Yıl: 2013 Cilt: 21 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 181 - 186 Metin Dili: Türkçe

Üniversite öğrencilerinin cinsiyet eşitliği tutumlarının belirlenmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışma üniversite öğrencilerinin cinsiyet eşitliğine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan araştırmanın evrenini 2010-2011 eğitim yılında Erzurum Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler oluşturdu. Araştırmanın örneklemini olasılıksız örnekleme yöntemi ile seçilen ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 507 öğrenci oluşturdu. Verilerin toplanmasında “Tanımlayıcı Bilgi Formu” ve “Cinsiyet Eşitliği Ölçeği” kullanıldı. Verilerin değerlendirmesinde; ortalama, standart sapma, yüzdelik dağılımlar, bağımsız gruplarda t testi ve Tek Yönlü Varyans analizi kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.64±1.93’tür ve öğrencilerin %60.9’u kız, %39.1’i erkektir. Öğrencilerin %46.7’si düz liseden mezun olmuştur, %39.4’ü sağlık bilimleri, %19.1’i sosyal bilimler, %29.4’ü eğitim bilimleri ve % 12’si fen bilimleri bölümlerinde okumaktadır. Öğrencilerin cinsiyetlerine, mezun oldukları lise programına ve şuan okumakta oldukları bölüme göre Cinsiyet Eşitliği Ölçeği toplam puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.005). Öğrencilerin Cinsiyet Eşitliği Ölçeği “Geleneksel Cinsiyet Normları” alt boyut puan ortalaması 36.91±6.46, “Eşitlikçi Cinsiyet Normları” alt boyut puan ortalaması 8.61±2.24, toplam puan ortalaması ise 45.53±6.71’dir. Sonuç: Çalışmaya katılan öğrencilerin “orta düzeyde” olumlu cinsiyet eşitliği tutumuna sahip oldukları saptanmıştır. Kız öğrencilerin, süper lise/Anadolu lisesi mezunlarının ve sağlık bölümlerinde okuyan öğrencilerin cinsiyet eşitliği algılarının daha yüksek düzeyde olumlu olduğu belirlendi.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akın, A., Demirel, S. (2003). Toplumsal cinsiyet kavramı ve sağlığa etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Halk Sağlığı Özel Ek, 25(4): 73-82.
 • Anıl, E. ve ark. (2001). Pekin+5: Birleşmiş milletlerde kadının insan hakları ve Türkiye’nin taahhütleri. Kadının İnsan Hakları Projesi (KİHP) - Yeni Çözümler Vakfı, http://dl.dropboxusercontent. com/u/64736171/2_7.pdf (10.02.2013).
 • Atış, F. (2010). Ebelik/ Hemşirelik 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Baykal, S. (1991). Üniversite öğrencilerinin cinsiyet rolleri ile ilgili kalıp yargılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1(2): 66-75.
 • Bulut, A., Nalbant, H., Çokar, M. (2002). Ergenlerin Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi Projesi. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul.
 • Çeber, E. ve ark. (2009). Ergenlerde cinsiyet eşitliği ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2: 5-15.
 • Çelebi, N. (1997). Turizm Sektöründeki Küçük İşyeri Örgütlerinde Kadın Girişimciler. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • DeLisi, R., Soundranayagam, L. (1990). The conceptual structure of sex role stereotypes in college students. Sex Roles, 23: 593-611.
 • Dökmen, Y. Z. (2010). Toplumsal cinsiyet: Sosyal psikolojik açıklamalar. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Güvenç, G. (1996). Kız ve erkek üniversite öğrencilerinin aile içi etkileşime ilişkin algıları ile toplumsal cinsiyet rolüne ilişkin tutumları. 3P Dergisi, 4(1): 34-40.
 • Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM) (2003). Toplumsal cinsiyet, sağlık ve kadın. Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara.
 • Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM) (2006). Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Sağlık Politikasına Entegre Edilmesi: Bir Vaka Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara.
 • Kabasakal, Z., Girli, A. (2012). Üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddet hakkındaki görüşlerinin, deneyimlerinin bazı değişkenler ve yaşam doyumu ile ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2): 105-123.
 • Kavuran, E. (2011). Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine bakışlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kimberly, A., Mahaffy, K. (2002). The gendering of adolescents’ childbearing and educational plans: Reciprocal effects and the influence of social context. Sex Role, 46(11/12): 403-417.
 • Öztan, E. (2004). Toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ve olumlu ayrımcılık. Ankara Üniv. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 59(1): 203-235.
 • Pınar, G., Taşkın, L., Eroğlu, K. (2008). Başkent üniversitesi öğrenci yurdunda kalan gençlerin toplumsal cinsiyet rol kalıplarına ilişkin tutumları. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 15(1): 47-57.
 • Pillai, V. K., Gupta, R. (2006). Cross-national analysis of a model of reproductive health in developing countries. Social Science Research, 35(1): 210-227.
 • Pulerwitz, J., Barker, G. (2008). Measuring attitudes toward gender norms among young men in Brezil: Development and psychometric evaluation of the GEM scale. Men and Masculinities, 10(3): 322- 338.
 • Soyşekerci, S., Yılmaz, H. (2007). Cinsiyet ayrımcılığı olarak üstün erillik (hyper-masculinity) olgusunun Türkiye’de aile işletmeleri bağ- lamında araştırılması. Üniversite ve Toplum Dergisi, 7(1): 75-79.
 • Sunar, D. (1982). Female stereotypes in United States and Turkey. Journal of Cross Culturel Psychology, 13: 445-460.
 • T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (2008). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2008-2013, Ankara, http://www.kadininstatusu.gov.tr/upload/kadininstatusu.gov.tr/ mce/eski_site/Pdf/TCEUlusaleylemplani.pdf (10.02.2013).
 • Vefikuluçay Yılmaz, D. ve ark. (2009). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1): 775-792.
 • Vefikuluçay, D., Zeyneloğlu, S., Eroğlu, K., Taşkın, L. (2007). Kafkas üniversitesi son sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış açıları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 14(2): 26-38.
 • Williams, J. E., Bennett, S. M. (1975). The definition of sex stere- otypes via the adjective check list. Sex Roles, 1: 327-337.
 • Williams, J. E., Bennett, S. M. (1979). Sex trait stereotypes in France, Germany and Norway. Journal of Cross Cultural Psychology, 10(2): 133-156.
 • World Health Organization (WHO) (1998). Gender and Health, http://www.who.int/gender/genderandhealth/en/ (10.02.2013).
 • Zeyneloğlu, S. (2008). Ankara’da hemşirelik öğrenimi gören üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
APA ÇELİK SİS A, PASİNLİOĞLU T, TAN G, KOYUNCU H (2013). Üniversite öğrencilerinin cinsiyet eşitliği tutumlarının belirlenmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi , 21(3), 181 - 186.
Chicago ÇELİK SİS Aslı,PASİNLİOĞLU Türkan,TAN Gonca,KOYUNCU Hande Üniversite öğrencilerinin cinsiyet eşitliği tutumlarının belirlenmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 21, no.3 (2013): 181 - 186.
MLA ÇELİK SİS Aslı,PASİNLİOĞLU Türkan,TAN Gonca,KOYUNCU Hande Üniversite öğrencilerinin cinsiyet eşitliği tutumlarının belirlenmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi , vol.21, no.3, 2013, ss.181 - 186.
AMA ÇELİK SİS A,PASİNLİOĞLU T,TAN G,KOYUNCU H Üniversite öğrencilerinin cinsiyet eşitliği tutumlarının belirlenmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi . 2013; 21(3): 181 - 186.
Vancouver ÇELİK SİS A,PASİNLİOĞLU T,TAN G,KOYUNCU H Üniversite öğrencilerinin cinsiyet eşitliği tutumlarının belirlenmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi . 2013; 21(3): 181 - 186.
IEEE ÇELİK SİS A,PASİNLİOĞLU T,TAN G,KOYUNCU H "Üniversite öğrencilerinin cinsiyet eşitliği tutumlarının belirlenmesi." Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi , 21, ss.181 - 186, 2013.