Yıl: 2013 Cilt: 50 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 344 - 351 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ruhsal Bozuklukların Yaygınlığı, Cinsiyetlere Göre Dağılımı ve Psikiyatrik Destek Alma ile İlişkisi

Öz:
Giriş: Bu çalışmanın amacı Eskişehir ili merkezinde ruhsal bozuklukların yaygınlığını ve psikiyatrik destek alma durumlarını sosyodemografik verileri de nceleyerek belirlemektir. Yöntem: Bu çalışmada Eskişehir ili merkezinde yer alan 24 birinci basamak sağlık kurumuna bağlı mahallelerde kota örneklemesi yoluyla seçilen 1475 kişiye PRIME MD ölçeği uygulanarak ruhsal bozuklukların yaygınlığı, cinsiyete göre dağılımı ve psikiyatrik destek alma eğilimlerinin saptanması amaçlanmıştır. Bulgular: Çalışmamızın sonucunda en az bir duygudurum bozukluğu %37, anksiyete bozukluğu %29, somatoform bozukluklar %18,6 ve olası alkol kullanımı %7,7 oranında bulunmuştur. Olası alkol kötüye kullanımı dışında tüm bozukluklar kadınlarda daha sık bulunmuştur. Ayrıca ruhsal bozukluk tanısı düşünülen kişilerden; duygudurum bozuklukları olanların %64ünün, anksiyete bozuklukları olanların %67sinin, somatoform bozukluklar olanların %70inin, olası alkol kötüye kullanımı olanların %61inin tedavi alabileceği bulunmuştur. Sonuç: Ruhsal bozuklukların yaygın görülmesi yanında uygun tedaviye yönlendirilmesi de önemlidir. Bu nedenle ülkemizin farklı bölgelerinde ruhsal bozukluklarla ilgili yaygınlık ve risk gruplarını belirleyen çalışmaların yanında psikiyatrik destek almama nedenlerinin ortaya çıkarılması için yeni çalışmalara htiyaç vardır. (Nöropsikiyatri Arşivi 2012; 50: 344-351)
Anahtar Kelime:

Konular: Madde Bağımlılığı Psikoloji Farmakoloji ve Eczacılık Psikiyatri

The Prevalence of Psychiatric Disorders Distribution of Subjects Gender and its Relationship with Psychiatric Help-Seeking

Öz:
Introduction: The aim of this study was to investigate the prevalance of psychiatridisorders and psychiatric help-seeking behaviours in central Eskisehir accordinto sociodemographic variables. Method: In this study, for the purpose of revealing the psychiatric disorder profilof Eskisehir city and evaluating the prevalance of psychiatric disorders accordinto gender differences and psychiatric help-seeking behaviours; The PrimarCare Evaluation of Mental Disorders (PRIME-MD) scale and psychiatricquestionnaire were administered to 1475 subjects who were randomly selectefrom 24 primary health care centers in Eskisehir. Results: The prevalence of psychiatric disorders was as follows: at least one moodisorder 37%, anxiety disorders 29%, somatoform disorders - 8.6% and, possiblalcohol abuse 7.7%. All diagnoses except possible alcohol abuse were foundmore frequent in women than men. Also It was found that in subjects whothougth to have a psychiatric disorder, 64%of mood disorder patients, 67%of anxietdisorder patients, 70%of somatoform disorder patients and, 61%of possible alcohoabuse patients can receive appropriate treatment. Discussion: Since psychiatric disorders are common, it is important to directpatients to appropriate treatment. Therefore, new studies are necessary to findthe prevalance of psychiatric disorders and risky groups as well as to identifyreasons that why such people do not seek for help in different regions of our country(Arc­hi­ves of Neu­ropsy­chi­atry 2012; 50: 344-351) helto bwersucouth
Anahtar Kelime:

Konular: Madde Bağımlılığı Psikoloji Farmakoloji ve Eczacılık Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Küey L, Üstün BT, Güleç C. Türkiye’de ruhsal bozukluklar epidemiyolojisi araştırmaları üzerine bir gözden geçirme çalışması. Toplum ve Hekim 1987;44:16-30.
 • Van Hemert AM, Hengeveld MW, Bolk JH, Rooijmans HG, Vandenbroucke JP. Psychiatric disorders in relation to medical illness among patients of a general medical outpatient clinic. Psychol Med 1993; 23:167-173.
 • Dönmez L, Dedeoğlu N, Özcan E. Sağlık ocaklarına başvuranlarda ruhsal bozukluklar. Türk Psikiyatri Derg. 2000; 11:198-203.
 • Toft T, Fink P, Ornbol E, Christensen K, Frostholm l, Olesen F. Mental disorders in primary care: prevalence and co-morbidity among disorders: Results from the functional illness in primary care (FIP) study. Psychol Med 2005; 8:1175-1184.
 • Ayrancı Ü, Yenilmez Ç. Eskişehir ilindeki sağlık ocaklarında konulan ruhsal hastalık tanıları ile sosyoekonomik durum arasındaki ilişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2001; 2:87-98.
 • Erol N, Kılıç C, Ulusoy M. Türkiye Ruh Sağlığı Profili Raporu. Ankara 1998.
 • Eksen Tanıtım Ltd.Şti.
 • Regier DA, Myers JK, Kramer M, Robins LN, Blazer DG,Hough RL,Eaton WW, Locke BZ. The NIMH Epidemiologic Catchment Area program: Historical context, major objectives, and study population characteristics. Arch Gen Psychiatry 1984; 41:934-941.
 • Andersen SM, Harthorn BH. The recognition, diagnosis, and treatment of mental disorders by primary care physicians. Med Care 1989; 27:869-886.
 • Lyness JM, Caine ED, King DA, Yoediono Z. Psychiatric disorders in older primary care patients. J Gen Intern Med 1999; 14:249-254.
 • Ayrancı Ü, Yenilmez Ç. Eskişehir ilinde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında verilen ruh sağlığı hizmetlerinin değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Derg 2002; 13:115-124.
 • Joukamaa M, Lehtinen V, Karlsson H, Rouhe E. SCL-25 and recognition of mental disorders reported by primary health care physicians 1994; Acta Psychiatr Scand 1994; 89:320-323.
 • Gonzales JJ, Magruder KM, Keith SJ. Mental disorders in primary care services: an update. Public Health Rep, 1994; 109:251-258.
 • Banerjee S, Macdonald A. Mental disorder in an elderly home care population: associations with health and social service use. Br J Psychiatry 1996; 168: 750-756.
 • Roness A, Mykletun A, Dahl AA. Help-seeking behaviour in patients with anxiety disorder and depression. Acta Psychiatr Scand 2005; 111:51-58.
 • Biddle L, Gunnell D, Sharp D, Donovan JL. Factors influencing help seeking in mentally distressed young adults: a cross-sectional survey. Br J Gen Pract. 2004; Apr; 54:248-253.
 • Galdas PM, Cheater F, Marshall P. Men and health help-seeking behaviour: literature review. J Adv Nurs 2005; 49:616-623.
 • Oliver MI, Pearson N,Coe N, Gunnel D. Help-seeking behaviour in men and women with common mental health problems: cross-sectional study. Br J Psychiatry 2005; 186:297-301.
 • Kayahan M, Sertbaş G. Dahili ve cerrahi kliniklerde yatan hastalarda anksiyete-depresyon düzeyleri ve stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2007; 8:113-120.
 • Demyttenaere K, Bonnewyn A, Bruffaerts R, Brugha T, De Graaf R, Alonso J. Comorbid painful physical symptoms and depression: prevalence, work loss, and help seeking. J Affect Disord. 2006; 92:185-193.
 • Azizoğlu S. Psikolojik yardım arama davranışını etkileyen bazı faktörler açısından Kriz merkezine başvuran ve başvurmayan bireylerin karşılaştırılması. Kriz Dergisi 1993; 1:143-149.
 • Güleç G, Yenilmez Ç, Ay F. Bir Anadolu şehrinde psikiyatri kliniğine başvuran hastaların Hastalık açıklama ve çare arama davranışları. Klinik Psikiyatri 2011; 14:131-142.
 • Dalrymple KL, Zimmerman M. Treatment-seeking for social anxiety disorder in a general outpatient psychiatry setting. Psychiatry Res 2011; 187:375-381.
 • Schomerus G, Matschinger H, Angermeyer MC. The stigma of psychiatric reatment and help-seeking intentions for depression. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2009; 259:298-306.
 • Wang PS, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, Angermeyer MC, Borges G, Bromet EJ, Bruffaerts R, de Girolamo G, de Graaf R, Gureje O, Haro JM, Karam EG, Kessler RC, Kovess V, Lane MC, Lee S, Levinson D, Ono Y, Petukhova M, Posada-Villa J, Seedat S, Wells JE. Use of mental health services for anxiety, mood, and substance disorders in 17 countries in the WHO world mental health surveys. Lancet 2007; 370:841-850.
 • Ünal S, Özcan Y, Emul HM, Çekem AB, Elbozan HB, Sezer Ö. Hastalık açıklama modeli ve çare arama davranışı Anadolu Psikiyatri Dergisi 2001; 2:222-229.
 • Bahar A, Savaş HA, Bahar G. Psikiyatri hastalarında tıp dışı yardım arama davranışının değerlendirilmesi. Yeni Sempozyum Dergisi 2010; 48:216-222.
 • Ansseau M, Dierick M, Buntinkx F, Cnockaert P, De Smedt J, Van Den Haute M, Vander Mijnsbrugge D. High prevalence of mental disorders in primary care. J Affect Disord 2004; 78:49-55.
 • Spitzer RL, Williams JB, Kroenke K Linzer M, deGruy FV 3rd, Hahn SR, Brody D, Johnson JG. Utility of a new procedure for diagnosing mental disorders in primary care. The PRIME-MD 1000 study. JAMA 1994; 272:1749-1756.
 • Dönmez L, Dedeoğlu N. Ahatlı Sağlık Ocağında ruhsal hastalıkların görüntüsü, tanınması, tedavi ve sevki. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1996; 10:76-85.
 • Coyne JC, Fechner-Bates S, Schwenk TL. Prevalence, nature, and comorbidity of depressive disorders in primary care. Gen Hosp Psychiatry Linzer M, Spitzer R, Kroenke K, Williams JB, Hahn S, Brody D, DeGruy F. Gender, quality of life, and mental disorders in primary care: results from he PRIME-MD 1000 study. Am J Med 1996; 101:526-533.
 • Küey L, Güleç C. Depression in Turkey in the 1980s: Epidemiological and Clinical Approaches. Clin Neuropharmacol 1989; 12:1-12.
 • Abiodun OA. Knowledge and attitude concerning mental health of primary health care workers in Nigeria. Int J of Soc Psychiatry 1991; 37:113-120.
 • Mubarak AR. A comparative study on family, social supports and mental health of rural and urban Malay women. Med J Malaysia 1997; 52:274-284.
 • Rihmer Z, Angst J. Epidemiyoloji. İç:Sadock B,Sadock V, .Kaplan & Sadock’s Compherensive Textbook of Psychiatry. 8. Baskı Aydın H, çev editörü. Güneş Kitabevi 2007; s.1575-1581.
 • Gökalp PG. Stres, Anksiyete ve Kadın. http://www.sabem.saglik.gov.tr/ kaynaklar/ 3621.pdf., 27.02.2007.
 • Önen FR, Kaptanoğlu C, Seber G. Kadınlarda depresyonun yaygınlığı ve risk aktörleriyle ilişkisi. Kriz Dergisi 1995; 3:88-103.
 • Kaya B. Somatoform Bozuklukların Epidemiyolojisi. İç: Doğan O, editör. Psikiyatrik Epidemiyoloji. Ege Psikiyatri Yayınları 2002; s. 66.
 • Pazvantoğlu O, Okay T, Dilbaz N, Şengül C, Bayam G. Major Depresyon anısı alan hastalarda somatik belirtilerin yoğunluğunun intihar düşüncesi, davranışı ve niyetine etkisi. Klinik Psikiyatri 2004; 7:153-160.
 • Sağduyu A. Sağlık Ocağına başvuran hastalarda somatizasyon. Türk Psikiyatri Dergisi 1995; 6:21-29.
 • Sağduyu A, Ögel K, Özmen E, Boratav C. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde depresyon. Türk Psikiyatri Dergisi 2000; 11:3-16.
 • Philbrick JT, Connelly JE, Wofford AB. The prevalence of mental disorders n rural office practice. J Gen Inter Med 1996; 11:9-15.
 • Ünal S, Özcan E. Depresyonda hazırlayıcı, ortaya çıkarıcı ve koruyucu etkenler. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2000; 1:41-48.
 • Salem MO, Saleh B, Yousef S, Sabri S. Help-seeking behaviour of patients attending the psychiatric service in a sample of United Arab Emirates population. The Int J Soc Psychiatry 2009; 55:141-148.
 • Mojtabai R, Olfson M, Mechanic D. Perceived need and help-seeking n adults with mood, anxiety, or substance use disorders. Arch Gen Psychiatry 2002; 59:77-84.
 • Özkorumak E, Güleç H, Köse S, Borckardt J, Sayar K. Depresyon Hastalarında Tıp Dışı Yardım Arama Davranışı: Aleksitimi Bir Etken Olabilir mi? Klinik Psikiyatri 2006; 9:161-169.
APA Keskin A, Ünlüoglu İ, BİLGE U, YENİLMEZ Ç (2013). Ruhsal Bozuklukların Yaygınlığı, Cinsiyetlere Göre Dağılımı ve Psikiyatrik Destek Alma ile İlişkisi. , 344 - 351.
Chicago Keskin Ahmet,Ünlüoglu İlhami,BİLGE Ugur,YENİLMEZ Çınar Ruhsal Bozuklukların Yaygınlığı, Cinsiyetlere Göre Dağılımı ve Psikiyatrik Destek Alma ile İlişkisi. (2013): 344 - 351.
MLA Keskin Ahmet,Ünlüoglu İlhami,BİLGE Ugur,YENİLMEZ Çınar Ruhsal Bozuklukların Yaygınlığı, Cinsiyetlere Göre Dağılımı ve Psikiyatrik Destek Alma ile İlişkisi. , 2013, ss.344 - 351.
AMA Keskin A,Ünlüoglu İ,BİLGE U,YENİLMEZ Ç Ruhsal Bozuklukların Yaygınlığı, Cinsiyetlere Göre Dağılımı ve Psikiyatrik Destek Alma ile İlişkisi. . 2013; 344 - 351.
Vancouver Keskin A,Ünlüoglu İ,BİLGE U,YENİLMEZ Ç Ruhsal Bozuklukların Yaygınlığı, Cinsiyetlere Göre Dağılımı ve Psikiyatrik Destek Alma ile İlişkisi. . 2013; 344 - 351.
IEEE Keskin A,Ünlüoglu İ,BİLGE U,YENİLMEZ Ç "Ruhsal Bozuklukların Yaygınlığı, Cinsiyetlere Göre Dağılımı ve Psikiyatrik Destek Alma ile İlişkisi." , ss.344 - 351, 2013.
ISNAD Keskin, Ahmet vd. "Ruhsal Bozuklukların Yaygınlığı, Cinsiyetlere Göre Dağılımı ve Psikiyatrik Destek Alma ile İlişkisi". (2013), 344-351.
APA Keskin A, Ünlüoglu İ, BİLGE U, YENİLMEZ Ç (2013). Ruhsal Bozuklukların Yaygınlığı, Cinsiyetlere Göre Dağılımı ve Psikiyatrik Destek Alma ile İlişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi, 50(4), 344 - 351.
Chicago Keskin Ahmet,Ünlüoglu İlhami,BİLGE Ugur,YENİLMEZ Çınar Ruhsal Bozuklukların Yaygınlığı, Cinsiyetlere Göre Dağılımı ve Psikiyatrik Destek Alma ile İlişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi 50, no.4 (2013): 344 - 351.
MLA Keskin Ahmet,Ünlüoglu İlhami,BİLGE Ugur,YENİLMEZ Çınar Ruhsal Bozuklukların Yaygınlığı, Cinsiyetlere Göre Dağılımı ve Psikiyatrik Destek Alma ile İlişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi, vol.50, no.4, 2013, ss.344 - 351.
AMA Keskin A,Ünlüoglu İ,BİLGE U,YENİLMEZ Ç Ruhsal Bozuklukların Yaygınlığı, Cinsiyetlere Göre Dağılımı ve Psikiyatrik Destek Alma ile İlişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi. 2013; 50(4): 344 - 351.
Vancouver Keskin A,Ünlüoglu İ,BİLGE U,YENİLMEZ Ç Ruhsal Bozuklukların Yaygınlığı, Cinsiyetlere Göre Dağılımı ve Psikiyatrik Destek Alma ile İlişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi. 2013; 50(4): 344 - 351.
IEEE Keskin A,Ünlüoglu İ,BİLGE U,YENİLMEZ Ç "Ruhsal Bozuklukların Yaygınlığı, Cinsiyetlere Göre Dağılımı ve Psikiyatrik Destek Alma ile İlişkisi." Nöropsikiyatri Arşivi, 50, ss.344 - 351, 2013.
ISNAD Keskin, Ahmet vd. "Ruhsal Bozuklukların Yaygınlığı, Cinsiyetlere Göre Dağılımı ve Psikiyatrik Destek Alma ile İlişkisi". Nöropsikiyatri Arşivi 50/4 (2013), 344-351.