Yıl: 2011 Cilt: 24 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 287 - 296 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bilimsel yayınları takip eden ve teknoloji kullanan ilköğretim öğrencilerinin fen dersinde öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri bakımından karşılaştırılması

Öz:
Bu araştırmada, bilimsel içerikli yayınları takip eden ve teknoloji kullanan öğrenciler ile kullanmayanlar arasında, Fen Bilgisi dersinde öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri bakımından fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Bursa ili Osmangazi İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 6 ilköğretim okulundan seçilen 357 (190 erkek/ 167 kız) 6. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyini tespit etmek için iki ölçek ile olgusal maddelerin yer aldığı bir anket kullanılmıştır. Veriler, betimsel istatistik ve t- testi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak bilimsel içerikli dergi, gazete okuyan ve televizyon programı seyredenler ile bilgisayara sahip olanların, bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Does the use of technology and reading scientific publications affect the ability to relate science lesson knowledge to daily life a comparative study of turkish primary school students

Öz:
This study aimed to determine whether there was any difference between students who follow scientific publications and use technoloy in terms of their level to which scientific knowledge is related to daily life. The study sample comprised 357 students from 6 state primary schools in the city of Bursa, Turkey. Data was collected using scales to assess knowledge of biology in relation to daily life and an assessment questionnaire. In addition to descriptive statistics, t-tests, were used to analyze the data. The results showed that those students who used computers, read scientific content in newspapers and magazines and who regularly read scientific publications had a greater ability to relate that knowledge to daily life than those who did not.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Arın, D. ve Deveci, H. 2008. Sosyal Bilgiler Dersinde Güncel Olayların Kullanımının Öğrenci Başarısına Ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26): 170-185.
 • Aydın, A. 2000. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Baran Ş., Doğan S. ve Yalçın M. 2002. Üniversite Biyoloji Öğrencilerinin Öğrenimleri Sırasında Edindikleri Bilgileri Günlük Hayatla İlişkilendirme Düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1):89-96.
 • Ersoy,A ve Anagün, Ş. 2009. Sınıf Öğretmenlerinin Fen Ve Teknoloji Dersi Ödev Sürecine İlişkin Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Dergisi, 3(1): 58-79.
 • Cajas, F. 1999. Public understanding of science: Using technology to enhance school science in everyday life. International Journal of Science Education, 21(7): 765-773.
 • Campbell, B., Lubben, F. 2000. Learning Science Through Contexts: Helping Pupils Make Sense of Everyday Situations. International Journal of Science Education, 22(3):239-252.
 • Demirkaya-Gedik, H. 2008. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Güncel Olaylar. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Doğan, S., Kıvrak. ve Baran, Ş. 2004. Lise Öğrencilerinin Biyoloji Derslerinde Edindikleri Bilgileri Günlük Hayatla İlişkilendirme Düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1):57-63.
 • Enginar, İ., Saka, A. ve Ertuğrul, S. 2002. Lise 2 Öğrencilerinin Biyoloji Derslerinde Kazandıkları Bilgileri Güncel Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara. 24 Eylül 2007, http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek- 5/b_kitabi/b_kitabi.htm#.
 • Gürses, A., Akrabaoğlu, F., Açıkyıldız, M., Bayrak, R., Yalçın, M. ve Doğar, Ç. 2004. Orta Öğretimde Bazı Kimya Kavramlarının Günlük Hayatla İlişkilendirilebilme Düzeylerinin Belirlenmesi. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Cilt IV, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, ss:2173-2197.
 • İlkörücü Göçmençelebi, Ş. 2007. İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersinde Verilen Biyoloji Bilgilerini Kullanma ve Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri. Yayınlanmamış Doktora tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Jarman, R. ve Mclune, B. 2001. “Use The News: A Study of Secondary Teachers’ Use of Newspapers in The Science Classroom”. Journal of Biological Education 35(2): 69-74.
 • Karagölge, Z. ve Ceyhun İ. 2002. Öğrencilerin Bazı Kimyasal Kavramları Günlük Hayatta Kullanma Becerilerinin Tespiti. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(2):287-290, Ekim. Kıncal, R. Y., Ulutaş, M. 2009. İlköğretim 8. Sınıf Bilgisayar Dersi Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyinin Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22(1):293-312. Milli Eğitim Bakanlığı 2000. Fen Bilgisi Dersi (4., 5., 6., 7., 8. sınıf) Öğretim Programı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, Kasım 2000- 2518. Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. 2005. Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Ve Kılavuzu (6-7-8. Sınıflar), Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü. Özden, Y. 2003. Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem Yayıncılık. Özmen, H. 2003. Kimya Öğretmen Adaylarının Asit ve Baz Kavramlarıyla İlgili Bilgilerini Günlük Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2):317-324.
 • Pınarbaşı, T., Doymuş, K., Canpolat, N. ve Bayrakçeken, S. 1998. Üniversite Kimya Bölümü Öğrencilerinin Bilgilerini Günlük Hayatla İlişkilendirebilme Düzeyleri. III. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, s:268-271.
 • Senemoğlu, N. 1998. Gelişim ve Öğretme: Kuramdan Uygulamaya. Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi.
 • Talu, R. 1957. İlkokullarda Gazete Ve Uygulanmış Duvar Gazeteleri. İstanbul: Öğretmen Kitapları: 63. Taşdemir, A., Demirbaş, M. 2010. İlköğretim Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersinde Gördükleri Konulardaki Kavramları Günlük Yaşamla İlişkilendirebilme Düzeyleri. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1).
 • Topses, G. 1997. Eğitim Psikolojisi: Kuramlar, Gelişim, Öğrenme, Öğretme, İletişim. Ankara: Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı. Ülgen, G. 1997. Eğitim Psikolojisi. İstanbul: Alkım Yayınevi. Whitelegg, E., Parry, M. 1999.
 • Real life contexts for learning physics: Meanings, Issues and Practice. Phys. Education, 34(2):68-72.
 • Yiğit, N., Devecioğlu Y., Ayvacı., H. 2002. İlköğretim Fen Bilgisi Öğrencilerin Fen Kavramlarını Günlük Yaşamdaki Olgu ve Olaylarla İlişkilendirme Düzeyleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara. 24 Eylül 2007, http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek- 5/b_kitabi/b_kitabi.htm#
APA GÖÇMENÇELEBİ İLKÖRÜCÜ Ş, ÖZKAN M (2011). Bilimsel yayınları takip eden ve teknoloji kullanan ilköğretim öğrencilerinin fen dersinde öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri bakımından karşılaştırılması. , 287 - 296.
Chicago GÖÇMENÇELEBİ İLKÖRÜCÜ Şirin,ÖZKAN Muhlis Bilimsel yayınları takip eden ve teknoloji kullanan ilköğretim öğrencilerinin fen dersinde öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri bakımından karşılaştırılması. (2011): 287 - 296.
MLA GÖÇMENÇELEBİ İLKÖRÜCÜ Şirin,ÖZKAN Muhlis Bilimsel yayınları takip eden ve teknoloji kullanan ilköğretim öğrencilerinin fen dersinde öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri bakımından karşılaştırılması. , 2011, ss.287 - 296.
AMA GÖÇMENÇELEBİ İLKÖRÜCÜ Ş,ÖZKAN M Bilimsel yayınları takip eden ve teknoloji kullanan ilköğretim öğrencilerinin fen dersinde öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri bakımından karşılaştırılması. . 2011; 287 - 296.
Vancouver GÖÇMENÇELEBİ İLKÖRÜCÜ Ş,ÖZKAN M Bilimsel yayınları takip eden ve teknoloji kullanan ilköğretim öğrencilerinin fen dersinde öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri bakımından karşılaştırılması. . 2011; 287 - 296.
IEEE GÖÇMENÇELEBİ İLKÖRÜCÜ Ş,ÖZKAN M "Bilimsel yayınları takip eden ve teknoloji kullanan ilköğretim öğrencilerinin fen dersinde öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri bakımından karşılaştırılması." , ss.287 - 296, 2011.
ISNAD GÖÇMENÇELEBİ İLKÖRÜCÜ, Şirin - ÖZKAN, Muhlis. "Bilimsel yayınları takip eden ve teknoloji kullanan ilköğretim öğrencilerinin fen dersinde öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri bakımından karşılaştırılması". (2011), 287-296.
APA GÖÇMENÇELEBİ İLKÖRÜCÜ Ş, ÖZKAN M (2011). Bilimsel yayınları takip eden ve teknoloji kullanan ilköğretim öğrencilerinin fen dersinde öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri bakımından karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 287 - 296.
Chicago GÖÇMENÇELEBİ İLKÖRÜCÜ Şirin,ÖZKAN Muhlis Bilimsel yayınları takip eden ve teknoloji kullanan ilköğretim öğrencilerinin fen dersinde öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri bakımından karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24, no.1 (2011): 287 - 296.
MLA GÖÇMENÇELEBİ İLKÖRÜCÜ Şirin,ÖZKAN Muhlis Bilimsel yayınları takip eden ve teknoloji kullanan ilköğretim öğrencilerinin fen dersinde öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri bakımından karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, 2011, ss.287 - 296.
AMA GÖÇMENÇELEBİ İLKÖRÜCÜ Ş,ÖZKAN M Bilimsel yayınları takip eden ve teknoloji kullanan ilköğretim öğrencilerinin fen dersinde öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri bakımından karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 24(1): 287 - 296.
Vancouver GÖÇMENÇELEBİ İLKÖRÜCÜ Ş,ÖZKAN M Bilimsel yayınları takip eden ve teknoloji kullanan ilköğretim öğrencilerinin fen dersinde öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri bakımından karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 24(1): 287 - 296.
IEEE GÖÇMENÇELEBİ İLKÖRÜCÜ Ş,ÖZKAN M "Bilimsel yayınları takip eden ve teknoloji kullanan ilköğretim öğrencilerinin fen dersinde öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri bakımından karşılaştırılması." Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, ss.287 - 296, 2011.
ISNAD GÖÇMENÇELEBİ İLKÖRÜCÜ, Şirin - ÖZKAN, Muhlis. "Bilimsel yayınları takip eden ve teknoloji kullanan ilköğretim öğrencilerinin fen dersinde öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri bakımından karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24/1 (2011), 287-296.