aracı olarak hasta ve hemşireler için tanıtıcı bilgi formu ve hemşirelik bakım kalitesinin değerlendirilmesini sağlayan Bakım Davranışları Ölçeği-24 kullanıldı. Verilerin geçerlik analizinde; kapsam geçerlik indeksi, doğrulayıcı faktör analizi, güvenirlik analizinde; pearson momentler çarpımı korelasyonu ve Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı kullanıldı. Bulgular: Ölçeğin kapsam geçerlik indeksi 0.95 bulundu. Ölçeğin yapı geçerliğini değerlendirmek amacıyla kullanılan doğrulayıcı faktör analizinde ölçeğin 4 faktörlü yapısı doğrulandı. Ölçeğin toplamı için Cronbach alfa değeri hastalarda 0.97, hemşirelerde 0.96; alt boyutlar için ise hastalarda 0.89-0.93 hemşirelerde 0.81-0.94 arasında olduğu belirlendi. 24 maddelik ölçeğin madde-toplam puan korelasyonu hastalarda 0.59-0.84 arasında, hemşirelerde ise 0.53-0.85 olarak saptandı. Sonuç: Çalışmanın sonucunda, Bakım Davranışları Ölçeği-24’ün Türkçe formunun, hastanelerin farklı birimlerinde, hemşirelik bakım kalitesinin hasta ve hemşireler tarafından değerlendirilmesi amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlendi.
Anahtar Kelime:

Validity and reliability study of the Turkish version of Caring Behaviors Inventory-24

Öz:
Purpose: This study was carried out to determine the validity and reliability of Turkish version of Caring Behaviors Inventory-24 to be developed for the purpose of the evaluation of nursing care quality by patients and nurses. Method: Performed as methodological research, the study was conducted on 240 patients operated on in the general surgery departments of two medicine faculty hospitals in Istanbul and on 103 nurses working in the settings. As a data pooling tool, identifying information form and Caring Behaviors Inventory-24 providing the assessment of nursing caring quality, were used for all patients and nurses. The data were used content validity index and confirmatory factor analysis in validity analysis, pearson moments correlation test and cronbach alpha reliability test in reliability analysis. Results: Content validity index of the scale was found to be 95%. Confirmatory factor analysis performed in order to evaluate structural validity confirmed this four-factor solution. Test-retest correlation results implemented for reliability analysis were 0.84 in patients and 0.82 in nurses. For all of the inventory, Cronbach Alpha score was 0.97 in patients and 0.96 in nurses; however, the score for lower dimensions was found to be between 0.89-0.93 in patients and 0.81-0.94 in nurses. Item-total score correlation in the inventory, including 24 items, was between 0.59-0.84 in patients and 0.53-0.85 in nurses and founded to be of statistically high significance in a positive way. Conclusion: As a result of the study, it has been determined that Turkish version of Caring Behaviors Inventory-24 is a valid and reliable instrument to be used in the evaluation of nursing care quality by patients and nurses in different hospital settings.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksayan S, Gözüm S. Kültürlerarası Ölçek Uyarlaması için Rehber I: Ölçek Uyarlama Aşamaları ve Dil Uyarlaması. Hemşirelik Araştırma Dergisi 2002;4(1):9-14.
 • Birol L. Hemşirelik Süreci. 8. Baskı. İzmir: Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti; 2007. p. 21-8.
 • Ercan İ, Kan İ. Ölçeklerde Güvenirlik ve Geçerlik. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004;30(3):211-6.
 • Erefe İ. Veri Toplama Araçlarının Niteliği. Erefe İ, editör. Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri. 1. Baskı. Ankara: Odak Ofset; 2002. p.171-87.
 • Gözüm S, Aksayan S. Kültürlerarası Ölçek Uyarlaması için Rehber II: Psikometrik Özellikler ve Kültürlerarası Karşılaştırma. Hemşirelik Araştırma Dergisi 2003;1(5): 3-14.
 • Harrington D. Confirmatory Factor Analysis. 1.edition. Newyork: Oxford University Press; 2009. p. 21-100.
 • Hegedus KS. Providers’ and Consumers’ Perspective of Nurses’ Caring Behaviours. J Adv Nurs 1999;30(5):1090-6.
 • Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi, 7 Baskı. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık; 1995. p.116-29.
 • Larrabee JH, Ostrow CL, Withrow ML, Janney MA, Hobbs GR, Burant C. Predictors of Patient Satisfaction with Inpatient Hospital Nursing Care. Res Nurs Health 2004;27(4):254-68.
 • Merkouris A, Ifantopoulos J, Lanara V, Lemonidou C. Patient Satisfaction A Key Concept for Evaluating and Improving Nursing Services. J Nurs Manag 1999;7(1):19-28.
 • Özdamar K. Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. 4. Baskı. Eskişehir: Kaan Kitabevi; 2009. p. 661-73.
 • Papastavrou E, Karlou C, Tsangari H, Efstathiou G, Sousa VD, Merkouris A, et al. Cross-culturel Validation and Psychometric Properties of the Greek Version of the Caring Behaviors Inventory: A Methodological Study. Journal of Evaluation in Clinical Practice 2011;17(3):1-9.
 • Swan BA. Preoperative Nursing Care Contributions to Symptom Distress and Functional Status After Ambulatory Surgery. Medsurg Nursing 1998;7(3):148-58.
 • Şencan H. Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2005. p. 356-415.
 • Şimşek ÖF. Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları. 1.Baskı. Ankara: Cem web Ofset; 2007. p. 12-8.
 • Wolf ZR, Giardino, ER, Osborne PA, Ambrose MS. Dimensions of Nurse Caring. Image J Nurs Sch 1994;26(2):107-11.
 • Wu Y, Larrabee JH, Putman HP. Caring Behaviors Inventory: a Reduction of the 42-Item Instrument. Nursing Research 2006;55(1):18-25.
APA KURŞUN Ş, KANAN N (2012). Bakım davranışları ölçeği-24’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. , 229 - 235.
Chicago KURŞUN ŞERİFE,KANAN NEVİN Bakım davranışları ölçeği-24’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. (2012): 229 - 235.
MLA KURŞUN ŞERİFE,KANAN NEVİN Bakım davranışları ölçeği-24’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. , 2012, ss.229 - 235.
AMA KURŞUN Ş,KANAN N Bakım davranışları ölçeği-24’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. . 2012; 229 - 235.
Vancouver KURŞUN Ş,KANAN N Bakım davranışları ölçeği-24’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. . 2012; 229 - 235.
IEEE KURŞUN Ş,KANAN N "Bakım davranışları ölçeği-24’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması." , ss.229 - 235, 2012.
ISNAD KURŞUN, ŞERİFE - KANAN, NEVİN. "Bakım davranışları ölçeği-24’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması". (2012), 229-235.
APA KURŞUN Ş, KANAN N (2012). Bakım davranışları ölçeği-24’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(4), 229 - 235.
Chicago KURŞUN ŞERİFE,KANAN NEVİN Bakım davranışları ölçeği-24’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 15, no.4 (2012): 229 - 235.
MLA KURŞUN ŞERİFE,KANAN NEVİN Bakım davranışları ölçeği-24’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.15, no.4, 2012, ss.229 - 235.
AMA KURŞUN Ş,KANAN N Bakım davranışları ölçeği-24’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012; 15(4): 229 - 235.
Vancouver KURŞUN Ş,KANAN N Bakım davranışları ölçeği-24’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012; 15(4): 229 - 235.
IEEE KURŞUN Ş,KANAN N "Bakım davranışları ölçeği-24’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması." Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15, ss.229 - 235, 2012.
ISNAD KURŞUN, ŞERİFE - KANAN, NEVİN. "Bakım davranışları ölçeği-24’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 15/4 (2012), 229-235.