Yıl: 2013 Cilt: 17 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 81 - 105 Metin Dili: Türkçe

Çocuk mallarının yönetimi, kullanılması, harcanması ve korunması

Öz:
Çocuğun; miras, bağışlama veya kendi meslekî uğraşları sonucu elde ettiği malvarlığı velayet altında olduğu müddetçe ana ve babası tarafından yönetilir. Bu malların kullanılması da Türk Medeni Kanununda belirtilen sınırlar dâhilinde gerçekleşir. Ana ve baba çocuğun mallarını eski Medeni Kanundan farklı olarak sadece kullanabilme hakkına sahip olup, onlardan yararlanma hakkı kendilerine tanınmamıştır. Türk Medeni Kanununa getirilen bu düzenleme BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 32. Maddesine de uygundur. Ana ve babanın çocuğun mallarını yönetme hakkı sınırsız değildir. Bu yetkiyi yerine getirirken vekil gibi sorumludurlar. Bundan dolayı eğer, gerekli sadakat ve özen gösterilmediği tespit edilirse malların yönetimi konusunda hâkim, Ana ve babaya karşı gerekli önlemleri alır. Alınan önlemlerin çocuğun mallarını koruma konusunda yeterli olmadığı hâkim tarafından anlaşıldığında, malların yönetimi ana ve babadan alınarak kayyıma tevdi edilir. Ana ve baba çocuğun mallarını yönetirken kasten vermiş oldukları zararlardan, müştereken sorumlu olurlar.
Anahtar Kelime:

The management, usage and spending of child properties

Öz:
Properties of child, which are acquired as a result of inheritance, donation or his/her own occupational work, are managed by parents during the existence of parental rights. Usage of these properties occurs within the limits of Turkish Civil Code. Differently from the previous Turkish Civil Code, parents just have a right of usage the child properties, right to benefit from properties is not vested. This regulation, that is brought to Turkish Civil Code, is also in accordance with the 32th article of UN Convention on the Rights of the Child. Parents’ right to manage of child’s properties is not limitless. They are liable like an attorney while they perform this power. Hence, if it is determined that they behave without required loyalty and care, judge takes necessary measures against parents respecting the management of properties. When it is understood by the judge that measures taken are not sufficient in order to protect child’s properties management of properties is taken from parents and entrusted to a trustee. Parents are severally liable because of wilful damages while they manage properties of their child.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Affolter, Kurt: Anzehrung des Kindesvermögen und Vollwaisen zur Deckung des Unterhaltsbedarf?, ZVW 60 (2005) 220 vd.
 • Akıntürk, Turgut/Karaman Ateş, Derya: Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku C. II, İstanbul 2011.
 • Akyüz, Emine: Türk medeni Kanununa Göre Çocuğun Malları Bakımından Korunması, AÜEBFD, S. 1-4, 1979.
 • Aral, F./ Ayrancı, H.: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Genişletilmiş 9. Bası, Ankara 2012.
 • Arpacı, Abdülkadir: Türk medeni Kanunu Açısından Müşterek Mülkiyette Yararlanma ve Yönetim, İstanbul 1990.
 • Başpınar, Veysel: Vekilin (Avukatın, Hekimin, Mimarın, Bankanın) Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu, 2. Bası, Ankara 2004.
 • Baktır, Selma: Velayet Hukuku, Ankara 2000.
 • Baygın, Cem/Doğan, Murat: Çocuk Mallarının Yönetimi, Kullanılması ve Sarfı, AÜEHFD. C. IX, S. 1-2, s. 379-427.
 • Bıderbost, Yvo: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zürich 2007.
 • Biggler-Eggenberger Margrith: Kommentar zu Art. 11–21 ZGB, in: Honsell Heinrich/Vogt Nedim Peter/Geiser Thomas (Hrsg.), Basler Kommen- tar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1–456 ZGB, 4. A., Basel 2010.
 • Bokstaller, Josef: Die mehrfache Vormundschaft (Art. 379 II ZGB), Freiburg 1978.
 • Bozer, Ali: Medeni Kanunumuza Göre Ana ve babanın Çocuğun Mallarının İdaresinde Haiz Oldukları Serbestinin Hudutları, AÜHFD., C. IX, S. 3-4, 1952, s. 198-211.
 • Breitschmid, Peter: Kommentar zu Art. 131–134, 144–147, 276–295, 307–327 ZGB, in: Honsell Heinrich/Vogt Nedim Peter/Geiser Thomas (Hrsg.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1–456 ZGB, 4. A., Basel 2010.
 • Breitschmid, Peter: Fragen zum Bank und Kindesvermögen, in FS. Dieter Zobl, Zürich 2004 (Breitschmid, Bank).
 • Brückner, Christoph: Das Personenrecht, Zürich 2000.
 • Büchler Andrea/Vetterli Rolf, Ehe Partnerschaft Kinder, Eine Einführung in das Familienrecht der Schweiz, 2. A., Basel 2011.
 • Dural, M/Öğüz, T/Gümüş, M. A: Türk Özel Hukuku, Cilt III Aile Hukuku, İstanbul 2013.
 • Egger, August: Aile Hukuku III. Kısım Vesayet, (Çev. Tahir Çağa), İMK. 252-359, Ankara 1949.
 • Gümüş, Mustafa Alper: Türk Medeni Hukukunda Kayyımlık, İstanbul 2006.
 • Hatemi, H/Serozan, R.: Aile Hukuku, İstanbul 1993.
 • Hausheer Heinz/Aebi-Müller Regina E., Kommentar zu 182–251 ZGB, in: Honsell Heinrich/Vogt Nedim Peter/Geiser Thomas (Hrsg.), Bas- ler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1–456 ZGB, 4. A., Basel 2010.
 • Hausheer, Andrea/Geiser, Thomas/Aebi-Müller, Regina E.. Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Bern 2007.
 • Hegnauer, Cyrill: Grundriss des Kindesrecht, Auflg. 5, Bern 1999.
 • Hegnauer, Cyrill: Der Auschluss des Pflichtteils des unmündigen erben von der elterlichen verwaltung, in FS Frank Vischer, Zürich 1983. (Hegnauer, Ausschluss).
 • Helvacı, İlhan: Türk Medeni Kanununa Göre Mirasın Reddi, İstanbul 2002.
 • Herzig, Christophe A.: Das Kind in den familienrechtlichen Verfahren, Freiburg 2012.
 • İnan, Ali Naim: Çocuk Hukuku, İstanbul 1968.
 • Keller, Marxer: Studien elterlichen Vertretung und verwaltung des Kindesvemögen, Bern 1998.
 • Kılıçoğlu, Ahmet: Türk Medeni Kanunu’nda Diğer Eşin Rızasına Bağlı Hukuksal İşlemler ve Yasal Alım Hakkı, Ankara 2002.
 • Öztan, Bilge: Aile Hukuku, Ankara 2004.
 • Özuğur, Ali İhsan: Türk medeni Kanununun Değişen Yeni Düzenlemeleri ile Açıklamaları İçtihatlı, Velayet, Vesayet, Soybağı, Evlat Edinme Hukuku, Diğer Eşin Rıza ve Onamına Bağlı İşlemler, genişletilmiş 4. Bası, Ankara 2010.
 • Reusser, Ruth: Unterhaltspflicht, Unterstützungspflicht Kindesvemögen, Bern 1978.
 • Riemer Hans Michael: Personenrecht des ZGB, Studienbuch und Bundesge- richtspraxis, 2. A., Bern 2002.
 • Riemer Hans Michael: Verwaltung von Kindesvermögen durch Dritte gemäss Art. 321 Abs. 2, Art. 322 Abs. 2 ZGB und Beistandschaft gemäss Art. 325 ZGB, insbesondere in Gestalt der “mehrfachen Vermögensverwal- tung” und der “mehrfachen Beistandschaft”, ZVW 2001 S. 84 (Rie- mer, Mehrfach).
 • Rohde Alexander W.,: Die Ernennung von Drittpersonen zur Verwaltung von Vermögen Minderjähriger (Art. 321 und 322 ZGB), Diss. St. Gallen 2006, Zürich/Basel/Genf 2006.
 • Rusch, Arnold: Konten für Dritte, AJP 2007, 561 ff.
 • Saymen, Ferit, H/Elbir, Halid, K.: Türk Medeni Hukuku, C. III Aile Hukuku, B. 2 İstanbul 1960.
 • Serozan, Rona: Çocuk Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 2005.
 • Schnyder, Bernhard/Murer, Erwin: Berner Kommentar. Kommentar zum schweizerischen Privatrecht / Familienrecht / Die Vormundschaft Systematischer Teil und Kommentar zu Art. 360-397 ZGB, Bern 1984.
 • Schwenzer, Ingeborg: in: Basler Kommentar, zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, (Art. 1-456 ZGB), Hrsg. Honsell, heinrich/Vogt Nedim Peter/ Geiser, Thomas, 3. Auflg. Basel/Genf/ München, 2006.
 • Tandoğan, Haluk: Aile Hukuku Ders Notları, Ankara 1965.
 • Tandoğan, Haluk: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C. II. Ankara 1987
 • Tekinay, Selahattin Sulhi: Türk Aile Hukuku, 7. Bası İstanbul 1990.
 • Tuor, P/Schnyder, B/Schmid, J/Rumo-Jungo,A.: Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 13. Auflage, Zürich 2010.
 • Velidedeoğlu, Hıfzı, V.: Türk Medenî hukuku, C. II Aile Hukuku, B. 5 İstanbul 1965.
 • Yücel, Özge: Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili, Ankara 2011.
APA ÖZDEMİR H (2013). Çocuk mallarının yönetimi, kullanılması, harcanması ve korunması. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17(3), 81 - 105.
Chicago ÖZDEMİR Hayrunnisa Çocuk mallarının yönetimi, kullanılması, harcanması ve korunması. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 17, no.3 (2013): 81 - 105.
MLA ÖZDEMİR Hayrunnisa Çocuk mallarının yönetimi, kullanılması, harcanması ve korunması. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, 2013, ss.81 - 105.
AMA ÖZDEMİR H Çocuk mallarının yönetimi, kullanılması, harcanması ve korunması. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2013; 17(3): 81 - 105.
Vancouver ÖZDEMİR H Çocuk mallarının yönetimi, kullanılması, harcanması ve korunması. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2013; 17(3): 81 - 105.
IEEE ÖZDEMİR H "Çocuk mallarının yönetimi, kullanılması, harcanması ve korunması." Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17, ss.81 - 105, 2013.
ISNAD ÖZDEMİR, Hayrunnisa. "Çocuk mallarının yönetimi, kullanılması, harcanması ve korunması". Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 17/3 (2013), 81-105.