Okul yöneticilerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerini belirlemeye yönelik bir alanyazın tarama çalışması

Yıl: 2014 Cilt: 43 Sayı: 201 Sayfa Aralığı: 83 - 108 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okul yöneticilerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerini belirlemeye yönelik bir alanyazın tarama çalışması

Öz:
Öğretim programlarının amaçlarına ulaşması, büyük ölçüde okul yöne- ticilerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerini yerine getirmelerine bağlıdır. Bu çalışma, söz konusu rolleri saptayabilmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada sunulan bilgiler alanyazın taramasıyla elde edilmiştir. Bu doğrultuda, öncelikle ilgili yayınlar taranmıştır. Yayınlardan elde edilen bilgilerden, okul yöneticilerinin öğretim programlarının uygulanmasın- daki öğretim liderliği rollerinin kuramsal çerçevesi oluşturulmuştur. Konuyla ilgili araştırmalar da incelenmiş ve bu araştırmalarda üzerinde durulan, okul yöneticilerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rol- leri saptanmıştır. Çalışma sonucunda, okul yöneticilerinin öğretim programlarının uygu- lanmasındaki öğretim liderliği rollerinin öğretim liderliğinin genel alanı içinde olduğu ve bu rollerin boyutlarının rehberlik, bilgi kaynağı olma, uygun fiziksel ortamlar yaratma, öğretim araç ve gereçlerini temin etme, öğretimi yönetme, mesleki gelişim, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlama, planlama, koordine etme, denetle- me, değerlendirme, araştırma, yönlendirme, kolaylaştırma, amaçları açıklama, kaynak sağlama ve kullanma, öğretim programı uygulamalarını yönetme, öğrenci gelişimini izleme, olumlu bir okul iklimi yaratma, takım çalışmasını sağlama, çeşitli kişilerle bir- likte çalışabilme olduğu ortaya konmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel

A literature scan study to determine the instructional leadership roles of school principals for implementation of curriculums

Öz:
Achieving the objectives of curriculums is highly connected to the ins- tructional leadership roles for implementation of curriculums which must be fulfilled by the school principals. This study is conducted in order to determine the roles. The information presented in this study were obtained from literature scan. In this context, first the related publications were scanned. With the infor- mation obtained from the publications the theoretical framework of the instruc- tional leadership roles of school principals for implementation of curriculums established. Also the studies on the subject are examined and the instructional leadership roles of school principals for implementation of curriculums empha- sized on the studies are determined. As a result of this study, it have been revealed that the instructional lea- dership roles of school principals for implementation of curriculums are in the general area of instructional leadership and the dimensions of these roles areguidance, being source of information, creating of appropriate physical environments, ensuring instructional tools and materials, managing instruction, professional develop- ment, providing the teachers professional development, planning, coordinating, super- vising, evaluation, researching, directing, facilitation, explaining the purposes, provi- ding and using source, managing the curriculum implementations, following-up the students development, creating a positive school climate, providing teamwork, interope- rability with various people .
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akdağ-Akalın, G. & Yörük, S. (2010). İlköğretim okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davra- nışlarının etkililiği ölçeğinin geliştirilmesi, Kuramsal Eğitimbilim, 3 (1), 66-92, 2010.
 • Arslan, M. (2009). Yeni ilköğretim programının uygulanmasında ilköğretim okulu yöneticilerinin öğre- timsel liderlik rollerine ilişkin öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Başar, H. (2000). Eğitim denetçisi: rolleri, yeterlilikleri, seçilmesi, yetiştirilmesi.Ankara: Pegem Yayınları.
 • Bilgin, A. (2008). İlköğretim okulu müdürlerinin öğretim programını yönetme görevlerini yerine getirme miktarının belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bloom, B. S. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (Çeviren Özçelik, D. A.),İstanbul: MEB Yayınları.
 • Bursalıoğlu, Z. (2003). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyükkaragöz, S. S. (1997). Program geliştirme “kaynak metinler”, Konya: Öz Eğitim Yayınları.
 • Can, Niyazi (2004). Örgütsel değişim sürecinde liderlik ve eğitim kurumlarında öğretim liderli- ği, Polis Aktüel, 2(2) (Mayıs 2004): 36-39.
 • Can, N. (2007). İlköğretim okulu yöneticisinin bir öğretim lideri olarak yeni öğretim programla- rının geliştirilmesi ve uygulanmasındaki yeterliliği. Eğitimde Kuram ve Uygulama.
 • http://eku.artipark.com/index.php/eku/article/viewFile/91/pdf_43 adresinden 07.04.2013tarihinde alınmıştır.
 • Çelik, V. (2000). Eğitimsel liderlik. (2. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demiral, S. (2009). Öğretmen ve okul yöneticisi algılarına göre okul müdürlerinin program liderliği dav- ranışları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Glatthorn, A. (2000). The Principal as Curriculum Leader: Shaping What is Taughtand Tested.Sage Publications: Thousands Oak.
 • Hallinger, P. (2005). Instructional leadership and the school principal: a passing fancythat refu- ses to fade away.Leadership and Policy in Schools, vol. 4, pp. 221-239.
 • Hallinger, P., Murphy, J. (1985). Developing strategic thinking of instructional leadership, Elementary School Journal, 91(2): 89-107.
 • Kobola, M.W. (2007). The role of the school principal in the ımplementation of therevised national cur- riculum statement: a case study.Unpublished MasterDissertation .The Unıversıty of South Africa.
 • Marlow, S; Minehira, N. (1996). Principals as curriculum leaders: new perspectivesfor the 21st century. Pasific Resources for Education and Learning.
 • McEvan, E.K. (1994). Seven steps to effective instructional leadership. USA: Scholastic Inc.
 • Middlewood, D. (2001). Leadership of the curriculum: setting the vision in managing the curriulum, (editors: Middlewood D. & Burton, N. ). London: PaulChapman.
 • MEB (2003). İlköğretim kurumları yönetmeliği
 • Web: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/225_0.html adresinden 18.03.2013 tarihinde
 • MEB (2005a). Benim öğretmenim, Ankara: Bir Yayıncılık.
 • MEB (2005b). Müfredat geliştirme süreci.
 • Web:http://ttkb.meb.gov.tr/programlar/program_giris/görevler_5.htmadresin- den23.07. 2007 tarihinde alınmıştır.
 • Newlove, K. (2005). Principal’ understanding of their role as leaders of curriculum and instruction. Master Thesis. University of Saskatchewan.
 • Ornstein, Allan C., Francis P.Hunkins. (2004). Curriculum foundations, principles and issues. Fourth Edition. USA: Pearson Education, Inc.
 • Öncül, R. (2000). Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
 • Rutherford, W., Hord S. ve Thurber J.(1984). Styles and behaviours of elemantary school princi- pals, their relationship to school improvement. Education andUrban Society, 17, 29-48.
 • Şişman, M. (2004). Öğretim liderliği. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme “teori ve teknikler”. Ankara: AlkımYayıncılık. TDK (2013). güncel Türkçe sözlük.
 • Web: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&view=gts adresinden 23.03.2013 ve 07.04.2013 tarihlerinde yararlanılmıştır.
 • Wright, R; Renihan, P. (2008). The sakatchewan principalship study report five: a review ofthe litera- ture.SSTA Research Centre Report.
APA Gülbahar B (2014). Okul yöneticilerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerini belirlemeye yönelik bir alanyazın tarama çalışması. , 83 - 108.
Chicago Gülbahar Bahadır Okul yöneticilerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerini belirlemeye yönelik bir alanyazın tarama çalışması. (2014): 83 - 108.
MLA Gülbahar Bahadır Okul yöneticilerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerini belirlemeye yönelik bir alanyazın tarama çalışması. , 2014, ss.83 - 108.
AMA Gülbahar B Okul yöneticilerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerini belirlemeye yönelik bir alanyazın tarama çalışması. . 2014; 83 - 108.
Vancouver Gülbahar B Okul yöneticilerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerini belirlemeye yönelik bir alanyazın tarama çalışması. . 2014; 83 - 108.
IEEE Gülbahar B "Okul yöneticilerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerini belirlemeye yönelik bir alanyazın tarama çalışması." , ss.83 - 108, 2014.
ISNAD Gülbahar, Bahadır. "Okul yöneticilerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerini belirlemeye yönelik bir alanyazın tarama çalışması". (2014), 83-108.
APA Gülbahar B (2014). Okul yöneticilerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerini belirlemeye yönelik bir alanyazın tarama çalışması. Milli Eğitim, 43(201), 83 - 108.
Chicago Gülbahar Bahadır Okul yöneticilerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerini belirlemeye yönelik bir alanyazın tarama çalışması. Milli Eğitim 43, no.201 (2014): 83 - 108.
MLA Gülbahar Bahadır Okul yöneticilerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerini belirlemeye yönelik bir alanyazın tarama çalışması. Milli Eğitim, vol.43, no.201, 2014, ss.83 - 108.
AMA Gülbahar B Okul yöneticilerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerini belirlemeye yönelik bir alanyazın tarama çalışması. Milli Eğitim. 2014; 43(201): 83 - 108.
Vancouver Gülbahar B Okul yöneticilerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerini belirlemeye yönelik bir alanyazın tarama çalışması. Milli Eğitim. 2014; 43(201): 83 - 108.
IEEE Gülbahar B "Okul yöneticilerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerini belirlemeye yönelik bir alanyazın tarama çalışması." Milli Eğitim, 43, ss.83 - 108, 2014.
ISNAD Gülbahar, Bahadır. "Okul yöneticilerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerini belirlemeye yönelik bir alanyazın tarama çalışması". Milli Eğitim 43/201 (2014), 83-108.